John 5

Yesukafo Beteseda momenolo ya we ma li faka lo edaibo ha

Minoto aliga ya Yuda wenina foli hamenatina naba ma alili aito Yesu ya Yelusalemuka yoiye.

Ena Yelusalemu hanu wela ma huliya Sipisipi Hanuwae, loto nebo hanu anawalo ya momeno ma nebo huliya Beteseda anawalo ya holo-hala numuna faifu (5) ya minomo wibo, ayau ya wenina idafa hiliyabo, nomudina likaibo, hidina bemu ibo, utina hebilisibo, muki wenina yau uno minae. [ Ena Wenabalokati enisole makafo hamena ma momenoku ya lumuto no ya li momoga aiye. Li momoga aito idafa hiliyabo wenina yauti ma homu lumuto noku ito idafa hilibo ya li faka lo edaiye. Yagunu wenina muki no ya momoga anaido ne, loti hiyaba ae.]

Ena we ma idafa hilito unomo yoibo ya melege teti-eiti (38) ya wiye. Wito, Yesukafo wewa ya wa edoto holibo, Hamena fana uno ne, loto holito, loga o edoto libo, Hemo faka lanowe, loto holi minabe? lomuiye.

Lomuito, idafa hilibo we yakafo feto loto lomuibo, We hofawe, we makafo no ya momoga agetoma ya noku ya fulo nedanaibo we ma mináminako, neimone lumunowe, loto fe-fe ofa, eito-eitosi fulo aliga nedoiti lumu-lumu ae, lito Yesukafo feto loto lomuibo, Hemo sinoito hunuka lito moniyo, lomuiye. Lomuito, ayalo ya ula dowa lito, sinoito hunula lito wiye.

Ido fo hamena yalo ya Sabati foli hamena ya nebo
10 yagunu Yuda wenina yasi wewa idafa faka libo we ya feto loti lomuwabo, Onesa Sabati foliku me ya ya neidafaito hunuka lito mofu minane? Ya idafa lo fukabo idafa ane, lomuwae. 11 Lomuwato, emokafo feto loto lobibo, Li faka lo nedaibo we yakafo, Hunuka lito moniyo, loto lonumibo ne, lobiye. 12 Lobito, emotinasi loga o edoti labo, Hunuka lito moniyo, loto lohumibo we ya hema ne? lafa, 13 ido Yesu ya wenina mau naba minagu yau holoto wito, faka libo we ya huliya holiyámiye.

14 Feto feyaito, aliga Yesukafo wewama ya fele huliyagi numuna nabau li oloto pito ya feto loto lomuibo, Uka moda dowa lotaiye. Yagunu holito ya idafa ma hena naba-naba aibo idafa ya loto yoto oloto pi numutanaiye, loto ya mona nosámibo hofa molámo, loto lomuiye. 15 Feto loto lomuito, we yakafo uto Yuda wenina feto loto lobibo, Lifefe lo nedaibo wema ya Yesu ya ne, loto lobiye.

16 Ena Yesukafo ya Sabati foliku ya ononawa libo yagunu ya Yuda wenina yasi li hena mofu edae. 17 Feto fe minato, Yesukafo feto loto lobibo, Menefo yakafo onona hamena-hamena li nebo yagunu neimo yagi li minowe, loto lobibo 18 yagunu emotinasi feto loti holiyabo, Yesukafo ya Sabati foli ya li hopaitaibo yako minámiye. E'e, ito yoto Goti yagunu neimo Menefo ne, loto eimola ya li Goti nabamaidana itaiye, loti ya idafa loiti yagunu hofo fulinune, loti holi mumo yowae.

Yesu ya Melafo ononala li-li aibo ha

19 Ena Yesukafo ha feto loto lobibo, Ha ona hula lobiyowe. Goti Hipala neimo lune-haneuti hane kito onona liyámanobo ne. E'e, Menefokafo onona lido ya wa edoto, ayalo yako ya li-li o minowe. Idafa-adafa muki Menefokafo lido ya Hipala nemokafo ayalo li-li o minowe. 20 Menefokafo Hipala nemo lula-hala numuto, onona li nebo onona nilibi hulo ne. Ido onona me ya wa minabo yako minámiye. E'e, onona naba nilibiyageto hemotina wa edanabo ya eleginigilae. 21 Menefo yakafo wenina fuliyabo ya li sinoi betito, nomudina hofawa li bibo ayaidana oto Hipala nemokafo we ma wena ma nomudina hofawa li binowe, lanobo ya aifa li binogolowe. 22 Ido Menefo ya wenina lifima ha liwila oto biyámanaibo ne. Ononawa ya Hipala nemo anelo molaibo ne. 23 Feito ya Menefo huliya li faka labo wenina muki ya ayaidana oti Hipala nemo huline li faka lo minanigilae. Ma yasi Hipala nemo huline li faka ladámanabo yasi nilifi molaibo we Menefo ayaidana oti ya huliya li faka ladámanigilae.

24 Nemo ha ona hula lobiyowe. Nemo hane holi lutinau moloti ido nilifi molaibo we holi hikito muwabo wenina ya nomudina hofawa minowa-minowa anabo mona ya moda litabo ne. Ido lifima ha liwila oti liyámanigilae. E'e, fulinabo mona ya fulititi, onesa meloti ya hofawa minomo yonigilae.

25 Nemo ha ona hula lobiyowe. Hamena ma anaibo ya moda fedotaiye. Yalo ya fuliyabo wenina yasi Goti Hipala nemo none fefeluma holiti, nomudina hofawa minanigilae. 26 Menefo nomuna hofawa minomo yoibo mona ya moda mino edaibo ne. Ido Hipala nemo yagi ayaidana oto nomune hofawa minomo yowobo mona ya mino hedanaiye, loto monawa numibo ne. 27 Ido We Hulama minonako, wenina lifima ha liwila oto li binane, loto lonumibo ne. 28 Ha ya holiti hatina loiti-loiti kiyámilo. Hamena molaibo ya alili ageto ya hono molagu uno minabo wenina ya nemo none fefeluma ya holiti 29 sinoinigilae. Sinoiyato, ya wenina mona dowa molabo ya sinoinado ya nomudina hofawa minomo yonigilae. Ido wenina mona nosámibo molabo ya sinoinado ya lifima ha liwila oto binogolowe. 30 Nemo neimone weune-lune-haneloti holito onona linobo ma minámiye. E'e, Menefo welalotiko lifimatina liwila oto bi-bi o minowe. Neimo weneloti onona linowe, loto holiyámoto, nilifi molaibo we welalotiko linowe, loto holiyonako, lifimatina liwila oto bi-bi obo ya fefe lanogolaiye, loto ya liye.

Gotikafo Yesu monala lo oloto molo nebo ha

31 Ido Yesukafo ha ma onu ito libo, Neimone monane lanobo yakafo hula ámanogolaiye. 32 Makafo monane lo oloto molo ne. Lo oloto molageto ya hulawa anogolaiye, loto holi minowe.

33 Hemotina ya wenina Yoni nedo idipi molato uti loga o edato, ha ona hula lo oloto molaima ne. 34 Nefa, wenina yasi monane lo oloto molanae, loto ladámowe. Hawa lobo ya hemotina holiyato Gotikafo li nomudina wanaiye, loto heimotina yagunu ya lo minowe. 35 Yoni ya le lamu yaidana oto li lamena o betima ne. Feto feyaito hamena yalo hemotina ya lamenala wa dowa moloti minama ne.

36 Nefa, Yonikafo nemo monane lo oloto molaibo ya mulaloko lo oloto piye. Menefokafo onona ha lonumibo onona hula li oloto pi hulanane, loto nilifi molaito lomobo ne. Nilifi molaibo monawa ya ononane yakafo ya li oloto piye. 37 Ido Menefo nilifi molaibo yakafo emo yagi monane lo oloto pibo ne. Hemotina ya eimola welaloti ha holiyámabo ne. Ido hola-wela yagi ya wagámabo ne. 38 Ido nilifi molaito minobo ya hemotina holi hikito nomámanako, hala ya lutina-hatinau mino betiyámiye.

39 Hemotina ha mono lufuwau ya hitoti ya nomudina hofawa minanabo monawa ya li oloto pinune, loti holiti ya hitae. Feto loti hitagu ya lufuwa yakafo ya nemo monane lo oloto molaifa, hemotina holi nomámae. 40 Ido hemotina nemodoka ya ato nomudina hofawa li binowe, loto lofa, hemotina ya eleka hofo betito nemodoka ámae.

41 Wenina yasi nemo huline ito yonae, loto ladámowe. 42 Hemotina monatina ya holi minowe. Weudina-lutina-hatina Gotidoka ya minámiye. 43 E'e, nemo Menefo welaloti hemotina minado lomobo nefa, hemotina nemogi houna iyámae. Ena minoto we ma eimola hala kido lo fedanaibo ya emogi houna inae. 44 Hemotina ya wenina yasi ebotina lanabo ya dowa holiyafa, ido Goti mako nebo wekafo ebotina lanaibo mona ya molanune, loti holiyámabo wenina ya hemotina igaidana oti holi hikito munabo ne?

45 Ido hemotina ya emo yakafo Melafo lomuwageto sigiya lolumunogolaiye, loti ya nemogunu ladámilo. Feito minámiye. Hemotina Mosesedoka keloti minabo nefa, Mosese eimola hala yakafo sigiya lobinaibo ne. 46 Mosesekafo ha lufuwa igu ya nemogunu ibo nenako, hemotina hala holi hikitabo neko, nemogi holi hikito nomadi ne. 47 Nefa, hemotina Mosese hala lufuwa holi fulitanako, nemo hane igaidana oti holi hiki lanabo ne? loto ya liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU