Matthew 16

Goti aubala lilibiyageto wanune, labo ha

(Mk 8:11-13, Lu 12:54-56)

Ena Falisi we ido Sadusi we yasi hepa molo munune, loti Yesu nedo loti ya feto labo, Okulumauti Goti aubala lilibinaibo idafa ya lilibiyageto wanune, loti lae. Lato, emokafo liwila oto lobibo, Lunaga ya fo sapito okuluma ufa luta libo watima, ya leda fo lanaibo ne, loti lo-lo ama ne. Ido leda ya okuluma lubufa loto asi aitoma, eletifo ya ho inogolaiye, loti lo-lo ama ne. Ido hemotina ya okuluma monawa ya wati holifefe loti holitafa, ido nemogunu ido eletifo hamena yagunu ya mebe-mabawa fedibo wati ya monawa holifefe loti holinabo ya ogofuwámae. Mona nosámibo moloti Gotigi kelámabo wenina yasi Goti aubala idipibo idafa moniti wita afa, ido Goti aubala idipibo idafa ma ya li oloto pi betiyámanaibo ne. E'e, polofeti Yona ulalo Gotikafo aubala ilibibo mebe-maba yako li oloto pi betinaibo ne, loto lobito fulo betito wiye.

Falisi we ido Sadusi we yisitina ha

(Mk 8:14-21)

Ido ege-ege moniyabo we momeno anawa filigaleka ya u fedoti beleti hatina molaito liti aguwámae. Ido Yesukafo libo, Falisi we ido Sadusi we yisitina ya ekei oti monilo, loto lobiye. Hawa lobibo ya eimotinagu loyolalo-melo oti ya feto labo, Beleti loto itámoninako, yagunu, loti lae. Ha labo ya Yesu holitoto feto libo, Holi hikitina hefola efoma nebo we, nedafaito beleti itámabo yagunu loyolalo-melo o minae? Hemotina ya holifefe ladámoti minafe? Beleti faifu (5) lito wenina faifu tauseni (5,000) biyobo yama hatina molaife? Ido luma nebo liti owo nenaki ya holiyae? Yamagi hatina molaife? 10 Ido beleti seweni (7) ya wenina fo tauseni (4,000) biyobo yamagi hatina molaife? Ido luma nebo liti owo naba nenaki ya holiyae? Yamagi hatina molaife? 11 Beleti yagunu lobiyámowe. Igaidana oti holifefe loti holiyámae? Hemotina ya Falisi we ido Sadusi we yisitina ya ekei oti monilo, loto lobiye.

12 Ayalo ha libo mona ya moda holiyabo, Yisi ona yagunu ekei oti monilo, loto ladámoto, Falisi we ido Sadusi we api itibiyabo hatina yagunu ekei oti monilo, loto lobibo hawa monawa ya holifefe loti holiyae.

Pitakafo Gotikafo ilifi molaibo we Kilisto yama minane, lomuibo ha

(Mk 8:27-3 Lu 9:18-21)

13 Yesukafo Sisalia Filipai ebau lototo ege-ege moniyabo we loga o betito feto libo, Wenina muki yasi nemo We Hula yagunu ya hema ne, loti lo-lo ae? loto ya loga o betiye. 14 Loga o betito, liwila oti feto loti labo, Wenina maleka masi Yoni noku i beti-beti aibo we ya minane, loti lo minae. Ido maleka masi Elaiya ya minane, loti lo minae. Ido ma yasi Yelemaiyafe, ido we ma polofeti minagu yauti we ya minane, loti lo minae, loti lomuwae. 15 Ido hemotina yasi nemo ya hema ne, loti lo minae? loto loga o betiye.

16 Saimoni Pitakafo feto libo, Hemo ya hilifi molaibo we Kilisto, Goti minowa-minowa aibo we Hipala ona ya minane, loto lomuiye.

17 Lomuito, Yesukafo libo, Ba-Yona hipala Saimoniyo, ha feito lanibo ya wenina yasi lo oloto pi homámae. Aya hawa ya menefo okulumau nebo wekafo fefe loto li oloto pi hedaibo yagunu dowa loto holi minomo uwane. 18 Hemo ya Pita minane, loto lohomowe. Ido hefana naba-naba me ya mulalo ya mono weninane li nuba o betimo yowoto fulimo uwabo mona li yoima o betinaibo ya ogofuwámanaiye. 19 Ido okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilala hanu-wela ito huto feyananibo auba ya humunowe. Ido idafa muki mikalo nala inanibo ya ayaidana oto okulumau yagi nala moda itaibo ne. Ido idafa muki mikalo wina ananibo ya ayaidana oto okulumau yagi moda wina otaibo ne, loto lomuiye. 20 Lomutoto ege-ege moniyabo we maleka ya lobibo, Nemo yagunu ilifi molaibo we Kilisto ne, loti wenina muki lobiyámilo, loto lo fuko betiye.

Yesu hofo fuliyato fuliguti sinoinaibo ha

(Mk 8:31-9:1, Lu 9:22-27)

21 Hamena yaloti Yesu Kilistokafo apito ege-ege moniyabo we ha lo oloto pi bito feto libo, Ena Yelusalemu numudo uwoto wenina hiyabatina we ido Goti sokila hi muwabo we ido lo molaibo ha api itibiyabo we yasi hena naba-naba li mofu nedoti hofo nedo fuliyato, fo hamena tili (3) minoto ya li sinoi nedanogolaiye, loto lobiye.

22 Ena Pitakafo ilimito anawaleka uto hanu muto ya libo, Ake, Wenabao, moda idafawa ya ona fedo homámanaibo ne, loto auba ito lomuiye. 23 Lomuito, Yesu elepa ito libo, Sataniyo, negeka uwa. Hemo ya hefanalo hine uteba inabo hefana yaidana oto minane. Goti hala kibo yaidana oto haka kiyámoto, aifa mikalo wenina hatina kiyabo yaidana oto haka kiyanibo ne, loto lomuiye.

24 Yesukafo ege-ege moniyabo we ya lobibo, We makafo nemo nege molanowe, lotoma ya eimola lula-halau holinaibo idafa ya fulitoto, yá yofola ya mofuto nege molanaiye. 25 Yagunu we makafo eimola ula etuwagunuko holi minoto fulinaibo we ya u hopa unogolaiye. Ido we makafo nemogunu holito monimo uto ula etuwa fulinaibo ya nomuna hofawa minowa-minowa anogolaiye. 26 We makafo mikalo idafa-adafa muki ya wa noto monimo wifa, ido weuna-lula-hala u hopa unaibo we ya wa naibo idafa-adafala igaidana oto ana li faka lanaibo ne? Ido nena-idafakafo meina fito weuna-lula-hala hofa liwila oto linaiye? 27 Ena nemo We Hula ya Menefo lamenala nabau yau okulumau enisolenegi maina ya oloto pito loto wenina muki eimotina monatina molado ya lifimatina hona molo binogolowe. 28 Nemo ona lobiyowe. Onesa me ya sinoi minagu yauti malekama ya fuliyámoti, homu ya nemo We Hula ya weninane hiyaba o betinowe, loto anobo hamena ya wa nedanigilae, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU