Luke 7

Yesukafo himiwe houba-nabala we ma idafa i hilibo li dowa lo edaibo ha

(Mt 8:5-13)

Ena Yesu ya mono ha wenina lobi hulototo ya Kapeneyamu numudo yoto wiye. Wito yalo ya himiwe wani hadeti (100) hiyaba o betibo we houba-nabala we ma holi dowa muibo we ya idafa hilito fulinogolo aibo ne. Neto, wenabala himiwe hiyabatina wekafo Yesu hala ukuwa holito, Yuda wenina hiyabatina we ma feto lobibo, Hemotina Yesu nedoka uti, loto houba-nabane we li faka lo edanane, loti lomuilo, loto lobito idipi molaiye. Idipi molaito, Yesudoka uti, ha auba iti feto loti wako lo edabo, Wewa ya monala dowa nebo nenako, hemo feto fe edananibo ya dowa feyanaiye. Emokafo lemo Yuda wenina lula-hala lumuto ya mono numunate hu ledaibo ne, loti lomuwae.

Feti wako lo edato, ya Yesu ya holito emotinagi maina uwae. Uti numuna li alili molato himiwe hiyabatina wekafo weninala ma Yesu nedo idipi moloto ya ha feto loto lobito uwabo, Wenabao, nemo Yuda we minámonako, numunaneu yonanibo fefe ladámanogolaiye. Ido hemodoka anowe, loto holiyofa, ido nemo yagi ya hemo yaidana we ya minámonako, hena holiyowe. Yagunu hemo aifa wekakafo ha lageto houba-nabane we ya moda faka lanaiye. Feito nemo yagi hiyaba o nedabo we wetinalo meyalo moloto ya onona lito ido nemo ya himiwe hiyabatina we minobo hiyaba o betito feito we ma uwo, lomuwotoma, moda wiye. Ido we ma ano, lomuwoto ya moda aiye. Ido houba-nabane we, onona ya liyo, lomuwotoma, ononawa ya li-li o ne, loto lomuiye.

Lomuito, Yesukafo hawa liboma ya holito, elegito wenina nuba ege uwabo weninaloka liwewe oto feto lobibo, Nemo ya lobiyowe. Muki Isilaeli wenina yauti we ma holi hikila naba nebo wewa yaidana we ma wa edámowe, loto lobiye. 10 Feto lito, idipibo wema ya liwila oti uti numugu yowato, houba-naba we moda faka lito wa edae.

Yesukafo hipa ma fuliguti li sinoi edaibo ha

11 Ena aliga hefola Yesukafo numuna meya naba ma huliya Naini yalo unowe, loto wito ege-ege moniyabo we ido wenina nuba naba ya ege uwae. 12 Ege uwato, numuna meya hanudo ya u fedito, wenina ma hono ula ya yaofalo moloti liti lomae. Lomato, ido wenina muki ya wena-hiyona ma hipala mako ya fulito molo edanune, loti wena-hiyonagi numudoti maina lomae. 13 Lomato, Wenabakafo wena-hiyona wa edoto lula-halau milumala holito, Hufo ámo, loto lomuiye. 14 Feto lomuto u selo anagunu ya yaofalo lito, hono yaofa molabo we hanudo sinoi minato, emokafo feto loto libo, We hofawe, hemo lohomowe. Sinoiyo, loto lomuiye. 15 Feto lomuito, fulibo we hofawe ya sinoito ha liye. Feto fe neto, Yesukafo olafote minanaiye, loto li muiye. 16 Feto fe betito, wenina muki ya wetina lauwa opaitaito, Goti ebola loti feto labo, Ei, polofeti naba ma minonigu oloto pibo ne, lato, ido malekamasi feto labo, Gotikafo weninala adina li faka lanowe, loto aibo ne, loti lae. 17 Ido aya hala ukuwa ya Yudia ebalo ido eba oka waka yau upatoto wibo ne.

Yonikafo ege moniyabo we Yesudoka idipi molaibo ha

(Mt 11:2-6)

18 Ena Yoni ege-ege moniyabo we yasi Yesu hala ukuwa ya lomuwae. 19 Lomuwato, holito, ege monibo we loiti ya aliyo, lobito ya aito feto lobibo, Wenabadoka uti ya feto loti loga o edaliyo, anaiye, loti lufuwa iyaboma ya wema minabemo, ido we eito hiyabala anune? loti loga o edaliyo, loto lobito idipiye. 20 Idipito, we loiti ya Yesudoka uti feto laibo, Yoni noku i beti-beti aibo wekafo feto loto hemodoka lilifiye. Anaiye, loti lufuwa iyaboma ya wema minabemo, ido we eito hiyabala anune? loti loga o edaiye.

21 Feto loti loga o edaito, Yesukafo aya hamenalo ya wenina idafa-adafa naba i hiliyabo li faka loto, ido lutina-hatinau Satani himiwela mino betiyabo idipi feka fulaiye. Ido nomudina likaibo muki ya nomudina li falato betiye. 22 Feto fe betito we loitima ya ha liwila oto feto lobibo, Hemotina liwila oti uti, idafa muki holiti, ido nomudinagunu wati ya Yoni feto loti lomuilo. Nomudina likaibo wenina ya nomudina falato ae. Ido hidina nosámibo wenina ya hanu moni-moni ae. Ido okola i hiliyabo wenina ya gululudo beti-beti aiye. Ido hatina molaibo wenina ya ha holi-holi ae. Ido fuliyabo wenina ya fuliyaguti sinoi-sinoi ae. Ido idafa wa námabo wenina ya masi hala ukuwa dowa lo oloto bi-bi ae. 23 Ido wenina masi nemogunu holiti holi fulitámanabo wenina ya dowa holi minomo uwae. Feito lomuilo, loto lobiye.

Yesukafo Yoni yagunu libo ha

(Mt 11:7-19)

24 Ido Yoni idipibo we loiti liwila oto uwaito, Yesukafo wenina nuba minabo ya Yoni yagunu feto loto lobibo, Hemotina mika hafali mikalo nena idafa wanune, loti uwabo ne? Honofa ma asigunu lito uto oto aibo wanune, loti wanigili uwafe? 25 E'e, latoma, we ma ulalo owo lali-idafa ibo ya wanigili uwafe? E'e, moda utinalo owo lali-idafa iti, idafa-adafa wa noti minabo wenina ya mikalo hiyaba we wehudi numunatinau yau minae. 26 Yagunu nena idafa wanune, loti uwabo ne? Ido polofeti ya wanigili uwafe? O, wanigili uwabo wewa yagunu ha ma lobiyowe. Wewama wa edabo ya polofeti malekama li fulo betito nebo we ne. 27 Emogunu ya mono lufuwau ya feto libo,

Moda hane lo oloto molanaibo we ilifiyoto u homu molo hedoto hanuka wili hedanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Mal 3:1) ya nebo ne.
28 Yagunu nemo ha lobiyowe. Wenipasi hedabo wenina muki yauti makafo Yoni li fulo edaibo we ma minámiye. Minámifa, ido Goti we hudite weninala hiyaba o ledaibo hilalau we ma huliya minámibo we efoma nebo we yamakafo Yoni li fulo edo nebo ne, loto lobiye.

29 Lobito, Yesu hala holitabo wenina muki ido hefana takisi li-li abo we yagi Yoni mono noku i betinako, Goti monala moda fefe liye, loti holiyae. 30 Feto holiyato, ido Falisi we ido lo molaibo hala holi hulabo we Yonikafo mono noku i betiyáminako, Gotikafo, li yaidana-meidana o betinowe, loto hala dowa kibo ya fulitae.

31 Ena Yesukafo nuba minabo wenina feto loto lobibo, Hamena onesa me ya minabo wenina ya hemaidana oto li mako o betinowe? Ido igaidana wenina minae? 32 Weninawa ya olufo hefola yaidana oti minae. Olufowa hefola ya maketilo amedoti minoti hounatinafo-mota sutina fiti ha naba loti lobiyabo, Oka hofoto nama loba, ido hemotina melege liyámae. Ido fuliyabo nama lo fi molo betito loba, ido hemotina hufo ámae, loti lobiyabo ne. 33 Feito Yoni noku i beti-beti aibo we ya loto, wela-idafa ido no waini námoto moi ito hemotina feto lo edabo, Satani himiwela mino edaiye, loti lo edae. 34 Ido nemo We Hula ya loto wene-idafagi nogi ya no minoto hemotina feto lo nedabo, Ake, we ya wela-idafagi ido nogi yagunuko holi minoto hefana takisi li-li abo wegi lifimatina nebo weninagi yowo molaiye, loti lo nedae. 35 Feto lo minato, Gotidokati ha manadinau nebo ya liyabo wenina muki ya ha mananau nebo ya ona hula ne, loti itibi-itibi ae, loto lobiye.

Wena nosámibo makafo Yesu hinalo wili edaibo ha

36 Ena Falisi we ma huliya Saimoni ya nemogi wete-idafa maina nanube? loto Yesu loga o edaito, numunalau yoto, amedoti wetina idafa maina no minae. 37 Maina no minato, numuna meya yaloti wena nosámibo makafo holito ya no ladanuwa aibo ma nomu hefana pana hibo nomuku nebo ya lito numunalau yoto 38 egeka minoto hufo oto, nomuna nowalagunu hinalo wili edoto, manana opalagunu hilili o edoto, hina mudoto, ladanuwa aibo no yalo leki edaiye.

39 Feto fe edaito, Falisi we Yesu li numunalau edaibo wewa yakafo wato ya lulau feto loto holibo, Wewa ya polofeti nebo neko, wenawa idafa feto fe edaibo ido monala yagunu lifimala nebo wena ne, loto holifefe ladi ne, loto holiye.

40 Feto loto holito, Yesukafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Saimoniyo, nemo ha ma lohumunowe, loto lomuito, emokafo ha liwila oto libo, Api lilibiyanibo we, moda lonomo, loto lomuiye. 41 Lomuito, Yesukafo feto libo, Hefana onodo libo we makafo we loiti ma lifima munaibo hefanawa Yuda hefana huliya denaliyasi faifu hadeti (500) ya ma muto, ido ma fifiti (50) ya muiye. 42 Feito bito aliga ya lifimawa uma finowe, loto hefanala wita aifa, liwila oti ogofuwámito feyámoto aifa hilili o betiye. Hilili o betiyageto, loitiwa ya lutina-hatina munigilafa, ido makafo loto yoto lula-hala munogolaiye. Ya hemagunu lowe? loto loga o edaiye.

43 Feito loga o edaito, Saimonikafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Lifimala naba nebo hilili o edaibo we feto anaibo ne, lito ya Yesukafo feto loto lomuibo, Moda fefe loto haka hiyane, loto lomuiye.

44 Feto loto lomuto ya wena nedoka liwewe oto ya Saimoni feto loto lomuibo, Wenawa ya wa abe? Nemo numunakau yowobo ya hine noku inobo no fi nomámaba, ido emo yakafo nomuna nowalagunu hinelo lekito atala opalagunu hilili o nedaiye. 45 Ido hemo numunakau yowodo yalomati oto onesa melo aito, hemoma mudo nedámanima nefa, emo yakafo hine mudomo wiye. 46 Ido hemokafo atanelo yá nowala wili nedámanima nefa, emokafo hinelo ladanuwa aibo nogunu wili nedo ne. 47 Yagunu ha ma lohomowe. Emokafo lula-hala naba-naba numibo yagunu lifimala naba-naba nebo ya hilili otaibo ne. Feto nefa, ido we ma lifimala hefolako nebo we hilili o edaibo ya lula-hala hefola efomako muibo ne, loto lomuiye. 48 Feto loto lomuto ido wena ya feto loto lomuibo, Lifimaka moda hilili otaiye, loto lomuiye. 49 Feto loto lomuito, wetina idafa maina noti minabo wenina yasi loyolalo-melo feto labo, Ake, wewa ya lifima yagi hilili aibo we ya hema ne? loti holiyae. 50 Ido Yesukafo wenawama ya feto loto lomuibo, Holi hikika yakafo moda li nomuga wa hedotaiye. Hemo uwageto you amena mona ya mino hedanaiye, loto lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU