Luke 18

Wena-hiyona ha

Ena Yesu ya ege-ege moniyabo we ya hamena-hamena Goti lomutiko minoti, awisa loti fulitámanae, loto wase ibo ha lobiye. Feito lobibo, Numuna meya malo ha li fefe lo-lo aibo we ma nebo ya Goti holiya holiyámoto, ido weninafena yagi holi bito wa beti dowa molámiye. Ido numuna meya ayau ya wena-hiyona ma nebo yakafo hamena-hamena ya ha li fefe lo-lo aibo we nedo ya uto ilalu huto feto loto lomu-lomu aibo, Uwotefokafo hane ya li fulo nedainako, yagunu hemo ya ane li faka lo nedo, loto liye. Feto lito, wewa ya wena-hiyona hala hamena fana holi fulito nebo nefa, aliga lula-halau feto loto holibo, Nemo ya Goti holiya holiyámoto, ido weninafena yagi holi bito wa beti dowa molámowe. Feito nefa, wena-hiyona ya ilalu huto hamena-hamena loga lonumutoko minageto, awisa lotananako, yagunu ana li faka lanowe, loto holiye, loto Yesu ya lobiye.

Ena Wenabakafo feto libo, Hemotina ya ha li fefe lo-lo aibo we monala fefe ladámibo we hala ya holilo. Ido Goti wa molo betibo weninala ya fo lido midipu igu hamena-hamena ha naba loti lomu-lomu o minabo ya adina li faka ladámanaife? Ido hiyaba omo uwato aliga ya adina li faka lanowe, loto ladámanaife? E'e, ha ona lobiyowe. Henemane oto adina li faka lanogolaiye. Feito nefa, nemo We Hula anobo hamenalo ya mikalo holi hikitina nomabo wenina ya li oloto pinofe? loto lobiye.

Falisi wegi hefana takisi li-li abo wegi wase ibo ha

Ido Yesukafo wenina maleka eimotinagunu holiyabo, Mona fefe lotoko molo minone, loti wenina malekama muki ya holi fulo betiyabo wenina ya wase ibo ha magi feto loto lobibo, 10 We loiti ma Goti lomunoiye, loti fele huliyagi numuna nabau yoibo, ma ya Falisi we, ido ma ya hefana takisi li-li aibo we ne. 11 Ido Falisi wema ya sinoi minoto, eimolagunu ya holito feto lomuibo, Aiyo, Gotiyo, wenina malekama ya ugele noti, mona nosámibo-asámibo moloti, hume-ugele abo mona molabo we, ido hefana takisi li-li aibo we me ya nebo yaidana oto minámonako, yagunu dowae, lalowe, loto lohomowe. 12 Nemo salele mako lulau fo hamena loiti wene-idafa moi ito námoto minoto, huwamena hofawa lito wa nobo idafa yauti mau naini (9) ya neimone limo uto ido mau mako (1) ya humu-humu obo ne, loto feito lomuiye. 13 Feto lomuifa, ido hefana takisi li-li aibo we faiga youmaleka sinoi minoto, okulumau wenu wa faka ladámoto, ikiyalo hesoba ito, feto lomuibo, Aiyo, Gotiyo, nemo lifimane nebo we ya minowe. Yagunu milumane holiyo, loto libo ne. 14 Feito lomuibo we ya Gotikafo monaka fefe libo we minane, lo edaito numunalaloka wibo ne. Ido eito wema yagunu feito ladámiye, loto lobiyowe. Yagunu we ma eimola huliya li faka lo minanaibo we ya Gotikafo huliya ito lumunaibo ne. Ido we ma eimola huliya ito lumuto moni minanaibo we ya Gotikafo huliya li yoisa edanaibo ne, loto lobiye.

Yesu nedo olufo hefola idipiti abo ha

(Mt 19:13-15, Mk 10:13-16)

15 Ido olufo hefola Yesu nedo idipiti ato, anagunu atatinalo molanaiye, loti afa, ege-ege moniyabo we yasi hanu biyae. 16 Hanu biyafa, Yesu ya olufo hefola sutina fito, emo nedo li nuba o betito, feto libo, Olufowa yaidana oti minabo wenina ya Goti wehudi weninala hiyaba o betinako, yagunu nemodo anabo ya hanu hu betiyámilo. 17 Ha ona lobiyowe. We makafo olufo idafa aifa munabo idafa linaibo yaidana oto Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo monala ya liyámanaibo ya Goti hilala yau yowámanaiye.

Hiyaba we idafa wa naibo we hala

(Mt 19:16-3 Mk 10:17-31)

18 Ido hiyaba we makafo feto lomuibo, Api lilibiyanibo we dowa, nemo hofawa minomo yonobo mona ya linowe, loto holinobo ya nena mona molanobo ne? loto loga o edaiye. 19 Loga o edaito, Yesukafo liwila oto lomuibo, Neidafaito ya we dowae, loto lo nedane? We dowa ma ya minámiye. Goti yako dowa ne. 20 Ena hemo lo molaibo ha moda holifefe loto holitanima ne. Feito libo,

Hume-ugele ámo. Wenina hofo beti fuliyámo. Idafa ugele liyámo. Ha sugi lobiyámo. Okafo mekafo hulitina li faka lo,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:12-16, Lo 5:16-20) nebo ha ya holi minane, loto lomuiye.
21 Lomuito, liwila oto libo, Hipa hefola minobo hamenaloka yati hawa muki ya meyalo molomo uwowe, loto lomuiye. 22 Lomuito, Yesukafo hawa holitoto feto lomuibo, Hemo ya idafa mako mako feto feyananibo idafa ya aifa ne. Idafa-adafa muki wa nanibo ya hefanalo fuloto, hefana lito idafa wa námabo wenina hona molo biyageto ya okulumau huwamena wa nanogolane. Ido loto nege molo, loto lomuiye. 23 Hawa lomuibo ya holitoto huwamena naba-naba wa naibo nenako lula-hala hena aiye.

24 Feto feyaibo Yesu wa edoto lomuibo, Huwamena naba-naba wa nabo wenina ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonabo ya hosa naba finabo ne. 25 Safu-kameli yakafo naka hifiyau yonaibo ya hosa naba finaibo nefa, ido huwamena wa nabo wenina yasi Goti hilalau yonabo ya loto yoti hosa naba-naba finabo ne, loto lobiye. 26 Wenina ya hawa libo ya holititi feto labo, Feito nenako, yagunu wenina hema li nomudina wanaiye? loti loga o edato, 27 Yesu ya libo, Wenina yasi ya ogofuwámafa, ido Goti yakafo idafa-adafa muki feto feyanaibo ya moda ogofuto ne, loto lobiye.

28 Pitakafo feto loto lomuibo, Lemo wa nonibo idafa-adafate muki ya moda fulitoto hege molone, lomuito, 29 Yesu ya lobibo, Ha ona lobiyowe. We makafo Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo yagunu numunala ebalafe, ido olonafofe, ido yalafo-unalafofe, ido olafo melafofe, ido olufolafe fulitanaibo 30 ya onesa nebo hamenalo idafa fulitaibo mulalo-mulalo yoto liwila oto munaibo ya lito, ido aliga hamena lo fedanaibo yalo ya minowa-minowa oto minomo yonaibo ne, loto lobiye.

Yesu fulinaibo ha

(Mt 20:17-19, Mk 10:32-34)

31 Yesu ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) yako idipito anawaleka uto, feto loto lobibo, Lemo ya Yelusalemu yowogeto polofetite nemo We Hula yagunu lufuwa i molabo ha yama muki u ayalo inaiye. 32 Nemo We Hula ya anelo-hinelo liti eito feka wenina adinalo biyato, emotinasi hiya o nedoti, hamane hiti, etefu o nedoti, 33 ikula hofo nedoti, hofo nedo fulinigilae. Ido fo hamena loitigi-makogi (3) uwageto fulinoguti ya hofa sinoinogolowe, loto lobiye. 34 Feto lobibo hawa muki ya holifefe loti holiyámae. Ha libo monawa ya li faluku betibo yagunu nena idafagunu liye? loti ya holifefe ladámae.

Yesukafo nomuna likaibo we ma li faka lo edaibo ha

(Mt 20:29-34, Mk 10:46-52)

35 Yesu monimo uto Yeliko li alili molaito, nomuna likaibo we ma ya hanu anawalo amedoto minoto, idafa wako lo-lo aibo wema ne. 36 Ido wenina nuba naba hanu ayalo uti ha labo ya holitoto feto loto loga aibo, Yae, neidafa-neidafa feyae? loto loga aito, 37 feto loti lomuwabo, Yesu Nasalete numudoti aibo we ya monimo wiye, lomuwato, 38 wewa ya ha naba loto sula fito feto libo, Yesuwo, Defiti hipala, nemo milumane holiyo, loto lomuiye. 39 Feto lito, wenina homu moloti uwabo yasi wewa hanu muti feto lomuwabo, Ha hedámoto mino, loti lafa, hofa su naba-naba loto feto libo, Defiti hipala, milumane holiyo, loto lomuiye. 40 Yesu ha libo holito, sinoi minoto, wewa ya ilimiti minodo alo, lito ilimiti ato selo neto wewa ya Yesukafo loga o edaibo, 41 Nemo ya hemo neidafa-neidafa fe nedanaiye, loto holiyane? Lomuito, liwila oto feto loto lomuibo, Wenabao, nomune wanowe, loto holiyowe, loto lomuito, 42 Yesu liwila oto lomuibo, Nomuga wao. Holi hikitanibo yakafo li faka lo hedaiye, loto lomuiye. 43 Lomuito, moda ayalo nomuna likaibo ya falatito, Yesu ege moloto Goti ebola lomo wiye. Ido wenina muki ya wa edoti emo yagi Goti ebola lomo uwae.

Copyright information for `SNPLAMBAU