Matthew 26

Yesu hofo fulinigili ha loti hudala hiyabo ha

(Mk 14:1-2, Lu 22:1-2, Yoni 11:45-53)

Ena Yesukafo hawa muki lo huloitoto ya ege-ege moniyabo we feto lobibo, Hamena loiti ma uwageto ya Goti Uta O Ledaibo foliwa oloto pinogolaiye, loti holi minae. Ido nemo We Hula ya uwonefo-mota adinalo biyato ya yá yofolo hofo nedanigilae, loto lobibo ne.

Ena hamena yalo sokila molo muwabo we hiyabatina we wenaba huliya Kaiyafasi numuna nabau ya sokila molo muwabo we hiyabatina wemoli yagi ido Yuda wenina hiyabatina wemoli yagi nuba oti, Yesu nedo momona oti analo-hinalo nala iti hofo fulinigili ha loti hudala hiyafa, wenina muki lowa fina fitanae, loti onesa meu foliwalo feto feyámokelo, loti lae.

Wena makafo no ladanuwa aibo Yesu atalalo leki edaibo ha

(Mk 14:3-9, Yo 12:1-8)

Ena Yesu ya Betani numudoka homu okola i hilibo we Saimoni numunalo minoto amedoto wela-idafa no neto, ya wena makafo nomu hefana pana hibo nomuku no ladanuwa aibo meinala naba nebo ya lito loto Yesu atalalo leki edaiye. Feto feyaito, ege-ege moniyabo we wati wa eleka fi muti feto labo, Meinala naba nebo idafawa ya neidafaito aifa fulaiye? Idafawa ya hefanalo fulaibo neko, meina naba lito idafa wa námabo wenina biyadi ne, loti lae.

10 Feto lato, Yesukafo aya ha ya holitoto lobibo, Hemotina wena me ya ya nedafaito hanu mu minae? Idafa dowa o nedaiye. 11 Holiyafe? Idafa wa námabo wenina ya moda hemotinagi hamena-hamena maina keloti minanigilafa, ido nemo ya hemotinagi hamena fana keloto minámanogolowe. 12 Fulinobo hamena selo ainako, yagunu yá nowala ladanuwa aibo unelo lekibo ya fuliyoto molo nedanabo yagunu ya feto fe nedaiye. 13 Yagunu ha ona lobiyowe. Hane ukune dowa mikau-mikau lobimo uti uti wenawa me ya idafawa fe nedaibo monala yagi maina lobimo uwato, ya emogunu holiwa-holiwa minanigilae, loto lobiye.

Yudasikafo Yesu ya uwolafo adinalo molanaibo ha

(Mk 14:10-11, Lu 22:3-6)

14 Ena we tuwelu (12) minaguti ya we ma huliya Yudasi Isikaliyoti sokila molo mu-mu abo we hiyabatina wemoli minadoka uto ya lobibo, 15 Nemokafo emo ya adinalo biyotoma, ya hefana meina nenaki numunabo ne? loto loga o betito, yalo emotinasi hefana siluwa teti (30) ya hitoti muwato liye. 16 Hefanawa lido yaloti ya adinalo binaibo hanu ya monito wita omo wiye.

Goti Uta O Betibo hoba-hobina nabo ha

(Mk 14:12-21, Lu 22:7-14, 21-23, Yo 13:21-30)

17 Ena foliwa ya beleti lifefe lageto pupu lanaibo idafa yisi ya molámoti aifa hiti no-no abo foliwa homu hamenalo ya ege-ege moniyabo we Yesu nedo loti lomuwato, numuna igau ya Goti Uta O Betibo wete idafa hofo hito lifefe lanune? loti loga o edae. 18 Emokafo libo, Numuna meya nabau ya we ma minanaido uti feto lomuilo, Api lilibibo wekafo feto lohumibo, Hamenane alili aibo yagunu numunakau nemogi nege-nege moniyabo wegi Goti Uta O Betibo hoba-hobina nanune, loto liye, loti ya lomuilo, loto lobiye. 19 Feto loto lobito, ya welalo moloti ege-ege moniyabo we Goti Uta O Betibo wetina-idafa hofo hiyae.

20 Ena lunaga fo sapito ya Yesugi ido ege-ege moniyabo we tuwelu (12) yagi numunawa yau amedoti minoti 21 wetina-idafa no minato, ya emokafo lobibo, Ha ona lobiyowe. Hemotina yauti we makafo nemo ya uwonefo-mota adinalo binogolaiye, lito, 22 lutina-hatinau hena naba-naba aito lomuwabo, Wenabao, nemofe? loti muki loga o edae. 23 Loga o edato, emokafo libo, We ma lape yau ana fulageto nemo yagi ane fulo ayau itanobo we yakafo uwonefo adinalo binogolaiye. 24 Nemo We Hula ya moda fulinobo hanune yagunu ha mono lufuwau iyadoma ya ayalo unogolowe. Feito unafa, ido nemo We Hulama ya uwonefo adinalo binaibo we ya aiyo, lifima ha naba-naba liwila oto linaibo ne. Olafo houmalauti oloto piyámibo neko, ya dowa minadi ne, liye. 25 Feto lito, uwolafo-mota adinalo binaibo we Yudasi yakafo lomuibo, Api lilibiyanibo we, nemogunu labe? lito ya, Heimoka moda lane, loto lomuiye.

Yesukafo mono hobina bibo ha

(Mk 14:22-26, Lu 22:15-2 1 Ko 11:23-25)

26 Ena wetina-idafa no minato Yesukafo beleti ma lito, dowae, lalowe, loto lomutoto ya lekoto ege-ege moniyabo we bito lobibo, Me ya ya nemo une ne. Liti nalo, loto lobiye. 27 Feto lo itoto ena nomu lito, dowae, lalowe, lomutoto ya bito feto lobibo, Hemotina muki ya nomuwa yauti nalo. 28 Me ya ya nemo lunune ne. Gotigi li hutifina betibo ha li auba i edaibo lunune yakafo lifimatina hilili o betinowe, loto wenina abi yagunu lekinobo ne. 29 Ido ha ma lobiyowe. No waini ya hofa ma moda námoto minomo uto uto Menefo hiyabate we wehudi hiyaba o ledaibo hilalau yau hemotinagi ya hofa nanogolone, loto lobiye.

30 Ena feto loto lobito, ya mono nama ma lotiti numudoti lumuti uti Olifi obulalo ya yowae.

Pitakafo Yesu huliya li faluku anaibo ha

(Mk 14:27-31, Lu 22:31-34, Yo 13:36-38)

31 Olifi obulalo yowato, ya Yesukafo libo, Holilo. Ha mono lufuwau feto libo,

Nemokafo sipisipi hiyabatina we ya hofoto, sipisipi mau minabo ya upatanigilae,
loto ha mono lufuwau (Sek 13:7) ya nebo yagunu eletifo onesa luwaila idafa fe nedanabo yagunu hemotina muki ya fulo nedo iti holi unigilae.
32 Feto feyanafa, ido nemo fuliyoguti sinoito ya Galili mikau u homu molo betito unogolowe, loto lobiye. 33 Pitakafo ha liwila oto libo, Maleka muki ya holi fulo hedoiti uwatoma, ya nemo neimone ya moda fulo hedámanogolowe, loto lomuiye. 34 Yesukafo libo, Nemo ha ona lohomowe. Eletifo luwaila okolofo nola ladámageto ya hamena tili (3) ya huline li faluku anogolane, lomuiye. 35 Feto lito, Pitakafo libo, Hofo fulinabo ya nemogi maina hofo nedo fuliyatoma, moda hulika li faluku ámanogolowe, loto lomuito, ido ege-ege moniyabo we muki yagi ayaidana oti lomuwae.

Yesukafo Getesemanika Melafo lomuibo ha

(Mk 14:32-42, Lu 22:39-46)

36 Ena Yesu ido ege-ege moniyabo we ya eba ma huliya Getesemani uwato, emokafo libo, Melo amedoti minalo, yolalo uto menefo lomunogolowe, loto 37 Pita ido Sebedi hipala loiti idipito uto ya lula-halau holibo hena naba-naba o minoto, 38 feto libo, Lune-haneu hena naba-naba obo yakafo fulinoboidana aibo yagunu melo minoti nemogi maina hiyaba o minalo, loto lobiye. 39 Feto lo itoto, hefola ma monimo uto hola-wela mikalo fito libo, Menefo, hanu ma minageyama miluma holiyobo kapu me ya li fulo nedanane, loto holiyobo nefa, ido nemo holiyodo molo nedámoto, heimoka holinanido ya molo nedo, loto lomuiye.

40 Lomutoto ya liwila oto ege-ege moniyabo we minado loto wa betima, uwo uno minato ya Pita lomuibo, Nemogi hamena fouma efoma maina hiyaba anabo ya ogofuwámafa? 41 Ido idafa ma fedoto ya hepa molo lumutanaiye, loti wati hiyaba oti Goti lomutiko minalo. Lutinau feto feyanune, loti holiyafa, ido utina aubala ya hefola ne, loto lobiye.

42 Feto lo itoto hofa uto libo, Menefo, henawa ya li fulo nedámageyama ya moda mofunogolowe. Heimoka holinanido ya molo nedo, loto lomutoto, 43 ya hofa liwila oto aito, nomudina o fifi aito uwo uno minabo ya wa betito 44 fulo betito hofa uto Melafo lomuibo, ya homu lomuibo hama moda ayaida oto hofa lomuiye.

45 Feto lomuito ya hofa liwila oto ege-ege moniyabo we minado loto lobibo, Aifa minoti uwo uno minafe? Hamena ya moda alili aibo ya nemo We Hula ya lifimatina nebo wenina adinalo moda biye. 46 Sinoiyato uwokelo. Yolaleka walo. Uwonefo-mota adinalo bibo we ya moda lo fediye, loto lobiye.

Yudasikafo Yesu uwolafo adinalo bibo ha

(Mk 14:43-5 Lu 22:47-53, Yo 18:3-12)

47 Feto loto lobi neto ya ege-ege moniyabo we tuwelu (12) minagu yauti we ma Yudasi ya lo fedibo, wenina nuba naba maina yagi abo wenina adinau mi nabafena mainafafena liyabo, ya sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we ido Yuda wenina hiyabatina we yasi, ilimiti anae, loti idipi molae. 48 Ido adinalo bibo we yakafo homu feto loto lobibo, Wewa ya mudo edanobo ya ne. Analo-hinalo liyalo, loto lobito 49 aloko loto Yesu nedo lo fedoto lomuibo, Api lilibiyanibo we, dowae, loto mudo edaiye. 50 Mudo edaito, Yesukafo lomuibo, Yonewe, feto feyanowe, loto anibo ya feto feyo, loto lomuito, ya loti analo li hiki loti adinau liyae.

51 Feto liyato, moda Yesugi minabo we yauti makafo mila hebelauti ika oto sokila molo mu-mu abo we hiyabatina we wenaba houba-nabala we hala ya fuko fulitaiye. 52 Fuko fulitaito, Yesukafo wa edoto ya lomuibo, Wenina muki migunu fina finabo ya migunu hofo beti hulanigilanako, liwila oto hebekau iyo. 53 Ido Menefo loga o edotoma ya onesa me ya enisolela mau naba-naba sewedi tauseni (7000) yaidana oto idipi molageto ane li faka lanabo ne, loto holiyámabe? 54 Ido feto fe neto ha mono lufuwau nebo yau ha ma nemodo idafawa lo fedanaibo yagunu liboma ya igaidana oto u ayalo hulawa fedanaibo ne? loto loga o edaiye.

55 Ido aya hamenalo Yesukafo wenina mau minabo feto lobibo, Nemo ya ugele we wenabatina ne, loti holiti ya mifena mainafafena liti loti nala fi nedanune, loti afe? Hamena-hamena fele huliyagi numuna naba hilalau ya wenina api itibimo uwodo yama anelo-hinelo liti nala fi nedámae. 56 Feto feyámama nefa, ido onesa me ya idafa muki o nedabo ya polofeti ha mono lufuwa iyabo ha yama u ayalo hulawa fedanogolaiye, loto lobito, yalo ege-ege moniyabo we muki fulo edoiti holi uwae.

Sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we wenaba numunalau ilimiti yowabo ha

(Mk 14:53-65, Lu 22:54-55, 63-71, Yo 18:13-14, 19-24)

57 Ena Yesu analo hinalo li hiki loti liyabo we yasi ilimiti sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba Kaiyafasi nedo uwato, ayauka ya mono api itibiyabo we ido Yuda wenina hiyabatina we ya nuba oti minae. 58 Feto feyato, Pita ya faigato moloto ege uto, sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba numuna nabalo lo fedoto hilalau yoto, ya neidafa fe edanae? Wanowe, loto himiwe minagu uto amedoto ne.

59 Neto, ena sokila hi muwabo we hiyabatina wemoli ido kanisoletina huliya Sanihetilini mau muki minoti hofo fulinubo ha li oloto pinune, loti sugi ha fi munabo ya moni wita omo uwabo, 60 wenina muki sugi ha fi munabo ya lo fedafa, hofo fulinabo ha ma li oloto piyámae. Feto fe minato, ya aliga we loiti lo fedoti feto laibo, 61 Wewa yakafo feto libo, Goti fele huliyagi numuna naba ya lukoto fo hamena tili (3) uwageto hofa huto hulanobo ne, lito ya moda holiyonibo ne, loti laiye.

62 Feto laito, ya sokila hi muwabo we hiyabatina we wenabakafo folomoloti sinoito Yesu lomuibo, Hemo ha liwila oto ma ladámabe? Wewa ya ha lo hedaibo ya nedafaiye loti laiye? loto loga o edaifa, 63 ido Yesu ya ha ladámoto ne. Ha ladámoto neto ya sokila hi muwabo hiyabatina we wenabakafo lomuibo, Goti mino wa-wa aibo we onobalalo loga o hedowe. Lolomo. Hemo Goti Hipala Kilistoma minabe? loto loga o edaiye.

64 Loga o edaito, Yesukafo lomuibo, Heimokakafo moda lotane. Ido ha ma lobiyowe. Aliga nemo We Hula ya aubafofo libo we ana onaleka amedoto minoto, okulumalo limuku lo fedoto wa nedanigilae, loto lomuiye.

65 Ena hawa lido ya sokila hi muwabo we hiyabatina we wenabatina eimola ulalo owo feka lito ya libo, Ake, moda Metefo hamana hitaiye. Wenina ma ha fi munabo ya sutina fiyámanune. Metefo hamana onesa hibo ya moda holitanako, 66 yagunu hemotina moda neidafaiye loti holiyae? lito ya emotinasi lomuwabo, Moda fulinaibo ne, loti lae.

67 Feto loti, etefu o edoti, adina nubati hofoti, ido malekamasi adina lukana atapogunu hofoti feto lomuwabo, 68 Hemo Goti ilifi molaibo we Kilistoma minanibo ya hofaibo we hema ne? Polofeti ha lolomo, loti lae.

Pitakafo Yesu huliya li faluku aibo ha

(Mk 14:66-72, Lu 22:56-62, Yo 18:15-18, 25-27)

69 Ena Pita ya feka numuna hilala lulau amedoto neto, ya onodo olu ma emo nedo lo fedoto lomuibo, Hemo yagi Galili we Yesugi minanima ne, lito, 70 Pitakafo wenina muki onobatinalo li faluku oto feto loto libo, Ha lanibo yagunu holifefe loto holiyámowe, loto 71 hanu welalo sito, onodo olu makafo wa edoto ya wenina yalo minabo lobibo, We me ya ya Yesu Nasalete wegi maina nebo ne, loto lobito, 72 Metefo onobalalo lo fukoto, We ya wa edámowe, loto hofa li faluku oto liye. 73 Feto lito, aliga ya selo sinoi minabo wenina masi emo nedo lo fedoti lomuwabo, Haka lanibo noka ya holifefe logeto hemo ya ona emotina minagu yauti minane, loti lomuwae. 74 Feto lomuwato, hofa Metefo onobalalo lo fukoto, Wewa ya moda wa edámowe. Ha ona ladámoto Gotikafo li hopa o nedanaiye, lito ayalo ya okolofo kokololo liye. 75 Kokololo lito, Pitakafo Yesu ha homu lomuibo ya okolofo nola ladámageto hemokafo hamena tili (3) ya huline li faluku ananibo ne, loto lomuibo ha yagunu holito, feka uto hufo naba-naba aiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU