Matthew 27

Yesu ya Pailati nedo ilimiti uwabo ha

(Mk 15:1, Lu 23:1-2, Yo 18:28-32)

Ena ho lito sokila hi mu-mu abo we hiyabatina wemoli muki ido Isilaeli wenina hiyabatina we nuba oti Yesu hofo fulinune, loti ha lo fukoti, analo nala iti ilimiti uti gamani hiyaba we wenaba Pailati analo muwae.

Yudasi nala oto fulibo ha

(Ap 1:18-19)

Ido uwolafo-mota adinalo bibo we Yudasi ya Yesu hofo fulinune, loti labo ha ya holito lula-hala hena naba-naba aito adinalo bibo meinala hefana siluwa teti (30) libo yama liwila oto sokila hi muwabo hiyabatina we ido Isilaeli wenina hiyabatina wemoli ya bito feto lobibo, Nemo lifimala minámibo we ya uwolafo adinalo biyoto hofo fulinigilanako, lifimane ya naba ne, lobiye. Lobifa, emotina yasi labo, Lemodoka neidafaito loto lane? Ya heimoka idafaka ne, loti lomuwato, Yudasi hefanawama lito uto fele huliyagi numuna nabau yau fulitoto fulo betito uto nala oto fuliye.

Fulito, ido sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we yasi hefanama liti feto labo, Hefanawa ya hofo fulinigili meina fiyama nenako, yagunu fele huliyagi numuna naba hefana-huwamenaku molanubo ya ufefe ladámanogolaiye. Ayawa neidafa anubo ne? loti ha lomo uti ya haba masa lifefe lo-lo aibo we mikala ya wenina eba malekamati loti fulinabo ya molo betinubo mika ne, loti aya hefanawa yamagunu meina fiyae. Yagunu ya mikawa ya lunu mika ne, loti huliya molabo ya onesa me yagi huliyawa aifa feto lo minae. Ido aya yagunu ya homu aidena polofeti Yelemaiya feto libo,

Emogunu ya Isilaeli wenina yasi meinala litipelako hefana siluwa teti (30) ya ne, loti hefanawa ya liti
10 Wenabakafo haba masa lifefe lo-lo aibo we mikala meina finae, loto lonumido ya meina fiyae,
loto ha mono lufuwau (Sek 11:12-13, Jer 32:6-9) nebo hawa ya ayalo iye.

Pailatikafo Yesu loga-miga o edaibo ha

(Mk 15:2-5, Lu 23:3-5, Yo 18:33-38)

11 Yesu ilimiti loti gamani hiyaba we wenaba nomunalo li sinoi edato, ya hiyaba we wenabamakafo lomuibo, Hemo Yuda wenina hiyabatina we wehudi minabe? loto loga o edaito, ya Yesukafo libo, Hemo heimoka ya moda lane, loto lomuiye. 12 Ido sokila hi muwabo we hiyabatina we ido Isilaeli wenina hiyabatina we ya Yesu ha sigiya-magiya ha lo fi umado ya ha ma ladámiye. 13 Ha ma ladámito, Pailatikafo libo, Hemo yagunu ha muki sigiya-magiya lo fi homabo ya ma holámabe? loto loga o edaifa, 14 sigiya ha lomuwabo ya mako magi liwila oto lobiyámibo, yagunu ya hiyaba we wenabama hala loiti-loiti kito elegiye.

Pailatikafo Yesu yá yofolo hofalo, loto lobibo ha

(Mk 15:6-15, Lu 23:13-25, Yo 18:39-19:16)

15 Ena melegelo-melegelo aya foliwa fedito ya gamani hiyabatina wenaba yakafo nuba abo wenina ya nalau wenina yauti we ma wina oto ilifi fulo, lato ya wewa wina fulo beti-beti aiye. 16 Ido aya hamenalo ya hasuwala fi-fi aibo huliyagi we ma huliya Balabasi ya nala numugu neto, 17 Pailatikafo Yesu ya wauwa liti anelo nomae, loto holinako, wenina mau minabo ya feto lobibo, Hemotina holiyabo ya Balabasi ya wina fulo edanofemo, ido Yesu ya Kilisto ne, loti labo we ya wina fulo edanowe? loto loga o betiye.

19 Ena Pailati ha lifefe lo-lo abo folomolo yalo neto, olonafokafo ha ma feto loto fulo edaibo, Monala fefe libo we ya waito edo. Aya we yagunu eletifo wamo wato hena naba-naba fuliyowe, loto lomuiye.

20 Feto loto hawa fulo edaifa, ido sokila hi mu-mu abo we hiyabatina wemoli ido Isilaeli wenina hiyabatina wemoli yasi mau minabo wenina hatina liyabo, Balabasi ya fulo edoito Yesu ya hofo fulilo, loti lomuilo, loti lobiyae. 21 Feto lato, ya gamani hiyaba we wenaba yakafo libo, Wewa loiti yauti hema ya hemotinaloka ya fulo edanowe? loto loga o betito ya emotinasi Balabasi wina fulo edo, lato ya 22 Pailatikafo lobibo, Ido Yesu ya Kilisto ne, loti labo we ya emogunu neidafa edanowe? loto loga o betito, ya muki yasi lomuwabo, Yá yofolo hofo fulilo, lato, 23 emokafo lobibo, Neidafaiye? Nena mona nosámibo ya molaibogunu ne? loto loga o betito ya ilalu huti labo, Yá yofolo hofo fulilo, loti auba iti lomo uwae.

24 Feto lato, ya Pailatikafo holibo, Hane holiyámanigilae, loto holito moda fina finigilabo yagunu no ma lekito mau minabo wenina nomudinalo ana noku ito feto lobibo, Wewa ya hofo fulinabo lifima ya nemodoka minámanogolaiye. Moda heimotinalokako ne, loto lobito, 25 ya wenina mukisi ha liwila oti lomuwabo, Wewa hofo fulinubo lifimawa ya lemogi olufote ouwamete-motaloka moda mino ledanaiye, loti lae. 26 Feto lato, ya Balabasi wina oto emodoka fulo edoito, ido Yesu ikula auba iti hofotiti, yá yofolo hofo fulinae, loto himiwe adinalo biye.

Himiwe yasi Yesu hamana hiyabo ha

(Mk 15:16-2 Yo 19:2-3)

27 Ena gamani hiyaba we wenaba himiwela yasi Yesu ilimiti uti Lomu gamani hiyabatina we numuna huliya Pilatoliumu ne, loti labo hilalau yoti himiwe ma muki li nuba o betiti minoti li hona o edoti 28 eimola ulalo owo li fuloti, owo fana hisi libo ma ulalo i edoti, 29 ido agina hasuwalagunu nala liti helekamu lifefe loti atalalo holuto i edoti, honofa ma ana onaleka ya molo itoti nomunalo hidina obula fi muti sugi idafa oti holi muti feto lomuwabo, Aiyo, Yuda wenina hiyabatina we wehudi, dowae! lomuti 30 etefu o edoti, honofama liti atalalo hofomo uwae. 31 Hofomo uti hamana hiti, ya owo fanama li fuloti eimola ulalo owo liwila oti i edoti, ya yá yofolo hofanigili ilimiti feka uwae.

Yesu yá yofolo hofabo ha

(Mk 15:21-32, Lu 23:26-43, Yo 19:17-27)

32 Yesu ilimiti uwato, ya we ma Sailinikati aibo we huliya Saimoni wa edoti, ya yá yofola ana li faka loto mofunaiye, loti auba iti lo edato mofuito 33 ya monimo uti eba ma huliya Gologota (huliya monawa ya atatina auba eba ne, loto nebo) yalo ya lo fedae. 34 Fedato no waini nogi ido ekefa aibo nowala yagi li maina itoti nanaiye, loti muwato, hefola efoma noto holifa, eleka hofaito námiye. 35 Feto námito, moda yá yofolo hofo ititi ya ulalo owola yagunu noka hedoti hona moloti liyae. 36 Feto liyato, amedoti yalo ya hiyaba o edo minae. 37 Ido atala mulalo ya hofo fuliyabo ha mona Pailatikafo feto loto lufuwa ibo, Me ya ya Yuda wenina hiyabatina we wehudi Yesu ya ne, loto lufuwa ito molae.

38 Ido yá yofolo loiti malo ya hasuwala fibo we loiti emogi maina hofo betiyabo ma ya filiga onaleka ido ma ya filiga adawaleka ya yá yofolo hofo betiyae. 39 Ido yalo uti loti abo yasi ha nosámibo-asámibo auba iti lomuti otina gima-gama o muti feto lomuwabo, 40 Ake! Hemo fele huliyagi numuna naba ya luko fulito fo hamena tili (3) ya hofa hu fukanobo ne, loto lanibo we hemo moda Goti Hipala minotoma, heimoka li nomuga wato yá yofolo yati lomo, loti lomuwae. 41 Feto lato, ido sokila hi muwabo we hiyabatina wemoli ido lo molaibo ha api itibiyabo wemoli ido Isilaeli wenina hiyabatina wemoli yalekasi ayaidana oti hamana hi edoti feto lomuwabo, 42 Wenina eito ya li nomudina wa-wa aiboma nefa, eimola li nomuna wanowe, loto ogofuwámiye. Isilaeli wenina wehuditina nebo ya yá yofolo yati onesa melo lomagetoma, ya moda holi hikito munogolone. 43 Emo ya Goti Hipala minowe, loto liboma ya holi hikito Goti muinako, yagunu Gotikafo dowa loto wa edageyama ya moda wina edanaibo ne, loti lo minae. 44 Ido hasuwala we emogi maina yá yofolo hofo betiyabo ya ayaidana oti ha nosámibo lo edaiye.

Yesu fulibo ha

(Mk 15:33-41, Lu 23:44-49, Yo 19:28-30)

45 Ena folilo tuwelu (12) kiloku yalomati u lunaga tili (3) kiloku ya mikau-mikau muki ya lubu imo wiye. 46 Ido lunaga tili (3) kiloku yaloma ya Yesukafo libo, Eli, Eli, lama sabaktani, loto auba ito libo ha monawa ya Gotine, Gotine, neidafaito fulo nedane? loto lito, 47 ayalo sinoi minabo wenina hawa holiti feto labo, Wewa ya Elaiya sula fiye, lato, 48 ido makafo aloko oluloto uto idafa ho nokuti noi yaidana oto nebo ya lito, no waini ekefa aibo yau fito honofa osolo pito moloto, Yesu nanaiye, loto muifa, 49 ido malekamasi, Fulitokelo. Elaiya loto li nomuna wanaife? Wa minokelo, loti lae. 50 Feto lato, ido Yesu hofa ha auba ito loto ya moda weuna ilifi moloto fuliye.

51 Fulito, ayalo ya fele huliyagi numuna naba lulau ya watanae, loti lafo-lafo naba diyabo ya oka atalalokati fekalito waka lumibo ne. Ido mika ya mima naba oto, hefana naba-naba foki-naki oto, 52 molo betiyabo eba ya fokito, fele wenina moda fuliyabo ya abi loti hono utina ya hofa sinoi betito, 53 molo betiyabo ebaleka yati loti, Yesu fuliguti moda sinoitaibo hamenalo ya numuna meya fele Yelusalemuka yoti yalo monimo uti wenina naba oloto pi biyae.

54 Ido himiwe hiyabatina we ido himiwela ya Yesu hiyaba o edoti minabo yasi mima aibo ido idafa ma muki oloto pibo ya wati holi naba-naba bito feto labo, Wewa ya moda ona Goti Hipala ne, loti lae.

55 Yalo ya wenipa muki Yesu Galili mikaloti ege moloti houba-naba o edabo wenipa ya faigaka sinoi minoti, idafa wati holiti 56 ayau minabo wena ya Malia Madala numudoti wenakele, ido abalafo Yemusite Yosefete otinafo Maliakele, ido Sebedi hipala loiti otinafokele yama minae.

Yesu hono ula ya hefagu molo edabo ha

(Mk 15:42-47, Lu 23:50-55, Yo 19:38-42)

57 Ena lunaga fo sapito Alimatea numudoti idafa-adafa wa naibo we ma huliya Yosefe yakafo Yesu ege molaibo we ya loto 58 Pailati nedoka uto Yesu hono ula ya numunabe? loto loga aito, Pailatikafo himiwela ya, Muilo, loto lobiye. 59 Feto feyato, Yosefekafo hono ula lito, lafo-lafo feke hofawa makafo wase ito, 60 hefana lula ligu eimola fulinobo ya molo nedanae, loto liyaigu yau moloito, hefana fowena naba-naba ma hululu moloto lito oto oto hefana lula welalo ma lotana itoto moda wiye. 61 Moda wito, ena Malia Madala numudoti wena, ido abalafo Malia yate molo edaibo ebawalo selo yalo amedoti minaiye.

Himiwe hono halelo hiyaba oti minabo ha

62 Ena leda Sabati foli idafa-adafa lifefe labo hamena hulito ya sokila hi mu-mu abo we hiyabatina wemoli ido Falisi we ya Pailati nedoka uti feto lomuwabo, 63 Wenabao, hote i-i aibo wewa yakafo hofawa nebo hamenalo ya feto libo, Fulito fo hamena tili (3) uwageto hofa sinoinogolowe, loto libo ha ya hate ki minonima ne. 64 Yagunu himiwe ma idipi molageto uti molo edabo hefana welalo lotana itoti ya hamena tiliku (3) ya hiyaba oti minanae. Feto feyámanubo ya ege-ege moniyabo we yasi hono ula ya ugele liti uti, Yesu fuliguti sinoitaiye, loti wenina muki lobinabo hawa yakafo homu hotina iyabo ha yama li yoima edotanaiye, lomuwae. 65 Feto lomuwato, Pailatikafo libo, Hiyaba anabo himiwe idipiti uti hono halelo ya hanu li hiki lanabo monawa holi minabo yamaidana feto feyalo, lobito, 66 uti hono haleloma hanu li hiki lanune, loti hefana fowenalo ane moloititi fulo betiyato, himiwe hiyaba oti minae.

Copyright information for `SNPLAMBAU