Matthew 20

Nala waini ilawa hifibo minau onona linabo ha

Okulumau nebo we wehudite weninala hiyaba o ledaibo monala ya mika yawala yaidana oto ne. Leda luwaila fo yoito mika yawala uto nala waini ilawa hifibo migu ya onona linabo we idipito anowe, loto wiye. Feito uto wewa onona linabo wemoli ya fo hamena mako onona liti ya onona fo hamena mako hefana meina denaliyasi mako ya linae, lobito, O, linune, loti lato, ido nala waini ilawa minau ya onodo idipi molaiye. Aliga fo lo gedito maketilo uto, wemoli ma aifa sinoi minabo ya wa betito lobibo, Hemotina yagi nala waini ilawa mineu uti ya onona liyato onona meina fefe loto binogolowe, loto lobito onodo uwae.

Uwato, ido folilo yagi hofa liwila oto uto, ido lunaga yagi hofa uto, wemoli ma ya ononalau idipi molaiye.

Ido lunaga fo hufinogolaibo hamena yaidana uto, wenina malekama sinoi minabo ya wa betito lobibo, Neidafaito aifa foli sinoi minae? loto lobiye. Lobito, emotinasi lomuwabo, We makafo onona linubo lomáminako, aifa minone, loti lato, emokafo libo, Hemotina yagi mineu uti nala waini ilawa onona li nedalo, loto lobiye.

Ena lunaga molotaito mika yawalakafo hiyaba aibo we lomuibo, Onona liyabo we muki ya li nuba oto, onona litato aliga abo we onona meinatina ya homu biyo. Ido homu abo we meinatina ya aliga biyo, loto lomuiye. Feto lomuito wenina fo sapito lunaga loti onona liyabo we muki ya onona fo hamena mako meinala hefana denaliyasi mako ya biye. 10 Ido leda luwailati onona apiti liyabo wenina yama meina naba linubo ne, loti hatina kiyafa, ayaidana oto wenina muki yagi onona fo hamena mako meinala hefana denaliyasi mako ya biye.

11 Feito bito, meina liyado ya mika yawala ya hanu muti lomuwabo, 12 Wenina aliga abo ya hamena foumako onona liyabo, ido lemo ya leda luwailati loto onona naba li minogeto fo ligu onona liyonibo meina li mako itoto meina yaidana oto lomane, loti lomuwae.

13 Lomuwato, emokafo we ma liwila oto lomuibo, Weninane, li nosámibo hedámowe. Hemokafo onona lito ya fo hamena mako meina hefana denaliyasi mako ya linowe, loto labe? 14 Yagunu meinaka lito uwo. Aliga aibo we ya hemogi meina ayaidana oto binowe, loto holiyowe. 15 Nemo neimo idafanema nenako, yaidana-meidana anowe, loto holinobo ya feto ámanobo nefe? Ido idafa bi holiyonako, yagunu luka-haka naba hofo nomabe? loto lomuiye.

16 Feito wenina abi loti hulitinagi we minabo ya hulitina ya lumunaibo ne. Ido hulitina lumibo wenina ya hulitinagi we minanabo ne, loto lobiye.

Yesu ya fulito sinoinaibo ha

(Mk 10:32-34, Lu 18:31-33)

17 Yesu ya Yelusalemu yonowe, loto ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya idipito eimotinako hanudo uwabo ya feto lobibo, 18 Moda Yelusalemu numudo akaisa yowogeto, yalo nemo We Hula ya sokila molo muwabo we wenabatinagi ido lo molaibo ha api itibiyabo wegi adinalo biyato, ha fi numuti hofo nedo fulinune, loti 19 eito feka wenina adinalo biyato, hamane hiti, nala osogunu ikula hofo nedoti, yá yofolo ya hofo nedo fuliyato, fo hamena tili (3) uwageto fulinoguti ya hofa sinoinogolowe, loto lobiye.

Sebedi hipala loiti Yesu hafulalo minanoiye, loti holiyaibo hatina

(Mk 10:35-45)

20 Ena aliga Sebedi olonafo idafa ma linowe, loto holito, ido hipala loiti yagi Yesu nedo ato, otinafokafo hina obula fi muito, 21 Yesukafo loga o edaibo, Nena idafa linowe, loto holiyane? loto lito, liwila oto feto lomuibo, Hemo weninaka hiyaba o betinanibo hamena yalo hipane loiti ya ma fulo aga onaleka ito, ido ma aga adawaleka ito betiyageto, ya amedoti hafukalo we minanaiye, loto holiyowe, loto lomuiye.

22 Feto lito, Yesukafo libo, Loga o nedanibo idafa ya monawa holifefe ladámane. Nemo hasuwala fi nedanabo hapu ya hemotina yaidana oti ogofuti linaife? loto loga o betito, feto laibo, Aifa linoibo ne, loti lomuwaiye. 23 Yesukafo libo, Nemo hena holinobo yaidana oti holinigilaifa, ido hafunelo filiga-filiga minanaibo ne, loto lanobo ya ogofuwámowe. E'e, Menefokafo ebawa lifefe lo betitaibo wenina ebatina ya ne, loto lobiye.

24 Lobito, ege-ege moniyabo we teni (10) ya hawa holiti hounatinafo loiti hafuwalo we minanoiye, loti lainako, loitiwa holi nosámibo biyae. 25 Yagunu Yesukafo sutina fito ato lobibo, Hemotina holiyabo ya eito feka wenina hiyabatina we yasi onona liyabo ya eimotina hulitina li faka loti auba iti, feti feyalo, feti feyalo, loti ha lobi-lobi ama ne. Ido hiyabatina we wenaba yagi auba iti lobiti hiyaba o beti-beti abo monatina ya hemotina holi minama ne. 26 Holi minafa, ido mona molaboidana hemotina minagu ya molámilo. E'e, we ma hemotinagu yauti wenabatina minanowe, loto holinaibo we ya hemotina houba-naba ononatina ya liyaneyo. 27 Ido makafo wenaba ona minanowe, loto holinaibo ya nalalo houba-nabatina we minoto houba-naba onona liyaneyo. 28 Ayaidana oto nemo We Hula ya wenina houba-naba o nedanae, loto ámowe. E'e, houba-naba o betito, ido lifimatina yagunu u hopa utanae, loto eimotina ebatina lito fulinowe, loto owe, loto lobiye.

Yesukafo we loiti nomudina likaibo li falato betibo ha

(Mk 10:46-52, Lu 18:35-43)

29 Ena Yesugi ege-ege moniyabo wegi Yeliko numuna fulitoto uwado wenina nuba naba-naba Yesu ege uwae. 30 Ege uwato, moda we loiti ma nomudina likaibo ya hanu anawalo amedoti minaibo yasi Yesu aiye, loti labo ha holiti feto laibo, Wenabao, Defiti yufa fibo we, milumate holiyo, loti auba iti sula fiyaiye. 31 Feto laito wenina muki yasi, Ha hedámoti holoti minaliyo, loti hanu biyafa, wewa loiti yasi, Wenabao, Defiti yufa fibo we, milumate holiyo, loti oto yoti ha naba loti sula fiyaiye.

32 Laito, Yesu hanudo minoto sutina fito loga o betibo, Nemo ya hemotina neidafa o ledanaiye, loti holiyaiye? loto liye. 33 Lito, liwila oti feto laibo, Wenabao, nomude li falato ledanane, loto holiyoiye, loti lomuwaito, 34 Yesu lula-halau milumatina holito nomudinalo lito, ayalo nomudina falatito ege uwaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU