Mark 13

Yesukafo fele huliyagi numuna naba u hopa unaibo ha libo

(Mt 24:1-2, Lu 21:5-6)

Yesu ya fele huliyagi numuna naba fulitoto lumito ya ege-ege moniyabo we yauti makafo feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, waohae. Hefana naba-nabagi ido numuna nabagi ya dowa liye, loto lomuito, Yesukafo liwila oto libo, Hemo ya numunawa naba wabe? Hefana makafo hefana ma mulalo nebo meidana oto waitámanigilae. E'e, muki ya itifu fulato, lumu fou lanogolaiye, loto liye.

Hena naba lo fedanaibo hala

(Mt 24:3-14, Lu 21:7-19)

Yesu Olifi obulalo amedoto neto fele huliyagi numuna naba holaleka neto Pitale, Yemusile, Yonile, Adulule ya eimotinako emo nedo loti feto lomuwabo, Idafawa ya nenafeko oloto pinaibo ne? Ido idafawa muki ya moda alilitagetoma, ya nena idafa fedageto wa edanune? Lolomo, lomuwae.

Feto lomuwato, Yesukafo liwila oto lobibo, Hemotina ya hote itanae, loti wati monilo. Wenina abi loti ya loti huline liti feto lanabo, Nemo ya nilifi molaibo wewa ya minowe, loti wenina muki hotina inigilae.

Ido fina ha, ido lowa ha holitima, holi biyámaneyo. Idafawa oloto pinogolaifa, mika okuluma hulanaibo hamena ya onesa oloto piyámanogolaiye. Ido wenina mika malekagi mikalokati lowa fina fimo uwato, ido mikalo wehudi ma weninalagi, ido ma weninalagi ya lowa fina fimo unigilae. Ido mikau-mikau mima naba oto, ido inagunu fulinabo hamena ya oloto pinaibo ne. Idafawa holinabo, ya wenipa utina ogofu aito olufotina hedabo yaidana oto ne.

Hemotina ya wati monilo. Hemotina ya adinalo-hidinalo liti idipiti uti kanisole wenina adinalo biyato, ido mono numunatinau ikula hofo betinabo ne. Ido hemotina nege molabo yagunu wenina hiyabatina we wenaba ido mikalo wehudi nomudinalo ya li sinoi betinigilae. Feto fe betiyato ya nemo hane lobinae. 10 Ido homu hane ukune dowa ya wenina mikau-mikau lo oloto binigilae.

11 Ido adinalo-hidinalo liti idipiti uti li halo molo betinabo lusanigu uwatoma, hemotina ya ha igaidana oto liwila oto lobinubo ne? loti hatina loiti-loiti kiyámilo. Aya hamenalo ya heimotina hatinalokati ladámanigilae. E'e, Weuna Fele yakafo wetinalo ha lanabo molanaibo hawa ya aifa lobilo. 12 Ido yalafokafo unalafo ya uwolafo-mota adinalo biyageto hofo fulinabo ne. Ido melafokafo olufola ya uwolafo-mota adinalo biyageto hofo fulinabo ne. Ido olufotina yasi otinafo metinafo metina biti uwotinafo-mota adinalo biyato hofo beti fulinabo ne. 13 Hemotina ya weninane minanako, wenina muki holi nosámibo-asámibo binafa, holi hiki loti auba iti minobo henawa hulanaibo hamenalo yonabo wenina ya li nomudina wanaibo ne, loto lobiye.

Idafa nosámibo-asámibo muki idafa li hopaitanaibo idafa ha

(Mt 24:15-28, Lu 21:20-24)

14 Nemo lufuwa me ya iyobo ha ya hemotina hitanabo ya hatina kifefe loti monawa holifefe loti holilo, loto lobiyowe. Yesukafo ha ma onu ito lobibo, Ido aliga idafa nosámibo-asámibo muki idafa li hopaitanaibo idafa ya loto Gotikafo, E'e, libo ebalo minanaibo ya wati Yudia mikalo minanabo wenina ya obulalo holi yonae. 15 Ido ma numuna obito minanaidoti ya lumuto numunalau yauti huwamenala liyámanogolaiye. 16 Ido makafo minawau onona linaidoti ya hofa liwila oto uto ulalo owo ya liyámanogolaiye. 17 Ido aya hamenalo ya aiyo, wenipa olufotina houmatinau nebogi, ido wenipa olufotina amina bi minanabogi ya hena naba-naba holinabo ne. 18 Ido idafawa fedanaibo ya asi naba anaibo hamenalo oloto pitanaiye, loti Goti lomu-lomu o minalo. 19 Idafawa oloto piyagetoma, hena naba-naba holinabo idafawa ya Gotikafo mika okuluma li oloto pido akaimati ya henawa naba-naba yaidana oloto piyámibo ne. Ido aliga yagi henawa yaidana ma oloto piyámanaibo ne. 20 Ido Wenabakafo hamenawa ya li fouma itámibo neko, wenina ma ya minámadi ne. Feito nefa, emokafo weninala weuna fi betibo yagunu holito hamenawa ya li fouma itaibo ne.

21 Ido aya hamenawalo ya we makafo lanaibo, Walo. Ilifi molaibo we Kilisto me ya ya ne, loto lanaife, ido, Walo. Yowa ne, loto lanaibo ya holi hikito umámilo. 22 Wenina ma oloto piti sugi ha lanabo, maleka, Nemo nilifi molaibo we Kilisto minowe, lato ido masi, Nemo polofeti minowe, loti anabo, ya idafa hofawa naba-naba eito-eito ido aubatina idipibo idafa li oloto pinabo, ya Goti weuna fi betibo weninala yagi hotina inune, loti ogofunabo neko ya hotina inadi ne. 23 Feto feyanabo ya hemotina wati hiyaba oti monilo. Idafa-adafawa muki aliga anaibo idafa yagunu homu oloto piyámibo hamenalo ha muki ya moda lobiyowe.

We hula liwila oto anaibo ha

(Mt 24:29-31, Lu 21:25-28)

24 Ena henawa naba hulageto, aya hamenalo ya,

Fo ya midipu ito, igana lamenala ya hulito,
25 ofiya ya okulumauti limo iyageto, okulumalo nebo idafa muki ya momoga anogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 13:1 34:4) ya nebo ne.
26 Aya hamenalo ya nemo We Hula ya aubane lamenane naba-naba mino nedageto okulumalo limuku loto ya wa nedanigilae. 27 Nemo enisolene ya idipi moloto uti fo yoidokati fo lumidoka mikau-mikau yauti weuna fi betiyobo weninane ya idipiti li nuba o betinabo ne.

Yá sigolo monala yamo lilibibo ha

(Mt 24:32-35, Lu 21:29-33)

28 Hemotina ya yá sigolo monala yamo idafa lilibibo ha ya holifefe loti holilo. Yá sigolo akawa ya adoloma bu loto nowala minoto aila hofawa itoma, ayalo fo lanaibo hamena alili aiye, loti holiyae. 29 Feito idafawa muki lobiyobo ya oloto piyageto hemotina wa minanabo, hamenawa moda ona selo molotaibo ne, loti holinigilae. 30 Ha ona lobiyowe. Hamena onesa me ya minabo wenina maleka fuliyámato ya idafawa muki lobiyobo ya oloto pinaibo ne. 31 Holilo. Mika okuluma ya hulanogolaifa, hane ya minowa-minowa omo yoto huladámanaibo ne.

Idafawa lo fedanaibo ha

(Mt 24:36-44)

32 Idafawa muki oloto pinogolaibo hamenala, ya ma holi minabo wenina ma minámae. Ido okulumalo enisole ya holiyámae. Ido Hipala nemo yagi ya holiyámowe. E'e, Metefo yako ya holi ne.

33 Ido hemotina yagi hamenawa oloto pinaibo ya holiyámanako, nomudina falatoti wati hiyaba oti minalo. 34 Hamenawa oloto pinaibo ya we ma faiga wibo yaidana oto ne. Wewa numuna fulitoto uto houba-nabala we idafa-adafala hiyaba o edanabo wenina muki onona bito ido hanu welalo hiyaba o minanaibo we ya wato hiyaba oto mino, lomu itoto wiye. 35 Ido numuna yawala ya nenafeko liwila oto anaiye? Lunagafe? Luwailafe? Okolofo lanaidofe? Ho lanaidofe? Liwila oto anobo hamena ya holifefe ladámanako, yagunu wati hiyaba alo. 36 Nemo haita liwila oto loto, hemotina uwo uno minanabo ya li oloto pitanowe, loto, wati hiyaba alo. 37 Ido hawa hemotina lobiyobo ya wenina muki ayaidana oto feto loto lobiyobo, Wati hiyaba alo, loto lobiyowe, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU