Luke 9

Yesukafo ege-ege moniyabo we onona ha lobibo

(Mt 10:5-15, Mk 6:7-13)

Ena Yesukafo ege-ege moniyabo we tuwelu (12) emodoka li nuba o betito Satani himiwela li fulo betiti idipi molanabo auba ido idafa i hiliyabo li faka lo betinabo auba ya biye. Auba bito, feto lobibo, Uti Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo ha ya lo oloto biti ya ido idafa i hiliyabo ya li faka lo betilo, loto idipi molaiye. Idipi molanogolo ya ha ma onu ito feto loto lobibo, Hemotina unabo ya hanudo idafa-adafa owotinafe, ido holobofe, ido beletife, ido hefanafe ya li minámoti aifa wilo. Ido numugu yonagu ayau yako unoti sinoiti oti minomo uti numuna meya malo unigilima aya hamenalo ya numunawa fulitoti wilo. Ido u fedato houna i betiyámanabo, numunawa ya fulitoti hidinalo huwopa kelaibo ya hululu iti, fulitoti monatina holinae, loti fulo betilo, loto lobito idipi molaiye. Idipi molaito, uti numudo-numudo eba nedo-nedo moniti Goti hala ukuwa dowa lo oloto biti, idafa i hiliyabo li faka lo betimo uwae.

Helotikafo Yesu hala ukuwa holibo ha

(Mt 14:1-2, Mk 6:14-16)

Ena gamani wenabatina Helotikafo Yesu idafa-adafa aibo ha ya holito, hala ligi-ligi kiye. Wenina masi ya Yoni fuliguti li sinoi edaito ne, loti lo-lo ae. Ido masi ya Elaiya hofa oloto pito ne, loti lo-lo ae. Ido malekamasi ya aidena polofeti minagu ma fuliguti sinoito ne, loti lo-lo ae. Feto lo minabo yagunu Helotikafo hala ligi-ligi kito ya feto libo, Nemo weneloti ya Yoni henobala fukabo ne. Wewa yamagunu ha yaidana lo minabo holiyobo yagunu hema ne? loto ya wa edanaibo hanu ma wita ne.

Yesukafo wenina faifu tauseni wetina-idafa li bibo ha

(Mt 14:13-21, Mk 6:30-44, Yo 6:1-13)

10 Ena aposolo we yasi moniyadoti liwila oti loti onona liyabo ha ya Yesu lomuwae. Lomuwato, Yesukafo idipito, leimoko minanune, loto numuna meya huliya Betesaida wiye. 11 Idipito wito, wenina nuba naba-naba ya holiti egetina uti ya Yesudoka lo fedae. Lo fedato, houna i betito Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo ha ya lobito, idafa i hiliyabo wenina ya li faka lo betiye.

12 Ena fo sapinowe, loto ito ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya emo nedoka loti feto loti lomuwabo, Melo ya hameto mikalo minonibo yagunu holito wenina nuba naba ya uti numudo-numudo ido midina numunatina selo nedo yalo ya wetina-idafagi ido unanabo eba ya moni wita anae, loto idipi molo, loti lomuwae. 13 Feto loti lomuwafa, ido emokafo, Heimotina wetina-idafa ma bilo, loto lobito, liwila oti lomuwabo, Lemo beleti faifu (5) ido laefa loiti (2) yagiko li minone. Yagunu neidafa feyanune? Uto weninawa muki wetina-idafa meina finubogunu labe? loti lae.

14 Feto loti labo ya wemoli ya faifu tauseni (5,000) yaidana oti minabo yagunu lae.

Feto lato, emokafo ege-ege moniyabo we ya feto loto lobibo, Hemotina wenina lobiyato we fiti nuba fifiti-fifiti (50-50) oti amedoti minomo unae, loto lobiye.
15 Feto loto lobito, emotinasi uti feto fe betiyato, muki amedoti minomo uwae. 16 Feto feyato, Yesukafo beleti faifu (5) yagi ido laefa loiti (2) yagi lito okulumalo wa faka loto, Dowae, lalowe, loto ya lekoto ege-ege moniyabo we yasi hona moloti, wenina nuba naba ya binae, loto biye. 17 Bito, muki wenina nato houmatina aito ya luma nebo onuwa-fanawa minomo wibo ya haka oti owo egepisa naba ya tuwelu (12) holiyato faitiye.

Pitakafo Yesu ya Goti ilifi molaibo we Kilisto ya ne, loto libo ha

(Mt 16:13-19, Mk 8:27-29)

18 Hamena ma Yesugi ege-ege moniyabo wegi eimotinako minoti, Yesu eimolako Goti lomu nedo yalo ya feto loto loga o betito libo, Wenina nuba naba yasi nemogunu labo ya hema ne, loti lo minae? loto loga o betiye. 19 Loga o betito, ha liwila oti feto lomuwabo, Masi hemo Yoni noku i beti-beti aibo we ya minane, loti lae. Ido masi Elaiya ya minane, loti lae. Ido masi ya aidena polofeti minaguti ma ya fuliguti hofa sinoibo we ya minane, loti lo minae, loti lomuwae. 20 Feto lomuwato, emokafo, Feito lafa, ido hemotina ya nemogunu ya hema ne, loti lo minae? loto loga o betito, Pitakafo ha liwila oto feto loto lomuibo, Gotikafo hilifi molaibo we Kilisto ne, loto lomuiye. 21 Lomuito, ido hawa ya wenina lobiyámilo, loto auba ito lo fuko betiye.

Yesu fulito sinoinaibo ha

(Mt 16:20-28, Mk 8:30-9:1)

22 Ido ha ma onu ito lobibo, We Hula nemo ya hena naba-naba holiyoto Yuda wenina hiyabatina wegi, sokila hi muwabo we hiyabatina wegi, ido lo molaibo ha api itibiyabo we yalekate metina numuti hofo nedato fulito ya fo hamena tili (3) uwageto hofa sinoinogolowe, loto lobiye.

23 Ena Yesukafo ya muki feto loto lobibo, Ma nege molanune, lotima, eimotinagunuko holiyabo ha ya fulitoti, hamena-hamena yá yofotina mofuti nege molanae. 24 Ido we makafo eimola ula etuwagunuko holi minoto fulinaibo we ya u hopa unogolaiye. Ido makafo nemogunu holito monimo uto nomuna hofawa minaibo monala ya fulitoto fulinaibo we ya nomuna hofawa minowa-minowa anogolaiye. 25 Ido masi ya mikaleka idafa-adafa muki ya wa noti monimo uwafa, ido eimotina u hopa unabo ya igaidana oti dowa lanabo ne?

26 Ido makafo nemogunu ido ha lobo yagunu holito ulalo holinaibo we ya nemo we Hula lamenane yagi, ido Menefo ido fele enisole lamenatina yagi lo fedanobo hamenalo ya wewa yagunu holito ayaidana oto unelo holinogolowe.

27 Ena ha ona lobiyowe. Hemotina eletifo melo minagu yauti malekama fuliyámoti aifa minato, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hamena li oloto pi biyageto wa edanabo ne, loto lobiye.

Yesu ula u eitoma bulibo ha

(Mt 17:1-13, Mk 9:2-13)

28 Ena Yesukafo hawa lobi huloitoto neto ya fo hamena eiti (8) utaito yalo Goti lomunowe, loto Pitale, Yonile, Yemusile idipito obulalo yoiye. 29 Yoto, Goti lomu nedo ya hola-wela u eito ito ido ulalo owo u lamena loto hiyoba ho sili ge-ge fulaibo yaidana oto feyaiye. 30 Feto fe neto, we loiti Mosesete Elaiyate 31 okuluma lamenagi oloto piti, emogi ha loyolalo-melo abo ya Yesu Yelusalemu ya huloto fulinaibo ha ya lo minae. 32 Lo minato, ya Pitagi maina nebo we loitigi nomudina fifi aito uwo unadoti sinoiti Yesu lamenala yagi ido we loiti maina minaibo we yagi wa betiyae. 33 Wa betiyato, we loiti Yesudokati uwaido ya Pitakafo Yesu feto loto lomuibo, Api lilibiyanibo we, lemo melo minonibo ya dowa ne. Leimo numuna holo-hala loitigi-makogi huto ma ya hemo numunaka minanaiye. Ido ma ya Mosese numunala minanaiye. Ido ma ya Elaiya numunala minanaiye, loto lomuiye. (Feto lomuto ha libo monala ya holifefe ladámiye.)

34 Feto lo neto, limu makafo oloto pito wase i betito ege-ege moniyabo we ya holi biye. 35 Holi bito, limuku yauti nola ma holiyabo feto libo, Meya ya Hipane wa molo edobo wema ne. Hala ya lutina-hatinau holilo, loto liye. 36 Ha lo hulito ya Yesu eimolako nebo ya wa edae. Ena hamena yalo ya idafawa wa edabo ya wenina ma lobiyámoti aifa holiti minae.

Yesukafo hipa ma lula-halauti Satani himiwela ilifibo ha

(Mt 17:14-21, Mk 9:14-29)

37 Ena leda obulaloti lomado ya wenina nuba naba ato hatula ae. 38 Hatula ato, ayalo wenina minagu yau we makafo feto loto su fibo, Api lilibiyanibo weyo, hipane olufone mako ma nenako, wao, loto wako lo hedowe. 39 Holabe? Satani himiwela makafo li hiki lo edaito, haita hai-hai nosámibo molaito ido li ipili-napili i edaito etefu hala-kala welau yati yoi-yoi aibo ne. Feto feyaibowa ya alo fulo edámoto hamena fana-fana feito ula li hopa o edomo yoiye. 40 Feto fe edaito, nemo hege-hege moniyabo we yasi lula-halauti li fulo edoti ilifinae, loto wako lo betiyofa, ido ogofuwámae, loto lomuiye.

41 Feto loto lomuito, Yesukafo ha liwila oto feto loto libo, Ake, hemotina holi hikitina minámito monatina lekesa ibo molabo weninao, hamena nenaki ya hemotinagi minanowe? Ido hamena nenaki hemotina henatina mofu betinowe? Hipaka ilimito ano, loto lomuiye. 42 Feto loto lomuito, hipawa ya Yesu nedo o neto ya Satani himiwelakafo li mikalo fulo edaito, hululu-hululu monito, etefu welauti hala-kala loto yoiye. Feto fe edaito, ya Yesukafo Satani himiwela, feto feyámo, lo fuko edoto, ya hipa li faka lo edoto melafo liwila oto li muiye. 43 Feto fe betito, muki yasi Goti aubala naba ya wati elegiyae.

Yesukafo fulinowe, loto lo oloto bibo ha

(Mt 17:22-23, Mk 9:30-32)

Ido wenina muki ya Yesu idafa-adafa oto moloto o-o nebo yagunu elegi minato, emokafo ege-ege moniyabo we ya feto loto lobibo,
44 Ha me ya lobinobo ya holiti feto loti holifefe lalo. We Hula nemo ya hofo nedo fulinabo wenina adinalo binogolaiye, loto lobiye. 45 Feto loto lobifa, hala ya holifefe lotanae, loto Gotikafo hala monawa li faluku betinako, yagunu hatina ligi-ligi kiti loga o edanune, loti holiyafa, ido holi bito loga o edámae.

U homu moloto nebo ha

(Mt 18:1-5, Mk 9:33-37)

46 Ena ege-ege moniyabo we yasi moliya fiti feto loti labo, Lemodokati ya hema homu moloto huliya nebo we minanogolaiye? loti lae. 47 Feto loti lafa, ido lutina-hatinau holiyabo ha ya Yesukafo holito ya olufo hefola ma ilimito selo sinoi moloto 48 feto loto lobibo, Holilo. Wenina masi nemo hulinelo olufo hefola yaidana ma houna i betinabo wenina ya nemogi houna i nedanigilae. Ido houna i nedanabo wenina ya nilifi molaibo we yagi houna i edanigilae. Yagunu hemotina yauti we ma hidinalo lumuto minanaibo we ya maleka muki ya li fulo betito u homu molanaiye, loto lobiye.

Uwotinafo minámabo wenina ya weninatina ne, loto libo ha

(Mk 9:38-40)

49 Ena Yonikafo feto lomuibo, Api lilibiyanibo weyo, we makafo hemo hulikalo Satani himiwela idipito wa onibo ya lemodoka onu ito hege moláminako, yagunu lo fuko edone, loto lomuiye. 50 Lomuito, Yesukafo feto loto libo, Lo fuko edámilo. Hemotina uwotinafo buli betiyámibo we ya hemotina yotinawe ne, loto lobiye.

Samalia wenina yasi Yesugi houna i edámabo ha

51 Ena Yesu okulumau yonaibo hamenala alili aito ya Yelusalemu numudo unowe, loto auba ito holito 52 wenina idipito homu moloti uti Samalia wenina numunatina malo u fedoti, Yesu unanaibo numuna ma li oloto pi edanune, loti yowafa, 53 ido Yesu ya Yelusalemu numudo unogolaibo yagunu weninawa emogi houna i edámae. 54 Emogi houna i edámabo monatina ya ege-ege moniyabo we Yemusite Yonite wati feto loti lomuwaibo, Wenabao, lemo ya okulumau su fiyoito okulumauti so lomageto lo ludo hulanae, loto holabe? loti laito 55 emokafo liwewe oto hanu betito 56 u numuna malekama uwae.

Yesukafo ege-ege moninabo mona yagunu ha lobibo

(Mt 8:19-22)

57 Ena hanudo uwato, we makafo feto loto lomuibo, Eba muki unanidoka ya nemote maina unoiye, lito, 58 Yesukafo feto loto lomuibo, Liye-hula yasi mika hofuti hu unato ido nama okulumalo moniyabo ya numunatina neto minafa, nemo We Hula ya uwo uno-uno obo ebane ya minámiye, loto lomuiye.

59 Feto loto lomuitoto ena we ma wa edoto, loto nege molo, loto lomuifa, wewa yakafo liwila oto lomuibo, Wenabao, homu ya uto menefo hale li edoto hege moninofe? loto lomuito, 60 Yesukafo feto loto lomuibo, Fulinabo wenina fulo betiyageto emotina yasi ya fuliyabo weninatina molo betinigilae. Ido hemo ya uto Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo ha ya lo oloto biyo, loto lomuiye.

61 Ena we makafo feto loto lomuibo, Wenabao, nemo ya hege molanofa, homu ya uto numunanelo minabo wenina ya aiyo-weiyo lo betito minalo, loto lobitoto ya hege molanofe? loto lomuito, 62 Yesukafo liwila oto lomuibo, Wenina ma ya onona hila linune, loti liyafa, idafa magunu holiti fulitanube? loti lutina-hatina loiti molanabo ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonabo ya ogofuwámae, loto lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU