Mark 5

Yesukafo Satani himiwela we ma mino edabo ya idipibo ha

(Mt 8:28-34, Lu 8:26-39)

Yesugi ege-ege moniyabo wegi no momeno wela filiga yoilaleka Gelasa wenina mikatinalo ya uwato, Yesu sipikuti mikalo lumito we ma Satani himiwela mino edaibo we ya hefana lulau hono auba molabo ebauti aibo ya hatula aiye. Wenina ya aya wewa hono molabo ebalo unoto sinoito nebo we ya nala i edanune, loti afa, ogofuwámae. Ido nala auba ibo ainigunu lifefe labo yagunu nala i edanune, loti feyabo yagi ogofuwámae. Homu hamena abi loti aini nalagunu analo-hinalo i edafa, emokafo analo aini nala ika oto fuloto ya ido hinalo aini nala fukoto fulitainako, ya auba ito li yoima edanaibo we ma ya minámiye. E'e, wewa yakafo folilogi lubukagi hono molabo ebalogi obulalogi ya hai naba moloto eimola ula-falau ya hefanagunu fuko-nako o-o aiye.

Wewa ya faigakati Yesu wa edototo emodoka oluloto lo fedoto nomunalo hina obula fito, Yesukafo feto libo, Satani himiwela nosámabo hemotina we ya lula-halau ya fulitoti wilo, loto libo yagunu wewama hai naba-naba moloto feto libo, Yesuwo, Goti akaisa nebo we wenaba Hipala, nena-idafa fe nedanogolo nemodoka ane? Une ogofu li nomámanowe, loto Goti huliya loto ha lanibo ya li onae, loto lonomo, loto lomuiye. Lomuito, Yesukafo, Hulika lo, loto lomuito lula-halau yau Satani himiwela muki yoti minanako, yagunu huline Lisiyoni ne, loto lomuiye. 10 Lomuto, Ya eba mauka li fulo betiyámo, loto wako lo edomo wiye.

11 Ido obulalo selo yaleka yalo safu mau naba noti minabo yagunu 12 ya Satani himiwela yasi lomuwabo, Lilifi molageto ya safu lutinau yonogolobao? loti wako lo edato, 13 O, lito Satani himiwela ya wewa lula-halau ya fulititi safu lutina-hatinau yowato, safu mau naba tu tauseni (2,000) yaidana oti minabo ya holi lumuti lowau hotinalokati oluloti momenoku yau no noti moda fuliyae.

14 Fuliyato, ya safu hiyaba abo we ya wati holi oluloti uti wenina numuna meya nabaugi ido migu minabo wenina yagi hawa lobiyato, wenina masi idafawa wa edanune, loti oti 15 Yesu nedo loti homu Satani himiwela lula-halau mino edabo wewa ya onesa ulalo owo holoito hala-manana fefe loto neto minoto ya Yesu hinalo amedoto nebo we ya wa edoti ya holi biye. 16 Ido idafawa holiti wati abo wenina yasi Satani himiwela mino edabo we hala yagi ido safu hatina yagi lobiyae. 17 Lobiyato, wenina ya Yesu auba iti feto lomuwabo, Lemo ebate fulitoto uwo, loti wako lo edae.

18 Wako lo edato, sipiku yoi neto wema homu Satani himiwela mino edabo we ya Nemote unoifao? loto wako loto lomuifa, 19 emokafo, E'e, hemo numunakaloka uwo. Uwageto, Wenabakafo milumaka holito ya idafa-adafa muki lifefe lo hedaibo ya weninaka lobiyo, loto lomuiye. 20 Feto lomuito, wewa Dekapolisi eba yalo uto Yesukafo idafa-adafa muki o edaibo ha ya lo bi-bi omo wito wenina muki hatina abi kiyae.

Hiyaba we oluwa fulito li sinoi edaibo ha

(Mt 9:18-26, Lu 8:40-56)

21 Ena Yesu sipiku momeno wela filiga liwila oto uto anawalo neto, wenina mau naba ya li hona o edo minae. 22 Feto minato, mono numuna hiyaba we wenaba ma huliya Yailusi yalo loto Yesu wa edoto, hinalo hina obula fito feto loto wako lomuibo, 23 Olune hefola moda fulinogolainako, yagunu li faka lo edageto ya nomuna hofawa minanaiye, loto emodoka loto aga ya ulalo ya molo, loto wako liye. 24 Wako lito, Yesute maina uwaiye.

Uwaito, wenina mau naba yasi li lulau edoti uwato,
25 yalo wena ma nebo ya lunula leki-leki aibo melege tuwelulo (12) yalo idafawa i hiliye. 26 Idafawa i hilito, lusa we abi loti minadoka wito li faka lo edanune, lato hefana meina fimo wifa, ula ogofu muti idafawa i hilibo ya faka lo edámato idafa i hilibo ya u naba wito, hefanala muki ya moda huliye. 27 Ido wenawa ya Yesu monala labo ha ya holito egeka loto ulalo owo ya liye. 28 Libo ya aifa ulalo owo linobo ya faka lanogolowe, loto hala kinako, ulalo owo ya liye. 29 Lito, ayalo ya ulau idafa hilibo hulito, ula-falau holibo ya faka liye. 30 Faka lito, ayalo Yesu aubala ma emodokati wibo ya holito wenina mau naba minagu ya elepa ito feto loto loga o betibo, Unelo owo ya hema liye? lito 31 ege moniyabo we yasi liwila oti lomuwabo, Wenina mau naba yasi li lulau o hedabo ya wa betiyanibo ya nenako, igaidana oto nemo unelo ya hemakafo liye? loto lane? loti lomuwae. 32 Lomuwafa, Yesu ya hemakafo feyaiye? loto hala kito wenu li hona oto wa beti ne. 33 Wa beti neto, wenawa ulalo idafa fedo muibo ya holito emodoka loto hinalo hina obula fito holi holito ula ololo loto, hawa monawa ya lo oloto moloto lomuito, 34 Yesukafo lomuibo, Olune, hemo holi hikitanibo yakafo li faka lo hedaiye. Hena holiyanidokati wina hedoto luka-haka you lageto uwo, loto lomuiye.

35 Yesukafo feto lomu neto, ayalo ya mono numuna hiyaba we wenaba Yailusi numunalau yati ma loti ya feto loti lomuwabo, Oluka moda fulitaiye. Yagunu api lilibibo we ya hosa fi umámanune, loti lomuwae. 36 Yesu hawa labo ya holi huloto mono numuna hiyaba we wenaba feto lomuibo, Haka loiti kiyámoto nemo holi hikito numutoko mino, loto lomuiye. 37 Feto lomuto, wenina muki nege ámilo, loto lobito Pitale, ido Yemusile unalafo Yonile yako idipito uto ya 38 mono numuna hiyaba wenaba numunalalo fedato, wenina momoga-amoga oti hai-hai moloti hufo-nama auba iti oti minabo ya wa betiye. 39 Wa betito, numugu yoto weninawa feto lobibo, Momoga naba oti hufo ámilo. Oluwa ya fuliyámoto aifa uwo unaiye, loto lobifa, 40 hiya o edae. Hiya o edato, muki idipi feka fulitoto oluwa olafo melafo ege moniyabo we maina abo we yagi idipito, olu ebalau ya yoto 41 analo lito feto lomuibo, Talita kumi, libo hawa monawa ya olu hefolao, sinoiyo, loto lohomowe, lito 42 ayalo ya oluwama sinoito moniye. (Aya oluwa ya olafo hedaidoti melegela tuwelu (12) ya ne.) Monito, ya wa edoti moda wetina lauwa opaito 43 Yesukafo feto lo fukaibo, Idafawa ya lobiyámilo, loto ido, Olu wela-idafa muilo. Nanaiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU