Luke 23

Pailati nomunalo Yesu li halo sinoi edabo ha

(Mt 27:1-2, 11-14, Mk 15:1-5, Yo 18:28-38)

Ena mau minabo wenina muki ya sinoiti, Pailati nedo ilimiti uti, sigiya feto loti labo, Aya we yamo lemo Yuda wenina muki li hopa o ledo nebo we ya li oloto piyone. Emokafo feto libo, Hemotina hefana takisi Lomu hiyaba we wenaba Sisa umámanae, loto lobiye. Ido, Nemo nilifi molaibo we Kilisto ya hiyaba we wehudi ya minowe, loto feto lo ne, loti lomuwae. Feto lato, Pailatikafo holito feto lomuibo, Hemo ya Yuda wenina hiyabatina we wehudi minabe? loto loga o edaito, Yesukafo liwila oto libo, Ona lane, lito, Pailatikafo Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we ido wenina muki mau minabo ya lobibo, Nemo ya wewa lifimala moni wita oto li oloto piyámowe, loto lobiye. Lobifa, ilalu huti lo gedoti lomuwabo, Wewa yakafo api itibibo hala yamo Yudia mikalo minabo wenina muki lutina-hatina li hopa o betimo wiye. Li hopa o betibo ya Galili mikalo yaloti apito itibimo aibo loto onesa melo ya fediye, loti lomuwae.

Pailati ya hawa holito feto libo, Wewa ya Galili we nefemo? loto loga o betito, ido Heloti hiyaba aibo ebalaloka yati aiye, loti labo ya holito, Heloti ya onesa Yelusalemu nema nenako, emo nedo ilimiti unae, loto idipi molaiye.

Yesu Heloti nedoka ilimiti uti sigiya lo edabo ha

Idipi molaito, Heloti nedoka ilimiti lo fedato, Heloti ya hamena fana Yesu hala holi-holi o nebo nenako, wa edanowe, loto holito wa edoito ake naba-naba ito, Goti aubala nilibinaibo idafa ya li oloto pi nedageto wa edanowe, loto holi ne. Feito holi minoto Yesu loga-miga o edomo wifa, liwila oto ha ladámoto ne. 10 Ha ladámoto neto, Goti sokila hi muwabo we hiyabatina wegi, ido lo molaibo ha api itibiyabo we yasigi yalo sinoi minoti auba iti sigiya lo edo minae. 11 Feto feyato, Helotigi ido himiwelagi yasi noka hedo muti, hamana hiti, hiyaba we ulalo owo ma holoi edoti, Pailati nedoka hofa ilimiti unae, loti idipi molae. 12 Ido Pailatite Helotite homu ya uwolafo-uwolafo minaibo nefa, ido fo hamena yalo ya yowo molaiye.

Pailatikafo Yesu yá yofolo hofo edalo, loto libo ha

(Mt 27:15-26, Mk 15:6-15, Yo 18:39-19:16)

13 Ena Pailatikafo sokila hi muwabo we hiyabatina wetina, ido wenina hiyabatina we nabagi, ido aifa wenina muki yagi li nuba o betito, 14 feto loto lobibo, Hemotina wewa Lomu gamanigi fina lowa finune, loto wenina lutina-hatina fali witunu ibo we ne, loti lo edabo ya nemodoka ilimiti ato, nemokafo nomudinalo ya sigiya lo edabo hatina holito, lifimala ya moni wita ofa, ma li oloto piyámowe. 15 Ido Heloti yagi ayaidana oto lifimala ma li oloto piyáminako, yagunu ya lemodoka ilifi molaibo ya moda holi minae. Wewa ya idafa ma hofo fulinubo idafa ma o molámiye. 16 Yagunu ya ikula hofo edoto, nalauti wina edoto fulo edanogolowe, loto lobiye. [ 17 Feto lobibo ya aya foliwa ya nalalo we ma nalauti wina edoto fulo edo, loti lomuwabo wewa ya nalauti wina edanaiye.]

18 Feto lobibo hawa ya holititi ha notina li maina moloti hai moloti lomuwabo, Wewa ya hofo fuliyo. Balabasi nalauti wina oto adelo molo, loti lomuwae. 19 Feto loti labo Balabasiwa ya numuna meya naba fina-lowa hito, gamani wenina fi hofo betito, we ma hofo fulito, yagunu nala numugu fulo edabo ne. 20 Ido Pailatikafo Yesu wina edanowe, loto holibo ya hofa lobifa, 21 ido ilalu huti hai moloti feto labo, Yá yofolo hofo fuliyo. Yá yofolo hofo fuliyo, loti lo minae. 22 Feto lato, emokafo hofa feto loto lobibo, Neidafaiye? Nena mona nosámibo ya molaibogunuwe? Nemo ya wewa hofo edo fulinabo lifimala ya moni wita ofa, li oloto piyámonako, yagunu ikula hofo edoto ilifi fuloneto unaiye, loto lobiye. 23 Feto lobifa, lo gedoti ilalu huti labo, Yá yofolo hofo fuliyo, loti ha naba loti lo minato, hatina yakafo emo hala li fulo edainako, 24 Pailati ya holibo, Hatina meyalo molanowe, loto 25 hasuwala fi-fi aibo we fina-lowa hito we hofo fulito, nala numugu minaibo we ya adelo molo, loti labo wewa ya nalauti wina edoto, ido Yesu ya hofo fulinae, loti holi minabo yagunu himiwela adinalo molaiye.

Yesu yá yofolo hofato fulibo ha

(Mt 27:32-44, Mk 15:21-32, Yo 19:17-27)

26 Ena Yesu ilimiti uwado we ma huliya Saimoni ya Sailinikati we hanudo Yelusalemu u fedanowe, loto aido ya wa edoti, analo liti yá yofo abulalo mofu edoti, Yesu meyalo ege molanaiye, loti auba iti lomuwae.

27 Ena we wena muki egetina monimo uwagu yauti wenipa ma hufo nama o edomo uti miluma-aluma holiyae. 28 Feto feyato, Yesu liwewe oto feto lobibo, Aiyo, Yelusalemu wenipao, nemogunu hufo ámilo. Heimotinagi ido olufotinagi yagunu hufo alo. 29 Holiyafe? Hamena ma oloto pinaibo hamena yalo feto loti lanabo, Wenipa heni minabo, ido wenipa olufo hedámabo wenipa, ido wenipa aminatinalo olufo námabo wenipa ya ake inigilae, loti feti lanigilae. 30 Ido

Aya hamenalo feto loti lanabo, Hemotina obula naba ya lemodoka lumuti mi i ledalo. Hemotina obula hefola ya lemo minonido lumuti ute ya ogofu li lulau o ledalo,
loti ha mono lufuwau (Hos 10:8) nebo ha ya lanigilae.
31 Ido yá hofawa nebo ya nosámibo idafawa feto feyabo ya yá gedibo hamenalo ya nena idafa nosámibo mulalo-mulalo feyanabo ne? Holiyafe? loto lobiye.

32 Ena we loiti ma hasuwala fibo we ya emogi hofo beti fulinune, loti idipiti uwae. 33 Idipiti uti eba ma huliya Atatina Auba ne, loti nedo ya lo fedoti, yalo emogi ido hasuwala fibo wegi hofo betiyabo ma filiga onaleka, ido ma ya filiga adawaleka ya yá yofolo hofo betiyae. 34 Hofo betiyato, Yesukafo feto libo, Menefo, idafa feyabo ya monawa holiyámoti abo yagunu ha lifimatina ya hilili o betiyo, loto lomuiye. Ido himiwe yasi ulalo owo yagunu noka hedoti hona moloti liyae.

35 Ido wenina sinoiti wa minato, hiyabatina we yagi ha nosámibo-asámibo feto loti lo edabo, Wenina eito ya li nomudina wa-wa aiboma we ya Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto, wa molo edaibo we yama minagetoma, eimola li nomuna wanaiye, loti lae.

36 Ido himiwe ya ayaidana oti emodoka loti hamana hi minoti, nanaiye, loti ekefa aibo no waini muti, 37 feto lomuwabo, Hemo Yuda wenina hiyabatina we wehudi minotoma, heimoka ya li nomuga wa, loti lomuwae. 38 Ido atalalo idafa lufuwa ito molabo ya feto loto ibo, Wewa me ya ya Yuda wenina hiyabatina we wehudi ne, loto ibo ne.

39 Ido hasuwala fibo we ma yá yofolo minaibo yakafo ha nosámibo feto loto lomuibo, Hemo Goti ilifi molaibo we Kilisto minabe? Olo. Heimokagi ido lemo yagi li nomude wa, loto lomuifa, 40 ido hasuwala fibo we mamakafo hanu muito feto lomuibo, Hemo ya hena libo yaidana oto liyanibo yagunu Goti holiya holámabe? 41 Lemo mona nosámibo molonibo yagunu lifimate fefe loto nebo ya liwila oto liyoba, ido wewa me ya mona nosámibo ma molámibo ne, loto 42 feto loto lomuibo, Yesuwo, hiyaba we wehudi ananibo hamenalo ya nemogunu holinabe? loto lito, 43 Yesu ya liwila oto lomuibo, Nemo ha ona lohomowe. Eletifo ya nemote Paladaisika minanoiye, loto lomuiye.

Yesu fulibo ha

(Mt 27:45-56, Mk 15:33-41, Yo 19:28-30)

44 Ena folilo, tuwelu (12) kiloku yalomati u lunaga tili (3) kiloku ya fo ladámito, mikau-mikau muki ya midipu omo wiye. 45 Midipu omo wito, ido fele huliyagi numuna naba lulau ya wa edotanae, loti lafo-lafo naba diyabo ya filiga-filiga fekalibo ne.

46 Ido Yesukafo ha naba loto feto libo, Menefo, agalo weune ya molowe, loto wela-mula hulito fuliye.

47 Fulito, himiwe hiyabatina wekafo idafa ya wa edoto, Goti ebola loto feto libo, Wewa ya moda monala fefe loto molaibo we ya ne, loto liye.

48 Ido wenina muki idafa wanune, loti lo fedoti mau minabo yasi idafawa wati holiti, lutina-hatinau hena holiti, ikitinalo hofoti liwila oti monimo uwae.

49 Feto feyafa, yolawe-motagi ido Galili mikaloti ege molabo wenipagi ya faiga sinoi minoti idafawa wati holiti minae.

Yesu molo edabo ha

(Mt 27:57-61, Mk 15:42-47, Yo 19:38-42)

50 Ena we ma nebo huliya Yosefe ya Yuda kanisole we nebo, we dowa monala fefe libo ne. 51 Ido hounalafo-mota Yesu hofo fulinune, loti labo hamenalo ya emo feto feyanune, loto ladámiye. E'e, aya wewa ya oloto pibo numuna meya ya Yuda wenina numunatina huliya Alimatea wewa ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamena ya hiyaba omo yoiye. 52 Aya wewa yakafo Pailati nedo uto, Yesu hono ula ya numunabe? loto loga o edaito, 53 O, lito uto hono ula ya yá yofoloti lito, lafo-lafogunu wase ito, lito uto hefana lulau hono molanune, loti lifefe loti hono yau molámagu yau Yesu hono ula ya molo edaiye. 54 Molo edaito, aya hamena huliya Lifefe Lanabo Hamenae, loto neto Sabati foliwa alili aibo oloto pinogolaiye.

55 Ido wenipa Yesugi Galili mikaloti maina abo ya Yosefe ege uti, hefana lula wati, ido hono ula hefana lulau molaibo monala ya wa huloti, 56 numudoka liwila oti uti, yá nowala ladanuwa aibo wili edanabo idafa li nuba iyafa, lo molaibo ha meyalo moloti Sabati foliwalo onona liyámae.

Copyright information for `SNPLAMBAU