Luke 21

Wena-hiyona makafo Goti idafa ma muibo ha

(Mk 12:41-44)

Yesu ya wa faka loto idafa-adafa wa nabo wenina yasi hefana ya fele huliyagi numuna nabau hefana-huwamena yau fulo minabo ya wa betiye. Wa betito ido wena-hiyona ma idafala minámibo ya loto hefana luta hefola loitiko ya wani (1) toya yaidana oto fulaibo yagi wa edaiye. Wa edoto feto loto libo, Ha ona lobiyowe. Wena-hiyonawa idafala minámibo hefanala fulaibo yakafo wenina malekama hefanatina fulaboma ya li fulo betiye. Aya wenina ya idafa-adafa wa nabo yauti fulato, idafatina muki aifa nefa, ido emo idafala minámigu yauti ya idafa hefola efoma mino edaido muki moda fulo hulito ya ma minámiye, loto lobiye.

Yesukafo fele huliyagi numuna naba u hopa unaibo ha libo

(Mt 24:1-2, Mk 13:1-2)

Ena ege-ege moniyabo we malekamasi weninasi hefana lali-idafa molabogi, ido Goti lutina-hatina muti muwabo idafagi yakafo fele huliyagi numuna naba ekeni li edabo ya wati lomo uwafa, ido Yesukafo lobibo, Idafawa me ya wabo ya hamena aliga oloto pinaibo hamenalo hefana makafo hefana ma mulalo nebo ya waitámoti, muki ya holi-makoli anigilae, loto lobiye.

Hena naba oloto pinaibo ha

(Mt 24:3-14, Mk 13:3-13)

Ido emotina yasi feto loti lomuwabo, Api lilibiyanibo we, idafawa ya nenafeko fedanaiye? Ido nena mebe-maba oloto piyageto idafawa ya moda alili molaiye? loto holinune, loti loga o edato, liwila oto feto lobibo, Hemotina hote itanae, loti wati hiyaba oti monilo. Wenina abi loti ya loti huline liti feto lanabo, Nemo ya wewa ya minowe, loti ido, Hamena naba ya moda alili aiye, loti lanigilae. Hemotina ya weninawa ya egetina molámilo. Ido fina ha ido lowa ha holitima, holi biyámaneyo. Idafawa ya homu oloto pinogolaifa, mika okuluma hulanaibo hamena ya ayalo fedámanaibo ne, loto lobiye.

10 Ido ha ma onu ito lobibo, Ido wenina mikau-mikau fina lowa fimo uwato, ido mikalo hiyaba we ma weninalagi ido hiyaba we ma weninalagi lowa fina fimo unabo ne. 11 Ido mika mima naba-naba anaiye. Ido inagunu naba fedanaiye. Ido eba maleka idafa hilinabo idafa nosámibo-asámibo oloto pinaiye. Ido idafa mona-mona holi naba-naba binaibogi, ido okulumaloti mebe-maba naba-naba yagi ya oloto pinogolaiye.

12 Idafawa muki ya oloto piyámageto hemotina adinalo-hidinalo liti li nosámibo o betiti, idipiti mono numuna hiyaba wegi ido nala numuna hiyaba wegi adinalo molanabo ne. Ido mikalo wehudigi wenina hiyabatina we wenabagi nomudinalo ya sinoi betinigilae. Hemotina nemo huline li minabo yagunu feto fe betinigilae. 13 Feto fe betinabo hamenalo ya hemotina hala ukuwa dowa ya lo oloto molanigilae. 14 Hemotina lo oloto molato, sigiya lo betinado nena ha liwila oto lobinubo ne, loto hate loiti-loiti kiyámanune, loti auba iti holilo. 15 Neimone yakafo wetinalo ha moloto ido manadinau molanobo ha ya uwotinafo-mota yasi hatina iti lumuti li fulo betinune, loti lanabo ya ogofuwámanigilae.

16 Hemotina ya otinafo, metinafo, yatinafo unatinafo-mota ido minabo yufa weninatina, ido yotinawe-mota yasi uwotinafo-mota adinalo molato, minagu yauti maleka ya hofo beti fulinigilae. 17 Ido hemotina ya weninane minanako, wenina muki lutina-hatinau holi nosámibo-asámibo binigilae. 18 Feto feyanigilafa, manadina opala mako ma ya u hopa ámanogolaiye. 19 E'e, hemotina mino auba iti minanabo ya hofawa minomo yonabo mona oloto pi betinogolaiye, loto lobiye.

Yelusalemu u hopa unaibo ha

(Mt 24:15-21: Mk 13:14-19)

20 Ido ha ma onu ito lobibo, Ena himiwe nuba naba yasi loti Yelusalemu li hona anabo wa betinado ya moda u hopa unaibo hamenala alili aiye, loti ya holinigilae. 21 Aya hamenalo Yudia mikalo minanabo wenina ya obulaleka holi wilalo. Ido numuna meya nabau minanabo wenina ya ebawa fuloti wilalo. Ido migu minanabo wenina ya numuna meya nabau yowámilo. 22 Aya hamenawalo ya lifima ha liwila oto binaibo hala lufuwa iyabo muki yama u ayalo inaiye. 23 Ido aya hamenalo aiyo, wenipa olufo houmatinau nebogi, ido wenipa olufotina amina no minanabogi ya hena naba-naba holinigilae. Ido wenina muki mikawa melo minanabo ya hena naba holiyato, Gotikafo weninawa lifima ha liwila oto binaiye. 24 Ido uwotinafo-mota yasi hofo-hofo beti abo mi yakafo hofo beti, ido nala i betiti, idipiti mikau-mikau unigilae. Ido eito feka wenina yasi Yelusalemu mikalo hidina lala imo moniyato, hamenatina hulageto hofa lala iyámanigilae, loto lobiye.

We Hula liwila oto anaibo ha

(Mt 24:29-31, Mk 13:24-27)

25 Ido ha ma onu ito lobibo, Ena fo, igana, ofiya yalo mebe-maba oloto pinogolaiye. Ido mikalo wenina mikau-mikau minabo yasi ho nokafo sato moloto naba-naba aibo nola naba lanaibo ya holiti hatina ligi-ligi kiti holi naba binogolaiye. 26 Ido okulumalo idafa nebo ya momoga anaibo nenako, wemoli mikalo idafa ma oloto pinaibo wanune, loti hiyaba o minanabo ya holi naba-naba biyageto, fuliyabo yaidana oti minanigilae. 27 Aya hamenalo We Hula nemo ya okulumalo limuku lo fedoto aubane nabagi, ido lamena nabagi oto wa nedanigilae. 28 Aya idafawa apito oloto pinaibo, meina fito wina betiyobo hamena moda selo molo nenako, yagunu sinoiti wa faka lalo, loto lobiye.

Yá sigolo wase ibo ha

(Mt 24:32-35, Mk 13:28-31)

29 Yesukafo wase ibo ha feto loto lobibo, Hemotina ya yá sigologi ido yá malekama muki wati monatina holilo. 30 Yá aila hofawa inaibo, heimotina ya wati, ayalo fo lanaibo hamena selo molaiye, loti ya holi-holi ae. 31 Feito idafawa lobiyobo yagi oloto pito, hemotina wa edo minanabo, Goti we hudite weninala hiyaba o ledaibo hamenala selo molaiye, loti holinigilae.

32 Ha ona lobiyowe. Hamena onesa me ya minabo wenina maleka fuliyámato ya idafawa muki lobiyobo ya oloto pinaibo ne. 33 Holilo. Mika okuluma ya hulanogolaifa, nemo hane ya minowa-minowa omo yoto huladámanaibo ne, loto lobiye.

Yesukafo ege molabo weninala wati hiyaba oti monilo, loto libo ha

34 Hemotina ya wati hiyaba oti monilo. No-ano wetina-idafa naba nato, nomudina monito hatina-manadina u hopa unaibo mona, ido utina etuwa idafa yagunu hatina abi kiti, lutina-hatinau hena naba-naba holitanae, loti hamena naba yakafo helefu hu liyabomaidana oto haita oloto pi ledotanaiye, loti wati hiyaba oti monilo. 35 Feito aya hamenawa ya wenina muki mikau-mikau minanado yalo ya oloto pinogolaiye. 36 Yagunu idafawa oloto pinaibo li yoima o ledotanaiye, loto ido We Hula nomunalo ogofuto sinoi minanogolone, loto ade li faka lo, loti hamena-hamena wati hiyaba oti moniti Goti lomumo yoilo, loto lobiye.

37 Ido hamena-hamena Yesu ya fele huliyagi numuna nabau ya api itibi-itibi o neto, lunaga molaito, numuna meya fulitoto Olifi obulalo yoto yalo ya lubuka mino-mino aiye. 38 Feto fe neto ho lito wenina muki ha lanaibo ya holinune, loti fele huliyagi numuna nabau loti nuba ae.

Copyright information for `SNPLAMBAU