Luke 8

Yesu ege moniyabo wenipa ha

Ena Yesu ya numudo-namado monimo uto, Goti we hudite weninala hiyaba o ledaibo hala ukuwa dowa ya lo oloto moloto lobimo wiye. Lobimo wibo ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) yagi maina uwae. Ido wenipa malekama ya Satani himiwela lutina-hatinau mino betiyabo ya li fulo betito idipi moloto ido idafa i hiliyabo li faka lo betibo wenipa yagi maina minae. Maina minabo wenawa ya feito ne: Ma ya Madala numudoti wena huliya Malia ya lula-halauti Satani himiwela seweni (7) ya li fulo betito idipi molaibo ya ne. Ido ma ya Yowana Heloti houba-nabala we hiyabatina we huliya Kusa olonafo ya ne. Ido ma ya huliya Susana ido wenipa malekama muki ya maina minae. Ido wenipawa idafa-adafatina wa nagu yauti adina li faka loti bi-bi ae.

Yufa itili aibo ha

(Mt 13:1-17, Mk 4:1-12)

Ena numudoti-namadoti wenina muki uti u Yesudoka nuba naba o minato ya emokafo wase ibo ha ma feto loto lobibo, Idafa hifi-hifi aibo we makafo yufa idafa ma itili anowe, loto migu wiye. Uto itili aito, ya yufa idafa ma hanudo limo ibo wenina yasi lala iti hululu iyato, nama yasi oti no hulae. Ido yufa idafa ma ya hefana mulalo limo ito, fokito yoifa, mika nowala mináminako, yagunu yufa fou loto yoibo ya megunibo ne. Ido yufa idafa ma ya hasuwala aibo idafa yoigu yau limo ito, fokito yoito, hasuwala idafa yakafo ayaida oto yoto, yufa ya li fitoto hofo fulibo ne. Ido yufa idafa ma ya mika dowa negu limo ito fokito yoto ilawa ibo ya u wani hadeti (100) ibo ne, loto lobiye. Feto loto wase ibo ha ya lo huloto ya feto su loto libo, Hemotina hatina nebo wenina yasi hawa ya holifefe loti holilo, loto lobiye.

Feto loto lobito, ege-ege moniyabo we yasi wase ibo ha monawa yagunu loga o edae. 10 Loga o edato, feto loto lobibo, Goti we hudite weninala hiyaba o ledaibo ha faluku aibo ya hemotina oloto pi biyoto moda holiyae. Holiyafa, masi

Wa-wa o minafa, idafa wafefe loti wagámanigilae. Ido holi-holi o minafa, holifefe loti holiyámanigilae,
loto ha mono lufuwau (Ais 6:9) ya nebo ne. Feto nenako, wase ibo ha yako lobiyowe, loto lobiye.

Yufa idafa wase ito ha libo monala ha

(Mt 13:18-23, Mk 4:13-20)

11 Feto loto lobibo, Ena wase ito ha lobo ya monawa feito ne. Yufa ya Goti hala ya ne. 12 Ido yufa idafa ma hanudo limo ibo yaidana oti wenina masi Goti hala holiyafa, ayalo Satanikafo loto, Goti holi hikito muwato, li nomudina watanaiye, loto ya hawa ya lutina-hatinauti ipoto li fulo betiye. 13 Ido yufa idafa ma hefana mulalo limo ibo yaidana oti wenina masi Goti hala holiti, ayalo ake naba iyafa, ido lufawatina minámiye. Minámito, hamena foumako holi hiki muti ya hepa molo bibo hamenalo ya Goti hala fulitoti u hopa uwae. 14 Ido yufa idafa ma hasuwala yoigu yau limo ibo yaidana oti ya wenina masi Goti hala holiyafa, ido uti ya mikaleka hena holiyabo idafa-adafa yagi, ido idafa wa nabo idafa-adafa yagi, ido ake inabo idafa-adafa yagi idafa-adafawa yakafo hawa holiyabo yama li fito betinako, weninawadoka hulawa fedo biyámiye. 15 Ido yufa ma limo mika dowa negu ibo yaidana oti wenina ma lutina-hatina ona dowa nebo yasi Goti hala holiti li hiki loti auba iti minomo yowato, emodoka hulawa oloto pi bi ne.

Lamu wase ibo ha

(Mk 4:21-25)

16 Holilo. Wenina yasi lamu hiti liti masa lulaufe, ido folomo feumau ya molámanabo ne. E'e, wenina numugu yonabo ya lamena wanae, loti lamu molo-molo abo ebalo yalo ya molanigilae. 17 Ido ayaidana oto idafa-adafa muki onesa faluku nebo ya aliga li oloto pinogolaiye. Ido idafa-adafa muki li momona-amona oto li mi i minabo idafa ya muki oloto pi hulageto, wenina holi hulanabo ne.

18 Yagunu hemotina ha holinabo monatina yagunu hatina kifefe lalo. Idafa wa nabo wenina ya ma onu ito biyageto, ido wenina ya moda idafa wa nonibo wenina minone, loti hatina kiyabo weninalokati idafawa ya ipoto linogolaiye, loto lobiye.

Yesu olafogi unalafo-motagi lo fedabo ha

(Mt 12:46-5 Mk 3:31-35)

19 Ena Yesu olafogi unalafo-motagi emodoka unune, loti afa, wenina nuba naba minoti li lulau o edanako, ogofuwámae. 20 Ogofuwámato, masi wa betiti uti Yesu feto loti lomuwabo, Okafogi unakafo-motagi wa hedanune, loti feka youma minae, loti lomuwae. 21 Feto loti lomuwato, emokafo liwila oto feto loto lobibo, Goti hala holiti li meyalo molabo wenina ya onefo unanefo-mota ya minae, loto lobiye.

Asi yagi ido no halafu ibo yagi ya Yesu welalo hololibo ha

(Mt 8:23-27, Mk 4:35-41)

22 Hamena ma ya Yesu ege-ege moniyabo we ya feto loto lobibo, Momeno anawa filiga yolaleka ya uwokelo, lito holiti sipiku yoti uwae. 23 Feti uwado ya Yesu nomuna fifi aito uwo unaito, asi naba-naba loto, no ya li nosámibo itaito, no halafuto sipi lulau yoito, noku lumunune, loti ae. 24 Feto o minato, ege-ege moniyabo we minaidoka loti ilimikuti oti feto loti lomuwabo, Wenabao, wenabao, lemo no lulau lumuto fulinogolone, lato, ya emo sinoito asigi no halafugi ya hanu muito, ya asigi no halafugi fulitito holoto neto 25 ege-ege moniyabo we feto loto loga o betibo, Hemotina nedafaito holi hikito nomámae? loto libo ya holiya holiti, elegiti ya feto loti loga-loga abo, Aiyo, we ya igaidana we neto, asi yagi ido no yagi ha lido ya hololiye? loti lae.

Yesukafo Satani himiwela we ma mino edabo ya idipibo ha

(Mt 8:28-34, Mk 5:1-20)

26 Ena sipiku monimo uti no momeno filiga yolaleka Gelasa ebalo u fedae. 27 Yalo u fedato, Yesu mikalo yoito we ma Satani himiwela mino edaibo wema ya numuna meya yolaleka yati aito ya hatula aiye. Hatula aibo wewa ya aidenati ulalo owo holoiyámoto, numugu unámoto, hono molado yalo hu unoto moni-moni aiye. 28 Wewa yakafo Yesu wa edoto hai moloto hinalo hina obula fito ha naba loto libo, Yesuwo, Goti akaisa nebo we Hipala, neidafa-neidafa fe nedanogolo ane? Une ogofu li nomámo, loto auba ito lohomowe, loto lomuiye.

29 Feto loto lomuibo, Ya Yesukafo Satani himiwela ya wewa lula-halau yauti lumuto uwo, loto lomuibo yamagunu ya feto loto lomuiye. Ido aidena yoimalokati wewa ya analo-hinalo liti nala ainigunu nala i edoti hiyaba o edafa, ido Satani himiwelawa yakafo hamena-hamena ya wewa lito nala-idafa fuko-nako o fulitaito, henito eba hameto holi u-u aiye.

30 Ido Yesukafo wewa, Hulika lo, loto lomuito, lula-halau yau Satani himiwela mukisi yoti minabo yagunu, huline Lisiyoniye, loto lomuiye. 31 Lomuito, Satani himiwela yasi, Lowau lilifiyageto lumutanune, loti ya feto fe ledámo, loti wako lo edae.

32 Ido obulalo selo yaleka yalo safu nuba naba noti minabo yagunu ya Satani himiwela yasi, Safu lutinau yonune, loti wako lo edato ya, O, liye. 33 O, lito wewa lula-hala yauti lumuti safu lutinau yowato, safuwa holi lumuti lowau hotinalokati luwa fiti momenoku yau no noti moda fuliyae.

34 Fuliyato, safu hiyaba abo we ya wati holi oluloti uti wenina numuna meya nabaloti hefolaloti minabo ya hawa lobiyae. 35 Lobiyato, wenina masi idafawa wanune, loti Yesudoka lo fedoti, wewa lula-halauti Satani himiwela fulo edabo we ya ulalo owo holoito, hala-manana fefe loto neto minoto, ya Yesu hinalo amedoto nebo ya wati ya holi holi minae. 36 Holi holi minato, idafawa holiti wati abo wenina yasi Satani himiwela mino edaibo we li dowa lo edaibo monawa eteme o biyae. 37 Hawa eteme o biyato, Gelasa mikalo minabo wenina muki ya holi naba binako, Yesu mikate fulitoto unaiye, loti lomuwae. Feto loti lomuwato ya liwila oto unowe, loto sipiku yoto fulo betito wiye. 38 Ido fulo betito wido wewa Satani himiwela fulo edabo we yakafo, Nemote unoifao? loto wako lo edaifa, Yesukafo feto loto lomuibo, 39 E'e, hemo numunakaloka liwila oto uto ya Gotikafo hemodoka onona naba libo hawa ya weninaka lo oloto biyo, loto ilifito, wewa ya uto Yesukafo li dowa lo edaibo idafa naba ya wenina muki lo oloto biye.

Yesukafo olu ma fuliguti li sinoi edaibo ha

(Mt 9:18-26, Mk 5:21-43)

40 Ena Yesu liwila oto aito, wenina nuba naba hiyabala o minabo ya wa edoti aiyo-weiyo lo edae.

41 Ena mono numuna hiyaba we ma huliya Yailusi ya loto Yesu hinalo hina obula fito, Nemo numunaneu ano, loto wako lo edaiye. 42 Wako lo edaibo wewa ya oluwa makoko nebo melegela ya tuwelu (12) yaidana oto nebo olu ya fulinowe, loto uno nebo yagunu feito wako lo edaiye.

Yesu ya wewa wako lo edaibo hala ya holito, maina uwaibo ya wenina yasi li lulau o edo minae.
43 Feto fe edabo wenina minagu wena ma nebo ya lunula leki-leki aibo melege tuwelu (12) yalo ya idafawa i hiliye. Idafawa i hilibo wenawa ya lusa we yasi li faka lo edanune, loti afa, ogofuwámae.

44 Ena wenawa ya Yesu egeka uto, ulalo owo onuwalo lito ya ayalo lunula hapaiye. 45 Lunula hapaito, Yesukafo, Hemakafo unelo liye? Lito ya wenina mukisi, E'e, lemo feto feyámone, lato ya Pitakafo feto loto lomuibo, Wenabao, wenina nuba naba yasi li lulau o hedoti liti-liti lanako, ido itifu-natifu o minae, loto lomuiye. 46 Feto loto lomuito, Yesukafo feto loto libo, E'e, eito makafo unelo lito nemodokati aubane ma ibo ya holiyowe, loto liye. 47 Feto lito, wenawamakafo monane poliye, loto ula ololo oto lo fedoto, Yesu hinalo hina obula fito ya wenina muki nomudinalo ya idafa i hilibo ha ya loto, ido ulalo lito ayalo moda faka libo ha yagi lo oloto molaiye. 48 Lo oloto molaito, Yesukafo feto loto lomuibo, Olune, hemo holi hikitanibo yakafo li faka lo hedaibo ne. Luka-haka you lageto uwo, loto lomuiye.

49 Ena feto lomu neto, ayalo ya Yailusi mono hiyaba we numunalauti makafo loto ya feto loto lomuibo, Oluka moda fulitaiye. Yagunu api lilibibo we ya hosa aifa fitanaiye, loto ya ámanaiye, loto lomuiye. 50 Feto loto lomuibo ha ya Yesukafo holito ya Yailusi ha liwila oto feto lomuibo, Holi homámaneyo. Holi hikito numuto minageto ya oluka faka lanogolaiye, loto lomuiye. 51 Feto lomuto u numudoka fedoto ya yonowe, loto wenina maleka lo fuko betito, Pitale, Yonile, Yemusile, ido oluwa olafote melafote yako idipito yowae. 52 Yowato, wenina mukisi hufo-nama oti ei-ai, loti feyafa, Yesukafo feto loto lobibo, Hemotina hufo ámilo. Olu ya fuliyámoto aifa uwo uno ne, loto lobiye. 53 Feto loto lobito, weninawa yasi oluwa ya moda fulito, wa onima nenako, loti ya hiya o edae. 54 Feto fe edafa, emokafo analo lito ya feto loto sula fito libo, Oluwo, sinoiyo, loto lomuiye. 55 Feto loto lomuito, weuna liwila oto aito ayalo ya sinoiye. Sinoito, Yesu feto lobibo, Wela-idafa muilo. Nanaiye, loto lobiye. 56 Lobito, olafote melafote elegi minaito, emokafo hawa wenina ma lobiyámilo, loto auba ito lo fuko betiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU