Mark 4

We makafo yufa idafa itili aibo ha

(Mt 13:1-9, Lu 8:4-8)

Ena hamena ma, Yesukafo hofa momeno anawalo ha mono api itibito, wenina abi loti lo fedoti li nuba oti li hona o edabo, yagunu sipi mau yoto amedoto neto, wenina muki momeno anawa sesepalo ya minomo uwae. Minomo uwato, emokafo idafa-adafa muki wase ito ha loto api itibito feto libo, Holilo. We makafo yufa idafa itili anowe, loto migu uto itili aito yufa idafa ma hanudo limo ibo ya nama yasi loti no hulae. Ido yufa idafa ma hefana mulalo nedo limo ibo ya mika hefola neboma nenako, aloko fou lifa, fo lido ya megunito lufawa naba mináminako, opaito fuliye. Ido yufa idafa hasuwala aibo idafa yoigu limo ito, ya hasuwala aibo idafa yakafo yoto li fitoto hofo fulinako, hulawa iyámiye. Ido yufa idafa ma mika dowa negu limo ibo ya fokito yoto ilawa ibo ya tetife (30), ido sikisitife (60), ido wani hadeti (100) ya oloto pi biye. Hemotina hatina nebo wenina ya hawa ya holi fefe loti holilo, loto lobiye.

Yesukafo wase ito ha libo monala li oloto pibo ha

(Mt 13:10-17, Lu 8:9-10)

10 Aliga ya Yesu eimolako neto, ege moniyabo we tuwelu (12) yagi ido maina mino-mino abo weninagi yasi wase ito ha libo yagunu loga o edato, 11 emokafo feto lobibo, Goti wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ha faluku oto nebo ya hemotina moda li oloto pi bitaiye. Feto feyaifa, ido feka minabo wenina ya idafa-adafa muki ha wase itoko lobiyowe. 12 Yagunu feto loto libo,

Wa-wa o minafa, idafa wafefe loti wagámanigilae. Ido holi-holi o minafa, ha holifefe loti holiyámanigilae. Feto feyámabo neko, lutina-hatina li elepa iyato lifimatina hilili o betiyadi ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 6:9-10) ya nebo ne. Yagunu wase ito ha lobi-lobi owe, loto lobiye.

Wase ibo ha monala

(Mt 13:18-23, Lu 8:11-15)

13 Ena Yesukafo feto loto lobibo, Wase ito hawa lobo ya holifefe loti holámafe? Ha muki wase ito lanobo, ya igaidana oti holifefe loti holinabo ne? 14 Yufa idafa itili aibo we ya Goti hala ya itili aibo ya ne.

15 Ido wenina ma ya yufa idafa ma hanudo limo ibo yaidana oti minae. Weninawa Goti hala ya holiyafa, ayalo Satanikafo loto ya Goti hala lutina-hatinau hifibo yama li fulitaiye.

16 Ido malekama ya yufa idafa ma hefana mulalo limo ibo yaidana oti minae. Weninawa Goti hala holiti ayalo ake naba iyafa, 17 ido lufawatina mináminako, yagunu hamena foumako holi hikito mu minato, ya Goti hala holi hikito muwabo yagunu wenina masi hasuwala fi betiyabo yagunu hena naba-naba emodoka lo fedanaibo hamenalo ya Goti hala ya fulitoti u hopa uwae.

18 Ido malekama ya yufa idafa ma hasuwala idafa yoigu yau limo ibo yaidana oti minabo Goti hala holiyafa, 19 ido me ya mikaleka hena holiyabo idafa-adafa yagi, ido idafa wa nabo idafa-adafa hote inaibo idafagi, ido idafa-adafa magunu lutina-hatinau holiyabo idafa yamo lo fedoto Goti hala ya litainako, hulawa ámibo ne.

20 Ido malekama yufa ma limo mika dowa negu ibo yaidana oti minabo ya Goti hala holiti holi hikito muwato, emodoka hulawa tetife (30), ido sikisitife (60) ido wani hadetife (100) ya oloto pi bi nebo ne, loto ya lobiye.

Masi lamu hiti liti masa lulau molámanabo ha

(Lu 8:16-18)

21 Ido ha ma feto loto lobibo, Hemotina ya lamu hiti liti masa lulau yau molanabo nefemo, ido folomo feumau yau molanabo nefe? E'e, feti molámoti, lamu molo-molo abo ebalo yalo ya molanabo ne. 22 Yagunu holilo. Homu idafa ma holifefe loti holiyámabo idafa ya aliga holifefe loti holinabo ne. Feito idafa-adafa muki onesa faluku oto nebo ya aliga li oloto pi betinaibo ne. 23 Ido hatina nebo wenina yasi hawa ya holifefe loti holilo.

Yufa idafa fou loto yoto nebo wase ibo hala

24 Hemotina ya ha holinabo ya wati holilo. Ido bi-bi abo monatina yaidana oto liwila oto bito, ido mulalo-mulalo oto binaibo ne. 25 Ido idafa wa nabo wenina ya aliga magi onu ito binaibo ne. Ido idafa wa námabo wenina ya idafa hefolako wa naboma ya emodokati ipo anaiye, loto lobiye.

26 Ido ha ma onu ito feto lobibo, Goti wehudi weninala hiyaba o ledaibo monala ya feito ne: We ma ya yufa idafa mikalo itili aibo we 27 ya ho libo, ido lubu ibo, unoto sinoito oto nebo hamenalo, ya yufa idafa fou loto yoto nefa, mona ya holifefe loto holiyámiye. 28 Mika eimolakafo ya yufa idafa li auba i edaito, homu aila oloto pito, aliga huwawa oloto pito, ya hilitoto, aliga hulawa iye. 29 Hulawa ito, doliti li nuba anabo hamenawalo ya hulawa ya doli-doli aiye, loto lobiye.

Holipa ilawalo ya wase ibo ha

(Mt 13:31-32, Lu 13:18-19)

30 Ena Yesukafo feto loto loga o betibo, Goti wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya nena idafa yaidana oto ne, loto lanune? Ido nena idafalo limo moloto wase ito lanune? 31 Holipa ilawa ya hefola efoma yaidana oto ne. Holipa ilawa hefola efo yakafo yufa idafa muki mikau hifiyabo hefo-itala ya li fulo edaiye. 32 Feto feyaibo holipa yufa ya hifiyato, fou loto yá holipa naba yoto migu idafa muki li fulo edaito, nama-afa okulumalo moniyabo ya loti akawalo amena molaigu ya mino-mino aboma ne, loto lobiye.

Yesukafo wase ito ha libo ha

(Mt 13:34-35)

33 Feito Yesukafo Goti hala api itibiyoto holinae, loto wase ibo ha yaidana oto mona-mona ha api itibiye. 34 Api itibibo ha ya fefe loto lo oloto pito lobiyámoto, hepa hako lobifa, ido ege-ege moniyabo wegi emogi mako minado yalo wase ibo ha monawa muki ya lobiye.

Asi yagi ido no halafu ibo yagi ya Yesu welalo hololibo ha

(Mt 8:23-27, Lu 8:22-25)

35 Hamena yalo ya lunaga fo sapito Yesukafo ege-ege moniyabo we feto lobibo, Momeno anawa filiga yolaleka uwokelo, loto lobito, 36 wenina muki nuba oti minabo wenina ya fulo betiti Yesu sipi hefolau neto ya ilimiti sipi magi maina uwae. 37 Uwato, asi naba-naba loto ya nokafo sipi li yoima ito ya sipikuma no lulau lumunowe, loto feyaito, 38 Yesu sipi meyalo ya lagalo uwo uno neto, ege-ege moniyabo we loti ilimikuti feto lomuwabo, Api lilibiyanibo we, leimo onesa ya no lulau lumuto fulinogolo onibo ya haka ki lomámabe? lato, 39 emo ya sinoito ya asi naba-naba aibo ya hanu muito ido no halafu ya, You lo mino. Holoto mino, lomuito asi fu-fu ladámoto no halafu momoga ámoto you loto ne. 40 You loto neto, emokafo ege-ege moniyabo we feto loto loga o betibo, Hemotina nedafaito holi holiyae? Holi hikito nomámafe? loto loga o betito, 41 holi naba-naba holiti eimotinau feto loti loyolalo-melo abo, Aiyo, we ya igaidana we neto, asi yagi ido no yagi ha lido ya hololiye? loti lae.

Copyright information for `SNPLAMBAU