Mark 9

Ena Yesukafo feto lobibo, Ha ona lobiyowe. Hemotina eletifo melo sinoi minagu yauti maleka fuliyámoti aifa hofawa minabo ya Goti wehudi weninala aubalakafo hiyaba o betibo hamena ya wanigilae, loto lobiye.

Yesu ula ya u eitoma bulibo ha

(Mt 17:1-13, Lu 9:28-36)

Aliga fo hamena sikisi (6) utaito, ya Yesukafo Pitale, Yemusile, Yonile idipito obula fana-fanalo yoito, fele eimotinako minato, yalo ya nomudinalo ula ya u eito bulito ulalo owo lamena oto u hiyoba ona bulibo ya wenina utinalo owo hiyoba buli edabo ya mikalo wenina yasi hiyoba yaidana oti buli edámanigilae. Ido nomudinalo Elaiyate, Mosesete, oloto pito Yesugi loyolalo-melo o minato wa betiyae. Wa betiti, holi naba holiti Pitakafo nedafaiye lanowe? loto hala ki fefe ladámoto, Yesu feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, melo minonibo ya dowa liye. Numuna holo-hala loitigi-makogi ya huwogeto ma ya hemo numunaka minanaiye. Ido ma ya Mosese numunala minanaiye. Ido ma ya Elaiya numunala minanaiye, loto lomuiye. Feto lomuito, ya limu ma moda oloto pito wase i betito, ya limuku yauti nola ma holiyabo feto libo, Me ya ya lune-hane muwobo Hipane ya ne. Hemotina hala ya lutina-hatinau holilo, loto liye. Feto lito, haita wa fulo oka waka afa, ya wenina ma wa betiyámae. Yesugiko maina minae.

Obulalokati lomado ya Yesukafo auba ito lo fuko betibo, Idafa wabo yama wenina lobiyámilo. Aliga nemo We Hula fulinoguti hofa sinoiyoto hawa ya lobinae, loto lo fuko betiye. 10 Lo fuko betito, fuliguti hofa sinoinaibo hawa monawa ya eimotinako minagu yau loyolalo-melo oti moni wita ae.

11 Moni wita oti feto loti loga o edabo, Elaiya homu anaibo ne, loti ha mono api itibiyabo we yasi nedafaito feto labo ne? loti loga o edato, 12 Yesukafo liwila oto lobibo, Ona lae. Elaiya ya homu loto idafa-adafa muki ya lifefe lanogolaiye. Feto feyageto ido mono lufuwa iyagu yau nemo We Hula yagunu feto loti labo, Emo ula ogofu naba-naba holito, ido metina munae, loti labo hawa ya nedafaiye loti lufuwa iyabo ne? 13 Ha lobiyowe. Elaiya ya moda lotaifa, ido emogunu lo molaibo ha lufuwa iyabo hamalo meyalo moloti feto fe edanune, loti idafa-adafawa muki lutina-hatinau holiyabo ya li edotama ne, loto ya lobiye.

Yesukafo Satani himiwela li fulaibo ha

(Mt 17:14-21, Lu 9:37-43)

14 Ena Yesule, Pitale, Yonile, Yemusile liwila oti ege-ege moniyabo we malekama minadoka loti hemo ya wenina mau naba li hona o beti minato, ido lo molaibo ha api itibiyabo we yagi ege-ege moniyabo wegi moliya fiyabo ya wa betiyae. 15 Wa betiyato, li nuba oti minabo wenina muki ya Yesu wa edoti elegiti oluloti emo nedo uti aiyo-weiyo lomuwato, 16 emokafo, Moliya fiyabo mona ya lonomalo, loto lobiye. 17 Feto lobito, mau minabo wenina yauti we makafo lomuibo, Api lilibiyanibo we, hipane lula-halau Satani himiwela mino edaibo yagunu ha ladámito ya hemodoka ilimito owe. 18 Ido hamena-hamena Satani himiwelakafo hipane lito fulo mikalo edaito, emo etefu welauti yoto, wela-auba ogofuto hiki loto, ula-falau gedoto mino-mino aibo ne. Yagunu nemokafo hege-hege moniyabo we lula-halauti ya li fulo edoti ilifi molalo, loto lobiyofa, ido ogofuwámae, loto lomuiye.

19 Lomuito, Yesukafo liwila oto lobibo, Aiyo, hamena onesa me ya minabo wenina, hemotina holi hiki ladámabo wenina, nemo ya hemotinagi hamena nenaki minanowe? Ido hamena nenaki henatina holinowe? Hipawama ilimiti nemodo alo, loto lobiye. 20 Ilimiti ato, Satani himiwela yakafo Yesu wa edoto ayalo ya hipawama li hululu hofo edaito mikalo lumu fou loto hululu-hululu monito ya etefu welauti hala-kala loto yoiye.

21 Yesukafo hipawa melafo loga o edaibo, Hamena nenaki feto feyaiye? lito liwila oto lomuibo, Hipa hefola nedoti feto feyaibo ne. 22 Ido hamena-hamena Satani himiwela yakafo hofo fulinowe, loto hipane soku noku li fulo edo-edo aibo ne. Nefa, hemo ogofutoma ya lemo milumate holito ade li faka lo, loto lomuiye. 23 Feto lomuito, Yesukafo lomuibo, Ogofutomae, lanibo ya neidafaito lane? Wenina holi hikitabo wenina, Idafa-adafa feto feyanune, loti holinabo ya idafa-adafawa ya ogofuti feyanabo ne, loto liye. 24 Feto lito, ayalo ya hipa melafokafo lomuibo, Nemo holi hikitobo nefa, holi hikine aubala minámiye. Yagunu hemokafo holi hikine ya li auba i nedoto ane li faka lo, loto lomuiye.

25 Ido wenina muki oluloti loti mau iyabo ya Yesukafo wa betito Satani himiwela hanu muito feto lomuibo, Hemo hipa hala moloto ha ladámanaiye, loto feto fe edanibo ya ha auba ito lohomowe. Hipa lula-halauti feka loto fulo edoito uto hofa liwila oto ámo, loto lomuiye. 26 Feto lomuito, Satani himiwelama hai naba moloto hipawa li hululu naba-naba hofo edoto feka loto fulo edoito wito hipawama hono ula hilito ya wenina muki feto labo, Aiyo, moda fulitaiye, loti lafa, 27 Yesukafo analo lito li faka lito ya sinoi ne, loto lobiye.

28 Yesu numugu yoito, wenina ma minámado ya ege-ege moniyabo we yasi feto loti loga o edabo, Li fulo edoto ilifinubo ya neidafaito ogofuwámone? loti loga o edato, 29 liwila oto lobibo, Idafawa yaidana li fulo edanabo ya homu Goti lomunabo yakafoko li fulo edanabo ne, loto lobiye.

Yesu fulito sinoinaibo ha hofa lobibo ha

(Mt 17:22-23, Lu 9:43-45)

30 Ebawa fulitoti Galili mikalo monimo uti Yesukafo ege-ege moniyabo we api itibibo yagunu wenina minonibo eba ya holiyámanae, loto holiye. Holito feto lobibo, We Hula nemo ya wenina adinalo biyato, hofo nedo fuliyato, fo hamena tili (3) uwageto fulinoguti ya hofa sinoinowe, loto lobiye. 32 Feto lobifa, hawa monala ya holifefe ladámoti holiya holiti ya idafawa yagunu loga o edámae.

U homu moloto nebo ha

(Mt 18:1-5, Lu 9:46-48)

33 Uti Kapeneyamu fedoti Yesukafo numugu yoto feto loto loga o betibo, Hanu onido ya nena idafagunu moliya fiyae? lito, 34 hanudo ado ha labo ya minagu yauti hemakafo u homu moloto huliya nebo we minanogolaiye, loti yagunu moliya fiyanako, ha hedámae. 35 Ha hedámato Yesu amedoto ege moniyabo we tuwelu (12) ya alo, lobito holiti ato, feto lobibo, We makafo nemo huline nebo we minanowe, loto lanaibo we ya homu huliya ito lumuto minoto wenina muki houba-naba o betinaiye, loto lobito 36 olufo hefola analo lito, minagu li sinoi edoto, abusa ito feto lobibo, 37 We masi ya nemo huline yagunu olufowa yaidana oto houna i betinigilabo we ya nemogi houna i nedanigilae. Ido nemo houna i nedanabo we ya nemoko houna i nedámanigilae. E'e, nilifi molaibo we yagi houna i edanigilae, loto ya lobiye.

We ma uwotefo buliyámanaibo ya weninate ne, loto libo ha

(Lu 9:49-50)

38 Ena Yonikafo feto lomuibo, Api lilibiyanibo we, we ma hemo hulikalo Satani himiwela li fulo beti-beti aibo we ya wa edonibo nefa, aya wewa ya lemodoka kelámibo yagunu lo fuko edone, loto lomuiye. 39 Lomuito, Yesukafo libo, Lo fuko edámilo. Makafo ya hulinelo Goti aubala idipibo idafa oloto pi binaibo we ya aloko ha nosámibo ogofuto lo nedámanogolaiye. 40 Yagunu we ma ya uwotefo buliyámanaibo we ya yotewe ne. 41 Ha ona lobiyowe. Hemotina Goti nilifibo we Kilisto nege molanako, we makafo nemo huline yagunu nomu lito no binaibo we ya meinala u hopa aguwámanogolaiye, loto lobiye.

Mona nosámibo yakafo holi hikitabo monatina li hopaitaibo ha

(Mt 18:6-9, Lu 17:1-2)

42 Ido we makafo aifa wenina holi hikito nomagu yauti mako ma holi hikila ya li hopaitanaibo we ya Gotidokati lifima ha naba-naba liwila oto linaibo ne. Ido wenina hefana naba-naba henobalau nala iti ya no supili igu yau fulo edabo neko, moda dowa ladi ne.

43 Ido agakafo lifima li homagetoma, aga fuko fulito. Hemo aga dumani nageto nomuga hofawa minanaibo ya dowa nefa, aga loitiwa yagi minoto so fiyámanaibo soku unanibo ya nosa naba ámanaibo ne. [ 44 Yalo hinina ya fuliyámato, ido so yagi fiyámanaibo ne.] 45 Ido higakafo lifima li mofu hedagetoma, higa ya fuko fulito. Hemo keni-keni oto nomuga hofawa minanibo ya dowa nefa, higa loitiwa yagi minananibo ya soku li fulo hedanabo ya nosa naba ámanaibo ne. [ 46 Yalo hinina ya fuliyámato, ido so yagi fiyámanaibo ne.] 47 Ido nomugakafo lifima li mofu hedagetoma, nomuga ya li fulito. Hemo nomuga filigako minoto Goti wehudi weninala hiyaba o betibo hilalau yowageto ya dowa nefa, nomuga loitiwagi minananibo ya so fiyámanaibo soku hinina ya fuliyámato, ido so yagi fiyámanaibo negu ya li fulo hedanabo ya nosa naba ámanogolaiye.

49 Ido wenina u dowa lotoko unae, loto nala ho hiyabo yaidana oto Goti yamo hasuwala fi ledaibo ne. 50 Ho ya dowa nefa, ho la fuliyámageyama nena idafagunu la fulinaibo hofa lifefe lanune? Ido hemotina lutina-hatinau ho abo yaidana oti you amena mona moloti weninatinagi holoti maina minalo, loto liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU