Luke 3

Yoni noku i beti-beti aibo we hala

(Mt 3:1-12, Mk 1:2-8, Yo 1:19-28)

Ena Lomu wenina mikau-mikau muki hiyabatina wehudi Taibeliyasi Sisa hiyaba omo yoibo ya melege fifitini (15) utaito hamena yalo ya Pontiusi Pailatikafo ya Yudia mikalo minabo wenina hiyaba o beti ne. Ido Helotikafo ya Galili minabo wenina hiyaba o beti ne. Ido Heloti yalafo Filipikafo ya Itulia ido Tilakonitisi eba loiti ya hiyaba o beti ne. Ido Abilene ebalo ya Lisaniyasikafo ya hiyaba o beti ne. Gamani hiyabatina wewa feti minomo uwato, ido Goti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenabatina hulitina ya Anasite ido Kaiyafasite ya mono onona liyaibo ne. Ido aya hamena yalo ya Sekalaiya hipala Yoni ya mika hafali mikalo neto, emodoka Goti hala ya lo fedoto mino edaibo ne. Feito Yonikafo no naba Yodani meleka, yolaleka monito ha feto lobibo, Hemotina Gotikafo lifimate hilili o ledanaiye, loti lutina-hatina li elepa inabo ya nemo noku i betinogolowe, loto lo oloto molaiye. Yagunu polofeti Aisaiyakafo ha mono lufuwau ya feto libo,

Hafali mikau yalo we ya welauti ha auba ito feto loto lo oloto molanaibo, Wenaba moninaibo hanula ya lifefe loti wili edalo.
Obula ebalo ha muki ya guniti li faitalo. Ido obula naba-naba muki yoibo lumibo ya eba muki lumuto yoto aibo ya li hunomu alo. Ido hanu losa aibo ya lifefe lalo. Ido hanu nosámibo ya li dowa loti lifefe lalo.
Feto ato, wenina muki mikau-mikau ya Goti li nomuna wanaibo mona ya wanigilae, loto lo minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 40:3-5) nebo ha yama Yonidoka gedibo ne.

Ido wenina nuba naba ya mono noku i ledanaibo ne, loti Yoni nedo ato, emokafo feto loto lobibo, Hemotina hosofa olufola minabo, ha naba oloto pi lumutanaiye, loti holi holiti wilo, loto hemakafo fuka ha lobito ya ae? Yagunu hemotina lutina-hatina li elepa iyabo wenina yaidako mona hula li oloto pilo. Ido Abalahamu yufa fibo weninama minoninako, Gotikafo dowa wa ledaibo ne, loti holiyámilo. Yagunu nemo ha ma lobiyowe. Gotikafo hefana-afana yakafo Abalahamu ouwamela-mota lifefe lanowe, lanaibo aifa lifefe lanogolaiye. Ido onesa me ya ya lona ya yá monalo molaibo ne. Yagunu yá ma ilawa dowa iyámanaibo yá muki monalo lufawalo fukoto soku hinogolaiye loto lobiye.

10 Lobito, wenina nuba minabo ya, Aiyo, feto feyanaibo neidafa feyanune? loti loga o edae. 11 Loga o edato, emokafo feto loto lobibo, Wenina masi utinalo owo loiti wa nanabo ya hona moloti, we ma ulalo owo wa námanaibo ma ya muilo. Ido wetina-idafa wa nanabo ya ayaidana feyalo, loto lobiye.

12 Lobito, hefana takisi li-li abo we yagi ayaidana oti mono noku i ledanaiye, loti ya emodoka loti, loga o edoti labo, Api lilibiyanibo we, lemo yagi neidafa feyanune? lato 13 liwila oto feto loto lobibo, Wenina hefana takisi feti molanae, loto lo molaibo halo ya hefana takisi ma homi iti ugele liyámilo, loto lobiye. 14 Lobito, himiwe malekamagi ayaidana oti ya, Ena lemo yagi neidafa feyanune? loti loga o edato, feto loto lobibo, Hemotina hefanatina ipoti linune, loti, ido sugi-namagi ha loti, sigiya-magiya ha sugi-idafa oti lobiyámilo. Moda onona meinatina liyabo ya moda dowa ne, loti holilo, loto lobiye.

15 Feto loto lobito, wenina muki holiti idafa ma hiyaba o minabo ya Yoni ya Gotidokati ilifi molaibo we Kilisto nefemo? loti lutina-hatina loiti-loiti ki minato, 16 Yonikafo ha liwila oto feto lobibo, Neimone ya no yakafoko noku i beti-beti feyofa, ido we ma aubalakafo li fulo nedaibo we ya anaibo ne. Nemo efo ya emo yaidana we ya minámonako, hinalo idafala li fulo edanobo ya fefe ladámanogolaiye. Anaibo wewa ya Weuna Fele ido so yakafo ya noku i betinogolaiye. 17 Ido emo ya suwa witi lilika inaibo ebala ya fefe loto hililito hula ya li nuba oto numugu molanofa, ido mouta idafa ya so fiyámanaibo soku hinogolowe, loto anau ya lilika inaibo idafala li ne, loto lobiye.

18 Feito ya api itibibo ha ma muki ya lito Goti hala ukuwa dowa ya wenina lo oloto biye.

Helotikafo Yoni nalalo fulo edaibo ha

19 Ena Yonikafo wenina hiyaba o betibo wenabatina Heloti monala nosa naba ámibo yagunu hanu muiye. Wewa yakafo yalafo olonafo Helotiyasi ya ika oto wena lito, ido nosámibo mona malekama muki yagi o moloto, 20 ido mulalo onu ito Yoni yagi nala numugu fulo edaibo ne.

Yonikafo Yesu noku i edaibo ha

(Mt 3:13-17, Mk 1:9-11)

21 Ena (homu nala numugu ámibo hamenalo ya) wenina muki Yonidoka uwato, mono noku i betibo hamenalo ya Yesu ayaidana oto wito, noku i edaito, Yesukafo Goti lomu minoto okuluma eya lito 22 Weuna Felekafo nama mulu yaidana hilibo emodoka lumiye. Lumito, ya okulumauti nola ma holiyabo feto libo, Hipane lune-hane homobo we minanibo ya dowa ona wa hedowe, loto liye.

Yosefe awalafo holofala hulitina ha

(Mt 1:1-17)

23 Ena Yesu melegela teti (30) yaidana oto li fuloto ya mono ononala apiye. Ido wenina yasi melafo Yosefe ya ne, loti hatina ki minae.

Ido Yosefe melafo Heli ya ne.

24 Ido Heli melafo Matati ya ne. Ido Matati melafo Lifai ya ne. Ido Lifai melafo Meliki ya ne. Ido Meliki melafo Yanai ya ne. Ido Yanai melafo Yosefe ya ne.

25 Ido Yosefe melafo Matatiasi ya ne. Ido Matatiasi melafo Amosi ya ne. Ido Amosi melafo Nahamu ya ne. Ido Nahamu melafo Esili ya ne. Ido Esili melafo Nagai Ya ne.

26 Ido Nagai melafo Mati ya ne. Ido Mati melafo Matatiasi ya ne. Ido Matatiasi melafo Semeni ya ne. Ido Semeni melafo Yoseke ya ne. Ido Yoseke melafo Yoda ya ne.

27 Ido Yoda melafo Yowanani ya ne. Ido Yowanani melafo Lesa ya ne. Ido Lesa melafo Selubabeli ya ne. Ido Selubabeli melafo Sealitiyeli ya ne. Ido Sealitiyeli melafo Neli ya ne.

28 Ido Neli melafo Meliki ya ne. Ido Meliki melafo Adi ya ne. Ido Adi melafo Kosamu ya ne. Ido Kosamu melafo Elimadamu ya ne. Ido Elimadamu melafo Eli Ya ne.

29 Ido Eli melafo Yosuwa ya ne. Ido Yosuwa melafo Eliyeseli ya ne. Ido Eliyeseli melafo Yolimu ya ne. Ido Yolimu melafo Matati ya ne. Ido Matati melafo Lifai ya ne.

30 Ido Lifai melafo Simeyoni ya ne. Ido Simeyoni melafo Yuda ya ne. Ido Yuda melafo Yosefe ya ne. Ido Yosefe melafo Yonamu ya ne. Ido Yonamu melafo Eliyakimu ya ne.

31 Ido Eliyakimu melafo Melea ya ne. Ido Melea melafo Mena ya ne. Ido Mena melafo Matata ya ne. Ido Matata melafo Natani ya ne. Ido Natani melafo Defiti ya Ne.

32 Ido Defiti melafo Yesi ya ne. Ido Yesi melafo Obeti ya ne. Ido Obeti melafo Bowasi ya ne.

Ido Bowasi melafo Salimoni ya ne. Ido Salimoni melafo Nasoni ya ne.

33 Ido Nasoni melafo Aminadapu ya ne. Ido Aminadapu melafo Atimini ya ne. Ido Atimini melafo Alani ya ne. Ido Alani melafo Hesiloni ya ne. Ido Hesiloni melafo Pelesi ya ne. Ido Pelesi melafo Yuda ya ne.

34 Ido Yuda melafo Yekopu ya ne. Ido Yekopu melafo Aisaka ya ne. Ido Aisaka melafo Abalahamu ya ne. Ido Abalahamu melafo Tela ya ne. Ido Tela melafo Naholi ya ne.

35 Ido Naholi melafo Seluku ya ne. Ido Seluku melafo Leu ya ne. Ido Leu melafo Peleki ya ne. Ido Peleki melafo Ebeli ya ne. Ido Ebeli melafo Sela ya ne.

36 Ido Sela melafo Kainani ya ne. Ido Kainani melafo Alipakisati ya ne. Ido Alipakisati melafo Semu ya ne. Ido Semu melafo Nowa ya ne. Ido Nowa melafo Lameki ya ne.

37 Ido Lameki melafo Metusela ya ne. Ido Metusela melafo Enoku ya ne. Ido Enoku melafo Yaleti ya ne. Ido Yaleti melafo Mahalaleli ya ne. Ido Mahalaleli melafo Kenani ya ne.

38 Ido Kenani melafo Enosi ya ne. Ido Enosi melafo Seti ya ne. Ido Seti melafo Adamu ya ne. Ido Adamu melafo Goti ya ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU