John 3

Yesu ya Nikodemusite ha loyolalo-melo aibo ha

Ena Falisi we minagu yauti we ma nebo huliya Nikodemusi ya Yuda mono kanisole we ya lubuka Yesu nedo loto ya feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, lemo monaka ya holi minone. Hemo api lilibiyanibo we ya Gotidokati anima ne. Hemo idafa hofawa li oloto pi lumu-lumu anibo, ya Goti hemogi minámibo neko, feito li oloto piyámadi ne, loto lomuiye.

Feto lomuito, Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Nemo ha ona hula lohomowe. Ma ya auba ito hofawa oloto piyámanaibo yakafo Goti wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilala ya wa edámanogolaiye, lomuiye. Feto lomuito, Nikodemusikafo feto loto loga o edaibo, Aiyo, we ma alo naba litaibo yakafo ya igaidana oto hofa olufo namuna bulito oloto pinaibo ne? Igaidana oto hofa olafo houmalau ya yowageto hofa ya hedanaibo ne? loto ya liye.

Lito, ya Yesukafo feto loto lomuibo, Nemo ha ona hula lohomowe. Ma ya nokuti ido Weunauti hofawa oloto piyámanabo ya Goti wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilalau ya ma aguwámanigilae. Wenina utinauti oloto piyabo ya aifa wenina yaidana oti minae. Ido Weunau yati hofawa oloto piyabo ya weudina ya Goti Weuna yaidana oti minae. Hofawa oloto piyaneyo, loto lobo ya holito haka loiti-loiti kiyámo. Asi ya hopa-napa o-o minoto ya fufu-fafa libo yako holi minane. Monawa ya igalekati apito aife? Ido u igaleka hulife? Ya ma holiyámone. Weunau yati oloto piyabo wenina ya ayaidana oti minae, loto ya liye.

Feto lito, ya Nikodemusikafo ha liwila oto feto loto loga o edaibo, Ya igaidana oto feto anubo ne? lito, 10 Yesukafo ha liwila oto lomuibo, Hemo Isilaeli wenina api itibiyanibo wema minaba, holifefe ladámabe? 11 Nemo ha ona hula lohomowe. Lemo idafa holiyonido ido wa onido, ayalo ya loto lo oloto itibi minoba, hemotina ya hate ya holi fulo minae. 12 Ido mikaleka idafa yagunu lobiyobo ya holi hiki ladámanako, okulumau idafa yagunu lobinobo ya igaidana oti holi hikitanabo ne? 13 Wenina ma okulumau yowámae. We Hula neimo mako yako okulumau minodoti lomobo ne. 14 Ido Mosesekafo homu yoimaloka ya hafali mikalo ya hosofa fefelumala lifefe loto li faka libo yamaidana oti We Hula nemo ya li faka lanigilae. 15 Li faka lanigilanako, holi hikito numunabo wenina muki ya hofawa minowa-minowa oti minomo yonigilae, loto lomuiye.

16 Ena Goti yakafo mikalo wenina muki ya lula-hala ito yoto bibo yagunu Hipala makoko ilifi molaima, ya holi hikito munabo wenina ya u hopa aguwámoti, moda hofawa minowa-minowa oti minomo yonigilae, loto ilifi molaiye. 17 Ilifi molaibo, ya mikalo wenina lifima ha li liwila oto binowe, loto ilifi molámiye. E'e, Hipalakafo wenina li nomudina wanaiye, loto ilifi molaito lumiye. 18 Holi hikito munabo wenina ya lifima ha li liwila oto biyámanaibo ne. Ido holi hikito umámanabo wenina ya Goti Hipala makoko huliya holi hikito umámanako, yagunu lifima ha li liwila oto bibo mona onesa me ya moda mino betibo ne. 19 Ido lifima ha li liwila oto bibo monawa feito ya ne: Lamena yakafo mikalo wenina li alo alili molo beti nefa, monatina nosámido minanako, lamena ya lutina-hatina umámoti, midipu ibo ya lutina-hatina muwae. 20 Nosámibo mona molo minabo wenina yasi lamena eleka fi muti, ya monate li oloto pitanaiye, loti lamenalo ya ámoti minae. 21 Ido mona ona hula molo minabo wenina yasi Goti lulau mino edoto monate molo-molo onibo monawa ya li oloto pinogolaiye, loti lamenalo ya loti minae.

Yonikafo Yesu monala lo oloto molaibo ha

22 Ena aliga Yesugi ege-ege moniyabo we yagi Yelusalemu fulitoti Yudia mika anawalo ya uti, yalo ya minoti wenina noku i betiyae. 23 Ido Yoni ya nala numugu fulo edámabo hamenalo nenako, emokafo ayaidana oto mika ma huliya Ainoni selo Salimi numudo ya no abi oto nebo yagunu neto wenina loti-loti ato, ya noku i beti-beti aiye.

25 Noku i beti-beti aito, Yoni ege moniyabo we malekamagi Yuda we magi noku iyabo mona yagunu moliya fiyae. 26 Moliya fiyato, Yoni ege moniyabo we yasi Yoni nedo ya uti feto loti lomuwabo, Api lilibiyanibo we, hemo Yodani no filigaleka yola minageto we ma u wa hedoto hatula ito monala lo oloto pi lomanibo we yamakafo onesa hamena meleka wenina noku i beti neto, ya emodoka u hulae, lomuwae. 27 Lomuwato, Yonikafo ha liwila oto lobibo, We ma okuluma yawalakafo idafa umámageyama eimolakafo igaidana oto linaibo ne? Moda liyámanogolaiye. 28 Nemo homu feto lobiyobo, Nemo Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ya minámowe. Minámofa, Gotikafo u homu moloto hanula lifefe lo, loto nilifi molaito owe, loto lobiyobo hawa ya hemotina moda holitama ne. 29 Hipa ma wa molo edabo ya wena linaibo ya ne. Ido hounalafo selo sinoi minoto nola fefeluma holito lula-halau ya dowa loto holinaibo ne. Yagunu nemo onesa dowa loto holiyobo mona ya lune-haneu faitibo ne. 30 Emo huliya ya yoimo unaibo ne, ido nemo huline ya lumumo unaibo ne.

31 Ena okaleka yowauti lumibo we yakafo wenina muki li fulo ledaiye. Wenina mikaloka oloto piyonibo ya mikalo wenina minoto, mikaleka idafagunu lo minoba, okulumauti lumibo we yakafo muki li fulo ledo hulibo we ya ne. 32 Emo ya wato holito aibo idafa yagunu lo oloto molaifa, wenina yasi hala holi fulo minae. 33 Gotikafo ilifi molaibo we lula-halau ya Weuna faitoto molainako, Goti hala ya lo nebo yagunu ha libo holi hikitabo wenina yasi Goti monala ya mona ona hula ya ne, loti li faka lo minabo ne. 35 Melafokafo Hipala lula-hala muto, idafa-adafa muki ya analo molo hulibo ne. 36 Goti Hipala holi hikito muwabo wenina onesa melekati ya nomudina hofawa minowa-minowa oti minomo yowabo ne. Ido Goti Hipala hala hololadámabo wenina ya mino holimo yonabo mona ya wagámanabo ne. Gotikafo eleka fi bibo mona moda mino betibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU