Matthew 12

Sabati foliku onona liyabo ha

(Mk 2:23-28, Lu 6:1-5)

Aya hamenalo ya Sabati foliku ya Yesu suwa witi hifiyagu wito, ege-ege moniyabo we ege uti inagunu fuliti suwa witi ya lekoti hula feke oti noti uwae. Feto feyabo ya Falisi we yasi wa betiti loga o edoti feto labo, Holabe? Hege-hege moniyabo we yasi lo fukaibo idafa ya oti Sabati foli monala ya li hopaitae, loti lomuwae. Lomuwato, emokafo liwila oto libo, Defitigi mako moniyabo weninagi inagunu fuliti idafa feyabo ha ya mono lufuwau yau hemotina hitoti holiyámafe? Goti numunalau yoti beleti molabo idafa fele ne, loti labo ya sokila molo muibo we lito bito naboma ne. Nato lo molaibo hala yau Gotikafo sokila hi muwabo we eimotinako nanae, loto libo idafawa Defiti ido weninala námanabo ya nae.

Ido lo molaibo ha mono lufuwa iyagu yau Sabati foliku sokila hi mu-mu abo we ya mono numugu onona liti, Sabati foli monala ya meyalo molámafa, lifimatina minámibo ne. Hawa ya hitoti holi fefe ladámafe? Feito nefa, nemo moda lobiyowe. Onesa melo makafo fele huliyagi numuna naba ya li yoima itaibo we ya ne. Ido Gotikafo feto libo,

Lune-haneu holiyobo ya idafa hofo hi numunae, loto holiyámoto, wenina milumatina holiti adina li faka lo-lo anae, loto holowe,
loto ha mono lufuwau (Hos 6:6) ya nebo ne. Hemotina ya hawa monala yama holifefe loti holiyabo neko, lifimatina minámibo wenina li halo moloti sigiya lobiyámadi ne.
Yagunu holilo. Nemo We Hula ya Sabati foli yawala minowe, loto Falisi we liwila oto lobiye.

Sabati foliku we ma li faka lo edaibo ha

(Mk 3:1-6, Lu 6:6-11)

Yesu ya ebawa ya fulito uto mono numunatinau yoito, 10 moda ana galidibo we ma neto, Falisi we yasi Yesu sigiya lomunubo mona ma monito wita anune, loti feto loga o edabo, Yesuwo, Sabati foliku ya wenina idafa hiliyabo ya li faka lo betinune, loti anabo ya lo molaibo ha fukanafe? loti loga o edae. 11 Emokafo liwila oto libo, Hemotina minadokati we ma sipisipila mako ma ya Sabati foliku haleku lumunaibo ya wewa anagunu lito li feka o edámanaibo nefe? 12 Sipisipi ya aifa idafa nefa, ido wenina ya hula idafa minae, loti holiyámafe? Yagunu Sabati foliku mona dowa molanubo ya lo molaibo ha ya fukámanune, loto lobiye. 13 Lobito wewama, Aga sinolo, lomuito ana sino lito ana filiga nebo yamaidana oto li dowa feyaifa, 14 ido Falisi we yasi feka lumuti, Yesu hofo fulinune, loti ha hudala hiti uwae.

Yesukafo Goti ya houba-naba o edaibo ha

15 Hawa lo hifiyabo ha ya Yesukafo holitoto numuna ebawa ya fulitoto wito, wenina naba ege uwato, idafa i hiliyabo wenina muki ya li faka lo betito feto libo, 16 Nemo ya li oloto pi binune, loti wenina lobiyámilo, loto lo fuko betiye. 17 Mona feito molaibo yagunu homu aidena Gotikafo polofeti Aisaiya ha welalo molaito feto libo,

18 Moda me ya ya houba-nabane we wa molo o edobo ya lune-hane muto dowa loto wa edobo we ne. Weune ya molo edoto emokafo eito feka wenina mona lifefe lo betiyobo ha ya lobinogolaiye. 19 Emo yama ha naba loto moliya fi biyámageto hanudo-hanudo ya nola holiyámanigilae. 20 Wenina holi hikitina aubala minámibo ya honofa fokibo yaidana oti minabo yagunu leko fulito betinowe, loto ámanogolaiye. Ido wenina weudina you libo ya lamena le hefola efoma libo yaidana oti minabo yagunu hofo finowe, loto ámanogolaiye. Ido hala fefe libo ya holiti meyalo molo minanado ya hamena dowa oloto pinaibo ne. 21 Ido huliyalo ya eito feka wenina mona-mona yasi ade li faka lo ledanaiye, loti hiyabala anabo ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 42:1-4) nebo hama ya ayalo iye, loto lobiye.

Yesukafo Belesebuli yagunu libo ha

(Mk 3:20-3 Lu 11:14-23, 12:10)

22 Ena we ma Satani himiwela lula-halau mino edaito, nomuna likoto ha ladámibo we ya Yesu nedo ilimiti ato, li faka lo edaito, ya ha loto ido idafa-adafa waiye. 23 Feto feyaito, ya wenina mau minabo muki yasi wati elegiti feto loga abo, Wewa ya Defiti yufa fibo we nefe? lato, 24 Falisi wenina yasi hawa labo holiti feto labo, Wewa ya Satani himiwela wenabatina Belesebuli aubala yakafoko Satani himiwela li fulo betito idipi molaiye, loti lae.

25 Feto lato, Yesukafo hatina kiyabo ya holitoto feto lobibo, Mako wenina eimotina foki filiga-filiga oti fina fi minanabo ya ebatina li hopa itanigilae. Ido numuna meya malo weninafe ido yufa makoku weninafe eimotina foki filiga-filiga oti fina fi minanabo ya muki u hopa unigilae. 26 Ido Satanikafo eimola Satani weninala heni betitoma ya eimola foki filiga-filiga anogolageyama weninala hiyaba o betibo ononala igaidana oto auba ito minanaibo ne?

27 Ido nemokafo Belesebuli aubala lito Satani himiwela wenina lutina-hatinau nebo idipi molotoma ya hemotina egetina molabo weninatina-mota ya hemakafo auba bito, wenina lutina-hatinauti Satani himiwela li fulo betiti idipi molo-molo o minae? Yagunu egetina molabo wenina yasi ya wa betiti hona molo betinigilae. 28 Feito nefa, ido Goti Weuna mino nedaibo aubalakafo wenina lutina-hatinauti Satani himiwela li fulo betito idipi molotoma ya moda okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo mona ya hemotinaloka li oloto pi betiye.

29 Feito nefa, we makafo aubafofo libo we ma numunalau ya fukoto yoto huwamenala linowe, lotoma ya homu uto aubafofo libo we ya nala i edageto ya huwamenala muki linogolaiye.

30 We makafo nemodo kelámanaibo ya uwonefo minanogolaiye. Ido we ma nemogi maina wenina li nuba o betiyámanaibo we yakafo wenina heni fulo betinaiye.

31 Yagunu lobinowe. Holilo. Wenina lifimatina mona-mona muki ido wenina hamadina hiyabo hatina lifimatina muki ya hilili o betinogolaifa, ido masi Weuna Fele hamana hinabo ya lifimatina hilili o betiyámanogolaiye. 32 Ido masi nemo We Hula ya hamane hinabo wenina ya lifimatina hilili anogolaifa, Weuna Fele hamana hinabo wenina ya lifimatina hilili o betiyámanogolaiye. E'e, hamena onesafe, ido hamena nabalo fedanaibofe, lifimatina ya minowa-minowa ageto hilili ámanogolaiye.

Yá ilawa ibo ha

(Lu 6:43-45)

33 Yá dowa minanaibo ya ilawa dowa inogolaiye. Ido yá nosámibo minanaibo ya ilawa nosámibo inogolaiye. Feito wenina ya yá ilawa wafefe loti wanigilae. 34 Hemotina hosofa olufola minabo, wenina nosámabo igaidana oti ha dowa ma lanae? Feito lutina-hatinau holiyabo nebo idafa yauti wetina yamo hawa ya lanaibo ne. 35 We dowa yakafo idafa dowa weuna-lula-hala neguti ya idafa dowa li oloto pito, ido we nosámibo yakafo idafa nosámibo weuna-lula-hala neguti ya idafa nosámibo li oloto piye.

36 Feito nefa, lifimatina li binaibo hamena nabalo ya wenina aifa ha labo muki yagunu lifima hona molo binaibo ne, loto lobiyowe. 37 Yagunu ha lo-lo ado yaloma holito ya lifimala minámibo we nefe, ido lifimala nebo we ne, loto hona molanogolaiye, loto lobiye.

Goti aubala lilibibo idafa wanune, labo ha

(Mk 8:11-12, Lu 11:29-32)

38 Ena Falisi we ido lo molaibo ha api itibi-itibi abo we yasi loga o edabo, Api lilibiyanibo we, Goti aubala lilibibo idafa ma hemokafo li oloto piyageto wanune, loti lae.

39 Lato, Yesukafo liwila oto lobibo, Hemotina mona nosámibo moloti Goti kelámabo wenina yasi Goti aubala lilibiyageto wanune, loti lafe? Feto lafa, idafa hofawa Goti aubala itibibo idafa ma li oloto pi biyámanaibo ne. Ido polofeti Yona ulalo Gotikafo aubala ilibibo mebe-maba yako li oloto pi betinaibo ne. 40 Feito Yona fo hamena tili (3) ido lubuka hamena tili (3) yalo ya laefa naba-naba houmalau nebo yamaidana oto nemo We Hula ya fo hamena tili (3) ido lubuka hamena tili (3) yalo ya mika lulau yau minanogolowe.

41 Ena lifimatina binaibo hamena nabalo ya Ninife numudo minabo we yasi sinoiti, sino loti, onesa me ya minabo wenina sigiya lo betinigilae. Ninife numudo minabo we yasi Yona ha libo ya holiti lutina-hatina elepa iyafa, ido onesa moda Yona li fulo edobo we ya meu minofa, lutina-hatina elepa iyámae. 42 Ido lifimatina binaibo hamena nabalo ya Seba mikau minabo wenina hiyabatina wena yakafo sinoito, sino loto, onesa me ya minabo wenina sigiya lo betinogolaiye. Seba wenina hiyabatina wena ya Solomoni ya ha mananau nebo we nenako, uto hala dowa holinowe, loto mika faiga-faigakati aibo nefa, ido onesa moda Solomoni li fulo edobo we ya meu minofa, ha lobo ya holiyámae.

Satani himiwela ma ebalalo liwila oto aibo ha

(Lu 11:24-26)

43 Ido Satani himiwela we ma lula-halau mino edaibo lulauti loto fulo edoito uto hafali mikau yaleka monimo uto foli minanowe, loto yaidana eba ma monito wita omo wifa, eba ma oloto piyámiye. 44 Oloto piyámoto feto loto libo, Homu minobo numuna fulo edobo yalo hofa liwila oto unowe, loto holito liwila oto wiye. Liwila oto lo fedoto waima numuna hilili oto, feke loto, idafa-adafa muki lulau fefe lotoko ne. 45 Ido hofa feka uto Satani himiwela seweni (7) hasuwala nosámibo fiyabo hasuwalala li fulo edoti minabo ya idipito aito, numunawa yau yoti unoti sinoiti minae. Feti minato, wewa ya homu Satani himiwela makoko lula-halau nebo ya nosámifa, ido aliga Satani himiwela muki lula-halau minabo yasi li nosámibo naba-naba o edabo ne. Ido monawa yaidana ya onesa me ya minabo mona nosámibo molo-molo o minabo wenina minadoka feito oloto pinaibo ne, loto lobiye.

Yesu olafogi unalafo-motagi abo ha

(Mk 3:31-35, Lu 8:19-21)

46 Ha lobi neto ya moda olafogi unalafo-mota yagi feka hiyaba minoti, ha lomunogolone, loti lato 47 we makafo feto lomuibo, Moda okafogi unakafo-motagi ha lohumunigili feka hiyaba minae, lomuito, 48 liwila oto feto loto libo, Hema ya onefo ne? Hema ya unanefo-mota minae? loto 49 ege-ege moniyabo we minado ya anagunu hetu pito libo, Moda meu ya onefo ido unanefo-mota minae. 50 Ido masi okulumau Menefo hala dowa kibo mona meyalo molo-molo abo ya unanefo ido atonefo ido onefo ya minae, loto liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU