Luke 24

Yesu fuliguti sinoibo ha

(Mt 28:1-1 Mk 16:1-8, Yo 20:1-10)

Ena Sabati foliwa hulito salele homu hamenalo ho lanogolaido wenipawa idafa ladanuwa aibo idafa li nuba abo idafa yama hefana lula libo ebalo liti uwae. U fedoti wabo hefana naba hale wela lotana itabo yama ya hululu wito hale wela godo ne. Godo neto, lulau yoti Wenaba Yesu hono ula moni wita afa, li oloto piyámae. Li oloto piyámoti yagunu hatina loiti-loiti ki minato, haita we loiti ma utinalo owo ho sili ge-ge fulaiboidana lamena aido ya oloto piti sinoi minaiye. Sinoi minaibo ya wa betiti holi bito, huba i muti mikalo wa minato, wewa yasi feto loti lobibo, Hemotina sinoiti nomuna hofawa nebo we ya fuliyabo wenina minagu yau moni wita aiye? Emo ya fuliguti hofa sinoitaibo ne. Meu ya minámiye. E'e, emo yakafo hemotinagi Galili mikalo nebo hamenalo lobibo ha holilo. Feto loto lobibo, We Hula nemo ya lifimatina nebo we adinalo molato, yá yofolo hofo nedo fuliyato, fo hamena loitigi-makogi (3) uwageto ya hofa sinoinogolowe, loto lobiboma ne, loti laiye.

Feto laito, wenipa Yesu lobibo hala ya hatina ki minae. Ena hefana lula yaloti liwila oti numudoka uti, ege-ege moniyabo we leweni (11) yagi, ido malekama weninagi idafawa muki yagunu lobiyae. 10 Feti aposolo lobiyabo wenipa ya hulitina feito nebo, Malia Madala numudoti aibo, ido ma Yowana, ido ma Yemusi olafo Malia, ido malekama maleka yagi maina minae. 11 Feto loti hawa lobiyafa, ido hatina holiyabo ya aifa ha lae, loti holiti holi hiki ladámae. 12 Holi hiki ladámato, Pita ya sinoito, hefana lula libo ebalo oluloto lo fedoto, huba ito waibo lafo-lafo yako neto wato, neidafa-neidafa aiye? loto numudoka liwila oto hala kimo wiye.

Ege molaibo we Emeusi numudo wibo ha

(Mk 16:12-13)

13 Ena aya fo hamenalo ege molabo we minagu yati loiti ma Emeusi numudo unoiye, loti uwaiye. Numunawa yaloti Yelusalemu ya leweni (11) kilomita yaidana oto ne. 14 Ena wewa loitima ya hanudo monimo uti, idafa muki oloto pibo yagunu loyolalo-melo omo uwaiye. 15 Feti loyolalo-melo omo uwaito, Yesu eimola ya loto emotinado kelaito, maina uwafa, 16 makafo li nomudina likaibo yaidana oti edaito wa edofefe loti wa edámaiye.

17 Wa edofefe loti wa edámaito, emokafo feto lobibo, Hemotina hanudo monimo aido ya nena idafagunu loyolalo-melo omo aiye? loto loga o betito, loitiwama momoga oti aguwámoti, aifa sinoi minoti, hotina-wetina hena aiye. 18 Ena ma ya huliya Kiliyopasi yakafo loga o edaibo, Wenina muki Yelusalemu loti minabo ya holi hulinako, hemoko idafawa oloto pibo idafa ya holámabe? lito 19 loga o betibo, Nena idafa yae? lito liwila oti lomuibo, Yesu Nasaletekati aibo we hala yae. Emo ya polofeti minoto ido Goti nomunalogi ido wenina muki nomudinalogi ya idafa o-o aibogi ido ha lo-lo aibogi ya auba ibo ne. 20 Feito auba ibo nefa, sokila hi muwabo we wenabatinagi ido lemo hiyabate wegi yasi analo-hinalo liti hofo fuli edanae, loti uwolafo-mota adinalo molato yá yofolo hofo fuli edae. 21 Feto feyafa, leimote eimola ya lemo Isilaeli wenina ya meina fito wina ledanaiye, loto homu holiyone.

Ido idafawa oloto pibo fo hamena loitigi-makogi (3) yaidana moda utaibo ne.
22 Ido minonigu yauti wenipa masi li elegi ledae. Emotina ya leda luwaila hefana lulau uti 23 wabo ya hono ula ya moda li oloto piyámoti, liwila oti lemodoka loti feto labo, Lemo yasi wamo yaidana oto wa onibo enisole loiti oloto pi lumuti, Yesu ya hofawa ne, loti laiye, loti lolomae. 24 Ena hawa holito, lemodokati hounatefo-mota malekaloka ya hefana lula yau uti, wenipate lolomabo yamaidana oti ya ayalo wa edafa, ido eimola ya wa edámae, loti lobiye.

25 Lobito, emokafo feto loto lobibo, Hemotina ya ha manadinau minámibo wenina, lutina-hatina gedibo yagunu polofeti ha labo muki ya holi hiki ladámo minae. 26 Holifefe loti holiyámaife? Goti ilifi molaibo we Kilisto ya homu idafawa hena naba-naba holitoto lamenalau ya yonaibo ne, loti holiyámaife? Olo, loto lobiye. 27 Feto lobibo ya Mosesekafo ha lufuwa ibo ha yagi, ido polofeti muki lufuwa iyabo ha yagi yaloti apito mono lufuwau yau muki idafa eimola yagunu labo ya li oloto pi betimo wiye.

28 Ena uti Emeusi numuna meya li alili ato, Yesu ya eba malo monimo unowe, loto wifa, 29 E'e, loti auba iti feto laibo, Fo lumibo ya midipu anaibo nenako, hemo lemogi minanune, loti laito, emogi minanowe, loto holi bito, numugu maina yowae. 30 Numugu yoti, wetina-idafa nanabo folomolo amedoti minato ya beleti lito lekoto, dowae, lalowe, lomuto apito biye. 31 Apito bito, nomudina li falato betito wa edofefe laibo hamenalo ayalo wa edámaiye. 32 Wa edámoti eimotina feto loti laibo, Hanudo lolumibo ya ha mono lufuwauti monawa ya li oloto pito lolumito, lute-hate yoibo ne, loti laiye.

33 Feto loti ayalo sinoiti Yelusalemuka liwila oti uwaiye. U fedoti wa betibo ya ege-ege moniyabo we leweni (11) yagi, ido hounatinafo-motagi nuba oti minabo feto loti labo, 34 Ya onae. Wenaba ya fuliguti moda sinoito, Saimoni oloto pi muiye, loti lato, 35 Loitiwa ya ayaidana oti hanudo idafa oloto pi bibo monagi, ido Yesu ya beleti lekaito wa edofefe loti wa edaibo monawa yagi lobiye.

Yesukafo ege molabo we oloto pi bibo ha

(Mt 28:16-2 Mk 16:14-18, Yo 20:19-23)

36 Hawa lobi minado ya Yesu eimolakafo minagu yau oloto pito sinoi minoto feto loto lobibo, You amena mona ya hemotinaloka mino betiye, loto lobiye. 37 Lobito, holiyofa oloto piye, loti hatina ki minoti ya utina ololo oto holi naba-naba biye. 38 Holi bito, emokafo feto loto lobibo, Neidafaiti lutina-hatinau hena holiti hatina loiti-loiti ki minae? 39 Me ya ya neimo yama minowe. Hemotina ane-hine walo. Ena loti une liti wa nedofefe lalo. Holofa ya aubalagi ula milalagi minámifa, nemo aubanegi une milanegi minobo ya wa nedalo, loto lobiye. 40 Feto lobito ana hina itibito, 41 hawa holiti elegiti ake iyabo yagunu auba iti holi hikito umámato, feto loto loga o betibo, Hoba ma nefe? Nanogolowe, lito, 42 laefa hiyabo ma ya li muwato, 43 lito nomudinalo naiye.

44 Ido nototo feto loto lobibo, Holilo. Mosesekafo lo molaibo ha ya lufuwa igu, ido polofeti yasi lufuwa iyagu, ido Mono Nama lufuwa iyagu yau nemogunu lufuwa iyabo ha muki yama u ayalo inaiye, loto nemo hemotinagi minodoma feto loto lobiyobo ne, loto lobiye. 45 Feto lobito ha mono lufuwa iyabo holifefe loti holinigilae, loto api itibi minoto 46 feto libo, Holilo. Feti lufuwa iyaboma ne: Goti ilifi molaibo we Kilisto ya hena naba holito, fuliyageto fo hamena tili (3) uwageto fulinaiguti hofa sinoinaiye. 47 Sinoiyageto, huliyalo ya wenina lutina-hatina li elepa inabo ya lifimatina hilili o betinaiye, loti lo oloto bimo unae. Ido hala ukuwa lo oloto bimo unabo yasi Yelusalemu yaloti ononawa apiti wenina mikau-mikau minagu ya uti hala ukuwa lo oloto piti lobimo unae. 48 Ido hemotina idafawa hemo ya wenina lobimo wilalo. 49 Ido nemo ya idafa ma Menefokafo binowe, loto lo molo betibo idafawa ya hemotinaloka ya ilifi molanowe, loto lobiyowe. Ido numuna meya naba yau hiyaba oti minomo uwato, yoisauti auba ya lumuto mino betiyageto yaloti ya apiti lobimo unigilae, loto lobiye.

Metefokafo Yesu okulumau ilimito wibo ha

(Mk 16:19-2 Ap 1:9-12)

50 Ena numudoti idipito uto Betani numudo selo fedoto ana faka loto Gotikafo li dowa lo betiyo, loto 51 lo nedo ya fulo betitoto okulumalo yoiye. 52 Yoito, huliya li faka loti, weudina-lutina-hatina muti, ake naba-naba iti, Yelusalemuka ya liwila oti uwae. 53 Liwila oti uti hamena-hamena fele huliyagi numuna nabau minoti, Goti ebola lo-lo o minabo ne. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU