Mark 16

Yesu fuliguti sinoibo ha

(Mt 28:1-8, Lu 24:1-12, Yo 20:1-10)

Ena Sabati foliwa hulito ya Madalakati wena Maliate, Yemusi olafo Malia abalafole, Salomele ya uto Yesu hono ulalo ya yá nowala wili edanune, loti ladanuwa aibo idafa meina fiti leda Sadeku ho lido ya hefana lulau hono ula molagu ya unune, loti uwae. Uti hanudo ya eimotina loyolalo-melo abo, Hemakafo ade li faka loto hefana naba hale welalo lotana itabo yama hululu molo ledanaiye? loti loyolalo-melo oti wa faka loti hemo ya hefanawa naba-nabama ya hululu utaito wa edae. Wa edoti hefana lulau yau yoti we hofawe ma ulalo owo hiyoba feke ito ya anawaleka amedoto nebo ya wa edoti holi biye.

Holi bito wewa yakafo feto lobibo, Holi holiyámilo. Hemotina ya Yesu Nasaletekati we yá yofolo hofo fuliyabo ya moni witala minae. Emo ya fuliguti hofa sinoitaibo ne. Meu ya minámito, molo edabo ebau ya walo. Alo uti ege-ege moniyabo we lobiti ido Pita yagi ya feto lomuilo, Emo ya homu lobibo yaidana oto Galilika homu molo betito yalo ya wa edanigilae, loti lobilo, loto lobiye.

Feto lobito, wenipa utina ololo oti elegiti hefana lulauti feka uti oluloti uwae. Uti holi binako, hawa ya wenina lobiyámae.

Malia Madala wena yakafo Yesu wa edaibo ha

(Mt 28:9-1 Yo 20:11-18)

[
Sadeku ho lido Yesu ya fuliguti hofa sinoito homu Malia Madala wena Satani himiwela seweni (7) ya lula-halauti li fulo edoto idipi molaibo wenama nomunalo oloto pi muiye.

10 Oloto pi muito, emokafo uto homu maina mino-mino abo wenina lutina-hatinau hena naba-naba aito hufo nama o minado ya uto lobiye. 11 Lobifa, Yesu hofawa neto Malia ya wa edaibo hala holiti ya holi hikito umámae.

Yesukafo ege molaibo we loiti ma oloto pi bibo ha

(Lu 24:13-35)

12 Aliga ege molabo we minaguti we loiti migu unigili moniyaido ya Yesu eito hilito nomudinalo oloto pito, 13 wa edoti wewa loiti ya liwila oti muki minado uti lobifa, hawa yagi lobiyabo holi hikito biyámae.

Yesukafo ononalalo fulo betibo ha

(Mt 28:16-2 Lu 24:36-49, Yo 20:19-23, Ap 1:8)

14 Aliga ya ege molabo we leweni (11) ya idafa no minado, Yesu ya nomudinalo oloto pito holi hikito umámoti ido fuliguti sinoibo wa edabo wenina ya lobiyabo hatina ya ilalu huti holi hikito biyámanako, yagunu hanu biye. 15 Hanu bitoto, feto lobibo, Wenina muki mikau-mikau minadoka uti hane ukune dowa ya lobi-lobi alo. 16 Wenina ya holi hikito numuti mono noku inabo wenina ya li nomudina wanaibo ne. Feto feyanaifa, wenina holi hikito nomámanabo wenina ya lifima ha binaibo ne. 17 Ido holi hikito numunabo wenina ya Goti aubala idipibo mebe-maba ya biyageto aya weninawa ya weneloti Satani himiwela ya li fulo beti-beti anabo ne. Ido lowa-lawa ha hofawa ya lanabo ne. 18 Ido adinagunu hosofa aifa linabo ne. Ido hifena ya wenina hofo beti fulinaibo idafafena ya nanabo ya li nosámibo o betiyámanaibo ne. Ido adinakafo idafa hiliyabo wenina ya utinalo linabo ya li faka lo betinaibo ne, loto lobiye.

19 Ena wenaba Yesu ya hawa lobi huloitaito Gotikafo ilimito okulumau yoito yalo Goti ana onaleka amedoto ne. 20 Neto, ena ege-ege moniyabo we ya uti mikau-mikau hawa ukuwa dowa lo oloto molomo uwato, Wenabakafo adina li faka loto aubala bito wenina muki ya hane ukune ya ona ne, loti holinigilae, loto aubala idipibo idafa ya li oloto pito idipi-idipi aiye. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU