Matthew 17

Yesu ula u eitoma bulibo ha

(Mk 9:2-13, Lu 9:28-36)

Fo hamena sikisi (6) ya utaito Yesukafo Pitale, ido Yemusile unalafo Yonile idipito obula naba fanalo yoti eimotina yako minato, nomudinalo Yesu ula ya u eito bulito, hola-wela ya fo lamenala yaidana oto lamena aito, ido ulalo owo ya feke ona libo yaidana oto lamena aiye. Ayalo Mosesete ido Elaiyate oloto piti emogi ha lo minato wa betiyae. Wa betiti Pitakafo feto libo, Wenabao, melo minonibo ya dowa liye. Heimoka holinanibo ya numuna holo-hala tili (3) huwogeto, ma ya hemo numunaka minanaiye. Ido ma ya Mosese numunala minanaiye. Ido ma ya Elaiya numunala minanaiye, loto lomuiye.

Feto lito, moda hawa lo nedo ayalo ya limu ma lamena hu-hu liboma ya moda loto wase i betito, ya moda limuku yauti nola ma holiyabo feto libo, Me ya ya lune-hane muwobo Hipane ya ne. Emo ya dowa loto wa edowe. Hala ya lutina-hatinau holilo, loto liye.

Ena ege-ege moniyabo we hawa nola holiti ya mikalo lumu fou loti holi naba-naba holiyato, Yesukafo ya minado loto utinalo lito ya feto lobibo, Mikalo yati sinoiti holi holiyámilo, loto lobito, wa faka loti wa edabo ya wenina ma minámato, Yesu eimola yako ne.

Ena obulaloti monimo lomado ya Yesukafo lobibo, Idafa onesa wa edabo ya wenina ma lobiyámoti, minomo uwato nemo We Hula ya fulinoguti sinoitoto ya lobinae, loto lo fuko betiye.

10 Lo fuko betito, ege-ege moniyabo we feto loti loga o edabo, Elaiya homu anaibo ne, loti lo molaibo ha api itibi-itibi abo we yasi neidafaito feto lo minae? loti loga o edae.

11 Loga o edato, feto libo, Ya ona ne. Elaiyakafo homu loto idafa-adafa muki ya lifefe lanogolaiye. 12 Feito neboma nefa, Elaiya ya moda lotaifa, wati wafefe loti wa edámoti, idafa-adafa muki lutina-hatinau holiyabo ya fe edotama ne, loto lobiyowe. Ido ayaidana oti nemo We Hula ya hena naba-naba numunigilae, loto lobiye. 13 Feto lito, ege-ege moniyabo we ya Yoni noku i beti-beti aibo we yagunu lobiye, loti holiyae.

Yesukafo Satani himiwela li fulo edoto ilifibo ha

(Mk 9:14-29, Lu 9:37-42)

14 Emotina ya wenina nuba oti minado ya liwila oti lo fedato, we makafo loto hinalo hina obula fito 15 feto libo, Wenabao, hipanegunu luka-hakau milumala holiyo. Hululu hofoto ula ogofu naba-naba li muito, hamena-hamena sokufe, ido noku yau lumu fou lo-lo aiye. 16 Feito hege-hege moniyabo we minadoka ilimito ofa, ula li faka lo edanabo ya ogofuwámae, loto lomuiye.

17 Lomuito, Yesukafo libo, Ake, hemotina holi hikitina minámito monatina lekesa ibo molabo weninao, hamena nenaki ya hemotinagi minanowe? Ido hamena nenaki ya hemotina henatina mofu betinowe? Hipawama ilimiti nemodo alo, lobito, 18 ilimiti ato, Yesukafo Satani himiwela hanu muito, hipa lulauti fulo edoito wito, ayalo ya moda faka loitaiye.

19 Ena ege-ege moniyabo we eimotinako minoti Yesu nedo loti feto loga o edabo, Li fulo edoto ilifinubo ya neidafaito ogofuwámone? loti loga o edato, 20 feto libo, Holi hikitina hefolako nenako, yagunu ilifinabo ya ogofuwámae. Feito nebo nenako, nemo ona lobiyowe. Holi hikitina ya yá holipa ilawa yaidana oto minanaibo ya obula yowa ya okaleka fulitoto meleka ano, lomunabo ya anogolaiye. Ido idafa ma yagunu ogofuwámone, loti ladámanabo ne. 21 [Feto feyanafa, ido aya Satani himiwelawa yaidana hilibo yagunu ilifinune, lotima homu wetina-idafa moi iti Goti lomutiko ilifinigilae. Ilifinabo hanu ma minámiye,] loto lobiye.

Yesu ya fulito sinoinaibo ha

(Mk 9:30-32, Lu 9:43-45)

22 Ido Galili yalo maina uwato, Yesukafo feto libo, Nemo We Hula ya wenina adinalo biyato 23 hofo nedo fuliyato, fo hamena tili (3) uwageto fulinoguti ya li sinoi nedanogolaiye, loto lobito, holiti lutina-hatina hena naba-naba aiye.

Fele huliyagi numuna naba hefana takisi meina fibo ha

24 Ena Kapeneyamu numudo lo fedato, ya fele huliyagi numuna naba hefana takisi li-li abo we yasi Pita nedo loti loga o edoti labo, Api itibibo we yakafo fele huliyagi numuna naba hefana takisi ya fulo-fulo ámife? loti lae.

25 Lato, liwila oto lobibo, Moda fulo-fulo aiye, loto lobito numunau yoi neto, ayalo Yesu loto homu loga aibo, Saimoniyo, haka kiyo. Mikaleka wenina hiyabatina we wenaba ya igalekati hefana takisi li-li ae? Weninatina yalekatife, ido mika malekamati abo wenina yalekatife? loto loga o edaiye. 26 Loga o edaito, Pitakafo libo, Mika malekamati abo wenina yalekati li-li o minae, lito ya Yesukafo libo, Feto nebo nenako, lemo hipatina minonibo ya hefana takisi fulámanubo ne. 27 Nefa, lutina-hatina holi lumunabo nosámotanaiye, loto uto momenoku ya laefa liyabo nala ya noku fuloto laefa hana linanibo ya ika oto welau ya li atoto hefana ma minanaibo ya lito hemote nemote hulitelo hefana takisi ya biyo, lomuiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU