Luke 10

Yesukafo ege molabo sewedi-tu (72) ya mono onodo idipi molaibo ha

Ena aliga Wenabakafo ege molabo wenina sewedi-tu (72) ma weuna fi betito ya numuna meya muki ido eba muki eimola unowe, loto holibo ebalo ya we loiti loiti u homu molo nedoti unae, loto idipi molaiye. Idipi molanogolo ya onona ha feto loto lobibo, Hoba-hobina migu ya naba-naba hula lifa, onona linabo wenina ya naba minámae, loti hemotina onona yawala lomuwato ya onona linabo wenina ma ya ononalau ya idipi molanaiye, loti lomuilo.

Hemotina wilalo. Nemo idipi molobo hemotina ya sipisipi mofola yaidana oti liye-hula minagu yau idipi molowe. Unabo ya hefanafe, ido owofe, ido hidinalo inabo idafa mafe ya ma liyámoti aifa wilalo. Ido hanu unado ya wenina ma wa betitima, aifa minoti ha-ha lobiti loyolalo-melo ámilo.

Ena uti u fedoti numuna mau yonabo homu ya, numuna meu ya you amena mona ya mino betinaiye, loti lobilo. Feto loti lobiyato, we ma you amena mona emodoka mino edaibo numugu minanaibo, hemotina you amena mona yagunu lomuwabo ya wewadoka ya mino edanogolaiye. Ido ma minámanaibo, monawa yagunu lomuwabo ya hemotinaloka hofa liwila oto anogolaiye. Ido onona liyabo wenina yasi meinatina linabo nenako, yagunu yonabo numugu ayau yako unoti sinoiti oti, hoba-idafa muki binabo ya nalo. Numuna mauka-mauka yowámilo.

Ena numuna meyalo malekama lo fedato ya wenina yasi houna i betiti ya wetina-idafa binabo ya nalo. Noti ya ayau idafa hiliyabo wenina ya li faka lo betiti feto loti lobilo, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamena ya hemotinaloka alilito betiye, loti lobilo.

10 Ido u numuna meyalo malekama lo fedato, wenina ya hemotinagi houna i betiyámanabo, hanutinalo moniti ya feto loti lobilo, 11 Hemotina numunatinalokati fulo betitoto unune, lotima, huwopatina yagi hidelo kelaibo ya pu loto itili oto fulo ebatinauka fulito betiyone. Feto fe betiyoba, ido hemotina ya fuka ha lobiyonibo ya holilo. Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamenala ya moda alili aibo ne, loti lobilo. 12 Ha ona lowe. Hamena nabalo ya Sodomu minabo wenina lifima ha ito lumuto binogolaifa, ido numunawau minabo wenina lifima ha ya ito yoto binogolaiye.

Hena naba holinabo ha

(Mt 11:20-24)

13 Aiyo, Kolasini weninao, Betesaida weninao, hemotina u hopa unigilabo ya holiyámafe? Hemotinaloka Goti aubala oloto pi betibo idafa-adafawa ya Taiya weninagi ido Saidoni weninagi numunatinalo oloto pi betibo neko, aidenati lutina-hatina li elepa iti utinalo owo lilapa-alapa holoiti so lana wiliti minadi ne. Feto nefa, hemotina lutina-hatina elepa iyámoti aifa gedito minae. 14 Feto fe minafa, ido lifima ha binaibo hamenalo ya Taiya ido Saidoni minabo wenina lifima ha ya ito lumuto bito, ido hemotina lifima ha ya ito yoto binogolaiye. 15 Ena Kapeneyamu weninao, heimotina hulitina ya li yoisa okulumalo yoto minanaiye, loti hatina kiyafe? E'e, feto feyámanogolaiye. Ya lowau fulo betito yau lumuti minanigilae, loto liye.

16 Ena ha ma onu ito lobibo, Hemotina ha lanabo ha ya holinabo wenina ya nemogi holinigilae. Ido holi fulo betinabo wenina ya nemogi holi fulo nedanigilae. Ido nemo holi fulo nedanabo wenina ya nilifi molaibo we yagi holi fulo edanigilae, loto lobito idipi molaiye.

Sewedi-tu (72) wenina liwila oti abo ha

17 Ido sewedi-tu (72) weninawa monititi liwila oti loti ya lutina-hatinau dowa lito feto loti lomuwabo, Wenabao, hemo hulikalo Satani himiwela yasi wetelo hololae, loti lomuwae. 18 Lomuwato, Yesukafo feto loto lobibo, Satani ya okulumauti hopana yaidana oto limo ito wa edobo ne. 19 Nemo hemotina auba biyonako, hosofa ido hamuke mulalo lala iti, uwotefo aubala muki ya li yoima o edato, idafa makafo li hopa o betinaibo ya ma minámiye. 20 Feito nefa, hemotina Satani himiwela wetinalo meyalo molabo yagunu ake iyámilo. E'e, hulitina okulumau lufuwa itaibo nenako, yagunu ake iyalo, loto lobiye.

Yesukafo Melafo lomuibo ha

(Mt 11:25-27, 13:16-17)

21 Ido aya hamenalo ya Weuna Fele Yesu lula-halau mino edaibo yakafo ake ito naba-naba muito ya feto libo, Menefo, okulumau mikaleka Wenabala, ha manadinau nebo wenina ya idafawa ya li faluku betito, ido aifa wenina olufo hefolaidana oti minabo ya li oloto pi biyanibo yagunu heboka lo minowe. Hemo luka-hakau feto feyanowe, loto dowa holiyanibo ya moda feto fe betiyane, loto lomuiye.

22 Lomutoto, ido wenina feto loto lobibo, Menefokafo idafa-adafa muki ya moda anelo molotaibo ne. Ido Hipala nemo ya we makafo wa nedofefe loto wa nedaibo we ma minámiye. E'e, Menefo yako wa nedofefe loto wa nedaiye. Ido ayaidana oto we makafo Menefo wafefe loto wa edaibo we ma minámiye. E'e, nemogi ido wenina li oloto pi binowe, loto holiyobo wenina yagiko Menefo wafefe lonibo ne, loto lobiye.

23 Feto lobito ege-ege moniyabo wegi eimotinako minoti ya feto loto lobibo, Wenina nomudinakafo hemotina idafa wa edabo yaidana oti wati ya ake i-i anigilae. 24 Ha lobiyowe. Polofeti muki ido mikalo hiyaba we wehudi muki yasi hemotina idafa wa edabo yaidana oto wa edanune, loti holiyafa, ido wa edámabo ne. Ido hemotina ha holiyabo yaidana oto holinune, loti holiyafa, ido holiyámabo ne, loto lobiye.

Samalia we yakafo uwolafo li dowa lo edaibo wase ibo ha

25 Hamena ma lo molaibo ha holifefe lo hulibo we makafo Yesu hepa molo edanowe, loto sinoito feto loto loga o edaibo, Api lilibiyanibo we, nemo hofawa minomo yonobo mona linowe, loto holinobo, ya nena mona molanobo ne? loto loga o edaiye. 26 Loga o edaito, Yesukafo feto loto loga o edaibo, Lo molaibo ha lufuwa igu yau nedafaiye liye? Hemo ya hitoto nedafaiye loto holiyane? loto lomuiye. 27 Lomuito, liwila oto lomuibo,

Luka-haka muki ido weuga muki ido aubaka muki ido haka-managa muki ya Wenaba Gotika ya umo. Ido heimokagunu holiyanibo yamaidana oto weninaka muki ya luka-haka bi-bi o mino,
loto ha mono lufuwau (Lo 6:5, Wkp 19:18) ya nebo ne, loto lomuiye.
28 Lomuito, Yesukafo feto lomuibo, Onesa ya ha fefe loto liwila oto lonomane. Hawa ya meyalo molananibo, minowa-minowa oto hofawa minomo yonane, loto lomuiye.

29 Feto lomuifa, wewa yakafo monane fefe libo ya oloto pinaiye, loto liwila oto loga o edaibo, Hemagunu ya holiyoto weninane minanaiye? loto lomuiye. 30 Yesukafo liwila oto lomuibo, Holiyo. We ma Yelusalemu numudoti Yeliko numudo monimo lumido ugele we yasi haita hofoti ulalo owo wakoti idafala muki liti hofoti fulinaiye, loti fulo edo itoti uwae. 31 Uwato, Goti sokila hi muibo we ma aya hanudo monimo lumuto wewa ya wa edoto hanuma fulitoto u filigaleka hanu anawaleka yola uto wibo ne. 32 Ido ayaidana oto we ma Lifai yufa figu yauti we ya aya ebalo loto wa edoto hanu anawa filigaleka yola uto fulo edoito wibo ne.

33 Fulo edoito wifa, Samalia we ma hanudo monimo loto ya wewa uno nebo ebalo lo fedoto wa edoto milumala holiye. 34 Milumala holito emo nedo uto ula hofo fukado ya no wainigi yá ilawa nowalagi yakafo noku ito wase i edaiye. Wase i edoto eimola safula-dogi meyalo ya li moloto numuna naba ma hanudo moniyabo lubu itoma uti uno-uno abo numugu ya ilimito yoto hiyaba o edaiye. 35 Hiyaba o edoto, leda hefana loiti holibo ya lito numuna yawala muto feto loto lomuibo, Wewa ya hiyaba o edo. Ido hefana homobo ogofuwámagetoma, liwila oto anobo hamenalo ya hefana ma yalo humunogolowe, loto lomuiye.

36 Ena wema loitigi-makogi yauti hema ya ugele we yasi hofabo we weninala ne? loto loga o edaiye. 37 Loga o edaito, lo molaibo ha hitoto holifefe libo wekafo ha liwila oto lomuibo, Milumala holibo we ne, loto lito, Yesukafo, Hemo ya uto mona molaibo yaidanako oto molo, loto lomuiye.

Yesu ya Maliate Matate numunatinau minaibo ha

38 Yesugi ege-ege moniyabo wegi hanu monimo uti numuna malo fedato, wena ma huliya Matakafo aifa li dowa lo betito, 39 unalafo huliya Malia Wenaba hinalo amedoto ha libo ya holi ne. 40 Holi nefa, atolafo Mata idafa hofo hibo ononakafo nala i edaito, uto loto minoto Yesu nedo loto feto loto lomuibo, Wenabao, unanefo ya fulo nedoito wito houba-naba onona ya neimoko liyobo ya wa nedanibo dowa life? Hemo lumuwageto ane li faka lanaiye, loto lito, 41 Yesukafo feto loto lomuibo, Matao, Matao, hemo idafa-adafa mukigunu holito haka abi kito luka-hakau hena holi minane. 42 Feto fe minaba, ido mona dowa makoko ma mino hedámiye. Ido Malia mona dowa molanowe, loto mona molaibo yamamo ya hemo monaka li fulo edainako, masi emodokati monala ya ipoto liyámanigilae, loto lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU