Matthew 11

Yonikafo ege molabo we Yesu nedo idipi molaibo ha

(Lu 7:18-35)

Yesukafo ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya onona ha ya api itibitoto ebawa fulitoto ha mono api itibito lo oloto molanowe, loto Galili mikau numunatina meya nedo-nedo ya wiye.

Ena Yoni noku i beti-beti aibo we yakafo nala numugu minoto Kilisto onona libo hala ya holito ege molabo we ya Yesu nedo idipi molaito uti feto lomuwabo, Anaiye, loti labo ya wema minabemo, ido we eito ma hiyabala anune? loti loga o edae.

Ido Yesukafo lobibo, Liwila oti uti idafa muki holiti ido nomudinagunu wati abo ya Yoni feto lomuilo. Nomudina likaibo wenina ya nomudina falatae. Ido hidina nosámibo wenina ya hanu moni-moni ae. Ido okola i hiliyabo ya hululudo beti-beti aiye. Ido hatina molaibo wenina ya ha holi-holi ae. Ido fuliyabo wenina ya fuliyaguti sinoi-sinoi ae. Ido idafa wa námabo wenina ya masi hala ukuwa dowa lo oloto bi-bi ae. Ido wenina masi nemogunu holiti holi fulitámanabo wenina ya ake inigilae. Feto feyae, loti lomuilo, loto lobiye. Feto lobito, ya Yoni ege molabo we ya liwila oti uwae.

Liwila oti uwato, Yesukafo wenina nuba oti minabo ya lobibo, Yoni yagunu hafali mikalo uwabo ya nena idafa wanune, loti uwabo ne? Honofa asikafo lito uto loto aibo ya wanigili uwafe?
Ido we ma ulalo owo dowa-idafa holoibo wanigili uwafe? E'e, moda utinalo owo dowa-idafa holoiyabo ya mikalo hiyaba we wehudi numunatinau yako mino-mino anabo ne. Ido nena idafa wanune, loti uwabo ne? Polofeti ma wa edanigili uwafe? O, wa edanigili uwabo wewa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. Wewa wa edabo ya polofeti muki li fulo betito nebo we ne. 10 Emogunu Gotikafo libo,

Moda hane lo oloto molanaibo we ilifiyoto u homu molo hedoto hanuka wili hedanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Mal 3:1) ya nebo ne.
11 Ha ona lobiyowe. Holifefe loti holilo. Wenipasi hedabo wenina muki yauti we makafo ya Yoni noku i beti-beti aibo we ya li yoima edámanaibo ne. Nefa, okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilalau aifa we ma huliya minámibo yakafoko Yoni li yoima o edaiye.

12 Ido Yoni noku i beti-beti aibo we hamenalalo yaloti loto loto onesa melo ya okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo hala ukuwa dowa ya wenina yasi linune, linune, loti aubafofo loti liyabo ne. 13 Polofeti muki ido lo molaibo ha yasi hala ukuwa lo oloto molomo uti uti Yoni hamenalalo ya uwae. 14 Ido holi hikitanabo yama Elaiya ya anaibo ne, lo-lo aboma ya Yoni yagunu lae. 15 Wenina hatina nebo yasi hawa ya holifefe loti holilo.

16 Ena onesa minabo wenina ya igaidana oto lo fi moloto lanowe? Ya olufo hefola yaidana oti minae. Olufo ya maketilo amedoti minoti hounatinafo-mota sutina fiti lobiyabo, Lemo nomu hofoto nama loba, ido hemotina melege liyámae. Ido fuliyabo nama lo fi molo betito loba, ido hemotina hufo ámae, loti ha naba loti lobiyae. 18 Moda holiyafe? Yoni loto hafa hobina, no waini námoto moi i muibo ya wa edoti, ya Satani himiwela ya lulau mino edaiye, loti lo edae. 19 Ido nemo We Hula ya loto hafa hobina, no waini noto moi iyámoto wa nedoti, Ake, moda hoba naba-naba noto no waini naba-naba noto ido hefana takisi li-li abo we ido lifimatina nebo wenina yotinawe ya ne, loti lo nedae. Feto lafa, ido hala-mananau nebo ya mona dowa molaibo yakafo fefe libo we ne, loti idipinogolaiye.

Lutina-hatina li elepa iyámabo ha

(Lu 10:13-15)

20 Ena numudo-numudo aubala idipibo idafa li oloto pi bifa, ido lutina-hatina li elepa iyámabo yagunu hanu bito feto lobibo, 21 Aiyo, Kolasini numudo weninao, Betesaida numudo weninao, hemotina ya u hopa unigilabo ya holiyámafe? Hemotinaloka idafawa Goti aubala oloto pi betibo idafa ya Taiya numudo ido Saidoni numudo oloto pi betibo neko, ya aidenati lutina-hatina li elepa iti so lana manadinau wiliti utinalo owo fekali-makali aibo ya iyadi ne. 22 Yagunu ha lobinowe. Holilo. Lifima hona molo betinaibo hamena nabalo ya Taiya ido Saidoni minabo wenina lifimatina ya ito lumuto bito, ido hemotina lifimatina ya ito yoto binogolaiye. 23 Ido Kapeneyamu weninao, hulite ya li akaisa okulumalo yoto minanaiye, loti hatina kiyafe? E'e, feto feyámanogolaiye. Ya lowau fulaito yau lumuti minanigilae. Ido Goti aubala idipibo idafa hemotina ebatinau li oloto piyobo ya Sodomu wenina li oloto pi biyobo neko, onesa me ya ya Sodomu numuna eba aifa minadi ne. 24 Yagunu ha lobiyowe. Wenina muki li hona molo betinaibo hamena nabalo ya lifimatina yakafo Sodomu minabo wenina lifimatina ya li fulo edanaibo ne, loto lobiye.

Yesu minodo ato adina li faka loto mino betinowe, libo ha

(Lu 10:21-22)

25 Hamena yalo Yesukafo feto libo, Menefo, mika okuluma Wenabala minanibo ya ha manadinau nebo wenina idafawa ya li faluku betito, ido aifa wenina olufo hefolaidana oti minabo ya li oloto pi biyanibo yagunu luwaka lo minowe, loto lohomowe. 26 Menefo, luka-hakau feto feyanowe, loto holi dowa loto anibo feito ya ne.

27 Menefokafo idafa muki moda anelo moloitaibo ne. Ido wenina muki yasi Hipala minobo monane ya holi fefe ladámae. Menefo yako holibo ne. Ido wenina muki yasi Menefo monala ya ayaida oti holi fefe ladámae. Hipala minobo yagi ido emo ya li oloto pi betinowe, loto holiyobo weninagi yako holi minogeto wenina ma ya holi fefe ladámae.

28 Hemotina onona naba-naba liti, hena naba-naba holiti, awisa loti, amika molabo wenina ya nemodoka ato, foli amena mona li oloto pi betinowe. 29 Yaofane filiga abutinalo mofuti minato api itibinogolowe. Monane ya you loto nebo ido lune-hane ya ito lumuto we minoto, weudina foli amena minanaibo mona ya binogolowe. 30 Feito yaofane filiga abutinalo mofuwabo ya you libo ne. Ido mofunabo idafa biyobo ya hena áminako, hotiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU