John 2

Kana numudoti we ma wena libo ha

Ena onona hamena loiti hulito Galili mikalo Kana numudo ya we wena adinalo li binune, loti wetina-idafa hofo hi minado, Yesu olafo ayalo neto, Yesu yagi ege-ege moniyabo we yagi lo molo betiyato ya ae. Ato, wenina nuba oti idafa no minato, no waini hulito ya Yesu olafokafo lomuibo, No waini ma minámiye, lito Yesukafo lomuibo, Wenao, onona yagunu ha lonomámo. Hamenane onesa nefe? lomuiye. Lomuito, olafokafo numuna yawala houba-nabala we feto loto lobibo, Onona ma lobinaibo ya liyalo, loto lobiye.

Ena numuna yalo ya hefana malu naba sikisi (6) neto, ya Yuda wenina ha mono monatina ya idafa-adafa hamena-hamena noku i-i abo yagunu numugu-numugu no maluku ya minomo wiye. Maluwa ma yau dalamu hefolau hamena faifu (5), ido ma yau hamena seweni (7) ya no fiti ito loti leki-leki abo ya nabatina feito ne. Feito neto ya Yesukafo numuna yawala houba-nabala we feto loto lobibo, Hemotina no fiti maluku yau lekiyalo, lito emotina yasi feto feti no ya fiti lekiyato lumuto faito fulitaito Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina ma fiti wetina-idafa hiyaba aibo weloka ya liti wilo, loto lobiye.

Feto lobito, no fiti liti uwato, no yakafo no waini bulito wetina-idafa hiyaba aibo we ya no holifa, monala holámibo, houba-naba we no fiti maluku lekiyabo we yasiko no waini monala holifefe lae. Ido wetina-idafa hiyaba aibo we yakafo wena libo we ilimito loto 10 feto loto lomuibo, Homu no waini la fulibo biyogeto, noti hatina-manadina u hopa ito aliga no waini la fuliyámibo ya bi-bi onima ne. Monate feito nema nefa, hemo ya li elepa ito la fuliboma ya mi ito molaniguti onesa oloto piye, loto lomuiye.

11 Feito Yesu yakafo Galili mikau ya Kana numudo yalo ya idafa hofawa aubala itibibo ononala apito lito, lamena aubala li oloto pito ya ege-ege moniyabo we wati holi hikito muwae.

12 Ena Yesule, olafole, unalafo-motagi, ido ege-ege moniyabo we yagi muki ya Kana numudoti lumuti Kapeneyamu numudo lo fedoti ya hamena malekako yalo ya minae.

Fele huliyagi numuna nabau idafa hefanalo fulabo wenina ya Yesukafo heni betibo ha

(Mt 21:12-13, Mk 11:15-17, Lu 19:45-46)

13 Ena Yuda wenina Gotikafo Uta O Betibo foli hamenatina alili aito, Yesu ya Yelusalemu numudo ya yoto 14 fele huliyagi numuna naba hilalau yoto wa edaibo, ya Goti sokila hi munabo yagunu sipisipi, bulumakau ido nama mulu ya hefanalo fulabo wenina, ido folomolo ya hefana hola eito-eito nebo ya li filiga-filiga abo wenina ya Yesukafo wa betito, 15 nala ya mibo u mainafa hilito, wenina yagi sipisipi bulumakau yagi henito hofo betito holi uwato, hefana-afana yagi lito fululu kaito, folomotina yagi itifu-natifu oto, 16 nama mulu li minabo we ya feto loto lobibo, Hemotina idafawa li fekaitalo. Me ya Menefo numunalau ya idafa hopa feto feyato ya maketi yaidana ámaneyo, loto ya liye. 17 Feto feyaibo yagunu ya ege-ege moniyabo we ya ha mono lufuwau nebo ha yagunu feto loti hatina kiyabo,

Hemo numunaka lifefe lanowe, loto auba ito holito lune-hane so loto hutifina-natifina aiye,
loto ha mono lufuwau (Sng 69:9) ya nebo ne.

18 Ena Yuda wenina yasi loga o edoti labo, Hemo feto anibo ya aubaka monaka yakafo nena idafa li oloto pi lumunanibo ne? lato, 19 emokafo ha liwila oto feto loto lobibo, Hemotina fele huliyagi numuna naba me ya ya luko itoto nemo fo hamena tili (3) uwageto hofa hu fukanogolowe, lobiye. 20 Lobito, emotinasi feto loti lomuwabo, Lemo yatefo-metefo minabo yasi fele huliyagi numuna naba meya ya melege foti-sikisi (46) ya wito hu fukama nenako, ya hemo ya fo hamena tili (3) yako hu fukanowe, loto labe? loti lomuwafa, 21 ido Yesukafo ula yagunu libo fele huliyagi numuna nabalo ya moloto wase ito ha lobiye.

22 Feto loto lobito minoto fuliguti sinoito ya ege-ege moniyabo we hawa ya holifefe labo ne. Ido Yesu hala libo yagi ido ha mono lufuwau ya Goti hala iyabo yagi ya holiti ya holi hikitabo ne.

Yesukafo wenina muki lutina-hatinau ya wa huloto wa beti nebo ha

23 Ena Yesukafo Goti Uta O Betibo foliku ya Yelusalemu numudo ya aubala itibibo idafa mona-mona aibo ya wenina muki yasi wati huliya holi hikito muwafa, 24 ido Yesukafo wenina monatina wa beti hulinako, ya emodoka metolito minámiye. 25 Emo ya we ma monala holinowe, loto wenina maleka loga o betiyámibo ne. E'e, eimolakafo wenina lutina-hatinau ya wa huloto wa betiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU