John 9

Nomuna likaibo we ma hala

Ena Yesukafo ya hanudo uto we ma olafo houmalauti nomuna likaibo li oloto pito wa edaito, ege-ege moniyabo we yasi loga o edoti labo, Api lilibiyanibo we, hema lifimalakafo nomuna likaibo ne? Me ya ya eimoladokati nefemo, ido olafo melafodokati ne?

Feto lato, Yesukafo feto loto lobibo, E'e, eimola lifimala ido olafo melafo lifimatina yalekati ya minámiye. Goti aubala monala emodoka oloto pinaiye, loto idafa feito oloto pito ne. Fo lito minonido ya nilifi molaibo we ononala lito minokelo. Midipu inaibo ya ononala linubo hamenawa hulanogolaiye. Nemo mikaleka minobo hamenalo ya nemo wenina mikau-mikau ya lamenatina minowe, loto liye.

Feto loto ya mikalo etefu oto hululu ito we nomuna likaibo ya nomunalo wili edaiye. Wili edoto ya feto loto ilifi molaibo, Hemo ya Silowamu momenoku ya uto noku iyo, loto lomuiye. No Silowamu ya Yuda hatinadokati Ilifi Molaibo ne, loti ya huliya monawa ya nebo ne.

Ena wewa ya uto noku ito nomuna waiye. Nomuna wato weninala minado ya liwila oto aiye.

Liwila oto aibo wewa homu wako lo beti-beti aibo we ya holiti weninawa yasi muki onesa wa edoti loga-loga oti labo, Mikalo amedoto minoto wako lo ledo-ledo aibo wema ya nefe? lato, malekamasi labo, Moda ya nebo yae, lato, ido malekamasi, E'e, yamaidana eito ma ne, lato, ya eimola auba ito libo, Nemo yama ya minobo yae, liye.

10 Feto lito, loga o edoti feto labo, Hemo igaidana oto nomuga falatane? lato, 11 emokafo liwila oto lobibo, Wema huliya Yesu yakafo mikalo etefu oto hululu ito nomunelo wili nedoto ya feto loto lonumibo, Hemo Silowamu momenoku ya uto noku iyo, lito uto noku iyoto nomune falatiye. 12 Feto lito, loga o edoti labo, We ya igaleka ne? lato, Ya nemo holiyámowe, loto ya liye.

13 Ena Yesukafo haba hululu ito nomunalo wili edaito, nomuna falatibo ya Sabati foliku ya idafa feto feyaiye. Yagunu ya nomuna falatibo we ya Falisi we minado ya ilimiti uwato, 15 Falisi we yasi ayaidana oti loga o edoti labo, Hemo igaidana oto nomuga falatane? lato, ya emo feto loto lobibo, Emo ya nomunelo haba ya wili nedaito, nemo ya uto noku ito nomune wa obo ne, liye. 16 Feto lito, Falisi we yauti masi feto labo, We ya Sabati foli li hopaitaibo ya Gotidokati minámiye, lato ya masi labo, Emo ya nosámibo neko, idafa yaidanama feito lifefe ladámadi ne. Feto loti ha loyoilumu oti lae.

17 Yagunu ya nomuna falatibo we ya hofa loga o edoti labo, Nomuga li falato hedaibo yagunu heimoka ya emo yagunu nenae loto holi minane? lato, emokafo libo, Polofeti ne, loto liye.

18 Ena Yuda wenina yasi feto loti labo, We me ya ya homu nomuna likaito neboma onesa nomuna falatiye, loti ya ona lafemo, ido sugi lae? loti hatina loiti-loiti kiti olafote melafote sutina fiyato aito, 19 loga o betiti labo, Hemotina hipatinama hedaibo hamenaloti nomuna likaiye, loti lo minaboma me ya nefe? Feito neboma igaidana oto nomuna falatiye? loti loga o betiyae. 20 Loga o betiyato, olafote melafote yasi ha liwila oti feto loti laibo, Hipate ya melo nebo ya holi minoiye. Ido hedaibo hamenaloti nomuna likaibo yagi holi minoiye. 21 Ido igaidana oto nomuna waife? Ido hemakafo nomuna li falato edaife? Ya we ya holiyámoiye. Hipawa ya naba litaima ne. Eimola loga o edato monawa lobiyaneyo, loti laibo 22 ya Yuda wenina yagunu holi bito feto laiye. Ya holi bibo monawa feito ne: Yuda wenina yasi homu ha feto loti loyolalo-melo labo, Masi Yesu yagunu Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto ne, loti lanabo ya ha mono holiyagu yauti fulo feka o betinune, loti lama ne. 23 Yagunu ya olafote melafote ya holi bito, feto laibo, Emo ya naba litaima ne. Eimola loga o edalo, loti ya laiye.

24 Yagunu nomuna homu likaibo we ya hofa sula fiti feto loti lomuwabo, Hemo Goti huliya li faka loto ha ona lolomo. Wewa ya monala holi minone. Emo we nosámibo ne, lato, 25 feto loto lobibo, Emo ya we nosámibo nefe? Ido dowa nefe? Ya ma holiyámowe. Nomune likoto minoma nomune falatobo idafawa mako ya holifefe lo minowe, loto lobiye.

26 Feto lobito, ilalu huti loga o edabo, Nena-idafa o hedaiye? Igaidana oto nomuga li falatiye? lato, 27 emokafo feto loto lobibo, Nemo lobiyoma ya hemotina holámae. Neidafaito hofa lobiyoto holinune, loti lo minae? Hemotina yagi ege molanune, loti lo minafe? Olilo! lobiye.

28 Feto lito, li leko-mako o edoti feto loti labo, Hemo ya ege molanibo we minane. Lemo ya Mosese ege moniyonibo we ya minone. 29 Mosese ya Gotikafo ha lomuibo ya holi minoba, we me ya ya yaukati meukati oloto pito aife? Ya ma holiyámone, lomuwae. 30 Feto lato, we yakafo ha liwila oto feto loto lobibo, Nomune li falatibo we ya yaukati aife? Meukati aife? Oloto pito aibo ya wafefe ladámone, loti labo ya ha manadinau minámito lafe? 31 Lemo Goti yakafo nosámabo wenina ha lanabo ya holámibo ne, loto ya holi minone. Ido ma yasi Goti holi muti welalo hololoti moni minanabo wenina ya ha lanabo moda holi nebo ne, loto yagi holi minone. 32 Yagunu we hemakafo we ma nomuna likaibo oloto pito nebo ya nomuna li falatiye? Ha yaidana ha mika oloto pigu yoimati holiyámoto minomo yowonibo ne. 33 Wewa ya Gotidokati lomámibo neko, onona yaidana liyámadi ne, loto lobiye.

34 Feto lobito, emotinasi feto loti lomuwabo, Okafo mekafo hopa moniti hedabo hemogi u ayaida anibo yakafo ha mono api lilibinowe, loto labe? Olo, loti ya itifu fulae.

Yesu holi hikito umámanabo ya nomudina likaibo minanabo ha

35 Ilifiyato, ya Yesukafo holito li oloto pito loga o edoto libo, Hemo We Hula holi hikito mu minabe? lito, 36 wewa yakafo libo, Wenabao, hemo hemagunu lane? Nilibiyageto wafefe loto ya holi hikito munowe, lito, 37 Yesukafo feto loto lomuibo, Hemo moda watanibo yae. Ha lohomobo me ya ya minobo yae, loto lomuiye. 38 Feto lomuito, wewama yakafo feto libo, Wenabao, nemo holi hikito homowe, loto weuna-lula-hala ya muiye.

39 Ena Yesukafo feto loto libo, Nemo wenina lifima liwila oto binowe, loto mikalo lomobo ne. Yagunu ya wenina masi nomude likaiye, loti holiyabo wenina ya nomudina li falato betinowe. Ido nomude moda falatotaiye, loti holiyabo wenina ya nomudina aifa likoto minanaiye, loto ya liye. 40 Feto loto lito, Falisi we malekama selo minabo yasi holiti ya feto labo, Aiyo, lemo nomude likaibo minogeto labe? lato, 41 Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina nomudina likaibo minabo neko, lifimatina minámadi ne. Nefa, heimotina ya lemo nomude moda falatito minone, loti lo-lo aboma nenako, lifimatina mino betinogolaiye, loto ya lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU