Luke 17

Mona nosámibo yakafo wenina koli kikitina li hopa o-o aibo ha

(Mt 18:6-7, 21-22, Mk 9:42)

Yesukafo ege-ege moniyabo we feto lobibo, Idafa-adafa mona-mona yakafo loto wenina ya li nosámibo mona molanae, loto anogolaiye. Feto anogolaifa, we makafo feito li lifima fedo binaibo we ya aiyo, lifima ha naba-naba liwila oto linaibo ne. Yaidana we yakafo weninane yauti mako aubala minámibo ma li lifima fedo munowe, loto lanaibo we ya analo-hinalo liti, henobalalo hefana naba-naba nala iti ho noku fulo edabo neko, moda dowa ladi ne.

Yagunu heimotina monatina ya wati hiyaba otiko monilo. Ido hounakafo makafo nosámibo mona molaibo ya hanu muwageto, lula-hala li elepa inaibo, lifimala hilili o edo. Ido fo hamena makolo ya hamena seweni (7) ya li nosámibo o hedanaibo ya hamena seweni (7) ya hemodoka liwila oto loto lune-hane li elepa iyowe, lanaibo, lifimala hilili o edo, loto lobiye.

Holi hikito munubo ha

Ido aposolo yasi Wenaba lomuwabo, Hemo holi hikite ya li naba-naba o ledo, loti lato, emokafo liwila oto lobibo, Hemotina holi hikitina ya holipa ilawa yaidana oto hefola minanaibo ya yá ma apu oto lumuto ho noku minoto yonane, loti lomunabo ya wetinalo meyalo moloto feto feyanogolaiye.

Houba-naba we ononatina ha

Hatina ki fefe loti kiyalo. Hemotina yauti we ma houba-nabala we ya migu mika fi minanaife, ido sipisipi hiyaba o minanaife, lunaga molageto migu yati liwila oto loto numugu yonaibo ya wenabala yakafo lomunaibo, Aloko ano. Weka-idafa no, loto lomunaife? E'e, feito minámiye. Emomakafo feto lomunaibo, Aiyo, hemo wene-idafa hofo hito, ukalo owo holoito, wene-idafa nomageto nototo aliga heimoka hofo hi nanane, loto lomunogolaiye. Ido houba-nabala we ya ha lomuido meyalo molaibo ya ebola lanaife? E'e, feto fe edámanaiye. 10 Yagunu hemotinagi ayaidana oti idafa lobiyodo ya o hulageto, lemo aifa houba-naba we minoto ononate yako liyoniyo. Luwate ya ladámilo, loti lalo, loto ya lobiye.

Yesukafo okola hiliyabo we teni (10) ya li faka lo betibo ha

11 Ena Yesu ya Yelusalemu unowe, loto hanudo Galili mika onuwalo, ido Samalia mika onuwalo ya monimo uto, 12 numuna meya malo u fedoto yoito, okola hiliyabo we teni (10) yasi hatula oti, 13 faiga minoti ha naba loti sula fiti feto labo, Yesuwo, wenabao, lemo milumate ya holiyo, loti lae. 14 Feto lomuwabo we ya wa betito lobibo, Hemotina uti utina ya sokila hi muwabo we ya itibilo, lito holiti hanudo monimo uwado yalo utina li hiluwa lo betiye. 15 Ido wemoli uwagu yauti we mako makafo ula hiluwa libo ya wa edototo liwila oto Yesu nedo loto, Goti ebola ha naba-naba loto lomo aiye. 16 Loto ya Yesu hinalo hina obula fito, Dowae, lalowe, loto lomuiye. Feto loto lomuibo wewa ya Samalia we ne.

17 Yesu ya loga aibo, We teni (10) okola hiliyabo ya muki li hiluwa lo betiyofe? Olo. Ido malekama naini (9) igau ya minae? 18 Eito feka we me ya yako loto Goti ebola lanowe, loto liwila oto ainako, malekama ya Goti ebola lanune, loti liwila oti ámafe? loto loga o betito, 19 ido wewama feto loto lomuibo, Hemo sinoito uwo. Holi hikitanibo yakafo ukalo ya li faka lo hedaiye, loto lomuiye.

Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamenala ha

(Mt 24:23-28, 37-41)

20 Hamena ma Falisi we yasi Yesu loga o edabo, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamena ya nenafeko lo oloto pinaibo ne? loti loga o edato, Yesu ya liwila oto lobibo, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamena ya mebe-mabagi wenina nomudinagunu wa edanabo ya ámanaibo ne. 21 E'e, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo ya moda hemotina minagu mino betibo nenako, melo ya ne. Walo, ido, yola ya ne. Walo, loti ladámanabo ne, loto lobiye.

22 Ena ege-ege moniyabo we feto loto lobibo, Aliga hemotina ya nemo We Hula ya hofa oloto pi betinobo hamena mako ya wa edanune, loti auba iti holinigilafa, wa edámanabo ne. 23 Ido masi feto lobinabo, Yolaleka ne. Wa edalo, ido, meleka ne. Wa edalo, loti lobinabo ya wa edanune, loti oluloti egetina molámilo. 24 E'e, hopana hito okulumalo ya filiga pana hito filiga lamena o fulitaibo yaidana oto nemo We Hula hamenanelo ya liwila oto lo oloto pinobo ne. 25 Feito oloto pinofa, ido hamena onesa me ya minabo wenina homu hena naba-naba mona-mona numuti, metina numuti wa nedofe loti wa nedámanae.

26 Ido nemo We Hula liwila oto anobo hamenalo ya Nowa nebo hamenalo wenina monatina molabo yamaidana oti mona molanabo ne. 27 Aya hamenalo ya wenina wetina-idafa no-ano noti, we wena mofu moloti, we wena adinalo li biti, yaidana-meidana mona molomo uti, u Nowa sipiku yoido yalo uwafa, ido no luta naba wilito ya lo fedoto muki li hopa o betibo ne.

28 Ido Loti hamenalalo yagi ayaidana oti wetina-idafa no-ano noti, idafa-adafa meina fiti, idafa-adafa hefanalo fuloti, yufa idafa hifiti, numunatina huti feti mino-mino omo yowae. 29 Feti minafa, Loti Sodomu fulitoto wibo hamena yalo so yagi hefana salifa so libo yagi ho ibo yaidana oto okulumalo yati lumuto wenina muki li hopa o betibo ne. 30 Ido nemo We Hula li oloto pi betinobo hamenalo ya aidena wenina monawa molabo yamaidana oti feto anabo ne.

31 Aya hamenalo ya we ma numunala obito minanaidoti ya lumuto uto huwamena-amenane lulau linowe, loto numunalau yowámanaiye. Ido ayaidana oto we ma minau minanaibo ya liwila oto idafane ma linowe, loto numudo aguwámanogolaiye. 32 Loti olonafo hala yagunu hatina ki fefe lalo. 33 Makafo eimola oto moloto aibo monala ya li hiki lo minanowe, loto holibo ya u hopa unogolaiye. Ido makafo eimola oto moloto aibo monala yagunu holiyámanaibo ya nomuna hofawa minowa-minowa anaibo ne.

34 Ha ma lobiyowe. Aya lubuka yalo loiti folomolo makolo uno minanaibo ya mako ma liti ido mako ma fulo edanabo ne. 35 Ido wena loiti maina onona li minanaidoti ma liti ido ma fulo edanabo ne. [ 36 Ido we loiti migu minanaibo ma ya liti ido ma ya fulo edanabo ne,] loto lobiye. 37 Feto lobito, emotina ya lomuwabo, Wenabao, hawa lanibo ya igaleka oloto pinaiye? loti loga o edato, liwila oto lobibo, Hono ula nedo yalo nama hiyala ya loti nuba o-o ae, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU