Mark 10

We wena mofu molabo ya fuko fulitanabo ha

(Mt 19:1-12, Lu 16:18)

Ena Yesu ya aya ebawa fulitoto Yudia mikau uto no naba Yodani hilito filiga wiye. Wito wenina mau naba-naba minabo ya emodoka ato, api itibi-itibi aibo monala moloto ya api itibiye.

Api itibito, Falisi we masi hepa molo munune, loti, loti feto loti loga o edabo, We makafo olonafo fuko fulitanaibo we ya lo molaibo ha fukanaife? loti loga o edato, liwila oto lobibo, Mosesekafo nena ha auba ito lo molo betiye? loto loga o betiye. Loga o betito, ya feto lomuwabo, Mosese ya we makafo olonefo fulitanowe, loto lufuwa ito muto fulito edanaibo ne, loto libo ne, loti lomuwae. Lomuwato, liwila oto lobibo, Hemotina lutina-hatinau gedinako, yagunu hawa lufuwa ito lobifa, hana aidena akaimati idafa-adafa apito li oloto pibo hamenalo ya Gotikafo

We wena li oloto pibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 1:27) ya nebo ne.
Feito neboma nenako,

Wemoli yasi otinafo metinafo fulo beti itoti olodinafodo kelabo, loiti ya utina
u mako oti minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Stt 2:24) ya nebo ne. Feto loiti minámoti u mako uti minanaibo ne.
Feto nebo nenako, Gotikafo moda kelo betitaibo ya wenina yasi fuko filiga-filiga o betiyámilo, loto lobiye.

10 Aliga numugu minoti ya ege-ege moniyabo we ya idafawa yagunu hofa loga o edato, 11 Yesukafo liwila oto lobibo, We makafo olonafo fuko fulitoto uto wena ma libo we ya moda hume-ugele aiye. 12 Ido wena makafo wanafo fuko fulitoto uto we ma mofu molaibo wena ya moda hume-ugele aiye, loto lobiye.

Yesukafo ana olufo hefola atatinalo molaibo ha

(Mt 19:13-15, Lu 18:15-17)

13 Ena olufo hefola ya Yesu nedo idipiti ato, ya anagunu atatinalo molanaiye, loti o minafa, ege-ege moniyabo we yasi wa betiti hanu biyae. 14 Hanu biyato, Yesukafo wato lula hala-kala lito feto lobibo, Olufo nemodo alo, loti lobilo. Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau ya yaidana wenina ebatina nenako, anabo hanu ya hu betiyámilo. 15 Ha ona lobiyowe. Wenina ya Goti wehudite hiyaba o ledanaiye, loti holinabo wenina ya olufowa hefola yaidana oti ya hilalau yonabo ne, loto lobito, 16 olufo abusa ito, anagunu atatinalo lito Melafo li dowa lo betiyo, loto lomuiye.

Idafa wa naibo we hala

(Mt 19:16-3 Lu 18:18-30)

17 Ena Yesu hanudo unowe, loto wido ya we ma oluloto loto hinalo hina obula fito feto lomuibo, Api lilibiyanibo we dowa idafao, Nemo hofawa minomo yonobo mona linowe, loto holinobo ya nena mona molanobo ne? loto loga o edaiye. 18 Loga o edaito, Yesukafo feto lomuibo, Hemo neidafaito nemo ya we dowa minane, loto lane? Wenina dowa loto ma minámabo ne. Goti yako dowa ne. 19 Lo molaibo ha yau feto libo,

Wenina hofo beti fuliyámo. Hume-ugele ámo. Idafa ugele liyámo. Ha sugi loto wenina hamadina hiyámo. Wenina hotina ito idafatina liyámo. Okafo mekafo hulitina li faka lo,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:12-16, Lo 5:16-20) nebo ha ya moda holitanibo ne, loto lomuiye.
20 Lomuito, liwila oto lomuibo, Api lilibiyanibo we, hipa hefola minobo hamenaloka yati hawa muki ya meyalo molomo uwowe, loto lomuito, 21 Yesukafo wa edoto lula-hala muto lomuibo, Hemo ya idafa mako ma feto feyámane. Uto idafa-adafaka muki wa nanibo ya hefanalo fulitoto, hefana lito, idafa wa námabo wenina hona molo biyo. Feto feyananibo ya okulumau idafa-adafa wa nanogolane. Ido loto nege molo, loto lomuiye. 22 Lomuibo hawa holito huwamena naba-naba wa naibo nenako, hola-wela hisimi ito lula-hala hena aito ya wiye.

23 Wito, ya Yesukafo elepa ito ege moniyabo we feto loto lobibo, Huwamena naba-naba wa nabo we ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonune, loti holinabo ya hosa naba-naba finabo ne, loto lobito, 24 hawa libo holiti elegiyafa, Yesu hofa ya libo, Olufo, makafo ya Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonowe, loto holinaibo ya hosa naba-naba finaibo ne. 25 Ido safu-kameli yakafo naka hifiyau yonowe, loto hosa naba fibo yaidana oto huwamena naba-naba wa nabo we ya Goti hilalau yonune, loti holinabo ya oto yoti hosa naba-naba finabo ne, loto lobiye. 26 Lobibo ha holiti elegiti eimotina yau loyolalo-melo abo, Feto nenako, yagunu iga wenina li nomudina wanaiye? loti lato, 27 Yesukafo wa betito feto libo, Wenina ya ogofuwámanigilafa, ido Goti ya ogofunaibo ne. Idafa-adafa muki feto feyanowe, loto holibo ya moda ogofu ne, loto lobiye.

28 Lobito, Pitakafo feto lomuibo, Lemo moda idafa-adafa muki fulitoto hege molonibo ne, loto lito, 29 Yesukafo liwila oto lomuibo, Ha ona lobiyowe. Wenina masi nemogi hane ukune dowagi yagunu holiti numunatina ebatina, ido yatinafo unatinafo emonatina, ido otinafo metinafo, ido olufotina, ido midina fulitanabo wenina 30 ya onesa minabo hamenalo idafawa fulitabo mulalo-mulalo yoti liwila oti linabo ne. Numunatina ebatina, yatinafo unatinafo emonatina, otinafo metinafo, olufotina, midina linafa, ido yako minámiye. Hena ma yagi holinabo ne. Ido hamena aliga lo fedanaibo yalo Goti analoti hofawa minowa-minowa oti minomo yonabo mona ya linae. 31 Feti linafa, ido wenina abi hulitinagi we minabo ya hulitina ya lumunaibo ne. Ido hulitina lumibo wenina ya hulitinagi we minanabo ne, loto lobiye.

Yesu fuliguti hofa sinoinaibo hala

(Mt 20:17-19, Lu 18:31-34)

32 Ena Yelusalemuka yonune, loti uwado ya Yesu u homu molo betito wito ege-ege moniyabo we elegiti hatina abi kiyato, ido egetina molabo wenina ya holi holiyae. Ido emokafo ege moniyabo we tuwelu (12) ya anawaleka idipito uto idafa-adafa o edanabo yagunu ya feto loto lobibo, 33 Moda Yelusalemuka yowogeto yalo ya uwonefo-mota yasi nemo We Hula ya sokila hi mu-mu abo we wenabatina ido lo molaibo ha api itibi-itibi abo we adinalo ya biyato li halo molo nedoti hofo nedo fulinabo ha lo inigilae. Feti eito feka wenina adinalo biyato, 34 weninawa yasi hamane hiti etefu o nedoti ikula hofo nedoti hofo nedo fulinae. Hofo nedo fuliyato, fo hamena tili (3) ya uwageto fulinoguti hofa sinoinowe, loto lobiye.

Yemusite Yonite hulitinagi we minanoiye, loti holibo ha

(Mt 20:20-28)

35 Ena Sebedi hipala Yemusite Yonite Yesu nedo loti feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, lohumunogoloibo idafa ya lifefe lo ledanane, loto holiyoiye, laito, 36 liwila oto libo, Nena idafa lifefe lo ledanaiye, loti holiyaiye? loto loga o betiye. 37 Loga o betito, liwila oto lomuibo, Hemo lamenaka nabagi ananibo hamenalo ya lemo ma fulo aga onaleka ito ido ma aga adawaleka ito ledo, laiye.

38 Feto laifa, ido Yesukafo feto lobibo, Hemotina ya ha laibo monawa ya holifefe ladámaiye. Nemo hasuwala fi nedabo kapu ya hemotina yaidana oti ogofuti linaife? Ido noku i betiyabo yaidana oti ya hena naba-naba yamo noku i nedanabo idafa ayaidana oti li ogofunaife? lito, 39 liwila oti laibo, Lemo ogofuwoiye, loti lomuwaiye.

Lomuito, feto lobibo, Nemo hasuwala fi nedabo idafa ya hemotina ayaida linaiye. Ido nosámibo idafa fe nedabo yagi hemotina o betinafa,
40 ido nemokafo ma fulo ane onaleka edoto ido ma fulo adawaleka edoto anobo ya ogofuwámowe. E'e, ebawa ya wenina lifefe lo betitaibo ebatina ne, loto lobiye.

41 Lobito, ege moniyabo we teni (10) ya hawa holititi sebatina hala-kala lito, Yemusite, Yonite holi nosámibo biti hanu biyae. 42 Yagunu Yesukafo alo, loto li nuba o betito feto lobibo, Eito feka wenina hiyabatina we yasi onona liyabo ya eimotina hulitina li faka loti auba iti, feto feyalo, feto feyalo, loti ha lobi-lobi ama ne. Ido hiyabatina wenaba yagi auba iti lobiti hiyaba o beti-beti abo monatina ya hemotina holi minama ne. 43 Holi minafa, ido hemotinagu monawa ya molámilo. We makafo hemotina yauti hulinegi we minanowe, loto holinaibo we ya hemotina houba-naba ononatina ya liyaneyo, loto lomuwowe. 44 Ido we makafo hemotina yauti wenabatina ona minanowe, loto holinaibo we ya ononatina we minoto muki houba-naba o betiyaneyo, loto lomuwowe. 45 Ido yako minámiye. Nemo We Hula obo ya houba-naba o nedanae, loto ámowe. E'e, nemo houba-naba o betinowe, loto obo ne. Ido lifimatina yagunu hofo beti fulitanaiye, loto fulito wenina muki meina fito li liwila oto linowe, loto obo ne, loto lobiye.

Yesukafo we nomuna likaibo li falatibo hala

(Mt 20:29-34, Lu 18:35-43)

46 Ena lo Yeliko fedato, Yesugi ege-ege moniyabo wegi wenina mau naba yagi numuna meya naba fulitoti uwato ya Timeusi hipala Batimeusi nomuna likaibo we ya hanu anawalo amedoto idafa wako lo-lo o minoto, 47 Yesu Nasalete numudoti aibo we aiye, loti labo ha holito apito ha naba loto feto libo, Yesuwo, Defiti yufa fibo we, milumane holiyo, loto ha loto liye. 48 Feto lito, wenina mukisi hanu muti feto labo, Ha hedámo, lomuwafa, ito yoto ha naba loto libo, Yesuwo, Defiti yufa fibo we, milumane holiyo, lito, 49 Yesukafo ha libo holito sinoi minoto feto libo, Wewa ano, loti sula filo, lito nomuna likaibo we ya sula fiti feto lomuwabo, Ake iyo. Suka fiye. Sinoiyo, lomuwato, 50 emokafo ulalo owo mofuibo ya fiyasi fuloto sato moloto sinoito Yesu nedo aiye. 51 Aito, ya Yesukafo loga o edaibo, Nemo ya hemo neidafa-neidafa fe nedanaiye, loto holiyane? lomuito ya nomuna likaibo wekafo feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, nomune wanowe, loto lomuito, 52 Yesukafo feto lomuibo, Hanudo ya uwo. Hemo holi hikitanibo yakafo li faka lo hedotaiye, loto lomuito ayalo ya nomuna falatito hanudo uto ege molaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU