John 8

Hume-ugele wena ma Yesu nedo ilimiti abo ha

Ena Yesu ya Olifi obulalo ya yoto neto, ho lito yaloti liwila oto fele huliyagi numuna naba hilalau yoito, wenina masi emodoka loti nuba ato, yalo amedoto minoto ha mono lobito api itibito, lo molaibo ha api itibi-itibi abo we ido Falisi we yasi wena ma hume-ugele o nedo wa edoti li oloto piti Yesu nedo ilimiti uti li nomudinalo sinoi edoti Yesu feto loti lomuwabo, Api lilibiyanibo we, wena me yakafo hume-ugele o nedo wa edoto li oloto piyone. Yagunu Mosesekafo wena yaidana anabo ya hefanagunu hofo beti fulilo, loto lo molaibo ha yamo lolumiye. Ido hemodokati ya neidafaiye loto ne? loti ya aifa feto loti loga o edoti, ha li yaidana-meidana hama lagetoma ya sigiya lo edanune, loti hepa moloti lae. Feto lato, Yesukafo huba ito anagunu mikalo ya lufuwa iye.

Lufuwa i neto, loga-miga o edato, emo ya sinoito feto loto lobibo, Hemotina yauti ma lifimala minámageto minanaibo we yakafo apito hefanagunu hofageto ya hofalo. Feto lototo hofa huba ito mikalo ya lufuwa iye.

Ena emotinasi hala holiti hiyabatina we we kilofo ya homu wito wa edoti mako mako ege uti u hulato, wena ya Yesu nomunalo eimolako ya ne.

10 Ena Yesu ya sinoito loga o edoto libo, Wenao, igaleka uwae? Lifima ha ma lohomámabo nefe? lito 11 wenawa yakafo libo, Wenaba, ma minámiye, lito ya Yesukafo libo, Ena nemo yagi lifima ha ma lohomámanogolowe. Hemo ya liwila oto uto mona nosámibo ya hofa molámo, lomuiye.]

Yesu ya wenina mikau-mikau lamenate nebo ha

12 Ena Yesukafo wenina ha ma onu ito lobibo, Nemo wenina mikau-mikau ya lamenatina minonako, ma nemo nege-nege moninabo ya midipu igu ya moniyámanigilae. E'e, nomudina hofawa minanabo lamenawa ya mino betinogolaiye, liye. 13 Lito, Falisi we yasi feto loti lomuwabo, Me ya ya hemo heimo monaka lo oloto molanibo yama holiyonibo hula minámiye, lato, 14 Yesukafo feto loto lobibo, Nemo ya obo ebalekati ido unobo ebaloka ya monawa holi minonako, nemo neimo monane lo oloto moloto hulawa o ne. Hemotina ya obo ebalokati ido unobo ebaloka ya monawa holiyámoti holi hopaitae. 15 Hemotina lifima ha lo-lo o minabo yakafo etuwa o ne. Nemo ya lifima ha ya onesa ladámanobo ne. 16 Nefa, ido ma lanowe, loto lanobo ya moda ona hula lanobo ne. Nemo lifima ha ya neimoko lanobo minámiye. E'e, Menefo nilifi molaibo yakafo ane li faka lageto lanobo yagunu hula anogolaiye. 17 Ido heimotina lo molaibo ha lufuwatinau yau feto libo, We loiti yasi we ma monala lo oloto pitoma hula ne, loto ya lufuwau yau nebo ne. 18 Yagunu ya nemo monane lo oloto piyoto ido Menefo nilifi molaibo yakafo ayaidana oto monane lo oloto pi ne, loto ya liye.

19 Ha ya feto loto lobito, emotinasi loga o edoti labo, Mekafo iga ya ne? lato ya emokafo lobibo, Hemotina nemo wa nedofefe ladámanako, Menefo ayaidana oti holifefe ladámae. Nemo ya wa nedofefe labo neko Menefo yagi holifefe ladi ne.

20 Feto loto Yesukafo fele huliyagi numuna nabau ya hefana molabo huwamena negu eba mau ya ha mono lobito ha ya liye. Ena hamenala onesa alili ámibo yagunu ya adina hena aito nala numugu ya fulo edámae.

Uto minanodo ya hemotina aguwámanigilae, loto Yesukafo libo ha

21 Ena Yesukafo onu ito feto loto lobibo, Nemo fulo betito uwoto hemotina nemogunu moni wita oti ya lifimatinagi minoti fulinabo ne. Nemo uto minanodo ya hemotina aguwámanigilae, lito 22 Yuda wenina yasi labo, Nemo unodoka ya aguwámanigilae, loto libo ya neidafaito ya liye? Eimola nedala lito fulinogolo lifemo? lato, 23 Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina ya wakati minae. Nemo ya okalekati minowe. Hemotina ya mikalo meloti minafa, nemo ya mikalo meloti minámowe. 24 Yagunu ya lifimatinagi ya minoti fulinabo ne, loto ya lobiyobo ne. Nemo minobo me ya ya monane lobi-lobi obo ya holi hiki ladámanabo ya lifimatina aifa mino betiyageto fulinigilae, loto ya liye.

25 Feto lito, ya emotinasi loga o edoti labo, Ena, hemo hema minane? lato, Yesukafo lobibo, Onona apiyodoti lobi-lobi obo aya efo ya ne. 26 Nemo ya hemotina lifimatina ido henatina yagunu ha abi li minofa, nilifi molaibo we yakafo eimola ha ona hula lo-lo o neto, neimo ya emo welauti holiyodo ya mikalo melo lo oloto molowe, loto liye.

27 Hawa ya Melafogunu feto loto lobifa, emotina yasi holifefe ladámae. 28 Yagunu Yesukafo onu ito feto loto lobibo, Hemotina We Hula nemo yá yofolo hofo nedoti li faka yoisa lo nedanado ya monane holifefe lanigilae. Ido neimone lune-haneuti holito idafa ma ámoto, Menefokafo api nilibibo hawa ya lo minobo yagi ya holifefe lanigilae. 29 Nilifi molaibo we ya nemodoka mino nedaito, nemo hamena-hamena idafa oto holibo dowa libo yagunu nemo ma fulo nedámiye, loto 30 ha feto lo neto wenina abi holi hikito muwae.

Ha ona hula yakafo wina ledaibo ha

31 Ena Yesukafo holi hikito muwabo Yuda wenina feto loto lobibo, Hemotina ya nemo hanelo moni minanabo ya nemo nege moniyabo wenina hula minanigilae. 32 Feti minoti ha ona hula ya holifefe lato, aya hawa ona hula yakafo wina betinogolaiye, loto liye. 33 Feto lito, emotinasi ha liwila oti feto loti lomuwabo, Lemo Abalahamu yufa fibo weninala minonibo ya ma nala i ledato minámoninako, hemo wina betinaibo ne, loto lanibo ya neidafaito lane? lomuwae.

34 Lomuwato, Yesukafo ha liwila oto feto loto lobibo, Nemo ha ona lama lobiyowe. Ma yasi nosámibo mona molabo ya monawa yakafo nala i betito, nalalo houba-naba o minabo yagunu lowe. 35 Nala i betibo wenina wenabatina numuna ebalalo ya hamena-hamena hiyaba oti minomo yowámanigilae. E'e, Hipala ya Melafo numunala ebalalo ya hamena-hamena minowa-minowa oto minomo yonogolaiye. 36 Yagunu ya Hipala nemo wina betiyotoma hemotina ona nala i betiyámageto minanigilae.

37 Hemotina Abalahamu yufa fibo weninala minabo ya moda holi minowe. Feti minafa, nemo hane ya hemotinaloka hopopo o nenako, hofo nedo fulinune, loti lo-lo o minae. 38 Nemo Menefodoka idafa wa obo ya lo-lo o minowe. Ido hemotina heimotina metinafodokati idafa holiti ya fe-fe minae, loto lobito, 39 Lemo metefo Abalahamu ne, loti ha liwila oti lomuwato, ya Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina Abalahamu yufa fibo weninala hula minabo neko emo monala yaidana oti molo minadi ne. 40 Nefa, Gotidokati ha ona hula holiyobo lobi minobo ya hemotina hofo nedanune, loti lo minae. Idafa yaidana Abalahamukafo feyámibo ne. 41 Hemotina ya heimotina metinafo hanulalo ya egeto moloti lala i-i o minae, lito ya emotinasi feto lomuwabo, Hopa hanudoti oloto piyonibo minámiye. Metefo mako Goti ne, lato, 42 Yesukafo feto loto lobibo, Nemo ya Gotite minoidoti lomobo ne. Neimo lune-haneuti holito lomámobo ne. E'e, emokafo nilifi molaito lomoboma nenako, hemotina metinafo ya Goti nebo neko, lutina-hatina ya nemo nomadi ne.

43 Neidafaiti ya ha lobo ya holifefe ladámo minae? Nemo ha lobo ya hemotina ogofuti holiyámabo yagunu ya holifefe ladámo minae.

44 Hemotina metinafo Satani weninala minoti, metinafo feyaibo mona ya meyalo molanune, loti holiti minae. Emo ya hana yoimaukati hofo beti fulimo yoibo we ya ne. Ido lula-halau ha ona ma mináminako, ha ona hula holi fulitaibo we ya ne. Emo ya ha sugi we ido sugi yawala nebo yakafo eimola monala ya moloto ha sugi lo-lo o ne. 45 Ido nemo ya ha ona hula lobi-lobi o minofa, hemotina hane ya holi fulo minae. 46 Hemotinalokati masi nemo lifimane lanabo ya fowe loti ladámanigilae. Nemo ha ona hula lobiyobo ya neidafaiti holi hikito nomámae? 47 Wenina ma Goti weninala minabo yasi ha libo moda holi minae. Hemotina Goti weninala minámanako, hala holi fulo minae, loto ya liye.

Nemo Abalahamu oloto piyámito minobo wema minowe, loto Yesukafo libo ha

48 Feto lito, Yuda wenina yasi ha liwila oti feto loti ya lomuwabo, Hemo Samalia we ma Satani himiwela luka-hakau yoto ne, loto ya ha ona lo minobe? lato, 49 Yesukafo ha liwila oto feto loto lobibo, Satani himiwela lune-haneu minámiye. E'e, nemo Menefo huliya li faka lo minofa, hemotina ya nemo huline ya ito lumuti fulo minae. 50 Nemo neimone huline yonaiye, loto ladámowe. Makafo huline li faka lo nedanaibo ya hona moloto lifefe lanaibo we ne. 51 Nemo ha ona hula lobiyowe. Ma yasi nemo hane li minanabo wenina ya fuliyámanigilae. E'e, moda minowa-minowa oti minomo yonabo ne, loto ya liye.

52 Feto lito, Yuda wenina yasi feto loti lomuwabo, Hemo Satani himiwela luka-hakau mino hedaibo ya onesa ona holi minone. Abalahamu moda fulibo ne. Ido polofeti ya ayaidana oti fuliyabo ne. Ido hemo feto loto lanibo, Nemo hane li minanabo wenina ya fuliyámoti, minowa-minowa oti minanigilae, loto lanibo, 53 ya awatefo-holofate Abalahamu wenaba yama fuliboma nenako, hemo ya li yoima edanowe, loto labe? Ido polofeti ya ayaidana oti fuliyabo ne. Hemo neidafaito heimo hulika ito yoi minane? loti ya lae.

54 Feto lato, Yesukafo ha liwila oto feto loto lobiye. Nemo neimone huline li faka lotoma ya huline u aifa idafa anogolaiye. Menefo yagunu Gotite ne, loti laboma ya emokafo huline li faka lo ne. 55 Hemotina abo ya holifefe ladámae. Nemo ya holifefe lo minowe. Yagunu nemo ya holifefe ladámowe, loto lobo neko, ya hemotina yaidana minoto ha sugi ladi ne. Ido nemo ya holifefe loto hala li meyalo moloto moni minowe.

56 Awatinafo-holofatina Abalahamukafo ya nemo hamenane alili ageto wanowe, loto dowa loto holi nebo ne. Ido minoto hamena alili aito wato ake ima ne. 57 Feto lito, Yuda wenina yasi lomuwabo, Hemo melegeka fifiti (50) ya li fulámaninako, hemo Abalahamu wa edanibo nefe? Olo, lato, 58 Yesukafo lobibo, Nemo ona lama lobiyowe. Nemo Abalahamu oloto piyámito minobo wema minowe, loto liye.

59 Feto libogunu hefana liti hofanune, loti lafa, fele huliyagi numuna nabau yati ya faluku oto u yau meu oto feka lumuto wiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU