Luke 4

Satanikafo Yesu hepa molo edaibo ha

(Mt 4:1-11, Mk 1:12-13)

Ena Yesu ya Weuna Felekafo lulau mino faito edaito, Yodani no nabaloti liwila oto Weunakafo ilimito u mika hameto wiye. Uto yalo ya fo hamena foti (40) ya unoto sinoito neto, Satanikafo hepa molo edo-edo o ne.

Ido aya hamenawa yau ya Yesu wela-idafa námoto minomo yoito, hamenawa ya hulito inagunu fuliye.
Inagunu fulito, Satanikafo feto loto lomuibo, Ena, hemo Goti Hipalama minotoma, hefana me ya nebo ya lomuwageto weka-idafa oloto piyaneyo, lomuiye. Lomuito, Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo,

Wenina mino holinabo ya wetina-idafa nanabo yako minámiye,
loto ha mono lufuwau (Lo 8:3) ya nebo ne, loto lomuiye.

Feto loto lomuito ya Satanikafo ilimito yoto wenina mikau-mikau hiyabatina we hudi hiyaba o betiyabo ebatina muki ya haita ilibi huliye. Ilibi huloto ya feto loto lomuibo, Ena ebawa muki yagi, ido hulitina ukutina-hatina mino betibo yagi ya hemo humu hulanogolowe. Idafawa muki numutaito, litobo ya we ma munowe, loto holinobo ya aifa munogolowe. Yagunu huline li faka loto weuga-luka-haka nomagetoma, idafawa muki ya hemo idafaka anaiye, loto lomuiye. Feto loto lomuito, Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Ena ha ma feto libo,

Wenaba Gotitina huliya li faka loti weudina-lutina-hatina muti, eimolako houba-naba o edalo,
loto ha mono lufuwau (Lo 6:13) ya nebo ne, loto lomuiye.

Feto loto lomuito, Satanikafo ilimito Yelusalemu uto fele huliyagi numuna naba holalo fulo edoto ya feto loto lomuibo, Hemo Goti Hipalama minotoma, meloti sato moloto mikalo youma iyo. 10 Ha mono lufuwau ya feto libo,

Hemogunu ya enisolela lobiyageto, hiyaba o hedoti
11 higa ya hefanagunu hofotanaiye, loti ya adina mulalo li faka lo hedanigilae,
loto ha mono lufuwau (Sng 91:11-12) ya nebo ne, loto lomuiye.
12 Feto loto lomuito, Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Ena ha ma libo,

Wenaba Gotitina ya hepa molo umámilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 6:16) ya nebo ne, loto lomuiye.

13 Feto loto lomuito, Satanikafo hepa molo muibo ha muki lo fulitoto ya emodokati uto hamena malo ne, loto hiyaba o ne.

Yesukafo Galili minoto ononala apito libo ha

(Mt 4:12-17, Mk 1:14-15)

14 Ena Yesu ya Weuna Fele aubala mino edaito, Galili mikalo liwila oto wiye. Liwila oto uto hala ukuwa numudo-namado Galili selo nebo numudo ya u huliye. 15 Feito yalo ya mono numunatinau negu-negu ha mono api itibito, holiti ebola lo minae.

Nasalete minabo wenina yasi metina Yesu muwabo ha

(Mt 13:53-58, Mk 6:1-6)

16 Feito monimo uto Nasalete numudo eimola hipa hefola minoto u naba libo numudo Sabati foliku mono numugu yoi-yoi aibo yamaidana yoiye. Yoito mono lufuwa hito binowe, loto sinoito, 17 polofeti Aisaiya lufuwa ibo lolokuto ya li muwae. Li muwato ataloto ha ma li oloto pibo hawa ya feto loto nebo,

18 Wenaba Weunakafo idafa wa námoti minabo wenina hala ukuwa dowa lo oloto biyo, loto mino nedaibo ne. Mino nedoto ya feto loto lonumibo,
Uto ya nala i betiyabo wenina ya nala yauti wina betiyageto minanae, loto feito lo oloto biyo. Ido nomudina likaibo wenina ya nomudina hofa falatageto wanae, loto lo oloto biyo. Ido uwotinafo-mota yasi li nosámibo o beti minabo wenina ya wina betiyo.
19 Ido Wenaba li dowa lo betinaibo hamena ya moda alili aiye, loto lo oloto biyo, loto feto loto lonumuto nilifi molaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 61:1-2) nebo ha ya hito biye.

20 Hawa ya hitoto lufuwa ya lolokuto, hiyaba we li muto, amedoto ne. Amedoto neto ya wenina mono numugu minabo wenina muki emodoka wenu wa edae.

21 Wenu wa edato, ha apito lobibo, Mono hawa hitobo me ya ya eletifo hemotina hatina holiyado ya moda hulawa oloto pibo ne, loto lobiye. 22 Feto lobito, emotina yasi ha dowa lo edato, welauti ya aifa li dowa lo ledaibo ha libo ya dowa holiti muludina yoito, feto loti lo minabo, Aiyo, emo Yosefe hipala nefe? Olo, loti lae.

23 Feto lo minato, emokafo feto loto lobibo, Hemotina ya ha ma lo-lo abo ha ya feto loti lonumunabo, Lusa we, hemo lusa hi beti-beti anibo yamaidana oto heimokagunu hiyo. Aubaka Kapeneyamu numudo itibiyanibo yagunu holiyonibo aya aubakawa yama melo heimo numunakalo yagi lilibiyageto wanune, loti lonumunigilae. 24 Yagunu nemo ha ona lobiyowe. Polofeti ya eimola numunala melo yako weninala yasi huliya li faka ladámanigilae. 25 Ido ha ma ona lobiyowe. Elaiya hamenalalo ya melege tili hafugi (3 1/2) yalo ho iyámito, inagunu naba-naba mikau-mikau oloto pito huloto nebo hamenalo ya Isilaeli mikalo ya wena-hiyona muki minabo ne. 26 Feti minafa, aya wena-hiyona muki minado Gotikafo Elaiya ilifi molámiye. E'e, eito wenina Saidoni mikalo Salefata numudo wena-hiyona mako ma nedoka yako ilifito wiye. 27 Ena Polofeti Elisa nebo hamenalalo ya Isilaeli mikalo ya okola i hiliyabo wenina muki minagu yauti Gotikafo ma holuto betiyámifa, eito Silia mikaloti we Namani yako holuto edaiye, loto lobiye.

28 Feto loto lobito, mono numugu minabo wenina muki holiti ya sebatina hala-kala naba-naba lito, 29 ya sinoiti uti numudo yati ilifi feka itifu-natifu oti, numuna meya obulalo holalo ilimiti yoti, fulo edogeto lumunaiye, loti lowa anawaleka ilimiti uwae. 30 Feto fe edafa, emokafo minagu ya felele kito wiye.

Yesukafo Kapeneyamu numudo onona libo ha

(Mk 1:21-28)

31 Ena lumuto Galili mikalo numuna ma Kapeneyamu yalo fedoto, Sabati foliku ya ha mono api itibi ne. 32 Api itibibo ya ha mono hula yawalakafo api itibinako, holiti elegiyae.

33 Ido mono numugu yau we ma Satani himiwela ma mino edaibo we ma nebo yakafo Yesu wa edoto, hai naba moloto feto loto libo, 34 Yae, Nasalete numudoti we Yesuwo, neidafa fe ledanogolo ane? Li hopa o ledanogolo abe? Hemo Gotidokati Fele we ya minanibo ya nemo wa hedofefe lowe, loto liye.

35 Feto lito, Yesukafo feto loto lo fuko edoto libo, Hemo ha hedámoto wewa ya fulo edoto yoto uwo, lito Satani himiwela wenina nomudinalo wewa mikalo li lumu fou lo edoto, lula-halauti feka loto wiye. Feto fe edoto wewa ula li hopa o edámiye. 36 Ido wenina muki wetina lauwa opaitaito, loyolalo-melo oti feto loti labo, Aiyo, ha me ya ya nena hama ne? Emo auba yawala yaidana oto aubala naba nebo wekafo ya Satani himiwela ya ha lobito, yoti u-u abo ne, loti lae. 37 Feto lato, aya ebawa yau hala ukuwa numudo-namado upatoto wibo ne.

Pita ola-kilofo li faka lo edaibo ha

(Mt 8:14-15, Mk 1:29-31)

38 Ena Yesu mono numuguti lumuto Saimoni numunalau yoito, ayau Saimoni ola-kilofo wena idafa i hilito ula hala-kala libo ha ya holiti Yesu lomuwae. 39 Lomuwato, emodoka loto yalo sinoi minoto, ya ula hala-kala liboma lo fuko edaito, ya fulo edoito wito, ayalo ya wenawamakafo sinoito wetina idafa hofo hi betiye.

Yesukafo wenina abi loti li faka lo betibo ha

(Mt 8:16-17, Mk 1:32-34)

40 Ena fo sapinogolaito wenina muki weninatina idafa eito-eito i hiliyabo ya Yesudoka idipiti ato, ya muki utinalo anagunu lito li faka lo betiye. 41 Feto fe betibo yako minámiye. Wenina malekama lutina-hatinau yauti Satani himiwela yoti hai naba moloti ya, hemo Goti Hipala minane, loti lae. Feto labo, ya emo Goti ilifi molaibo we Kilisto ne, loti holiyabo yagunu ya emokafo, Ha hedámilo, loto lo fuko betiye.

Yesu numudo-namado monibo ha

(Mk 1:35-39)

42 Ena ho lito Yesu numudokati lumuto, wenina minámabo eba yalo uto ne. Neto, wenina witala edoti ya wa edoti emodoka loti feto lomuwabo, Lemo fulo ledoito aguwámo, loti ika o edae. 43 Ika o edafa, emokafo feto loto lobibo, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hala ukuwa dowa ya wenina numudo-namado minabo yagi ya lobiyo, loto nilifi molainako, uto lo oloto binogolowe, loto lobiye. 44 Feto loto Yudia mikalo mono numunatina minomo wigu yau monito mono lobimo wiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU