Matthew 4

Satanikafo Yesu hepa molo edaibo ha

(Mk 1:12-13, Lu 4:1-13)

Ena ayaloti ya Weuna Felekafo Yesu ya ilimito Satanikafo hepa molo edanaiye, loto hafali mikau akaisa ilimito yoiye. Yoto fo hamena foti (40), ido lubu ya foti (40) ya wela-idafa moi ito minototo aliga ya inagunu fulito, hepa molo-molo ledaibo we ya emo nedo loto lomuibo, Hemo Goti Hipalama minotoma, hefana me ya nebo ya lomuwageto weka-idafa fedaneyo, lomuiye. Lomuito Yesukafo liwila oto lomuibo,

Wenina mino holinabo ya wetina-idafa nanabo yako minámiye. E'e, Goti welaloti ha libo muki meyalo molanabo ya moda mino holinabo ne,
loto ha mono lufuwau (Lo 8:3) ya nebo ne, loto lomuiye.

Feto loto lomuito, ya Satanikafo fele numuna meya Yelusalemu yau ilimito uto Isilaeli wenina fele huliyagi numuna naba holalo li sinoi edoto lomuibo, Hemo Goti Hipalama minotoma meloti satomo mikalo yoma iyo. Mono lufuwau yau feto libo,

Hemogunu ya enisolela ya lobiyageto, hiyaba o hedoti, higa ya hefanakafo fukotanaiye, loti ya adina mulalo li faka lo hedanigilae,
loto ha mono lufuwau (Sng 91:11,12) ya nebo ne, lito,
Yesukafo libo, Ido aya lufuwau yau ha ma feto libo,

Wenaba Gotitina ya hepa molo umámilo,
loto ha mono lufuwau (Lo 6:16) ya nebo ne, loto lomuiye.

Lomuito, yaloti ya Satanikafo ilimito obula naba-naba akaisati nebo yalo ilimito yoto, minoto mikau-mikau eba muki huliyagi idafa-adafa ilibito feto lomuibo, Huba i nedoto, huline li faka loto, weuga-luka-haka nomagetoma ya idafa-adafawa muki ya humunogolowe, lito, 10 Yesukafo libo, Ha mono lufuwau feto libo,

Wenaba Gotitina weudina-lutina-hatina muti eimolako hidina obula fiti houba-naba o edalo,
loto libo (Lo 6:13) nenako, yagunu Sataniyo, nemodokati faiga uwowo! loto lomuiye.

11 Feto lito, Satani ya fulo edo itoto wito, ena Goti enisolela lo fedoti Yesu ana li faka lo edae.

Yesu Galili mikalo apito ononala libo ha

(Mk 1:14-15, Lu 4:14-15)

12 Ena Yoni nala numugu fulo edabo ha ya holitoto, Yesu hawa ya holito nebo eba ya fulitoto, Galili mikau ya wiye. 13 Uto Nasalete numudoti fokito uto, Kapeneyamu numuna momeno Galili anawalo ya Sebuluni ido Napitali mikau ya unoto sinoito ne. 14 Feto lo nebo ya homu aidena polofeti Aisaiyakafo feto libo,

15 Wenina ya Sebuluni mikau ido Napitali mikau, ido ho no hanu anawalo ido Yodani no naba wela ya ho no filigaleka aya Galili ebau ya eito feka wenina mikatina minabo 16 ya weninawa midipu igu minabo ya lamena naba-naba moda wato, ido
wenina fulinigili minadoka ya lamenawa yakafo lamena o betiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 9:1-2) nebo ha yama u ayalo inaiye, loto aya mikau yau uto ne.

17 Ena hamena yaloti Yesukafo apito feto lo oloto bibo, Lutina-hatina li elepa iyalo. Okulumau nebo we wehudi weninala hiyaba o betibo hamena moda selo lotainako, yagunu lutina-hatina ya li elepa iti molalo, loto lo oloto molomo wiye.

Yesukafo we fo (4) ya sutina fito ege uwabo ha

(Mk 1:16-2 Lu 5:1-11)

18 Yesu ya Galili momeno anawalo monimo uto waibo ya unalafo-yalafo loiti Saimonite huliya ma Pita, ido Adulute laefa libo owo noku fuloti laefa li minaito 19 Yesukafo lobibo, Nege molaliyo. Mona api itibinobo ya wenina li-li anaibo we buli betinogolowe, lito, 20 aloko ya laefa owotinama fulitoti ya ege moloti uwaiye.

21 Ido yaloti monimo uti Sebedi hipala loiti Yemusite, Yonite ya wa betiye. Metinafo Sebedigi maina sipiku laefa owotina fukaibo hifiti minato, Yesukafo sutina fito, 22 ayalomati ya sipigi ido metinafogi ya fulitoti loti ege uwaiye.

Yesukafo hala ukuwa dowa lo oloto bibo ha

(Lu 6:17-19)

23 Ido Yesu Galili mikau muki monimo uto uto, mono numunatina negu-negu yoto, Gotikafo mikalo wenina hiyaba o betibo hala ukuwa dowa ya lo oloto bito, ido wenina idafa i hiliyabo ido utina ogofu aibo idafa muki ya li faka lo betimo wiye. 24 Feto feyaibo ya hala ukuwa Silia mikau upatito holiti wenina muki idafa i hiliyabo, ido utina ogofu aibo, ido Satani himiwela ya wenina lutinau yowabo weninagi, ido hulu hofo betibo weninagi, ido adina-hidina galidibo weninagi muki ya emo nedoka idipiti ato, li dowa lo betimo wiye. 25 Feto fe betimo wito, ya Galili mikauti ido Dekapolisi ebalokati ido Yelusalemu numudoti, ido Yuda mikauti, ido Yodani no wela yolalokati wenina mau naba-naba li nuba oti ege monimo uwae.

Copyright information for `SNPLAMBAU