John 20

Yesu fuliguti sinoibo ha

(Mt 28:1-8, Mk 16:1-8, Lu 24:1-12)

Ena Sabati foli hulito salele homu hamenalo leda lubuka ho ladámito Madala numudoti wena Malia ya hono ula molabo ebalo ya u fedoto waibo ya hono molabo hefana lula welaloti hefana naba ya u eito uto, hanu godo neto, wato oluloto uto Saimoni Pitate Yesu ege-ege monibo we lula-hala muibo wete feto loto lobibo, Wenaba hono ula liti utanako, igauka molafe? Lemo ma holiyámone, liye.

Feto lito, Pitate ege-ege monibo wewa yasi hono molado ya unoiye, loti oluloti uwaibo ya ege-ege monibo we mamamo Pita li aliga edoito u homu u fedoto lulau ya yowámoto ya huba ito waibo ya owo lafo-lafo hiyobagunu wase i edabo yako neto waiye.

Feito wa neto, Saimoni Pitakafo aliga u fedoto lulau yoto ya owo hiyoba ya neto wato ido mananalo wase iyabo idafa ma owo hiyobagi keloto minámoto eito fele yo fi neto ya waiye. Waito ya hono molado homu u fedibo we yamagi ayaidana oto yoto wato ya holi hikitiye. Aya hamenalo ya Yesu fuliguti sinoinogolaiye, loto mono lufuwau nebo ha yama holifefe ladámabo ne. 10 Ena hofa liwila oti numunatinaloka uwaiye.

Yesukafo Madala numudoti wena Malia oloto pi muibo ha

(Mt 28:9-1 Mk 16:9-11)

11 Ena Malia ya hono molabo lega ya sinoi minoto hufo oto, hanu welalo ya huba ito hono molabo ebau ya waibo, 12 enisole loiti utinalo owo hiyobagi Yesu molo edado ya amedoti minaibo ya ma ya mananaloka neto ido ma ya hinaloka neto ya wa betito, 13 emotina yasi feto loti lomuwaibo, Wenao, neidafaito hufo o minane? laito, emokafo lobibo, Wenabanema limo igauka molafe? Wagámowe, loto 14 li elepa ito waibo ya Yesu eimola sinoi o nebo wa edaifa, Yesu ne, loto wafefe ladámiye.

15 Wafefe ladámito, Yesukafo loga o edoto libo, Wenao, neidafaito hufo ane? Hema moni wita minane? lito ya emokafo ya yá hiniba hiyaba we ya ne, loto hala kito feto loto lomuibo, Wenabao, hemokafo limo maleka molotoma ya lonomageto holito uto lito unofao, lito, 16 Yesukafo, Maliao, lito, emokafo li elepa ito Yuda halokati Labonai, loto lomuibo ha monawa ya api lilibiyanibo we, loto ya liye. 17 Feto lito, Yesukafo feto loto lomuibo, Onesa Menefodoka yowámobo yagunu minodo ya abusa iyámo. Unanefo-mota minado ya uto feto loto lobiyo, Nemogi hemotinagi Metefo ido Gotite nedo ya yonogolowe, liye, loto lobiyo, lito, 18 Madala wena Malia liwila oto loto ege-ege moniyabo we feto loto lo oloto bibo, Nemo Wenaba wa edoto owe, loto, ido hawa lomuibo yama lobiye.

Yesukafo ege-ege molabo we oloto pi bibo ha

(Mt 28:16-2 Mk 16:14-18, Lu 24:36-49)

19 Ena aya hamenawa ya Sade lunaga lubu ito ege-ege moniyabo we ya Yuda wenina holitina holiti numugu nuba oti hanu hu hiki lo ititi minato, Yesu ya hiyatinau lo fedoto sinoi minoto feto loto lobibo, You amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye, loto 20 ana loiti yofalagi ya itibito, ege-ege moniyabo we ya Wenaba wa edoti lutina-hatina dowa loti holiyae.

21 Ena Yesukafo hofa feto loto lobibo, You amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye. Menefokafo nemo nilifi molaibo yaidana oto nemokafo hemotina idipi molowe, loto 22 wela-mula fulo betito ya feto loto lobibo, Weuna Fele ya mino betinaiye. 23 Hemotina wenina lifimatina hilili o betinabo ya moda ona hilili aiye. Ido lifimatina waito betinabo ya moda ona aifa mino betiye, loto ya lobiye.

Yesukafo Tomasi oloto pi muibo ha

24 Ena ege-ege moniyabo we tuwelu (12) yauti ma huliya Tomasi huliya ma Didimusi ya ege moniyabo we minagu ya minámito, Yesu oloto pi biye. 25 Feto ainako, ege-ege moniyabo we malekama yasi lomuwabo, Wenaba wa edone, loti lomuwafa, feto loto lobibo, Nemo neimo nomunegunu wato anau niligunu hofabo fulala ya wato ane umagunu godigu lolesa oto ido yofalau yagi anegunu lolesa otomako ya holi hikitanowe, loto ya liye.

26 Ena fo hamena eiti (8) ya wito ege-ege moniyabo we numugu ya hofa minabo ya Tomasigi maina minoti hanu hu hiki lo ititi minato, Yesu ya hiyatinau hofa lo fedoto sinoi minoto feto loto lobibo, You amena mona hemotinaloka mino betiye, loto 27 Tomasi feto loto lomuibo, Hemo aga umagunu aneu ya lolesa oto wao. Ido aga sino loto yofaneu ya li holiyo. Li holitoma ya haka loiti-loiti kiyámoto holi hikilo, loto lomuito, 28 Tomasikafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Hemo Wenabane ido Gotine minane, loto lomuiye.

29 Lomuito, Yesukafo lomuibo, Hemo wa nedaninako, holi hikitane. Nemo wa nedámoti holi hikitabo wenina ya dowa loti holitiko minanigilae, loto lomuiye.

Lufuwa me ya ya monawa Yonikafo lo oloto molaibo ha

30 Ena idafa hofawa aubala itibibo idafa ma abi idafa Yesukafo ege-ege moniyabo we nomudinalo yalo ya li oloto pibo idafa ya lufuwau meu ya muki iyámibo ne. 31 Ibo efo me ya ya feto loto ibo, Hemotina hitoti holiti ya Yesu ya Goti Hipala ilifi molaibo we Kilisto ne, loti holi hikitanae. Holi hikito muti ya emo huliyalo nomudina hofawa minomo yonigilae, loto ibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU