Luke 20

Yesu hema welalo api lilibiyane? loti loga o edabo ha

(Mt 21:23-27, Mk 11:27-33)

Hamena ma Yesu ya fele huliyagi numuna naba hilalau ya wenina api itibito hawa ukuwa dowa lo oloto molaito, sokila hi muwabo hiyabatina we, ido lo molaibo ha api itibiyabo we, ido wenina hiyabatina we yagi emodoka loti feto lomuwabo, Hemo idafawa fe-fe minanibo ya hema welaloti holito fe-fe ane? Hemakafo lohumito fe-fe ane? loti loga o edato, liwila oto lobibo, Nemo yagi ha ma loga o betinogolowe. Lonumilo. Yoni ya hema welaloti wenina noku i betiye? Okulumau nebo we welaloti nefemo, ido wenina wetinaloti nefe? loto loga o betiye. Loga o betito, eimotina loyolalo-melo oti feto labo, Lemo ya okulumau nebo welokati ne, loto lanubo ya emokafo ya, Aiyo, hemotina ya neidafaiti holi hikito umámae? loto lolumunogolaiye. Ido weninalokati ne, loto lanubo ya wenina muki yasi holiyabo Yoni ya polofeti ne, loti holiyama nenako, hefanagunu hofo ledo fulinigilae, loti holiyabo yagunu liwila oti lomuwabo, Igalekati ne? Lemo holifefe ladámone, loti lomuwato, Yesukafo libo, Nemo yagi hema welaloti meleka idafa feyobo ya lobiyámanogolowe, loto lobiye.

Hiyaba we nosámabo nala waini migu onona liyabo ha

(Mt 21:33-46, Mk 12:1-12)

Ido Yesu ya wenina muki wase ibo ha apito feto lobibo, We makafo nala waini hifiyobo mine ya hiyaba o minanune, lanabo meina numunae, loto ononawa adinalo molo itoto mika faiga uto yalo hamena fana ne. 10 Neto, ilawa inaibo hamenalo ya houba-nabala we ma mineuti ilawa malekama muwato lito anaiye, loto mina hiyaba o minabo we minado ilifi molaito, u fedifa, hofoti, idafa ma umámoti, heni edato, aifa liwila oto aiye. 11 Liwila oto aito, houba-naba we ma ilifi molaito, minadoka wifa, emogi hofoti li nosámibo o edoti idafa ma umámoti heni fulo edato aifa liwila oto aiye. 12 Liwila oto aito, houba-nabala we mama ilifi molaito, minadoka wifa, ayaidana oti hofo edoti ula li nosámibo o edoti itifuwae. 13 Itifuwato, nala waini mina yawala yakafo feto loto libo, Neidafa-neidafa feyanowe? Hipane lune-hane muwobo we ya minado ilifi molanowe. Ilifi moloto unaibo ya hala holinigilae, loto holito ilifi molaiye. 14 Ilifi molaito, minadoka wifa, wa edoti loyolalo-melo oti feto labo, Wewa aibo yakafo melafo fulinaibo hamenalo idafa-adafala weuna fi edaibo ya linogolainako, yagunu hofo fuliyokelo. Leimote melafo fulinaibo hamenalo ya weuna fi edaibo idafala muki ya linogolone, loti 15 ya analo-hinalo liti nala waini migu yauti li fulo feka iti hofo fuliyae. Yagunu hemotina hatina kiyalo. Nala waini mina yawala yakafo neidafa-neidafa o betinaibo ne? 16 Emokafo minado uto ya nala waini mina hiyaba o edabo wewa muki ya hofo beti fulito, migu ononawa ya eito wenina adinalo molanogolaiye, loto lobiye. Lobito, hawa holiyado feto labo, Ei, feto ámanaibo ya dowa ne, loti lae.

17 Feto lato, Yesukafo wenu wa betito, feto loto lobibo,

Hefana ya numuna huwabo wenina wa edo aifa idafaidana itabo nefa, ido aya hefanawa yama moda numuna lagi hola fibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 118:22) nebo hawa monala ya hemotina igaidana oti lanabo ne?
18 Holilo. We makafo hefanawama yalo lumu fou lanaibo ya aubala leko-mako oto li hopa anaibo ne. Ido hefanawa yakafo we ma meyalo limo inaibo ya wewa ula ya metala-atala anaibo ne, loto lobiye.

19 Feto lobito, lo molaibo ha api itibiyabo wegi, ido sokila hi muwabo we hiyabatina wegi ya Yesukafo wase ito hawa libo ya eimotina lo betibo ha holititi, ayalo analo-hinalo linune, loti hanu ya moni wita afa, wenina holitina holiyae.

Hefana takisi Sisa munube? loti Yesu loga o edabo ha

(Mt 22:15-22, Mk 12:13-17)

20 Ena hiyaba abo ya wenina maleka ya momona oti idafa ma anaido wa edanae, loti idipi molae. Idipi molabo weninawa ya monate fefe libo wenina minone, loti sugi idafa feyae. Feyabo ya Yesu ha lanaibo ya holito sigiya lo edanubo mona ma moni wita oto, li oloto pito ilimito uto gamani hiyaba we wenaba analo molanune, loti holiyabo yagunu 21 feto loti loga o edabo, Api lilibiyanibo we, holiyonibo ya hemo ha onako loto mona fefe liboko api itibi-itibi anibo ne. Ido wenina molo yoilumu o biyámane. Ido Goti hanulalo moninubo mona ya ona fefe loto api lilibi-lilibi o minane, loto holi minone. 22 Yagunu lageto holinune. Hiyaba we wenaba Sisa hefana takisi mu-mu onibo mona ya fefe loto nefe? loti loga o edae. 23 Feto loti loga o edato, hepa molo edabo holito feto lobibo, 24 Hefana denaliyasi ya nilibilo. Weunagi lufuwalagi hefanawalo nebo ya hema idafala ne? loto loga o betito, liwila oti feto loti labo, Ya Sisa weunagi lufuwalagi ne, loti lomuwato, 25 feto lobibo, feito Sisa idafala liti ya Sisa liwila oti muilo. Ido Goti idafala liti ya Goti liwila oti muilo, loto lobiye. 26 Ido emotina yasi Yesu ya wenina nomudinalo ha lanaibo ma liti sigiya lo edanabo ha ma ogofuti oloto piyámae. Ido liwila oto ha lobibo holiti elegiti, ha ladámoti minae.

Fuliyaguti hofa sinoiyabo yagunu Yesu loga o edabo ha

(Mt 22:23-33, Mk 12:18-27)

27 Ena Sadusi we maleka wenina fuliyaguti hofa sinoiyámanabo ne, loti holiyabo wenina ya Yesu nedo loti feto loti loga o edabo, 28 Api lilibiyanibo we, Mosesekafo mono ha lufuwau feto loto libo, We ma olufola hedámoto fuliyagetoma, olonafo hofawa neto unalafo wena-hiyona ya lito yalafodo olufo li oloto pi edanaiye, loto libo ne. 29 Yagunu we ma hipala seweni (7) minagu yauti homu we yakafo wena lifa, olufola hedámoto ya fuliye. 30 Ido fulibo we unalafo makafo wenawa lifa, ayaidana oto fuliye. 31 Fulito, aliga unalafo naba tili (3) yakafo lifa, fuliye. Feti hipawa seweni (7) yama ayaidana oti liti olufola ma hedámoti fuliyae. 32 Fuliyato, ido aliga wenawa yamagi fuliye.

33 Ena fuliyaguti hofa sinoinabo hamenalo we seweni (7) ya wenawa liyaboma nenako, yagunu aya hamenalo ya hema olonafo minanaibo ne? loti loga o edato, 34 Yesukafo liwila oto feto loto lobibo, Onesa hamena melo minabo wenina ya we wena mofu moloti, we wena adinalo li bi minae.

35 Feto feyafa, ido aliga hamena naba fedanaido yalo Gotikafo wenina maleka yagunu feto libo, Monatina fefe libo wenina fuliyaguti hofa li sinoi betiyoto nemogi minanae, loto lo betibo wenina ya we wena mofu molámoti, we wena adinalo li biyámanigilae. 36 Aya weninawa ya enisole yaidana oti hofawa minomo yoti ya hofa ogofuti fuliyámanigilae. E'e, ido fuliyaguti li hofa sinoi betibo nenako, Goti olufola minae. 37 Ido Mosese yagi yá hefolalo so libo hala ya lufuwa igu yau Wenaba hala yagunu feto libo,

Nemo ya Abalahamu Gotila minoto, ido Aisaka Gotila minoto, ido Yekopu Gotila ne,
loto ha mono lufuwau (Kis 3:6) nebo ha yakafo wenina fuliyabo ya fuliyaguti hofa sinoinae, loto api lilibiye.
38 Yagunu emo nomunalo weninala muki ya hofawa minomo yowabo nenako, Goti ya fuliyabo wenina Gotitina minámifa, hofawa minabo wenina Gotitina ne, loto lobiye.

39 Feto loto lobito, lo molaibo ha api itibiyabo we malekamasi liwila oti feto lomuwabo, Wenabao, hemo ha lageto dowa liye, loti, 40 holi bito hofa loga-miga o edámae.

Yesukafo Kilisto yagunu loga o betibo ha

(Mt 22:41-46, Mk 12:35-37)

41 Ena Yesukafo ya feto loto lobibo, Goti ilifi molaibo we Kilisto ya Defiti ouwamela ne, loti lo minabo ya neidafaiti lae? 42 Defiti eimola yakafo Mono Nama lufuwa iyagu yau feto loto libo,

Wenaba yakafo Wenabane ya lomuibo, Ane onaleka amedoto hiyaba oto minageto,
43 ya uwokafo-mota fulo higa feumau betinogolowe, loto libo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 110:1) ya libo ne.
44 Feito Defitikafo ya Wenabane ne, loto linako, igaidana oto emo yufa figuti nebo ne? loto loga o betiye.

Api itibiyabo we monatina yagunu lobibo ha

(Mt 23:1-36, Mk 12:38-4 Lu 11:37-54)

45 Wenina muki ha libo holi minado Yesu ya ege-ege moniyabo we feto loto lobibo, 46 Hemotina ya lo molaibo ha api itibiyabo we yagunu wati hiyaba oti monilo. Emotina yasi utinalo owo fana-fana holoiti moniti, ido maketilo ya wenina wa ledoti aiyo-weiyo lolumunae, loti holiti, ido mono numugu yowabo ya wenina nomudinalo folomo welalo yako minanune, loti holiti, ido wetina-idafa nanune, loti abo hamena ya folomo welalo homu yaloko minanune, loti holi minae. 47 Ido wena-hiyona numunatina idafa-adafatina aifa liti, ido wenina wa ledanae, loti ha fana-fana Goti lomu-lomu o minae. Aya weninawa ya lifima ha naba-naba liwila oto binogolaiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU