John 6

Yesukafo wemoli 5,000 ya hoba-hobina li bibo ha

(Mt 14:13-21, Mk 6:30-44, Lu 9:10-17)

Yesukafo ha ya lo huloto Galili momeno huliya ma Taibeliyasi momenolo yalo ya lekoto filiga yolaleka wiye. Wito, wenina mau naba ya idafa-adafa hiliyabo wenina li faka lo betito monala itibito wabo yagunu ege moloti uwae. Ege moloti uwato, Yesu ya ege-ege moniyabo we idipito obulalo ya yoti amedoti minae. Ido Yuda wenina Gotikafo Uta O Betibo foliwa alili aito Yesu ya wa faka loto weninawa nuba naba-nabama lo fedato wa betito Filipi loga o edoto libo, Beleti ya igaloti meina fito wenina naba me ya ya biyogeto ogofunaibo ne? loto idafa anowe, loto holi minoto ya hepa moloto loga o edaiye.

Loga o edaito, ya Filipikafo ha liwila oto lomuibo, We makafo igana eiti (8) ya onona lito meinala lito molomo yonaibo yakafo beleti meina fito biyogeto houmatina ámanogolaiye, lomuiye. Lomuito, ege-ege moniyabo we yauti ma Saimoni Pita unalafo Adulu yakafo feto loto lomuibo, Melo ya hipa ma nebo yakafo beleti suwa baligunu lifefe labo faifu (5) ido laefa loiti yagi li nefa, wenina mau naba minanako, efo yakafo neidafa anune? liye. 10 Feto lito, Yesukafo libo, Hemotina wenina lobiyato ya li nuba oti mikalo minalo, lito minato mika yalo ya suwa eba naba-naba nedo ya wemoli faifu tauseni (5,000) ya amedoti minomo uwae.

11 Feti amedoti minomo uwato Yesukafo beleti ya lito, dowae, lalowe, lomuto, weninawa nuba naba amedoti minabo ya hona molo biye. Ido laefa yagi ayaidana oto ya feito nanune, loti holiyado ya biye. 12 Bito, hobina noti-noti houmatina aito Yesukafo ege-ege moniyabo we feto loto lobibo, Luma nebo ya u hopa otanaiye. Li haka alo, lito 13 beleti suwa baligunu lifefe labo faifu (5) yamakafo luma neboma ya haka oti owo egepisa naba tuwelu (12) ya holiyato lumuto faito fulitaiye.

14 Ido wenina aubala itibibo idafa feto feyaibo monala wati ya feto loti labo, Polofeti yama mikaleka oloto pinaiye, loti laboma moda me ya ya ne, loti 15 ido Yesu li hona o edoti adinagunu liti hiyabate wehudi buli edanune, loti ato, ya wa betifefe loto fulo betitoto, eimolako obulalo ya yoiye.

Yesu ya no mulalo lala-lala ito wibo ha

(Mt 14:22-33, Mk 6:45-52)

16 Ena lunaga fo sapito ya ege-ege moniyabo we ya momeno anawalo lumuti 17 Kapeneyamu numudo liwila oto unune, loti sipiku yowae. Sipiku yowato, midipu naba ito ya Yesu lo fedámito wewa yako uwafa, 18 asi auba ito, no halafu naba itaito, 19 uti alo faiga faifufe (5), ido sikisife (6), kilomita yaidalo uti no lusaku ya u fedato, Yesu ya no mulalo ya lala-lala ito egetina uto sipi ya li alo alili molaito wa edoti ya utina ololo aiye. 20 Feto fe minato, ya sutina fito libo, Nemoma minowe. Hemotina ya holi biyámaneyo, loto lobiye. 21 Lobito, sipiku ya yowo, loti ilimi molo itoti ya unune, loto holiyabo ebalokama sipi ya aloko u ayalo fediye.

Wenina yasi Yesu moni witala abo ha

22 Ena wenina nuba naba-naba ya momeno filiga yolaleka uno minato, ho lito ya feto loti labo, Aso lubuka ya sipi mako yako neto ya wa minogeto ayau ege-ege moniyabo we ya Yesu fulo edo itoti eimotinako yoti uwaboma ne, loti holiyae. 23 Feto loti holiti minato ya Taibeliyasi numudoti sipi ma ya Wenabakafo dowae, lalowe, lomuto hobina bito, nado yaloma ya lo fedato, 24 wenina yasi Yesugi ido ege moniyabo we yagi melo minámae, loti holiti ya sipiku ya yoti Kapeneyamu numudoka liwila oti uti yalo moni witala ae.

Yesu ya okulumauti hobina nebo ha

25 Momeno wela meleka ya weninawa Yesu moni witala oti li oloto piti ya feto loti lomuwabo, Api lilibiyanibo we, hemo nenafeko anibo ne? loti loga o edato 26 Yesukafo feto loto lobibo, Nemo ha ona hula lobiyowe. Hemotina idafa mona hofawa aubane itibiyoto wa minabo yagunu ya holámae. Wetina-idafa biyoto noti houmatina aibo yamagunu ya nemo moni wita minae. 27 Hemotina ya onona liti hobina aifa idafa u hopa unaibo idafa yagunu ya holiyámilo. Nomudina hofawa minowa-minowa anabo hobina yagunu ya ononawa liyalo. Nemo We Hula ya Goti Menefokafo lufuwala molo numibo yagunu ya nemo hofawa minomo yonabo hobinawa ya binogolowe, lobiye.

28 Lobito, feto loti liwila oti loga o edabo, Lemo nena-idafa oto Goti ononala li minanune? lato, 29 Yesukafo liwila oto lobibo, Gotikafo nilifinako, holi hikito numu-numu o minabo wenina ya Goti ononala li minabo wenina minae, loto ya liye.

30 Feto lito, emotinasi liwila oti lomuwabo, Ena nena idafa ma hofawa eitoma aubaka lilibiyanibo idafa ya li oloto piyageto wato holi hikito humunune? Hemo nena onona linane? 31 Awatefo holofate-mota yasi mika hafali mikalo ya wetina-idafa huliya mana no-no abo yagunu feto libo,

Nanae, loto okulumauti hobina bibo ne,
loto ha mono lufuwau (Kis 16:4, Sng 78:24) ya nebo ne, loti lae.
32 Feto lato, Yesukafo feto loto lobibo, Ha ona hula lobiyowe. Mosesekafo ya okulumauti hobina biyámima ne. E'e, Menefokafo ya okulumauti hobina hula bi ne. 33 Hobina okulumaukati lumuto mikaleka wenina nomudina hofawa li oloto pi bibo ya Goti hobinala hula ya ne, lito 34 emotinasi feto loti lomuwabo, Wenaba, hemo hobina lanibo ya hamena-hamena lumutoko mino, lomuwae. 35 Lomuwato, Yesukafo feto loto lobibo, Nomudina hofawa mino-mino abo hobina ya nemo ya minowe. Nemodoka abo wenina ya moda inagunu fuliyámanigilae. Ido holi hikito numu minabo wenina ya moda no yagunu holiyámanigilae.

36 Feito nefa, hemotina ya nemo wa nedafa, wati holi hikito nomámae, loto ya lobitoma ne. 37 Menefokafo numu nebo wenina ya nemodoka lo hulanabo ne. Ido wenina nemodo anabo ya ma li hopa fulo betiyámanogolowe. 38 Okulumauti lomobo ya neimone weneloti ha ononawa linowe, loto lomámowe. E'e, nilifi molaibo we welaloti ha ononawa linowe, loto lomobo ne. 39 Menefokafo numibo wenina muki yauti ma u hopa aguwámanae, loto wa betito hiyaba o betito hamena nabalo ya muki li sinoi betinogolowe, loto lobo ha ya nilifi molaibo we hala dowa kibo ha ya ne. 40 Hipala nemo wa nedofefe loti wa nedoti, holi hikito numunabo wenina muki ya nomudina hofawa minomo yoti minanigilae, loto lobo ha ya Menefo hala dowa kibo ha ya ne. Ena neimone hamena nabalo ya li sinoi betinogolowe, loto ya liye.

41 Feto loto ya okulumauti hobina ya nemo ya minowe, libogunu ya Yuda wenina yasi holi nosámibogi ha feto loti 42 lo minabo, Ena, me ya we ya Yosefe hipala Yesu olafote melafote loiti ya lemo wa betiyonima ne. Ido okulumauti lomoma ne, loto libo ya neidafaito feto loto ya lo ne? lae.

43 Feto lato, Yesukafo liwila oto feto lobibo, Hemotinau ya holiyabo nosámibogi feti ya ladámilo. 44 We ma eimola lula-halauti holito nemodoka anaibo ya ma minámiye. E'e, Menefo nilifibo yakafo ika o betiyagetoko anabo ne. Weninawa ya neimo hamena nabalo ya li sinoi betinogolowe. 45 Polofeti yasi feto labo,

Goti eimolakafo wenina muki ha mono api itibinogolaiye,
loti ha mono lufuwau (Ais 54:13) ya nebo ne. Yagunu wenina ya Menefokafo ha lobito api itibibo ya hawa holiyabo wenina ya nemodoka anigilae.

46 Menefo wa edabo wenina ya ma minámae. E'e, Gotidokati lomobo we nemo makokafo Menefo wa edobo we ya minowe. 47 Nemo ha ona hula lobiyowe. Ma yasi nemo holi hikito nomabo wenina ya nomudina hofawa minomo yotiko minanigilae. 48 Nomudina hofawa minanabo hobinawa ya nemo ya minowe. 49 Hemotina awatinafo-holofatina ya mika hafali mikalo ya wetina-idafa huliya mana oloto pito ya noti minoti fuliyabo ne. 50 Nefa, wenina masi okulumauti lumibo hobina nanabo wenina ya fuliyámanigilae. Ya hobinawa nemodoka me ya ne. 51 Nomudina hofawa minanabo hobinawa ya okulumauti lomobo nemo neimone ya minowe. Yagunu ma yasi nemodokati hobina noti ya minomo yoti minowa-minowa oti minanigilae. Nemo milane ya hobinaidana ne. Mikau-mikau wenina nomudina hofawa minomo yonae, loto ya milane binogolowe, loto liye.

52 Yagunu Yuda wenina heimotina ha loyoilumu oti feto loti labo, We ya igaidana oto milala lomageto nanubogunu liye? lae.

53 Feto lato, Yesukafo feto loto lobibo, Nemo ha ona hula lobiyowe. Hemotina ya We Hula nemo milane ido lunune námanabo ya nomudina hofawa minanabo mona ya lutinau mino betiyámanogolaiye. 54 Ma yasi nemo milane lunune notiko minanabo wenina ya minowa-minowa oti minato neimo hamena nabalo ya li sinoi betinogolowe. 55 Nemo milane ya hobina hula ne. Ido lunune ya no hula ne. 56 Nemo milane ido lunune notiko minanabo wenina ya nemo luneu mino nedanigilae. Ido nemo yagi emotina lutinau mino betinogolowe. 57 Menefo ya minowa-minowa oto nebo we yakafo nilifi molaito lomobo yagunu Menefodo metolito mino-mino o minowe. Feito minoto nemo noti minanabo wenina yagi ayaidana oti nemodo metoliti minanabo ya minomo yoti minanigilae. 58 Okulumauti hobina ya monawa feito ne: Ya awatinafo-holofatina yasi mana noti ya minoti fuliyama nefa, nemo hobinane me ya nanabo wenina ya minomo yoti minowa-minowa oti minanigilae, loto ya lobiye. 59 Hawa ya Kapeneyamu numudo mono numugu ya minoto ya lobito api-napi itibiye.

Yesu ya nomude hofawa minanubo hala li nebo ha

60 Feto loto api itibito, ya ege molabo wenina yauti wenina abi loti holiti feto labo, Ha ya holiyonibo henaidana oto liye. Ya hema holinaibo ne? loti 61 ya eleka hofo betito Yesukafo ya lula-halau holito feto loto lobibo, Hemotina ha ya holiyabo nosámife? 62 Feti holiyabo ya We Hula nemo homu minobo ebato liwila oto yowoto ya nomudinagunu watima ya neidafa anabo ne? 63 Ute etuwa ido mila yakafo nomude hofawa minomo yonubo hanuwa ma minámiye. E'e, nomude hofawa minomo yonubo hanuwa ya Goti Weuna ononala ne. Nemo ha lobiyobo ya weudina ido nomudina hofawa minomo yonabo hanuwa ya ne. 64 Nefa, hemotinadokati wenina malekaloka holi hiki ladámo minae, loto lobiye. Yesu ya holi hikito umámabo ya aidena yoimalokati wa beti huloto wa betimo yoiye. Ido ayaidana oto uwolafo adinalo molanaibo we yagi wa edofefe loto wa ne. 65 Ido ha ma feto loto onu ito libo, Yagunu ya feto loto lobiyoma ne. Wenina ya Menefokafo li aila i betiyámageto nemodoka loti minanabo ma minámiye, loto ya liye.

66 Ena hamena yaloti ya ege molabo wenina yauti wenina abi loti emo nedo ya minámanune, loti eleka hofo betito fulo edae. 67 Yagunu Yesukafo ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya loga o betito libo, Hemotina ayaidana oti fulo nedanune, loti lo minafe? liye.

68 Ido Saimoni Pitakafo feto loto lomuibo, Wenabao, hemo fulo hedoto hemado unubo ne? Hemo makokafo nomude hofawa minanubo hala li minane. 69 Lemo ya hemo holi hikito humuto feto loto holi humu minonibo ya hemo ya Gotidokati fele we minane, lomuiye.

70 Lomuito, Yesukafo feto loto lobibo, Nemokafo hemotina tuwelu (12) ya sutina fiyofa, ido hemotina yauti ma ya Satanidoka keloto ne, loto ya lobiye. 71 Hawa lobibo ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) yauti ya we ma uwolafo adinalo molanaibo we Saimoni Isikaliyoti hipala Yudasi yagunu liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU