Mark 14

Yesu hofo fulinigili hudala hiyabo ha

(Mt 26:1-5, Lu 22:1-2, Yo 11:45-53)

Ena hamena loiti utaito, Goti Uta o Betibo foliwagi, ido beleti lifefe lagu yisi molámoti aifa hiti no-no abo foliwagi ya oloto pinaibo sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we ido lo molaibo ha api itibi-itibi abo we yasi Yesu nedo momona oti analo-hinalo nala iti hofo fulinigili ha loti lo moloti hudawa hiyafa, wenina ya abi lanako, fina fitanae, loti foliwalo ya hofo fuliyámanune, loti lae.

Wena makafo no ladanuwa aibo Yesu atalalo leki edaibo ha

(Mt 26:6-13, Yo 12:1-8)

Ena Yesu ya Betanika numudoka ya homu okola hilibo we Saimoni numunalau amedoto minoto wela-idafa no neto, wena makafo nomu hefana pana hibo nomuku no ladanuwa aibo nalitikafo lifefe labo meinala naba nebo ya lito loto nomuma wela lekoto no ya Yesu atalalo leki edaiye. Leki edaito, wenina minagu yauti masi lutina hala-kala lito, eimotina yau feto labo, Nowa ladanuwa aibo ya neidafaito aifa fulaiye? Idafawa ya hefanalo fulaibo neko, we ma melege mako onona liti meina libo yaidana oto lito idafa wa námabo wenina ya biyadi ne, loti auba iti hanu muwae. Hanu muwato, Yesukafo lobibo, Waiti edalo. Nedafaito ya hanu mu minae? Emo yakafo idafa dowa fe nedaiye. Holiyafe? Idafa wa námabo wenina ya moda hemotinagi hamena-hamena maina keloti minato, adina li faka lanune, loti holinabo ya aifa adina li faka lanigilafa, nemo ya hemotinagi hamena-hamena maina minámanogolo ne. Emokafo ya fulinobo hamena selo molainako, yagunu homu no ladanuwa aibo unelo lekibo ya fuliyoto hale li nedanigilabo yagunu ya feto fe nedaiye. Feto fe nedanaibo idafa ya fe nedaiye. Ha ona lobiyowe. Hane ukune dowa mikau-mikau lobimo unado ya wenawa me ya idafawa fe nedaibo hala yagi lobimo uwato ya emogunu holiwa-holiwa minanigilae, loto lobiye.

Yudasikafo Yesu ya uwolafo-mota adinalo binowe, loto libo ha

(Mt 26:14-16, Lu 22:3-6)

10 Ena Yesu ege moniyabo we tuwelu (12) ya minaguti Yudasi Isikaliyoti yakafo, Yesu ya uwolafo-mota adinalo molanowe, loto sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we minado wiye. 11 Wito, hala holiti ake naba-naba oti meina humunune, lo molo muwato, Yesu adinalo binaibo hanu ya moni wita omo wiye.

Yesugi ege-ege moniyabo wegi Goti Uta O Betibo wetina-idafa nabo ha

(Mt 26:17-25, Lu 22:7-14, 21-23, Yo 13:21-30)

12 Ena foliwa beleti lifefe lagu fudanaibo idafa yisi molámoti aifa hiti no-no abo foliwa lo fedito, homu hamenalo ya Uta O Betibo hate molotanaiye, loti sipisipi mofola hofo hiti no-no abo ne. Aya hamena ya fedito ege moniyabo we Yesu nedo loti feto loti loga o edabo, Numuna igau Goti Uta O Betibo wete-idafa hofo hito lifefe lanune? loti loga o edae. 13 Loga o edato, ege-ege moniyabo we loiti ya idipi moloto feto lobibo, Numuna meya nabau yonaido ya we ma no fi-fi abo masa mofuto anaibo we ya hatula anaibo ya ege moloti wiliyo. 14 Ege uti, numunalau yoibo numuna yawala feto lobiliyo, Api lilibibo wekafo ya nege-nege moniyabo wegi Gotikafo Uta O Betibo wete-idafa nanubo eba ya igau ya ne? loto loga o hedaiye, loti lomuliyo. 15 Feto lomunaibo ya eba naba ma hunu-anu wiliti lifefe lotabo eba ya idipiyageto, yau wete-idafa hofo hililo, loto lobiye. 16 Lobito, fulo edoiti uti numuna meya nabau yoti Yesu libo idafawa yaidana li oloto piti Goti Uta O Betibo wetina-idafa hofo hiyaiye.

17 Lunaga fo sapito, ya Yesugi ege moniyabo we tuwelu (12) yagi loti 18 amedoti wetina-idafa noti minoti ya Yesukafo feto lobibo, Ha ona lobiyowe. Hemotina yauti we makafo nemo ya Uwonefo-mota adinalo binogolaiye. Wewa ya nemote wete-idafa noibo we ne, lito, 19 lutina-hatinau hena naba-naba aito muki feto lomuwabo, Nemofe? Nemofe? lato, 20 liwila oto lobibo, Nege moniyabo we tuwelu (12) minagu yauti mako ma lapeku nemote beleti fuloto idafa lito noibo we ya ne. 21 Nemo We Hula ya moda fulinobo hanune yagunu ha mono lufuwau iyado ayaloma ya unogolowe. Feito unafa, ido nemo We Hulama ya uwonefo adinalo binaibo we ya aiyo, lifima ha naba-naba liwila oto linaibo ne. Wewa ya olafokafo hedámibo neko, dowa minadi ne, loto liye.

Yesukafo mono hobina bibo ha

(Mt 26:26-3 Lu 22:15-2 1 Ko 11:23-25)

22 Wetina-idafa no minato, Yesukafo beleti ma lito, dowae, lalowe, loto lomutoto, lekoto ege-ege moniyabo we bito ya lobibo, Lilo. Une ya ne, loto, 23 ido nomu lito, dowae, lalowe, lomutoto ya bito, muki ya nomu yauti nae. 24 Nato, emokafo feto libo, Me ya ya nemo lunune ne. Gotigi li hutifina betibo ha li auba i edaibo lunune ya wenina abi yagunu lekinobo ne. 25 Ha ona lobiyowe. No waini ya hofa ma moda námoto minomo uto uto Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo hilalau hemotinagi no waini hofawa ma hofa nanogolone, loto lobiye.

26 Lobito, mono nama lo ititi ya feka uti Olifi obulalo uwae.

Pitakafo Yesu huliya li faluku anaibo ha

(Mt 26:31-35, Lu 22:31-34, Yo 13:36-38)

27 Olifi obulalo yowato, Yesukafo libo, Gotikafo feto libo,

Nemokafo sipisipi hiyaba we ya hofoto sipisipi ya upatanigilae,
loto ha mono lufuwau (Sek 13:7) nebo nenako, hemotina muki ya fulo nedoti holi unigilae.
28 Feto feyanafa, ido nemo fulinoguti sinoito ya Galili mikau homu molo betito unogolowe, loto lobiye. 29 Lobito, Pitakafo ha liwila oto libo, Maleka muki ya holi fulo hedoiti uwatoma, ya nemo neimone ya moda fulo hedámanogolowe, loto lomuiye. 30 Lomuito, Yesukafo libo, Nemo ha ona lohomowe. Eletifo luwaila okolofo hamena loiti nola ladámageto, ya heimoka yakafo hamena loitigi-makogi ya huline li faluku anogolane, lomuiye. 31 Feto lifa, Pitakafo ilalu huto auba ito lomuibo, Hofo fulinabo ya nemogi maina hofo nedo fuliyatoma, moda hulika ya li faluku ámanogolowe, loto lomuito, ido ege-ege moniyabo we muki yagi ayaidanako oti lomuwae.

Yesukafo Getesemanika Melafo lomuibo ha

(Mt 26:36-46, Lu 22:39-46)

32 Ena Yesu ido ege-ege moniyabo we ya eba ma huliya Getesemani loti emokafo feto libo, Melo amedoti minalo. Nemo yolalo uto Menefo lomunogolowe, lobito, 33 Pitale, Yemusile, Yonile idipito uto yaloti apito lula-halau hena naba-naba oto nosámito metolito holito feto lobibo, 34 Lune-haneu hena naba-naba obo yakafo fulinoboidana aibo yagunu melo minoti hiyaba o minalo, loto lobiye.

35 Feto lo itoto, hefola ma monimo uto hola-wela mikalo limo fito, hanu ma minageyama, hamenawa ya li fulo nedanaiye, loto Goti ya 36 feto lomuibo, Wauwe, Menefo, idafa-adafa muki feto feyananibo ya moda ogofuto minane. Miluma holiyobo kapu me ya ya li fulo nedanane, loto holiyobo nefa, ido nemo holiyodo molo nedámoto, heimoka holinanido ya molo nedo, loto lomuiye.

37 Lomutoto, ya liwila oto ege-ege moniyabo we minado loto wa betima, uwo uno minato ya Pita lomuibo, Saimoniyo, uwo unabe? Nemogi hamena fouma efoma maina hiyaba ananibo ya ogofuwámabe? 38 Ido idafa ma hepa molo lumuto anaibo idafa lemodoka fedo lumutanaiye, loti wati hiyaba oti Goti lomutiko minalo. Lutinau feto feyanune, loti holiyafa, ido utina aubala ya hefola ne, loto lomuiye.

39 Feto lo itoto, hofa uto Melafo homu lomuibo hama moda ayaidana oto hofa lomuiye. 40 Lomutoto hofa liwila oto aibo nomudina fifi aito uwo uno minabo ya wa betito liwila oti lomunabo ha ma minámiye.

41 Ena hofa liwila oto minado loto feto lobibo, Aifa minoti uwo unoti foli minafe? Modae. Hamenane ya moda lo fedinako, nemo We Hula ya lifimatina nebo wenina adinalo moda biye. 42 Sinoiyato, uwokelo. Uwonefo-mota adinalo bibo we ya moda lo fediye, loto lobiye.

Yudasikafo Yesu uwolafo adinalo molaibo ha

(Mt 26:47-56, Lu 22:47-53, Yo 18:3-12)

43 Feto lobi neto ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) minagu yauti ma Yudasi ya lo fedito ido emogi maina abo wenina mau naba minabo adinau ya mi nabafena mainafafena liyabo ya lo fedae. Lo fedabo weninawa ya sokila hi muwabo we hiyabatina we, ido lo molaibo ha api itibiyabo we, ido Yuda wenina hiyabatina we yasi, Ilimiti anae, loti idipi molae. 44 Idipi molato, uwolafo-mota adinalo molaibo we yakafo homu lobito libo, Wewa ya mudo edanobo ya ne. Analo-hinalo liti nala i edoti hiyaba o edoti ilimiti wilo, loto lobiye.

45 Feto lobito, ya aloko Yesu nedo lo fedoto lomuibo, Api lilibiyanibo we, loto mudo edaiye. 46 Mudo edaito, Yesu analo li hiki loti adinau liyae.

47 Adinau liyato, wenina selo sinoi minagu yauti we makafo mila fana hebelauti ika oto sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba houba-nabala we hala ya fuko fulitaiye. 48 Fuko fulitaito, Yesukafo libo, Nemogunu ya ugele we wenaba ne, loti holiti ya mifena mainafafena liti loti nala fi nedanune, loti afe? 49 Hamena-hamena fele huliyagi numuna naba hilalau ya wenina api itibimo uwodo yama anelo-hinelo liti nala fi nedámabo ne. Feto fe nedámama nefa, ha mono lufuwa iyabo ha yama u ayalo inaiye, loto lobito, 50 ege-ege moniyabo we muki ya fulo edoititi holi uwae.

51 Holi uwato, we hofawe ulalo lafo-lafoko holoibo ya Yesu ege wito emotinasi analo liyato, 52 lafo-lafola apaso fulitoto ya apako holi wiye.

Yesu ya kanisole nomudinalo loga-miga o edabo ha

(Mt 26:57-68, Lu 22:54-55, 63-71, Yo 18:13-14, 19-24)

53 Ena Yesu analo-hinalo li hiki loti ilimiti sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we wenaba nedo uwato, yalo sokila hi muwabo we wenabatina muki ido lo molaibo ha api itibiyabo we, ido Yuda wenina hiyabatina we ya lo fedoti nuba oti minae. 54 Nuba oti minato, Pita faigato moloto ege uto sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba numuna hilalau yoto yalo himiwegi maina amedoti so labi oti minae.

55 Ena sokila hi muwabo we hiyabatina wemoli, ido Yuda mono kanisole we muki yasi Yesu hofo fulinabo ha li oloto pinune, lafa, ha ma li oloto piyámae. 56 Li oloto piyámato, muki ya sugi ha fi munabo ya lo fedafa, ha labo ya u mako aguwámiye. 57 U mako aguwámito, wenina masi sinoito sugi ha lo edoti feto labo, 58 Wewa yakafo feto libo, Fele huliyagi numunawa naba adinagunu huwabo ya lukoto fo hamena tili (3) uwageto numuna ma wenina yasi huwámabo ya hu hulanobo ne, lito ya moda holiyonibo ne, loti lae. 59 Feto lafa, hatina yagi ya u mako aguwámiye.

60 U mako aguwámito, sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yakafo nomudinalo sinoi minoto Yesu feto loto loga o edaibo, Hemo ya ha ma liwila oto ladámanabe? Weninawa halo molo hedabo ya nena ha lae? loto loga o edaifa, 61 Yesu ya ha liwila oto lomuwámoto ne.

Lomuwámoto neto, sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba yakafo hofa loga o edaibo, Hemo mino holimo wibo we Hipala ya hilifi molaibo we Kilisto minabe? loto loga o edaito,
62 Yesukafo liwila oto lomuibo, Nemo ya minowe. Ido aliga nemo We Hula ya aubafofo libo we ana onaleka amedoto minoto okulumalo limuku oloto piyoto wa nedanigilae, loto lomuiye. 63 Hawa lido ya sokila hi muwabo hiyabatina we wenabatina eimola ulalo owo fekalito ya libo, Ake, neidafaito ha ma moni wita anubo ne? 64 Moda Metefo hamana onesa hibo hala ya holitama ya nenako, yagunu hemotina moda nedafaiye loti holiyae? loto loga o betito, muki yasi, moda fulinaibo ne, lae. 65 Feto lato, masi etefu o edoti lafo-lafogunu nomunalo wase iti adinagunu hofo edoti feto lomuwabo, Polofeti ha lolomo, lato, ido himiwe yasi ilimiti uti adinagunu hofo edae.

Pita Yesu huliya li faluku aibo ha

(Mt 26:69-75, Lu 22:56-62, Yo 18:15-18, 25-27)

66 Idafawa feto fe edato, Pita ya feka numuna hilalau youmaleka neto, olu ma sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba houba-naba oluwa loto 67 Pita so labi oto nebo ya wenu wa edoto feto lomuibo, Hemo ya Nasaletekati aibo we Yesugi minanima ne, lifa, 68 emokafo feto libo, E'e, ha lanibo ya holifefe loto holiyámowe, lomuto uto numuna hanu welalo ne. [Neto okolofokafo liye.] 69 Yalo neto, houba-naba oluwa wa edoto wenina selo sinoi minabo ilalu huto lobibo, Wewa ya hounalafo-mota? Minagu yauti ne, loto lobito, 70 Pitakafo hofa, E'e, lomuiye.

Lomuito, aliga hefola selo sinoi minabo wenina yasi feto lomuwabo, Hemo ya Galili we minaninako, hounalafo-mota? minagu yauti moda minane, loti lomuwae.
71 Lato, emokafo auba ito liwila oto lobibo, Wewa yagunu ha labo ya moda wa edámowe. Ha ona ladámoto ya Gotikafo li hopa o nedanaiye, liye. 72 Hawa lido ayalo ya okolofo hofa kokololo lito ya Pitakafo Yesu ha homu lomuibo, Okolofo hamena loiti nola ladámageto hemokafo hamena loitigi-makogi (3) ya huline li faluku anogolane, loto lomuibo ha yagunu holito hufo naba-naba aiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU