Matthew 24

Fele huliyagi numuna naba ya luko-mako anabo ha

(Mk 13:1-2, Lu 21:5-6)

Yesu fele huliyagi numuna naba ya fulitoto wido ege-ege moniyabo we ya fele huliyagi numuna naba huwabo ya ilibinune, loti emo nedoka ato, Yesukafo libo, Numuna huwabo idafa muki ya wafe? Nemo ona lobiyowe. Hefana makafo hefana ma mulalo nebo meidana oti waitámanigilae. E'e, muki ya itifu fulato, lumu fou lanogolaiye, loto lobiye.

Hena nosámibo fedanaibo ha

(Mk 13:3-13, Lu 21:7-19)

Yesu Olifi obulalo ya amedoto neto, ege-ege moniyabo we emo maina ya nedo loti feto lomuwabo, Hawa lanibo yama nena hamenalo oloto pinaibo ne? Ido igaidana oto mebe-maba ya fedanaibo wato hemo hofa liwila oto ananibo hamena ido mika okuluma hulanaibo hamena moda alili aibo ne, loto holinune? loti loga o edae.

Loga o edato, Yesukafo libo, Hemotina wenina masi loti hote itanae, loti wa fefe loti monilo. Wenina abi lokati huline liti, nemo Goti nilifi molaibo we Kilisto minowe, lanabo ya wenina muki hotina inigilae. Feito nenako, wafefe loti hiyaba oti minalo.

Ido fina ha ido lowa ha ya holinigilafa, holi biyámilo. Idafawa yaidana fedanogolaifa, mika okuluma hulanaibo hamena ya ayalo fedámanaibo ne. E'e, wenina mikau-mikau ya lowa fimo uwato, ido mikalo hiyaba we ma weninalagi ido hiyaba we ma weninalagi lowa fina fimo unabo ne. Ido mikau-mikau inagunu naba oloto pitoko minageto, ido mika mima naba anaibo ne. Ido idafa-adafawa muki ya wenipa olufo hedanigili utina apito ogofu aibo yaidana oto ne.

Ena aya hamenalo ya hemotina nemo weninane minanako, yagunu liti utina ogofu li biti hena naba li mofu betiti hofo beti fulinabo ne. Ido mikau-mikau wenina muki yasi weninane minabo yagunu lutina-hatinau holi nosámibo-asámibo binigilae. 10 Ido idafawa ya oloto pinaibo hamenalo ya wenina abi loti ya fulo nedoti hopa uti weninatina ya li uwotinafo-mota adinalo biti eimotina-eimotina uwolafo-uwolafo bulinabo ne.

11 Ido ha sugi polofeti abi lokati anabo ya wenina muki hotina inabo ne. 12 Ido mona nosámibo ya u naba-naba fedanogolainako, wenina muki ya lutina-hatina bi-bi abo mona ya fulitanabo ne. 13 Feti minanigilafa, holi hiki loti auba iti minobo henawa hulanaibo hamenalo yonabo wenina ya Metefokafo li nomudina wanaibo ne. 14 Ido wenina muki mikau-mikau minabo ya hawa holinigilae, loti wehudite hiyaba o ledaibo we hala ukuwa dowa ya lobimo uwato, hawa holitato, ena aliga mika okuluma hulanaibo ne, loto lobiye.

Idafa nosámibo aliga fedanaibo ha

(Mk 13:14-23, Lu 21:20-24)

15 Wenina yasi Daniyeli ha libo, Ha mono lufuwau (Dan 9:27, 11:31, 12:11) nebo hawa hitanabo ya holifefe loti holinigilae. Idafa nosámibo-asámibo muki idafa li hopaitanaibo idafa yagunu libo, aya idafawama eba felelo yalo minanaibo ya wa edanado 16 Yudia mikau minanabo wenina u obulaleka holi unigilae. 17 Ido ma numuna obito minanaidoti ya lumuto numunalau yauti huwamenala linaibo hamenala minámanogolaiye. 18 Ido ma ya minau onona linaidoti ya hofa liwila oto uto ulalo owo liyámanogolaiye. 19 Ido aya hamenalo ya wenipa olufo houmatinau nebogi, ido wenipa olufotina amina bi minanabogi ya hena naba holinabo ne. 20 Ido idafawa fedageto holi unabo ya asi naba anaibo hamenalofe, ido Sabati foli hamenalo ya oloto pitanaiye, loti Goti lomu-lomu o minalo. 21 Aya hamenalo henawa naba-naba fedanaibo ya mika okuluma oloto pido akaisati loto onesa hamenalo minaibo hena yaidana oloto piyámibo ne. Ido aliga yagi hena yaidana ma minámanogolaiye.

22 Hamenawa ya fukoto li fouma itámibo neko, wenina ma ya minámadi ne. Feito nefa, emokafo weninala wa molo o betibo yagunu holito hamenawa li fouma itanogolaiye.

23 Ido aya hamenalo we makafo, Wa edalo. Ilifi molaibo we Kilisto me ya ya ne, loto lanaife, ido, Walo. Yowa ne, loto lanaibo ya holi hikito umámilo. 24 Feito wenina masi oloto piti sugi ha lanabo, maleka nemo ya Kilisto minowe, lato ido ma yasi, Nemo polofeti minowe, loti feyanabo, ya idafa hofawa naba-naba eito-eito ido aubatina idipibo idafa li oloto pinabo, ya Goti weuna fi betibo weninala yagi hotina inune, loti ogofunabo neko ya hotina inadi ne.

25 Hamenawa aliga anaibo yagunu hemotina moda homu lobitowe. 26 Yagunu moda hafali mikau yola ne, latoma, ya aguwámilo. Ido moda numugu lulau meu ne, lanabo yagi holiyámilo. 27 E'e, hopanakafo filiga fo yoidokati hopana hito uto fo lumidoka ya wibo yaidana oto wenina yasi nemo We Hula hofa liwila oto anobo ya wa nedanae.

28 Holifefe loti holiyafe? Hono ula nedo yalo nama hiyala ya loti nuba ae, loto lobiye.

We Hula liwila oto anaibo ha

(Mk 13:24-27, Lu 21:25-28)

29 Ena hasuwala fiyabo hamenawa hulageto yalo,

Fo ya lubu ito, igana lamenala ya hulito, ofiya ya okulumauti limo iyageto, okulumalo nebo idafa muki ya momoga anogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 13:1 34:4) ya nebo ne.
30 Aya hamenalo nemo We Hula anobo mebe-mabane okulumalo yalo oloto piyageto, mikau-mikau minabo wenina muki wa nedoti ya hufo nama naba lato, nemo We Hula ya okuluma limulo minoto aubane nabagi ido lamena nabagi feyoto wa nedanabo ne. 31 Ena nemo enisolene ya idipi moloto bomu wekilofo nola aubafofo loti moloti mika filiga-filiga okaleka-wakaleka uti weuna fi betibo weninala li nuba o betinae, loto lobiye.

Yá sigolo monala yamo lilibibo ha

(Mk 13:28-31, Lu 21:29-33)

32 Hemotina ya yá sigolo monala yamo idafa lilibibo ha holifefe loti holilo. Yá sigolo akawa ya adoloma bu loto nowala minoto aila hofawa itoma, ayalo fo lanaibo hamena alili aiye, loti holiyae. 33 Feito idafawa muki yagi oloto pito hemotina wa minanabo, ya hamenawa moda selo ona molaibo ne, loti holinigilae. 34 Ha ona lobiyowe. Hamena onesa me ya minabo wenina malekama fuliyámato ya idafawa muki lobiyobo ya oloto pinaibo ne. 35 Mika okuluma ya hulanogolaifa, nemo hane ya minowa-monowa omo yoto huladámanaibo ne.

Hamena yagunu holifefe ladámae, loto libo ha

(Mk 13:32-37, Lu 17:26-3 34-36)

36 Idafawa muki oloto pinaibo hamena ya holifefe libo we ma minámiye. Ido okulumau enisole yagi holifefe loti holiyámae. Ido nemogi Hipala minobo ya holifefe loto holámowe. E'e, Metefo yako fedanaibo hamenawa ya holi ne. 37 Ido nemo We Hula hofa liwila oto anobo hamenalo ya Nowa nebo hamenalo wenina monatina molabo yamaidana oti mona molanabo ne. 38 No luta naba ya oloto piyámibo hamenalo wenina wetina-idafa no-ano noti, we wena mofu molato, we wena adinalo li biyato, feti yaidana-meidana monalo moni minato, Nowa sipiku yoibo yalo 39 no luta naba-naba wilito anaibo hamena ya holifefe loti holiyámato, no luta naba-naba wilito loto weninawa muki ya hililifa oto idipito wiye. Ido yamaidana oto nemo We Hula liwila oto anobo hamenalo ya feto feyabo yaidana anae.

40 Ido hamena yalo we loiti migu onona li minanaidokati ma ya liti ido ma ya fulo edanabo ne. 41 Ido wena loiti maina onona li minanaidoti ma ya liti ido ma ya fulo edanabo ne. 42 Feito ya nenako, yagunu Wenabatina liwila oto anaibo hamena ya holiyámanako, yagunu wati hiyaba otiko minalo. 43 Ido numuna yawala yakafo eletifo luwaila numunaneu ugele we fukoto yonaibo ne, loto holibo neko, midipuku ya hiyaba ageto fukoto yowámadi ne. 44 Feti hemotina yagi nemo We Hula anobo hamenane ya holiyámabo yagunu hiyaba otiko minalo, loto lobiye.

Onodo mona dowa molaibo wegi ido ma mona nosámibo molaibo wegi hatina

(Lu 12:42-46)

45 Yesukafo feto libo, Ena onodo we yauti hemakafo onona holi muto fefe loto lito ha mananau nebo we ne? Onona yawala yakafo, Wewa ya ononane liyabo wenina muki ya hiyaba o betito, wetina-idafa nanabo hamenalo ya wetina-idafa hona moloto bi-bi anaiye, loto weuna fi edaibo ne. 46 Aliga onona yawala liwila oto loto onodo we lomuido meyalo moloto onona li nebo we wa edageto ya dowa mino holinogolaiye. 47 Nemo ha ona lobiyowe. Onona yawala ya loto idafa-adafane muki hiyaba o nedanaiye, loto huwamenala muki ya onodo we analo molanogolaiye. 48 Feito molanogolaifa, ido onodo we ya monala nosámanaibo moloto, onona yawala ya henemane oto liwila oto ámanogolaiye, loto lula-halau holito 49 ya hounalafo-mota houba-naba we osogunu hofo betito, ido no noti lutina-hatina li hopa oti moniyabo wegi maina wetina idafa ido no-ano naba no-no minanae. 50 Ena wewa onona yawala liwila oto anaibo hamenala yagunu holiyámoto, ido onesa eletifo ámanogolaiye, loto holi nedo, aya hamenalo moda lo fedanaiye. 51 Fedoto we ya monona loiti iyabo wenina ebatinau yau ilifi molageto, ayau moda hufo naba-naba oti wetina hofala guti minanigilae, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU