Matthew 18

U homu moloto nebo ha

(Mk 9:33-37, Lu 9:46-48)

Aya hamenalo ya ege-ege moniyabo we Yesu nedo loti loga o edabo, Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilalau ya hema homu moloto huliya nebo we minanogolaiye? loti loga o edae.

Loga o edato, olufo hefola ma sula fito, aito nomudinalo minagu li sinoi edoto feto libo, Nemo ha ona lobiyowe. Hemotina monatina ya li elepa iti u olufo hefola yaidana oti feyámanabo ya okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo we hilalau yau aguwámanigilae. Ido we ma lula-hala lito lumuto olufo hefola me ya yaidana anaibo we ya okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo we hilalau u homu moloto huliya nebo we ona minanogolaiye.

Ido ma yasi nemogunu holiti olufowa hefola meidana oto minabo wenina li houna i betinabo ya nemogi li houna i nedanigilae, loto lobiye.

Mona nosámibo yakafo wenina ika o betinaibo ha

(Mk 9:42-48, Lu 17:1-2)

Ido Yesukafo ha ma feto libo, We makafo olufowa hefola holi hikito nomabo wenina yauti ma ya hola ito holi hikila li hopaitanaibo wewa ya analo hinalo liti henobalalo hefana naba-naba nala iti ho nolula hamulupigu no noto fulinaiye, loti fulo edabo neko, moda dowa loto feyadi ne.

Mika negu-negu ya idafa nosámibo yakafo holi hikito nomabo wenina ya hatina fito hanu lalototi ika o betinaibo ne. Idafa-adafawa nosámibo ya moda fedanogolaifa, ido we makafo holi hikito nomabo wenina ya hatina lito hanu lalotoka yati ika o betinaibo we ya hena naba-naba holinaibo ne. Yagunu aga yakafofe ido higa yakafofe lifima li mofu hedagetoma aga yafe ido higa yafe fukoto li fulito. Moda holiyafe? Feito aga filigakofe ido higa filigakofe mako minageto ya minowa-minowa abo ebalo yonanibo mona yakafo aga loitife ido higa loitife nebokafo fiyámanaibo soku unanibo mona ya li yoima edaiye. Ido nomuga yakafo idafa wa edoto lifima li mofu hedagetoma ya nomuga kilito fulo. Feito nomuga makoko minageto minowa-minowa abo ebalo ya unanibo mona yakafo nomuga loiti minageto so fiyámanaibo soku yau unanibo mona ya li yoima edaiye.

10 Ido wati monilo. Wenina olufowa hefolaidana yauti ma ya miyanumu o edámilo. Ha me ya lobiyowe. Holilo. Enisole hiyaba o betiyabo okulumauka minabo yasi hamena-hamena Menefo okulumau nebo we ya hola-wela wa o minae. [ 11 Yagunu nemo We Hula ya moni faluku abo wenina ya monito wita oto li nomudina wanowe, loto obo ne.]

Sipisipi moni faluku aibo wase ibo ha

(Lu 15:3-7)

12 Hatina kiyalo. We ma sipisipila wani hadeti (100) neguti mako ma moni faluku agetoma, wewa yakafo sipisipila muki nainti-naini (99) aifa nebo ya fulo betitoto obulalo ya uto, sipisipila mako moni faluku aiboma ya monito wita ámanaife? 13 Ha ona lobiyowe. Moda monito wita oto li oloto pinaibo ya lula-hala dowa holibo mona yakafo sipisipila nainti-naini (99) ya aifa nebo yagunu lula-hala dowa holibo mona yama li yoima edanogolaiye. 14 Feito ayaidana oto Metinafo okulumau nebo we yakafo olufowa hefola minagu yauti mako ma moni faluku anaiye, loto hala holiyámibo ne, loto lobiye.

Nosámibo mona molo hedanaibo ha

15 Ena mono weninaka minaguti hounakafo makafo mona nosámibo molo hedanaibo ya uto heimotinako minoti nosámibo mona molaibo yagunu hanu umo. Hanu muwageto haka ya holifefe loto holiyagetoma hounakafo hofa liwila oto linanibo ne. 16 Feito nefa, ido haka holi fulagetoma, hemogi we makofe ido loitife maina ha holinabo ya idipito nedo unae. Aliga wenina loitife ido loitigi-makogife ya ha lanibo ya onae, loti lobinigilae. 17 Ido hatina ya holiyámagetoma monolo nuba abo wenina lobiyageto, uti lomuwato hatina yagi holiyámagetoma ya eito feka wenina ido hefana takisi li-li abo we mona molo betinabo yamaidana oti mona molo edanae.

18 Ha ona hula lobiyowe. Me ya mikalo nala inanibo ya ayaidana oto okulumau yagi nala moda itaibo ne. Ido idafa muki mikalo wina ananibo ya ayaidana oto okulumau yagi moda wina aibo ne.

19 Hofa lobiyowe. Mikalo me ya loiti masi idafa-adafa magunu holiti, lutina-hatina mako moloti lumunabe? loti lomunaibo ya Menefo okulumau nebo wekafo holito idafawa muki feto fe betinogolaiye. 20 Yagunu wenina loitikofe, ido tili (3) yako ya nemo hulinelo maina minanabo ya emotina minagu yau minanogolowe, loto lobiye.

Houba-naba we ma hounalafo lifimala hilili o edámibo ha

21 Ena Pitakafo Yesu nedoka loto feto libo, Wenabao, hamena nenaki hounanefokafo mona nosámibo molo nedagetoma, lifimala hilili o edanowe? Hamena seweni (7) moloto ya modafe? loto loga o edaiye.

22 Yesukafo libo, Hamena seweni (7) molageto ya moda ne, loto lohomámowe. E'e, hamena sewedi-seweni (77) ya hilili o edomo uwo.

23 Yagunu okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya mikalo hiyaba wenaba makafo houba-nabala we lifima bibo ya lifefe lanogolowe, loto holibo we yaidana oto ne. 24 Ena lifima apito lifefe lo betimo wito we ma lifimala teni tauseni (1000) taleni ya nebo emo nedo ilimiti ae. 25 Ilimiti afa, lifimala liwila oto munaibo ya ogofuwáminako, yagunu hiyaba wenabala yakafo houba-nabala wenina ma feto lobibo, Wewa, olonafo, olufola yagi idipi eito wenina ononatinalo itageto, uti onona liyato, ononatina meinala ya linowe. Ido huwamenala muki ya hefanalo fuloti hefana liti ya hefanane moda naibo ya liwila oti numilo, loto lobiye. 26 Lobito yagunu houba-nabala we yakafo hinalo loto hina obula fito wako lo edoto feto libo, Wenabao, ha lanibo feto ladámoto, hiyaba mino. Hefanaka muki ya liwila oto humunogolowe, loto lomuiye. 27 Ido hiyabala we wenaba ya hala holito, lula-halau milumala holito, wina oto lifimala hilili o edaiye.

28 Hilili o edaifa, houba-naba wewa ya feka uto wa edaima ya houba-naba we ma wani hadeti (100) denaliyasi ya muito lifimala aifa nebo we ya wa edoto, henobala lito, ipili hito feto libo, Hefana homobo muki ya moda onesa liwila oto nomo, loto lomuiye.

29 Feto lito, houba-naba wewa ya hounalafo hinalo uto hina obula fito feto libo, Ha lanibo ya feto ladámoto, hiyaba mino. Hefanaka muki ya liwila oto humunogolowe, loto lomuiye. 30 Feto lifa, hala holiyámoto, ilimito uto nala numugu fulo edoto libo, Hefana lifima muki liwila oto nomagetoma wina hedanowe, loto lomuiye.

31 Feto lomuito onona maina liyabo hounalafo-mota yasi hounatinafo wabo ya lutina-hatina nosámito, hiyabatina we wenaba nedo uti hawa muki lomuwae. 32 Lomuwato, hiyabatina we wenaba yakafo wewa sula fito aito feto libo, Houba-naba we nosámanibo ona minane. Milumane holiyo, loto lonomaninako, hefana lifimaka muki ya hilili o hedowe. 33 Nemo ha lanibo holito, lune-haneu milumaka holiyobo yaidana oto hemo yagi hounakafo yagunu luka-hakau milumala neidafaito holiyámane? loto lomuto, 34 sebala hala-kala naba lito, nala numugu ula ogofu li munabo we adinalo bito feto libo, Hefana lifima muki liwila oto nomagetoma wina hedanowe, loto lomuiye.

35 Ena hemotina muki lutina-hatinau yau hounatinafo-mota lifimatina ya hilili o betiyámatoma Menefo okulumau nebo wekafo ayaidana oto lifimatina ya hilili o betiyámanogolaiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU