Luke 19

Sakiusi hala

Yesu ya Yeliko numudo uto, monimo wiye. Ido yalo we ma huliya Sakiusi ya hefana takisi li-li abo we hiyabatina we naba minoto, idafa wa naibo we ne. Ido wewa yakafo Yesu ya igaidana we ne? loto wa edanowe, loto holifa, we fouma nenako, wenina nuba naba minagu minoto wa edofefe ladámiye. Yagunu Yesu unaidoka hanu youmaleka ya oluloto homu uto, wa edanowe, loto ya yá sigoloku yoto ya ne. Neto, Yesu aya ebalo lo fedoto wa faka loto wa edoto, feto libo, Sakiusiyo, aloko liwila oto mikalo lomo. Nemo eletifo ya hemo numunakau minanowe, loto holiyowe, loto lomuito Ayalo henemane oto liwila oto lumuto, lula-hala ake ito, aiyo-weiyo lo edoto, ilimito numunalauka wiye. Wito wenina muki ya wati, holi nosámibo muti feto labo, Aiyo, lifimala nebo we numunalau yoto yalo unanogolaiye, loti lae.

Feto lafa, Sakiusi sinoito, Wenaba ya feto lomuibo, Wenabao, moda holiyo. Onesa melo nemo huwamenane muki hona moloto filiga ya idafa wa námabo wenina binowe. Ido we ma ha sugi lomuto idafala mako ma ugele liyobo ya mulalo-mulalo moloto liwila oto idafa fo (4) yaidana munogolowe, loto lomuiye. Ido Yesukafo feto libo, Wewa yagi Abalahamu yufa figu yauti nenako, eletifo Gotikafo numunawau minabo wenina li nomudina waiye. 10 Feito nemo We Hula wenina moni faluku abo wenina ya moni wita aito li nomudina wanowe, loto obo ne, loto lomuiye.

Hefana onona liyabo we teni (10) ya ononatina meina liyabo ha

(Mt 25:14-30)

11 Hawa ya holi minato, Yesu Yelusalemu li alili aiye yagunu wenina Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo mona ya onesa feto-namato oloto pinaiye, loti holiyato Yesukafo wase ibo ha ma onu ito feto lobibo, 12 Huliya nebo we ma eba faigalo uto minoto, mikalo hiyabatina we wehudi buli nedato, liwila oto anogolowe, loto 13 houba-nabala we minaguti ya teni (10) sutina fito, ato Giliki hefana huliya mina mako ya muki bito feto lobibo, Hefanawa biyobo ya liti hefanagunu onona limo uwato liwila oto anowe, lototo wiye.

14 Wifa, ido hiyaba o betibo wenina emogunu holi nosámibo muti, wewa wido ya hiyabate we wehudi minanaiye, loto holiyámone, loto hawa fulanune, loti wenina ma egeka idipi molato uwae. 15 Uwafa, ido hiyabatina we wehudi bulito, aliga ya liwila oto aiye. Liwila oto loto hefanane biyobo weunawa nenaki li homi abo ya holinowe, loto houba-nabala we sutina fito ae.

16 Homu aibo we feto loto lomuibo, Wenabao, hemo hefana mina nomanibo yakafo onona lito hefanaka weunawa teni (10) magi li molo hedobo ya ne, loto lomuiye. 17 Feto lito, hiyaba we ya feto lomuibo, Houba-nabane weyo, ononaka dowa loto wa owe. Hemo idafa hefola efoma ya hiyaba dowa laninako, numuna meya teni (10) ya hiyaba anane, loto lomuiye.

18 Lomuito, ido houba-nabala we naba tu ya loto feto libo, We nabao, hemo hefana mina nomanibo yakafo onona lito hefanaka weunawa faifu (5) magi li molo hedobo ya ne, loto lomuiye. 19 Lomuito, hiyaba we ya feto lomuibo, Numuna meya faifu (5) ya hiyaba anane, loto lomuiye. 20 Feto lomuito, houba-nabala we ma loto feto lomuibo, We nabao, hemo hefana mina nomanima lafo-lafoku yau wase ito faluku oto molobo me ya ya ne. 21 Hemo luka-haka ito anibo nenako, holika holiyowe. Ido idafa ma idafaka minámibo ya aifa li-li anibo ne. Ido idafa migu hifiyabo idafa hifiyámanibo ya aifa hofu-hofu anima ne, loto lomuiye.

22 Feto loto lomuito, hiyabala we yakafo liwila oto lomuibo, Houba-naba we hafali nosámanibo, heimoka ha lanibo yakafo li halo hedanogolowe. Nemo lune-hane itoto, idafa ma idafane minámibo ya aifa li-li oto, ido idafa migu hifiyabo idafa hifiyámobo ya aifa hofu-hofu obo ya moda holitabe? Olo. 23 Feto loto holiyanibo ya liwila oto anaibo hamenalo ya hefanala weunagi linaiye, loto hefanane homobo ya hefana molo-molo abo numugu ya neidafaito molo nedámane? loto loga o edaiye. 24 Loga o edoto wenina selo sinoi minabo ya feto loto lobibo, Hefana anau li nebo ya ipoti liti hefana mina teni (10) wa naibo we ya muilo, loto lobito 25 emotina yasi liwila oti lomuwabo, We nabao, emo ya hefana mina teni (10) ya moda li nema ne, loti lomuwato, 26 liwila oto feto loto lobibo, Idafa ma wa nabo wenina muki ya magi onu ito binaibo ne. Ido idafa ma wa námabo wenina idafa hefola wa naboma ya emodokati ipo anaibo ne, loto lobiyowe. 27 Ena uwonefo-mota nemogunu ya mikalo we hudite minanaiye, loti holiyámabo ya idipiti oti nemo nomunelo ya hofo beti fulilo, loto libo ne, loto lobiye. 28 Ena Yesu ya hawa ya lobi hulototo Yelusalemu unowe, loto homu moloto yoiye.

Yesu Yelusalemu yalo mikalo wehudi yaidana oto yoibo ha

(Mt 21:1-11, Mk 11:1-11, Yo 12:12-19)

29 Monimo yoto obula huliya Olifi obula yalo Betefage ido Betani numuna li selo moloto ege-ege moniyabo we loiti homu idipi moloto feto lobibo, 30 Hemotina numuna meya youmalo uti yonaido ya safu-dogi mofola meyalo moniyámabo nala iyabo minanaibo ya wa edoti nalalo wina oti liti melo liwila oti aliyo. 31 Ido we makafo, Hemotina ya neidafaiti nala ya wina aiye? loto loga o betitoma, feto lomuilo, Wenaba ononala ma neto yagunu lito oiye, loti lomuliyo, loto lobito idipi molaiye.

32 Idipi molaito, wewa loiti ya monimo uti idafawa muki Yesu lobiboidana oto oloto pi bito wa edoti 33 uti safu-dogi mofola ya nala wina neto yawala yasi oti lobiyabo, Hemotina ya neidafaiti safute-dogi mofola ya nala wina minaiye? loti loga o betiyato, 34 liwila oti lobibo, Wenaba ononala ma neto yagunu lito oiye, loti laiye.

35 Feto loti safu-dogi mofola ya ilimiti Yesu nedo ya loti utinalo owo mulalo holoiyabo ya li fuloti safu-dogi mofola meyalo ya moloti Yesu ana li faka lato meyalo yoiye. 36 Yoto minoto monimo wito wenina yasi utinalo owo feka holoiyabo ya li fuloti hanudo unaido holaleka wilimo uwae. 37 Feto feyato, Yelusalemu selo Olifi obula fulitoto waka youmaleka wibo hanudo ya aito, ege molabo wenina muki nuba naba yasi ake naba iti, Goti aubala itibibo idafa muki oloto pi betibo ya wa edabo yagunu ha naba-naba loti Goti ebola loti, huliya li faka loti feto labo,

38 Aiyo, hiyabate we wehudi Wenaba huliyalo aibo we ya dowa loto holimo wibo ne.
Ido okulumau you amena mona ya oloto pito, yoisau okulumau minabo yagi ayaidana oti huliya li faka lo-lo ae,
loti ya lomo uwae.

39 Wenina nuba naba minagu yauti Falisi we masi Yesu feto loti lomuwabo, Api lilibiyanibo we, hege molabo we ya lo fuko betiyageto wetina itoti minanae, loti lomuwato, 40 liwila oto lobibo, Nemo ha lobiyowe. Ha ladámatoma, hefana yasi hai molanigilae, loto lobiye.

Yesukafo Yelusalemu yagunu hufo aibo ha

41 Ena Yesu monimo uto, Yelusalemu li alili moloto, numuna meya naba ya wato wenina yau minabo hufotina o betito 42 feto libo, Aiyo, eletifo onesa melo nemokafo li you amena mona molo betinobo mona ya heimotina holifefe loti holi minabo neko, dowa ladi ne. Nefa, onesa idafawa li faluku betibo yagunu nomudinagunu ogofuti wagámae. 43 Ogofuti wagámato, hamena ma anaibo yalo ya hemotina uwotinafo-mota numuna meya naba hilalo hefana koli molomo yoti yalo yoti li hona o betiti hanu muki unagu-unagu lotana ito betinabo ne. 44 Ido numunatina meya muki ya luko-mako oti li hopa o edoti we wena olufotina muki minabo ya hofo beti fulinabo ne. Gotikafo li nomudina wanowe, loto aibo hamenala ya holifefe loti wa edámabo nenako, yagunu hefana ya hefana ma mulalo nebo ma minámanaibo ne, loto libo ne.

Fele huliyagi numuna nabau Yesukafo wenina idafa hefanalo fulabo ya heni betibo ha

(Mt 21:12-17, Mk 11:15-19, Yo 2:13-22)

45 Ena Yesu fele huliyagi numuna naba hilalau yoto wenina idafa hefanalo fuloti minabo ya apito heni betido feka aito feto lobibo,

46 Numunane ya ha lonumu-numu abo numunae, loti lanabo ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 56:7) ya nebo nefa, hemotina yasi li ugele we numunatina yaidana o minae, loto lobiye.

47 Ido hamena-hamena ya fele huliyagi numuna nabau api itibibo wifa, sokila hi muwabo we hiyabatina we, ido lo molaibo ha api itibiyabo we, ido wenina hiyabatina we yasi Yesu hofo fulinabo hanu ya moni wita afa, 48 wenina nuba minabo ya auba iti ha libo ya holiyanako, yagunu hofo fulinabo hanu ya li oloto piyámabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU