Luke 16

Huwamena hiyaba aibo we ha mananau nebo ha

Yesukafo ege-ege moniyabo we ya ha feto lobibo, Idafa wa naibo we ma nedo loti huwamenala hiyaba we yagunu huwamenaka moda fulaiye, loti lodobe fiyae. Yagunu nemodoka ano, lomuito aito lomuibo, Hemogunu lo hedo minabo hawa ya holiyowe. Huwamenane hiyaba we minanibo ononane ma hofa liyámanane. Yagunu hefana lito ido hefana fulitanibo mona ya li oloto pi nomo, lomuiye.

Feto lomuito, hiyaba wekafo hala abi kito ya neidafa-neidafa feyanowe? We nabanekafo ononanelo yaloti li fulo nedainako, migu onona linofe? E'e, aubane mináminako. Wenina wako lobinofe? E'e, feto feyanobo ya unelo holinogolowe. Aiyo, wenabane nilifiyageto weninasi wene-idafa nomato, numunatinau unoto sinoito anobo yagunu idafa anowe, loto holiye. Feto loto holito, wenabala idafala lifima li muwabo wenina muki alo, lito ya hala holiti ato, homu aibo we ya hiyaba wewakafo lomuibo, Hemo wenabanedokati idafala liyanibo ya hemodoka lifima nenaki ne? loto loga o edaito, Nemodoka ya yá olifi nowala dalamu wani hadeti (100) yaidana nebo moda notowe, lito ya feto lomuibo, Emodokati idafa liyanibo lufuwa ya lito, henemane oto amedoto dalamu fifiti (50) yako li oloto moloto lufuwa iyo, lomuiye. Ena aliga aibo we ya lomuibo, Wenabane idafala liyanibo ya idafa nenaki me ya fiyámanibo ne? loto loga o edaito, liwila oto lomuibo, Suwa witi beki naba wani hadeti (100) ya moda notobo ne, lito feto loto lomuibo, Me ya fiyámanibo idafa lufuwa ibo ya lito, amedoto suwa witi beki naba eitiko (80) ya ne, loto li oloto moloto lufuwa iyo, loto lomuiye.

Ido huwamena hiyaba we hasuwala aibo mona molaibo we ya ha mananau nebo yaidana oto hala kinako, wenabala yakafo ebola libo ne. Yagunu melo mikaleka monagunu holifefe loti holiyabo wenina ya eimotina adina li faka lanabo monatinakafo wenina lamenalo minabo ya eimotina adina li faka lanabo monatina ya li fulo edaiye.

Holilo. Hemotina me ya nosámibo mikalo hefana-huwamena wa nabo idafa yakafo wenina houna i betilo. Feto feyato hefana-huwamenafena hulanaido ya minowa-minowa oti minanabo ebau ya houna i betinae, loto lobiyowe.

10 Makafo hefo-itala idafa hiyaba dowa loto li minanaibo ya ayaidana oto idafa-adafa naba yagi hiyaba dowa lanogolaiye. Ido makafo hefo-itala idafa ya wato hiyaba ámanaibo yakafo ayaidana oto idafa naba ya hiyaba ámanaibo ne. 11 Feito nebo nenako, hemo ya hefana-huwamena me ya mikalo ya hiyaba dowa o edámananibo, hemakafo idafa wa naibo idafala ona hula ya hiyaba o nedanane, loto agalo molanaibo ne? 12 Ido hemo eito wenina huwamenatina ya hiyaba dowa loto ámananibo, hemakafo heimoka idafaka ne, loto huwamena homageto li minananibo ne?

13 We makafo wenaba loiti ya houba-naba o betinaibo ya ogofuwámiye. Feto feyanowe, loto holinaibo ya wenabala ma ya eleka fi muto, ido ma ya lula-hala munaibo nefemo, ido malo ya u keloto, ido ma ya fulo edanaibo ne. Ayaidana oti hemotina Goti ido hefana-huwamena mikalo idafa-adafa ya li mako itoti houba-naba o betinune, loti holinabo ya ogofuwámae, loto lobiye.

Lo molaibo ha ido Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo mona ha

14 Ido Falisi we hefana ya lutina-hatina muwabo we yasi Yesu hawa libo ya holiti hamana hi minae. 15 Feto feyato, emokafo feto loto lobibo, Hemotina ya wenina nomudinalo fefe libo mona molonibo wenina minone, loti monona loiti i minafa, Gotikafo lutina-hatinau hatina kiyabo monawa ya holi ne. Ido wenina yasi idafa ma huliya iti yoi minabo idafa ya Goti nomunalo ya lilitibo idafa yaidana oto ne.

16 Holiyafe? Lo molaibo ha, ido polofeti hatina ya lo oloto molomo uti Yoni nebo hamenalo ya uwae. Yaloti Goti wehudi hiyaba o ledaibo hala ukuwa dowa lo oloto molomo uwato, Gotidoka unune, loti auba iti holiyabo wenina muki ya hosa fiti onona li minae.

17 Ido aliga ya mika okuluma hulanaibo ya aifa hulanogolaifa, ido lo molaibo ha yauti ha hefola efomako ya u hopa aguwámanaibo ne.

We wena mofu molabo ya fuko fulitanabo ha

(Mt 5:31-32, 19:9, Mk 10:11-12)

18 Ena we makafo olonafo fuko fulitoto, uto wena eito libo ya hume-ugele aiye. Ido we makafo wena wanafo fuko fulitaibo ya wena libo ya hume-ugele aiye.

Idafa wa naibo wegi Lasalusigi hatina

19 Ido idafa wa naibo we ma nebokafo ulalo owo luta-hisigi hiyobagi meinala naba nebo holoito, hamena-hamena wela-idafa dowa lotoko no-no o ne. 20 No neto, ido we ma idafa wa námibo wako o-o aibo we huliya Lasalusi ula muki numuna libo we 21 idafa wa naibo we wela-idafa hefa aibo ya fulanabo lito nanaiye, loti hila hanu welalo weninalasi limo fulo edato, uno ne. Uno neto, hula yasi loti numuna lido henabu-henabu o edae.

22 Ena aliga wako o-o aibo wema fulito, enisolesi ilimiti yoti Abalahamu hamanau fulo edae. Ido idafa wa naibo wemagi fulito, hale li edae. 23 Hale li edato, so fiyámanaibo soku minoto ogofu naba-naba holito wa faka loto yaleka faiga yowaito waibo ya Abalahamute Lasalusite maina minaibo ya wa betiye. 24 Wa betito Abalahamu feto loto lomuibo, Menefone, nemo milumane holito ya soku ogofu naba-naba holiyonako, loto ana gala noku fito wene hulumalo wili nedanaiye, loto Lasalusi nemodoka ilifiyo, loto lomuiye. 25 Lomuifa, ido Abalahamukafo liwila oto lomuibo, Hipane, holi minane. Mikalo minanibo hamenalo ya idafa-adafaka dowa ya moda liyageto, ido Lasalusi ya idafa-adafala nosámibo lima nefa, onesa lula-hala li aila i edo minoto, ido hemo ogofu holi minane. 26 Ido yako minámiye. Filiga-filiga lemo minonido hemotina minado lusaku yau ha naba-naba falinako, wenina melo minabo ya filigaleka ogofuti hemo minanidoka ya aguwámanigilae. Ido hemo minanidoka yati ogofuti lemo minonido ya ámanigilae, loto lomuiye.

27 Ena liwila oto lomuibo, Menefone, ha ma lanowe, holi nomo. Menefo numunalau unanefo-mota faifu (5) ya minabo ne. Emotinagi so fiyámanaibo eba meu ya lumuti ogofu naba-naba holitanae, loto Lasalusi ilifiyageto uto fuka ha lobinaiye, loto lomuiye. 29 Feito lomuito, Abalahamu yakafo liwila oto lomuibo, Unakafo-mota ya Mosesegi polofetigi lufuwa iyabo yama mino betima nenako, holinigilae, loto lomuiye. 30 Feto lito, lomuibo, E'e, Abalahamu, menefone, feito minámiye. We ma fuliguti sinoito lobinaibo ya lutina-hatina li elepa inigilae, liye.

31 Feto lito, ya lomuibo, Mosesete polofetite hatina holi fulitoti minatoma, ido we ma fuliguti sinoito uto lobinaibo ya ayaidana oti hala ya holi fulitanabo ne, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU