Mark 3

Yesukafo we ma ana galidibo we ya li faka lo edaibo ha

(Mt 12:9-14, Lu 6:6-11)

Ena hamena ma Yesu hofa mono numugu yoito ya we ma ana galidibo ya ne. Ido wenina malekamasi Yesu sigiya lomunune, loti ha ma moni wita omo uwabo ya Sabatiku yau wewa ya li faka lo edanaifemo, ido li faka lo edámanaiye? loti wenu wa minae. Wenu wa minato, Yesukafo ana galidibo we ya feto loto lomuibo, Hemo nomudinalo sinoi mino, loto lomuto, ido muki feto loto loga o betibo, Sabati foliku ya mona dowa molanubemo, ido mona nosámibo molanune? Ido wenina li nomudina wanubemo, ido li hopa o betinune? Hemotina holiyabo ya nena mona ya u fefe liye? loto loga o betito ya ha hedámae. Ha hedámato, Yesu ya lula hala-kala lito wenu li hona oto wa betibo ya lutina-hatina gedinako, hena naba holito wewa feto lomuibo, Aga sinolo, lito ana sino lito hofa dowa ya liye. Ana dowa lito, Falisi we feka uti Heloti ege molabo weninagi Yesu ya hofo fulinune, loti ha lo fukoti uti apiti hudala hiyae.

Yesukafo idafa i hiliyabo wenina li faka lo betibo ha

(Lu 6:17-19)

Ido Yesugi ege-ege moniyabo wegi yalo fulitoti momeno anawalo uwato, wenina mau naba Galilikati loti ya ege uwae. Ege uwabo weninawa ya idafa muki feyaibo ha ya holititi malekama ya Yudiakati ato, ido malekama ya Yelusalemukati ato, ido malekama ya Idumea ebalokati ato, ido malekama ya Yodani no naba wela filigalekati ato, ido malekama ya Taiya numudo, ido Saidoni numudo eba selo nedo-nedo yaloti ae. Feiti loti mau naba-naba minanako, Yesukafo ege moniyabo we ya lobibo, Wenina muki yasi mi i nedotanae, loto sipi hefola ya lifefe lo nedalo, loto lobiye. 10 Feto lobibo homu wenina abi loti ya li faka lo betinako, yagunu onesa idafa hiliyabo wenina muki ya ulalo linune, loti selo selo loti itifu-natifu ae. 11 Feto feyato, ido Satani himiwela mino betiyabo wenina yasi wa edoti ya hinalo hidina obula fiti hai moloti feto labo, Hemo ya Goti Hipala minane, loti lafa, 12 emokafo wa edofefe labo yagunu auba ito lo fuko bibo, Nemo ya li oloto pi binune, loti lobiyámilo, loto lobiye.

Yesukafo aposolo we ya weuna fi betibo ha

(Mt 10:1-4, Lu 6:12-16)

13 Ena Yesukafo obulalo yoto aposolo onona linae, loto holibo we ya alo, lobito emodoka ato, 14 we tuwelu (12) ya nemogi maina minoti, hane ukune dowa lo oloto molanae, loto idipito weneloti Satani himiwela li fulo betiti idipi molanae, loto weuna fi betiye. 16 Wewa tuwelu (12) ya hulitina feito ne: Saimoni, huliya hofawa Pita ne, loto molaiye. 17 Ido Sebedi hipala Yemusite Yonite, hulitina hofawa Bowanegese ne, loto molaibo huliya monawa ya ho halake libo yaidana oti minaiye, loto molaiye. 18 Ido Adulu, Filipi, Batolomiu, Matiu, Tomasi, Alifiusi hipala Yemusi, Tadiusi, Saimoni ya huliya ma Seloti, 19 ido Yudasi Isikaliyoti Yesu uwolafo adinalo molaibo we ya ne.

Yesu ya Belesebuligi maina onona liye, loti labo ha

(Mt 12:24-32, Lu 11:14-23, 12:10)

20 Ena Yesu ya numugu yoito wenina hofa mau naba minanako, Yesugi ege moniyabo wegi wetina-idafa nanabo hamena ya minámiye. 21 Ido hawa weninala yasi holiti, Hala-manana ya u hopa wibo yagunu ilimito unune, loti emo nedoka ae.

22 Feto feyato, ido lo molaibo ha api itibi-itibi abo we Yelusalemukati emotina yasi feto labo, Satani himiwela wenabatina Belesebuli ya Yesu mino edaiye. Mino edaito emo ya Satani himiwela wenabatina aubala yakafo Satani himiwela wenina lutina-hatinau nebo ya li fulo betito idipi molaiye, loti lae.

23 Yagunu Yesukafo, Alo, lobito wase ito ha feto loto lobibo, Igaidana oto Satanikafo Satani li fulo edoto ilifi molanaibo ne? 24 Mako wenina eimotina foki filiga-filiga oti fina finabo ya auba i minámanigilae. 25 Ido numuna meya mako yautife, ido yufa mako yauti, eimotina foki filiga-filiga oti, fina finabo ya auba i minámanigilae. 26 Ido Satani weninala eimotina foki filiga-filiga anabo ya Satani auba i minámito hiyaba o betibo hamenala ya hulanogolaiye.

27 Feito we makafo auba ibo we ma numunalau ya fukoto yoto huwamenala linowe, lanaibo ya homu uto auba ibo we ya nala i edanaibo yako ya huwamenala muki ugele linogolaiye.

28 Ha ona lobiyowe. Wenina lifimatina mona-mona muki ido wenina hamadina hiyabo hatina lifimatina hilili o betinogolaifa, 29 makafo Weuna Fele hamana hinaibo ya lifimala hilili o edámanogolaiye. Aya lifimawa ya minomo yonogolaiye, loto ya lobiye. 30 Lo molaibo ha api itibi-itibi abo we yasi Satani himiwela lula-halau ne, loti labo yagunu Yesukafo hawa ya lobiye.

Yesu olafo ido unalafo-mota abo ha

(Mt 12:46-5 Lu 8:19-21)

31 Ena Yesu olafo unalafo-mota lo fedoti feka sinoi minoti emo nedo, Ano, loti ha fulato, 32 wenina mau naba li hona o edoti amedoti minabo wenina yasi feto lomuwabo, Okafogi unakafo-motagi ha lohumunigili feka loti minae, lato 33 Yesukafo liwila oto lobibo, Onefo unanefo-mota ya hema ya minae? loto loga o betiye. 34 Loga o betito, li hona oti amedoti minabo wenina wa betito feto libo, Meu ya onefo unanefo-mota ya minae. 35 Ido masi okulumau Menefo hala dowa kibo mona meyalo molo-molo abo ya onefo unanefo nemonane-mota ya minae, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU