Luke 12

Yesukafo Falisi monona loiti iyabo monagunu libo ha

(Mt 10:26-27)

Ena wenina nuba naba-naba tauseni-tauseni minabo ya emodoka lo fedoti liti-liti loti hidinalo lala i minae. Feto fe minato, Yesukafo apito ege-ege moniyabo we homu feto loto lobibo, Hemotina ya Falisi monona loiti iyabo monatina ya yisi yaidana oto nebo ya wati hiyaba oti monilo. Ido idafa muki faluku oto nebo ya aliga oloto pi betito ido idafa wase ito nebo idafa muki ya oloto pito itibinaibo ne. Ido midipu igu ha labo ya fo lido yalo hawa labo yama holinigilae. Ido numugu lulau holoto hatinau ha labo ya numuna obito yalekati lo oloto molato holinigilae.

Yesukafo auba inabo ha lobiyabo

(Mt 10:28-31)

Yonewe-motao, ha lobiyowe, Hemotina ya utina hofo beti fulinafa, ido hofa li hopa o betiti ogofuwámabo wenina ya holitina holiyámilo. Holitina holiyámafa, ido ma holiya holinabo ya itibinogolowe. Wewa yakafo ya utina hofo beti fulitoto lowau itifu betinaibo aubala ya mino edaibo wewa holiya ona holilo. Ona lowe. Holiya holilo.

Ena nama lomo faifu (5) meinala ya hefola efoma ne. Feito nefa, Goti ya namawa makoti yaidana u hala molámanaibo ne. Ido hemotina atatina opala muki ya moda hitotaibo ne. Holi holiyámilo. Nomunalo ya hemotina weninala minabo nama lomo muki ya li fulo betiyabo ne.

Wenina onobatinalo Yesu huliya lo oloto molanaibo ha

(Mt 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

Ido ha lobiyowe. We makafo wenina onobatinalo huline lo oloto molanaibo we ya nemo We Hula yakafo ayaidana oto Goti enisolela onobatinalo ya huliya lo oloto molanowe. Ido we makafo wenina onobatinalo meya numuto wa edámobo ne, lanaibo we ya Goti enisolela onobatinalo ya mene muto wa edámobo ne, loto lanobo ne.

10 Ido we makafo nemo We Hula ya hamane hinaibo we ya lifimala hilili anogolaifa, ido we makafo Weuna Fele hamana hinaibo we ya lifimala hilili o edámanaibo ne.

11 Holilo. We masi adinalo-hidinalo liti li hiki loti ika oti idipiti mono numuna kanisole nuba agufe, ido hiyabatina we wenaba ido hiyabatina we nuba agu anabo, ya ha lolomato neidafaiye loto liwila oto lobinubo ne? Ido ha igaidana oto lanubo ne? loti hatina loiti-loiti kiyámilo. 12 E'e, aya hamenalo yalo Weuna Fele yakafo ha lobinabo ha ya api itibinaibo ne, loto lobiye.

Idafa wa naibo ha mananau minámibo we wase ibo ha

13 Ido wenina nuba agu yauti makafo feto loto libo, Api lilibiyanibo we, hemo lomuwageto yanefokafo idafa weuna fi ledaibo idafa hona moloto filiga ya nemo numunaiye, loto lomuiye. 14 Lomuito, Yesukafo liwila oto lomuibo, Aiyo, hemakafo ha li fefe-fefe lo betinobo wefe, ido lusaku we buli nedaiye? loto loga o edaiye. 15 Ido ha ma feto loto lobibo, Wati monilo. Idafa-adafa magi magi linubolae, loti holiyabo mona muki yauti ma molotanune, loti wati hiyaba oti monilo. Wenina mikalo me ya minoti idafa-adafa naba wa nabo idafatina yamo hofawa minabo mona biyámanogolaiye, loto lobiye.

16 Ena wase ibo ha ma feto loto lobibo, Ena wa naibo we ma mikala dowa nenako, hulawa naba-naba iye. 17 Hulawa ibo ya wato feto loto hala kibo, Neidafa feyanowe? Eba mináminako, igau hulawa li nuba anowe? loto hala ki ne. 18 Hala kitoto feto libo, Feto feyanowe. Numunane ya lukoto hofawa li naba ito huto hulawane muki ido huwamenane muki moloto minanaiye. 19 Ido neimone ya hane feto loto holinowe. Nemo idafa-adafane naba ya melege abi loto nefa, aifa minanogolainako, nemo ya holoto use loto minoto, nonefena noto, wene-idafafena noto, ake i-i minanogolowe, loto holiyowe, loto liye. 20 Feto lifa, ido Gotikafo feto loto lomuibo, Ha managau minámibo we, eletifo lubuka fuliyageto hamenaka ya hulanogolaiye. Ena idafa-adafaka moda li nuba ito molomo yowanibo ya hema idafala bulinaiye? loto lomuiye. 21 Ayaidana oto we makafo eimolagunu holito idafa-adafala moda li nuba oto molomo yonaibo we Goti nomunalo ya u idafa wa námibo we ona bulinaibo ne.

Hatina abi kiyámilo, loto libo ha

(Mt 6:25-34)

22 Ena Yesukafo ege-ege moniyabo we feto loto lobibo, Holilo. Hemotina ya fulitanune, loti ya hoba-idafa nanabo idafagunu holiti ido utina yagunu holiti utelo owo ya nena idafa inubo ne? loti hatina abi ya kiyámilo. 23 Nomude hofawa minonibo mona yakafo wete-idafa ya li fulo edaibo ne. Ido ute yakafo utelo owo ya li fulo edaibo ne. 24 Nama yagunu hatina kifefe lalo. Emotina ya yufa idafa ya hifiyámabo ne. Ido hulawa ibo ya doliyámabo ne. Ido numugu ya wetina-idafa nuba oti molámabo ne. Feto feyámafa, ido Gotikafo wetina-idafa moda bi-bi aibo ne. Holafe? Hemotina ya moda nama ya li fulo betiti minae. 25 Ido hemotina minagu yauti ya hemakafo eimola hala abi kidoti ya nomuna hofawa mino lito unaibo hamenala ya hefola magi onu ito minomo unaibo ne? 26 Ido idafawa hefola idafa efo yaidana li fefe lanabo ogofuwámoti, ya idafa maleka yagunu neidafaito hatina abi ki minae?

27 Ido hofuku idafa huwawa aibo yagunu hatina kifefe lalo. Huwawa yakafo onona liyámoto ulalo owo lifefe ladámibo ne. Feito lifefe ladámifa, ido huwawa yakafo Yuda wenina hiyabatina we wehudi Solomoni ulalo owo dowa-idafa holoibo ya li fulo edaibo ne, loto lobiyowe. 28 Ido Goti yakafo suwa-nala ya eletifo neto ido leda ya fukoti soku hinabo idafa ya feito li golaiboma nenako, yagunu ya moda ayaidana oto hiyaba dowa o ledanogolaiye, loti ya holiyámafe? Aiyo, hemotina holi hikitina ya hefolako nebo wenina minae. 29 Hemotina hoba-hobina yagi, ido no yagi igaidana oto lito nanubo ne, loti moni wita oti lutina-hatinau nosámibo holiti hatina abi ya kiyámilo. 30 E'e, aya idafa-adafawa muki yagunu ya eito feka wenina yasi moni wita-wita minafa, ido Metinafo yakafo idafa-adafa muki ya hemotina linabo ogofunaibo idafa ya moda holi ne. 31 Yagunu hemotina ya Goti ya hiyabate we wehudi minanaiye, loti auba iti holiti lutina-hatinau ya li homu molo minaneyo. Feto feyanabo ya idafa-adafawa maleka muki yagi moda onu ito oloto pi binogolaiye.

Huwamenate li nuba o-o anubo ha

(Mt 6:19-21)

32 Ido hemotina mau hefola minabo ya holi holiyámilo. Metinafo yakafo nemo weninane hiyaba o betiyobo yaidana oti wenina hiyaba o betinae, loto dowa loto holito ononawa bibo ne. 33 Huwamenatina ya hefanalo fuloti meina liti idafa wa námabo wenina bilo. Ido hefana holinabo owo lilitámanaibo ya liyalo. Ido okulumau idafa li nuba anabo ya ugele we yasi selo ámanigilae. Ido hanu sisigafa yakafo námanogolaiye. 34 Moda holiyafe? Huwamenatina molanabo ebau ya lutina-muludina hatina-manadina aubafofo loti aya ebau yako holi munabo ne.

Onodo we ya wenabatina hiyabala minanabo ha

(Mt 24:42-44)

35 Ena hemotina ononala linune, loti utinalo owo ya li hiki loti lamenatina hiti minalo. 36 Ido onona we yasi hiyabatina we ya we wena adinalo li biti hoba-hobina nadoka yati liwila oto loto hanudo hesoba iyageto ayalo hanu si edanune, loti hiyabala o minabo wenina yaidana oti minalo. 37 Ido hiyabatina we anaibo yakafo onodo we ya auba iti hiyabala o-o minabo monatina wa betito dowa loto wa betiyowe, loto lito ake naba-naba inigilae. Ona lobiyowe. Hiyaba we yakafo ulalo owo ya li hiki loto idafa no-no abo ebalo loti amedoti minato wetina-idafa binowe, loto lobito houba-naba o betinaibo ne. 38 Ido lubukafe, ido leda luwaila ya hiyabatina we loto onodo we auba iti hiyabala o-o minabo monatina wa betito dowa loto wa betiyowe, lageto ake naba-naba inigilae.

39 Feito nefa, holifefe loti holilo. Numuna yawala yakafo eletifo lubuka numunaneu ugele we fukoti yonigilae, loto holibo neko, midipu igu ya hiyaba ageto fukoti yowámadi ne. 40 Ido hemotinagi ya nemo We Hula anobo hamenane ya holiyámanako, yagunu hiyaba otiko minalo, loto lobiye.

Onodo we mona nosámibo molaibogi ido we mona dowa molaibogi wase ibo ha

(Mt 24:45-51)

41 Feto loto lobito, Pitakafo libo, Wenabao, hemo wase ito hawa lanibo ya leimogunuko labemo, ido mukigunu lane? loto loga o edaiye. 42 Loga o edaito, Wenaba liwila oto lomuibo, Ena onodo we yauti hema yamo onona fefe loto lito ha mananau nebo we ne? Onona yawala yakafo wewa ya ononane liyabo wenina muki ya hiyaba o betito wetina-idafa nanabo hamenalo ya wetina-idafa hona moloto bi-bi anaiye, loto weuna fi edaibo ne. 43 Aliga onona yawala liwila oto loto onodo we hawa lomuido meyalo moloto onona li minaibo we wa edageto ya dowa mino holinogolaiye. 44 Nemo ha ona lobiyowe. Onona yawala ya loto idafa-adafane muki hiyaba o nedanaiye, loto huwamenala muki ya onodo we analo molanogolaiye. 45 Feito molanogolaifa, ido onodo we ya mona nosámanaibo moloto onona yawala we aloko liwila oto ámanogolaiye, loto lula-halau holito hounalafo-mota houba-naba wegi wenagi inafagunu hofo betito ido wela-idafa noto no noto lula-hala li hopa o-oto minanaibo, 46 ya onona yawala liwila oto anaibo hamenala yagunu holiyámoto, ido eletifo onesa aguwámanogolaiye, loto holido, aya hamenalo yalo lo fedanaiye. Fedoto onona yawala yakafo fuko-nako o edoto, holi hikitámabo wenina ebatinau ya ilifi molanaiye.

47 Ido onodo we ya onona yawala hala holifa, idafa lifefe loto hala hololadámanaibo ya auba iti hofo edanigilae. 48 Feto feyanigilafa, onodo we ya onona yawala hala holi fefe ladámoto mona nosámibo molanaibo ya hamena fouma hofo edanigilae. Ido idafa-adafa muki bibo wenina ya emodokati idafa-adafa ma mulalo-mulalo ya liwila oti numunabo ne, loto holito, ido idafa-adafa muki hiyaba o nedanabo wenina ya idafa-adafa hiyaba o nedanabo onona ma mulalo-mulalo ya binowe, loto holibo ne.

Yesukafo aibo mona yagunu libo ha

(Mt 10:34-36)

49 Nemo obo ya wenina mikalo minado so fulanowe, loto obo ne. Fuloto aloko lanaiye, loto auba ito holiyowe. 50 Feito holiyofa, ido noku i betiyabo yaidana oti ya hena naba-naba yamo noku i nedanigilanako, hena holinogolowe. Idafawa huladámanaido ya hena holi minowe. 51 Hemotina holiyabo mikalo obo ya we wena ya li you lo ledanowe, loto aiye, loti holiyafe? Feito minámiye. Ona lobiyowe. Nemo wenina ya li uwotinafo-uwotinafo o betinowe, loto obo ne. 52 Ido onesa me ya hamenalokati wenina faifu (5) ya numuna makoku minabo yama ya fokiti u eito-eito uwato, wenina filiga tili (3) ya minabo yasi wenina maleka loiti (2) minabo ya uwotinafo-uwotinafo u buli betinae. Ido loiti (2) yamasi wenina maleka tili (3) yama uwotinafo-uwotinafo u bulinigilae. 53 Feti u eito-eito uti ya melafo yakafo hipala uwolafo buliyageto, ido hipala yakafo melafo uwolafo buli edanaibo ne. Ido olafo yakafo oluwa uwolafo buli edanaibo ne. Ido oluwa yakafo olafo uwolafo buli edanaibo ne. Ido ola-kilofo yakafo onofula uwolafo buli edanaibo ne. Ido onofula yakafo ola-kilofo ya uwolafo buli edanaibo ne, loto lobiye.

Mebe-maba ya idafa oloto pibo lobibo ha

(Mt 16:2-3)

54 Yesukafo wenina naba nuba minabo feto loto lobibo, Hemotina ya okulumalo limu huibo ya watima, ho inogolaiye, loti lo-lo ato ya moda feto feyaiye. 55 Ido asi ya maukati loto asi fu-fu litoma, hota lanogolaiye, loti lo-lo ato ya moda o-o aima ne. 56 Hemotina monona loiti iyabo wenina, aya mikalo okulumalo mebe-maba oloto pibo ya feti holifefe loti holama nefa, ido onesa me ya hamenalo mebe-maba ma oloto pito ya wa minabo ya igaidana oti holifefe loti holiyámae?

Li halo molo hedanaibo ha lifefe lo, loto libo ha

(Mt 5:25-26)

57 Heimotina ya mona fefe libo ya neidafaiti hona moloti wafefe ladámae? 58 Ido hemote uwokafote ha li fefe lo-lo abo numugu unanido hanudo yalo ha dowa loto lomuwageto, lutina-hatina mako moloti, ha li fefe lo-lo aibo we analo molageto himiwe yasi nala i hedoti nala numugu yau fulo nedotanae, loto lutina-hatina mako molaliyo. 59 Ha ona lobiyowe. Lifimaka hefana muki ya liwila oto binanibo yako ya nalauti huloto lumunogolane, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU