Matthew 19

We ma olonafo fuko fulitanaibo ha

(Mk 10:1-12, Lu 16:18)

Yesu aya hawa ya lo huloito Galili mika fulitoto, monimo Yudia mikau Yodani no naba filigaleka wito, wenina nuba naba-naba ege molato, ido yalo wenina idafa i hiliyabo li faka lo betiye.

Ido Falisi we yasi, hepa molo munune, loti emo nedo loti feto loti labo, We ma olonafo ya mona-mona molaibo yagunu fuko fulitanaibo we yakafo lo molaibo ha fukanaife? loti loga o edae.

Loga o edato, emokafo feto libo, Hana ya mika okuluma li oloto pibo wekafo

we wena li oloto piye,
loto ha mono lufuwau (Stt 1:27) nebo ha ya hitoti holifefe loti holiyámafe? Ido ha ma feto libo,

Yagunu wemoli yasi otinafo metinafo fulo betiti olodinafolo kelabo, loitiwa ya utina u mako loti minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Stt 2:24) ya nebo ne.
Yagunu loitiwa ya loiti minámiye. E'e, moda u makoko loti minainako, yagunu Gotikafo li kelaibo ya wenina fuko filiga-filiga o betiyámilo, loto lobiye.

Lobito, liwila oti labo, Feto netoma ya Mosesekafo we ma olonafo fuko fulitanaibo we ya hiyaba we minadokati lufuwa iyabo ya lito olonafo muto fuko fulitanaibo ne, loto libo ya neidafaito liye? loti loga o edae.

Loga o edato, liwila oto lobibo, Hemotina lutina-hatina gedibo yagunu Mosesekafo ya olodinafo fuko filiga-filiga fulanabo ya feti feyanae, loto hawa libo ne. Nefa, hana ya hanu yaidana oto minámima ne. E'e, we ma olonafo hopa li uno-uno oto moniyámibo ya fuko fulitoto uto wena eito linaibo we ya moda hume-ugele anaiye, loto lobiyowe, loto liye. 10 Feto lito ege-ege moniyabo we ya feto lomuwabo, Feto netoma wena liyámanogolaibo mona yakafo we wena maina mofu moloti minanaibo mona ya li yoima edaiye, loti lomuwae.

11 Lomuwato, ido emokafo feto libo, Wenina muki hawa holiyabo ya ogofuti meyalo molámanae. E'e, Gotikafo aya auba bibo wenina yako hawa meyalo molanae. 12 Feito we malekama ya otinafo houmalauti wenagi keloti ogofuwámanabo we minabo yagunu wena liyámanae. Ido wenina yasi we malekama li wenagi keloti ogofuwámanabo we gedanako yagunu wena liyámanae. Ido we malekama ya okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo we ya houba-naba o edanune, loti holiyanako, wena liyámanae. Hawa ya holifefe loti holiti holi ogofunabo ya hawa liti meyalo molalo, loto lobiye.

Yesu ya anagunu olufo hefola atatinalo libo ha

(Mk 10:13-16, Lu 18:15-17)

13 Ena olufo hefola ma Yesu nedo idipiti abo ya anagunu atatinalo lito emotinagunu holito Goti lomunaiye, loti lafa, ido ege-ege moniyabo we yasi hanu biyae. 14 Hanu biyato, Yesukafo feto libo, Okulumau nebo we wehudite wenina olufowa yaidana oti minabo wenina ya hiyaba o betinako, yagunu olufo nemodo anabo ya hanu hu betiyámilo, loto lobito, 15 ana ya atatinalo litoto, ebawa ya fulitoto wiye.

Idafa wa naibo we lomuibo ha

(Mk 10:17-31, Lu 18:18-30)

16 Ena we ma moda Yesu nedo loto loga aibo, Api lilibiyanibo we, nemo hofawa minomo yonabo mona ya linowe, loto holinobo ya nena mona dowa molanobo ne? loto loga o edaiye.

17 Loga o edaito, feto libo, Mona dowa yagunu neidafaito loga o nedane? Mako yako dowa ne. Ido hemo nomune hofawa minanowe, lotoma lo molaibo ha ya meyalo molo, loto lomuiye.

18 Feto lomuito, emokafo libo, Lo molaibo ha ya igamae? loto loga o edaito, Yesu feto libo,

Wenina hofo beti fuliyámo. Hume-ugele ámo. Idafa ugele liyámo. Ha sugi lobiyámo.
19 Okafo mekafo hulitina li faka lo. (Kis 20:12-16) Heimoka yagunu holiyanibo yamaidana oto wenina muki ya luka-haka biyo, (Lo5:16-20)
loto ha mono lufuwau nebo ha ya lomuiye.

20 Lomuito, we hofawe yakafo libo, Hawa muki ya moda meyalo molomo uwowe. Yagunu ma igaidana anowe? loto loga o edaiye.

21 Loga o edaito, Yesukafo libo, Hemo ufefe ona lanowe, lotoma ya uto huwamenaka muki ya hefanalo fuloto, hefana lito idafa wa námabo wenina ya hona moloto biyo. Feto feyageto ya okulumau huwamena dowa oloto pi humunogolaiye. Ido loto nege molo, lomuiye. 22 Lomuito, we hofawe yakafo hawa holito, idafa naba wa naibo nenako, yagunu lula-hala hena naba aito ya wiye.

23 Wito, Yesukafo libo, Ona lobiyowe. Huwamena naba-naba wa naibo we yakafo okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo hilalau yonowe, loto holinaibo ya hosa naba finaiye. 24 Ha hofa lobiyowe. Safu-kameli yakafo naka lulau unaibo ya hosa finaibo nefa, ido idafa wa naibo we yakafo Goti wehudite hilalau yonowe, loto holinaibo ya ito yoto hosa naba-naba finaibo ne, loto lobiye.

25 Lobito, ege-ege moniyabo we hawa libo ya holiti, elegiti feto loga abo, Feto nenako, yagunu hemakafo wenina li nomudina wanaiye? loti lato, 26 Yesukafo wenu fefe loto wa betito feto lobibo, Wenina yasi ya ogofuwámafa, Goti yakafo idafa-adafa muki feto feyanaibo ya moda ogofuto ne, loto lobiye.

27 Lobito, Pitakafo loga o edoto feto libo, Lemo moda idafa-adafa muki fulitoto hege moloninako, nena idafa linubo ne? loto lito 28 Yesukafo libo, Ona lobiyowe. Idafa-adafa muki hofawa oloto pinaibo hamenalo ya nemo We Hula yakafo wenina hiyaba o betinowe, loto lamenau ekeni folomolo ya amedoto, hemotina nege-nege moniyabo yagi ekeni folomolo ya tuwelu (12) yalo amedoti minoti Isilaeli wenina afu monalo-monalo tuwelu (12) ya hona molo betiti weninawa hiyaba o betinae. 29 Ido wenina masi ya nemogunu holiti numunatina ebatina, yatinafo unatinafo emonatina, otinafo metinafo, olufotina, midina fulitanabo wenina ya ayalo naba-naba liwila oti liti, ido nomudina hofawa minowa-minowa oti minomo yonigilae. 30 Feito nefa, ido wenina abi hulitinagi we minabo ya hulitina ya lumunaibo ne. Ido hulitina lumibo wenina ya hulitinagi we minanabo ne, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU