Luke 5

Yesu welalo noku laefa abi loti liyabo ha

(Mt 4:18-22, Mk 1:16-20)

Ena hamena ma ya Yesu Genesalete momeno anawalo sinoi neto, wenina nuba naba ya Goti hala holinune, loti li lulau o edo minabo ne. Li lulau o edo minato, emo ya sipi loiti momeno anawalo waito laefa li-li abo we ya sipiku minámoti laefa li-li abo owotina noku iti minae. Minato, emo ya sipi ma, Saimoni sipilau ya yoto feto lomuibo, Sipika ya no sesepalo nedo yaloti hefolama itifuo, loto lomu itoto ya sipi ayau amedoto ha mono api itibimo wiye.

Api itibimo uto huloto Yesu ya Saimoni feto loto lomuibo, Laefa linune, loti momeno lusaku uti otina ya noku fulalo, loto lomuiye. Feto loto lomuito, Saimonikafo liwila oto lomuibo, Api lilibiyanibo weyo, lemo ya moda lubuka onona naba lito monimo uto molomo uwoba-uwoba, ido laefa ya liyámonibo ne. Nefa, hemo wekalo hofa molanowe, lito uti ya otina fuloti laefa ya abi loti ika ato, owo fukanowe, loto aibo ne. Feto fe minoti, onona mako liyabo we ma sipi nuba minabo ya, hemotina loti ade li faka lalo, loti adina mebe-maba ato ya maina laefa liyabo sipi loiti faitoto li yoima itanowe, loto aiye.

Feto fe minato, Saimoni Pitakafo idafawa wa edoto ya Yesu hinalo hina obula fito feto lomuibo, Aiyo, Wenabao, nemo lifima nebo we ma minowe. Fulo nedoto uwo, loto lomuiye. Feto loto lomuibo ya eimolagi ido weninala maina minabo muki yagi laefa muki liyabo yagunu holiti wetina lauwa opaibo ne. 10 Wetina lauwa opaibo ya Saimonigi onona mako liyabo we Yemusite Yonite, Sebedi hipala loiti ya ayaida oti wetina lauwa gediye. Feto fe minato, Yesukafo Saimoni feto loto lomuibo, Hemo holi homámaneyo. Onesa melokati wenina li-li anane, loto lomuiye. 11 Feto lito, emo ya sipi ika ato no sesepalo wito ya idafa-adafatina muki fulitoti Yesu ege uwae.

Yesukafo okola i hilibo we ma li holuto edaibo ha

(Mt 8:1-4, Mk 1:40-45)

12 Ena hamena ma Yesu ya numuna meya malo ya neto, we ma okola ulalo muki i hilibo we yakafo loto Yesu wa edoto ya hola-wela mikau fito feto loto wako lo edaibo, Wenabao, hemo feto anowe, loto holinanibo ya okola hiliyobo ya holuto nedo, loto lageto une ya moda holutanaiye, loto lomuiye. 13 Lomuito, Yesukafo ana sino loto wewa ulalo li minoto lomuibo, Feto feyanowe. Okola i hiliyanibo holuto, lito ayalo okola ya fulito edaiye. 14 Feto fe edoto ya feto loto lo fuko edaibo, Hemo hawa ya wenina lobiyámoto, aifa uto sokila hi muibo we ya uka ilibiyageto wanaiye. Wato ya uka holutibo yagunu Mosesekafo ha lo molaiboidana oto idafa muwageto wenina muki yasi okola hiliyaniboma yagunu holutane, loti holinigilae, loto lomuiye. 15 Feto loto lomuifa, ido hala ukuwa ya numudo-namado ba loto wito, wenina nuba naba-naba loti hala holiti idafa hiliyonibo li faka lo ledanaiye, loti nuba oti minae. 16 Nuba oti minafa, ido hamena-hamena Yesu ya u mika huwopa mikalo uto Goti lomu-lomu o ne.

Yesukafo hebilisibo we ma ya li faka lo edaibo ha

(Mt 9:1-8, Mk 2:1-12)

17 Ena hamena ma Yesukafo wenina mono lobi neto Falisi we ido lo molaibo ha api itibiyabo we Galili numudo-namadoti, ido Yudia mikaloti, ido Yelusalemu numudoti muki loti ya wenina minagu amedoti minae. Amedoti minato, Wenaba aubalakafo wenina idafa i hiliyabo li faka lo betibo auba ya Yesugi mino edaiye. 18 Mino edaito, ena hebilisibo we ma ya weninalasi hunulo moloti, oti ya numugu liti yoti, Yesu hinalo limo fulanune, loti feyafa, 19 ido wenina nuba minabo yagunu liti yonabo eba minámito, numuna mulalo liti yoti menefa ya li fuloti wewa hunulo uno nebo fulato, wenina minagu Yesu nomunalo ya lumiye.

20 Feto feyabo ya Yesu holi hikito muwabo monatina wa betito, wewa feto loto lomuibo, Weninane, lifimaka moda hilili otaiye, loto lomuiye. 21 Feto lito, Goti lo molaibo ha api itibiyabo we ido Falisi we hawa ya holiti feto loti hatina holiyabo, Aiyo, Goti hamana hibo we ya hemae? Lifima hilili o-o aibo we ya Goti eimolakoma nenako, loti holiyae. 22 Feto loti holi minato, Yesukafo holito ya ha liwila oto feto lobibo, Hemotina ya idafawa yagunu nedafaito ya lutina-hatinau ya hatina ligi-ligi ki minae? 23 Ido hebilisito nebo we, lifimaka ya hilili otaibo ne, loto lomunabo hemotina hulawa ya wa edámanako, sugi lifemo, ido ona liye, loti holiyámanigilae. Ido, sinoito moniyo, loto lomuwoto hulawa wa edanabo, sugi lifemo, ido ona liye, loti holinigilae. 24 Yagunu nemo we Hula mikaleka me ya ya lifimatina hilili o betinobo auba mino nedaibo ya holinigilae, loto hebilisibo we feto lomuibo, Nemo ha lohomowe. Sinoito, hunuka lito numunakaloka uwo, loto lomuiye. 25 Feto lomuito, wewa ayalo nomudinalo sinoito idafalo unaibo idafa ya lito, Goti ebola lomo-lomo numunalaloka wiye. 26 Feto feyaito, wenina muki wati hatina abi kiti holi holiti feto labo, Onesa idafa eito ma oloto pito wa one, loti Goti ebola lae.

Yesukafo Lifai sula fibo ha

(Mt 9:9-13, Mk 2:13-17)

27 Ena yaloti ya hanu uto, hefana takisi li-li aibo we ma huliya Lifai ya hefana takisi li-li abo ebalo amedoto nebo ya wa edoto, Nege ano, loto lomuito, 28 emo ya sinoito idafa-adafala muki fulitoto ege wiye.

29 Ege uto, numunalauka wela-idafa naba-naba hofo hi edoito ya hefana takisi li-li abo we muki ido wenina maleka magi li nuba o betito loti maina nae. 30 Maina no minato, Falisi weninagi ido lo molaibo ha api itibi abo we lusanigu minabo weninagi holi nosámiboti Yesu ege-ege moniyabo we feto loti lobiyabo, Igaidana oti hemotina takisi li-li abo we yagi, ido lifimatina nebo we yagi wetina idafa no minae? loti loga o betiyato, 31 Yesukafo holito ha liwila oto feto loto libo, Idafa i hiliyámabo wenina ya lusa numugu ya aguwámafa, ido idafa ona i hiliyabo wenina yako ya lusa numugu ya u-u ae. 32 Ido nemo obo ya wenina mona fefe liboko molabo wenina ya sutina finowe, loto ámowe. E'e, lifimatina nebo wenina ya sutina fito lutina-hatina ya li elepa iti molalo, loto lobinowe, loto obo ne, loto lobiye.

Yesukafo wetina idafa moi inabo mona lobibo ha

(Mt 9:14-17, Mk 2:18-22)

33 Ena emotina yasi feto loti lomuwabo, Yoni ege-ege molabo we ya hamena-hamena wetina idafa moi iti minoti, Goti lomuwabo onona li-li o minama ne. Ido Falisi we egetina molabo wenina yagi ayaidana oti o-o ama ne. Feto o-o ama nefa, ido hemo hege moniyabo we ya wetina-idafa ido no-ano no-no o minae, lato, 34 Yesu ya feto loto lobibo, We ma wena linaibo we ya yolawe weninagi minanaibo hamenalo ya hemotina yasi weninawa wetina idafa moi iti minalo, loti lobinafe? 35 E'e, feito minámiye. Aliga emotinadokati wena linogolaibo wewa ya ipoti linabo hamena yalo ya wetina idafa moi iti minanabo ne, loto lobiye.

36 Feto lobito, ido wase ibo ha ma yagi feto loto lobibo, We makafo ulalo owo hofawaloti ma fekalito lilalo hifinaibo we ma minámiye. E'e, feto feyanaibo ya hofawa ya fekalito, ido lilagi hofawagi u mako aguwámanaibo ne. 37 Ido makafo no waini hofawa ya meme etuwa lilau yau lekinaibo we ya minámiye. E'e, feto feyanaibo ya no waini hofawakafo meme etuwa ya fokiyageto no waini nogi, ido meme etuwa yagi maina u hopa anogolaiye. 38 Yagunu ya no waini hofawa ya meme etuwa hofawa yauko lekinabo ne. 39 Ido makafo no waini lila nototo ya hofawa nanowe, loto holinaibo we ya ma minámiye. E'e, lila ya la fuliye, loto holibo ne, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU