Matthew 3

Yoni noku i beti-beti aibo we lo oloto molaibo ha

(Mk 1:2-8, Lu 3:1-18, Yo 1:19-28)

Ena hamena yalo ya noku i beti-beti aibo we Yoni Yudia eba hafali mikau ya lo fedoto, wenina ha naba lo oloto bito feto libo, Okulumau hiyaba we wenaba weninala hiyaba o ledaibo we hamenala moda alili ainako, loti lutina-hatina li elepa iyalo, loto lobiye. Aya wewa Yoni yagunu ya polofeti Aisaiyakafo feto libo,

Hafali mikau yalo ya we ya welauti ha auba ito feto loto lo oloto molanaibo, Wenaba moninaibo hanula ya lifefe loti wili edalo, loto lo minanaiye,
loto libo ha ya ha mono lufuwau (Ais 40:3) ya nebo ne.

Ido Yoni ulalo owo ya safu-kameli opalagunu lifefe labo ya ulalo owo holoito, ido hebela ya bulumakau etuwagunu lifefe labo ya hofalalo ya hebe ito, ido wela-idafa ya witugi ido hofuku suwau fimona nowala yagi no-no o ne.

Ena Yelusalemu wenina, ido Yudia mikaloti wenina muki yagi, ido wenina ebatina selo Yodani no nabalo nebo wenina yagi muki ya Yoni nedo loti ya lifimatina lo oloto molato, Yodani no nabau ya noku i betimo wiye.

Noku i betito, ya Falisi ido Sadusi we maleka ya noku i betido ato, ya wa betito feto lobibo, Hemotina hosofa olufola minabo, Metefokafo lifima lolumunaibo hamena naba ya selo ainako, loti holiya anae, loto fuka ha ya hemakafo lobiye? Hemotina lutina-hatina li elepa iti monatina fefe libo ya molalo. Ido hemotina holiyabo, Abalahamu ya awatefo-holofatema nenako, yagunu Gotikafo lifimate li liwila oto lomámanaibo ne, loti lutina-hatinau ya holi minafe? Feti holiyámilo. Gotikafo hefana-afana yakafo Abalahamu ouwamela-mota lifefe lanowe, lanaibo aifa lifefe lanogolaiye. 10 Ido lona ya yá monalo moda molo minaibo ne. Feto feyainako, yá ma ilawa dowa iyámanaibo yá muki monalo fukoto soku hinogolaiye.

11 Hemotina lutina-hatina li elepa iyone, loti lato ya nemo moda nogunu noku i betiyofa, ido we ma aliga anaibo ya nemo li fulo nedoto wenaba ona neboma nenako, nemo efo yamo hinalo idafala li fulo edanobo ya fefe ladámanogolaiye. Aya wewa ya Weuna Fele yagi ido so hulumagunu yagi noku i betinogolaiye. 12 Wewa ya suwa witi lilika inaibo idafa ya anau lito onona lito suwa witi etuwa ya hilito fulo so fiyámanaibo soku ya ito, suwa witi hula ya li nuba oto lito numugu molanogolaiye, loto Yonikafo lobiye.

Yonikafo Yesu noku i edaibo ha

(Mk 1:9-11, Lu 3:21-22)

13 Ena aya hamenalo ya Yesu Galili mikaloti Yodani no nabalo ya loto Yonikafo mono noku i nedanaiye, loto emo nedoka lo fedito, 14 Yonikafo lomuibo, E'e, nemodoka ya neidafaito loto lane? Nemo ya hemokafo noku i nedananibo ya dowa lanogolaiye, loto lo fuko edaifa, 15 ido Yesukafo libo, Moda laba, ido onesa ya nemo wenelo meyalo molananibo ya feito Goti mona dowa molo lumiboidana oto molanoibo ya moda ogofunaibo ne, lito ya Yonikafo holito ya welalo meyalo moloto, noku i edaiye.

16 Noku i edaito, Yesu ayalo nokuti yoto, waima moda okuluma godito Goti Weuna ya nama mulu yaidana oto lumuto, emodo limo ito, 17 ido okulumauti nola makafo libo, Moda yoma we Hipane lune-hane muwobo we ya dowa ona wa edowe, liye.

Copyright information for `SNPLAMBAU