Luke 2

Yesu hedaibo ha

(Mt 1:18-25)

Ena Yoni namuna nebo hamena yalo ya Lomu mikalo hiyaba we wehudi Sisa Ogasitusi welaloti ha ma feto loto lo molaibo, wenina mikau-mikau minabo Lomu gamanikafo hiyaba aibo wenina ya hulitina lufuwa iyalo, loto lo molaiye. Feto loto lo molaibo ya Silia ebalo we naba Kuiliniusi yakafo wenina hiyaba o betibo hamenala yalo hulitina iyabo ononawa yaidana homu ma liyámabo nefa, ido aya hamenalo yati apiti ononawa liti hulitina iyabo ne. Hulitina iyato, wenina muki hulite inae, loti eimotina numunatina meya yaloko uwae. Uwato, Defiti yufa fibo we ma Yosefe ya ayaida oto Galili ebalo numuna meya Nasalete yalo minaibo yaloti Yudia ebalo Defiti numunala meya Betelehemu yalo wiye. Uto ya wa molo edabo olu Malia olufola mulunau nebo yagi maina hulite inae, loti uwaiye. Uti yalo ya minaito, olufola hedanaibo hamenala aito hedaiye. Hedaifa, ido wenina numuna meyalo ya liti linako, numugu eba ma minámito, hana hipala hedaibo ya lafo-lafogunu wase ito bulumakau wela-idafa molabo ebau yau uno edaiye.

Enisole makafo sipisipi hiyaba abo we lobibo ha

Ido eba ayalo ya wenina ma lubuka yalo suwa fafato ma sipisipitina hiyaba oti minae. Hiyaba oti minato, Wenaba enisolela makafo haita oloto pi bito, Wenaba lamenala yakafo lamena o beti fulitaito, holi naba-naba biye. 10 Holi naba-naba bito, enisolemakafo feto loto lobibo, Hemotina holi biyámaneyo. Nemo wenina muki dowa holiti ake naba-naba inabo idafa oloto pi bibo ya hawa ukuwa dowa lobiyowe. 11 Eletifo ya Defiti numuna meyalo yalo ya li nomudina wanaibo we ya hemotinagunu oto hedaiye. Emo ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto minoto ya Wenaba ne. 12 Nebo ya wa edanabo mebe-mabala ya feito ne. Hipa namunama lafo-lafogunu wase iyabo ya bulumakau wela-idafa molabo ebau yau uno minanaibo ya hemotina wa edanabo ya uti li oloto pinigilae, loto lobiye.

13 Feto loto lobito, ayalo Goti okulumau himiwela enisole nuba naba-naba oloto piti ya homu aibo wema li keloti ya Goti ebola feto loti labo,

14 Yoisau okulumau minabo ya Goti lamena huliya ya li faka lomo yowae. Ido wenina Goti dowa wa betibo wenina mikaleka minabo ya you amena mona ya oloto pi betiye,
loti lae.

Sipisipi hiyaba abo we yasi uti hipa namuna Yesu li oloto piyabo ha

15 Ena enisole yasi fulo betiti okulumau yowato, sipisipi hiyaba abo we yasi feto loti loyolalo-melo abo, Betelehemu numudo uto ya Wenaba welaloti lo oloto lumibo idafa ya hulawa wanune, loti lae. 16 Feto loti loyolalo-melo oti aloko uti Maliate Yosefete hipa namuna bulumakau wela-idafa molabo ebau yau uno nebo ya li oloto pi betiti ya wa minae. 17 Wa betiti uti ya hipa hefola hala ukuwa yagunu lobito, hawa holiyaboma ya lo oloto molomo uwae. 18 Lo oloto molato, wetinauti hawa holiyabo wenina muki holiti, elegiti muludina yoiye. 19 Ido Malia ya idafawa muki yagunu lula-halau ya metolito holito ne. 20 Ido sipisipi hiyaba abo we ya ononatinalo liwila oti uti, idafa-adafa muki holiyabo idafa yamagi, ido wa edabo idafa yamagunugi Goti huliya li faka loti ebola lo-lo minae. Idafa-adafa muki lobidoma ya moda ibo ne.

Yesu huliya molabo ha

21 Ena hipawa oloto pito neto, fo hamena eiti (8) wito ya ulau Goti anela fukanabo hamenalo ya huliya Yesu ne, loti molabo ne. Ya huliyawa ya homu Malia houmalau olufola minámito enisolekafo lomuibo huliya yama molae.

Maliate Yosefete fele huliyagi numuna nabau Yesu ilimiti wibo ha

22 Ena Wenaba lo molaibo ha Mosesekafo lufuwa i molaibo ha yalo ya li meyalo moloti li hiluwa lanaibo hamena alili aito ya hipawa ilimiti Wenaba nomunalo li oloto piti ya sokila hi munoiye, loti ya Yelusalemuka yowaiye. 23 Feto aibo ya Wenaba lo molaibo ha lufuwa igu feto libo,

Hana olufotina hipatina oloto piyatoma, Wenaba fele we wa molo edalo,
loto ha mono lufuwau (Kis 13:2, 12,15) nebo ha meyalo moloti feto fe edaiye.
24 Ido ha ma ya feito nebo,

Nama mulu loitifemo, ido nama mulu mofola loitife ya liti uti hofoto hinaiye, loti sokila hi munaibo we ya munae,
loto ha mono lufuwau (Wkp 12:8) nebo ha holiti yagi liti uwaiye.

25 Ena Yelusalemuka we ma nebo huliya Simeyoni ya mona fefe libo moloto, mono li hiki lo minoto, Isilaeli wenina lutina-weudina li you lo betinaibo hamena oloto pinaiye, loto hiyaba o ne. Feto fe neto ya Weuna Fele lulau mino edaiye. 26 Mino edoto ha feto loto lo oloto muibo, Hemo fuliyámageto Wenaba ilifinaibo we Kilisto oloto piyageto wa edanogolane, loto lo oloto muiye. 27 Ena Weunakafo ilimito fele huliyagi numuna naba hilala yau yoiye. Yoito, hipa namuna Yesu olafote melafote yasi ilimiti uti ya Goti lo molaibo hala yamalo li meyalo molo edanoiye, loti ayau yowaiye. 28 Yowaito Simeyonikafo hipawa namuna lito abusa ito Goti ebola feto loto libo,

29 Wenabao, onesa meleka ya hemo li nomude wanaibo we ya wenina mikau-mikau minonibo wenina muki nomudelo li oloto piyanibo ya nomune hulagunu wa edowe. Wa edonako, houba-nabaka we nemo ha lo molo nedoto ya moda meyalo molotaninako, yagunu dowa loto holito fulinogolowe. 32 Emokafo ya eito feka wenina ha ona hula li oloto pi betinowe, loto sutina lamena o betiyageto ya emodokati Isilaeli weninaka hulitina ya faka lanaiye,
loto liye.

33 Ido hipawa yagunu hawa feto lito ya olafo melafo holiti elegi minaiye. 34 Feto o minaito, Simeyonikafo Goti li dowa lo betinaibo ne, loto emogunu holito Goti lomuiye. Goti lomutoto ya hipawa olafo Malia feto loto lomuibo, Ena ha ma lohomowe. Gotikafo feto loto holibo, Hipawa yamo Isilaeli minabo wenina malekama ya li lumu fou lo betito, ido malekama ya li faka lo betinaiye. Ido emo ya Goti holibo idafa itibinaibo we minageto wenina muki ha nosámibo lo edanabo ne, loto weuna fi edaibo ne. 35 Feito weuna fi edaibo ya wenina muki ha lutina-hatinau nebo ha ya li oloto pinogolaiye, loto ya feto fe edanaibo ne. Ido hemo luka-hakau ya mikafo fukaito ogofu aibo yaidana oto miluma nosámibo holinanibo ogofu oloto pi humunogolaiye, loto lomuiye.

36 Ena polofeti wena ma nebo huliya Ana ya Aseli yufa figuti we Fanuweli oluwa ya ne. Ena wenawa ya olu nedoti we uto keloto minaibo ya melege seweni (7) yaidana wibo wena wanafo fulito, 37 wena-hiyona minomo yoibo melegela eiti-fo (84) ya li fulitoto wena kilofo molaiye. Ena wenawa mabuli yakafo ya fele huliyagi numuna nabau yau hamena-hamena yauko minoto, leda lunaga Goti lomutoko minoto, hamena ma wela-idafa moi ito minoto Goti lomutoko ne. 38 Aya hamenalo ya wenawa yakafo olafo melafo minado lo fedoto, Goti ebola lomuto, uto Yelusalemu wenina wina betinaibo hamena hiyaba o minabo wenina muki ya hipawa yagunu lobi-lobi aiye.

Nasalete numudoka liwila oti uwabo ha

39 Ena olafote melafote Wenaba lo molaibo ha yama meyalo molo hulo iti ya liwila oti Galili mikalo uti, eimotina numunatina meya Nasalete yalo uwaiye. 40 Uti yalo minaito hipawama auba ito ha mananau faitito ya Goti aifa li dowa lo ledaibo monala mino edaiye.

Hipa Yesu ya fele huliyagi numuna nabau yoibo ha

41 Ena melegelo-melegelo Goti Uta O Betibo folilo yalo olafote melafote ya Yelusalemu numudo yoi-yoi aibo ne. 42 Feto fe-fe minaito ya hipawama melegela tuwelu (12) ya li fulaito, foli monawa meyalo moloti ya yowae. 43 Yoti minato, foli hamena hulito ya hipa Yesu Yelusalemuka nebo ya olafote melafote holámoti, fulo edoiti liwila oti uti uti, 44 aliga ya hatina kiyaibo, Maina onibo wenina magi moda homu wife? loti hatina kiti, uti uti fo hamena mako ya li fulitoti hanudo weninatina loga-miga oti moni witala omo uwaiye. 45 Moni witala omo uwaifa, ido li oloto pi edámoti fulitoti hofa Yelusalemuka liwila oti witala omo yowaiye. 46 Moni witala omo yowaito, fo hamena loitigi-makogi utaito, fele huliyagi numuna nabau yau li oloto piye. Li oloto piti wa edaibo ya emokafo mono api itibiyabo we minagu yau minoto, ha labo ya holito loga-miga o beti ne. 47 Feito loga-miga o betito, holifefe libo hala yagi ido ha liwila oto lobibo hala yagi muki ya holiyabo yagunu elegiyabo ne. 48 Feto fe minato, olafote melafote ya wa edoti weudina wito olafokafo feto loto lomuibo, Hipane, hemo neidafaito feto fe ledane? Mekafote lute-hateu ogofu naba-naba holito witaka o minoibo ya ma wagámabe? loto lomuiye. 49 Lomuito, emokafo ha liwila oto feto loto lobibo, Aiyo, wenao, hemotina ya nedafaito nemo witane aiye? Nemo Menefo numunalau minobo ya fefe loto minowe. Yama holiyámaife? loto lobiye. 50 Ido lobibo hawa ya holiti holifefe ladámaibo ne.

51 Feto feti emotinagi maina Nasalete numudo liwila oti lumuti, yalo ya olafo melafo ha laibo ha ya holito meyalo molo ne. Meyalo molo neto, olafo ya idafawa muki yagunu lula-halau ya metolito holito ne. 52 Ido Yesu ya naba lito, ha mananau onu ito naba nebo ya Gotigi ido weninagi maina wa edo dowa molomo yowabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU