Matthew 5

Yesukafo obulalo ha mono api itibibo ha

(Lu 6:20-23)

Wenina lo nuba oti loti ege molomo uwabo ya Yesu wa betito ya obulaloma yoto amedoto neto, ya ege-ege moniyabo we lo fedoti li hona o edoti minae.

Yesukafo ha mono api itibito feto lobibo, Wenina eimotina utina-lutina li faka ladámoti Goti yakafoko ade li faka lanaiye, loti holinabo wenina ya okulumau nebo we wehuditekafo weninala hiyaba o ledaibo monawa ya moda mino betima nenako, yagunu holi dowa loti minomo uwae.

Ido hena holi minabo wenina ya Gotikafo lutina-hatinau li aila i betinogolaiboma nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

Ido wenina lutina-hatina ito lumuti moloti holoti moni minabo wenina ya Gotikafo mikaleka eba muki ya weuna fi betito linaboma nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

Ido wenina inagunu nosámibo fuliti henobatinalo opaito nogunu auba iti holiyabo yamaidana oti wenina lutina-hatinau Goti monala fefe libo mona yagunu auba iti holiti moni minanabo wenina ya Gotikafo mona dowa ogofuto binogolaiboma nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

Ido wenina ma hena holiyabo yagunu wenina masi milumatina holiti adina li faka lo betiti moni minanabo weninawa ya Gotikafo ayaidana oto henatina yagunu ya milumatina holito adina li faka lo betinogolaiboma nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

Ido wenina lutina-hatina hiluwa lotoko moni minanabo wenina ya nomudinakafo Goti wa edanigilanako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

Ido wenina lusaku moloti fina lowa lukafa hofo fuliti li you lo beti-beti o minabo wenina ya Gotikafo nemo olufone minae, loto lo betinogolaiboma nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

10 Ido wenina mona dowa fefe liboko molomo uwabo yagunu ya wenina masi wa edabo nosámito, li hopa o betiyatoma ya okulumau wehuditekafo hiyaba o ledaibo mona moda mino betima nenako, yagunu moda holi dowa loti minomo uwae.

11 Ido hemotina ya nemo nege molabo yagunu ya wenina masi hanu biti heni fulo betiti ido ha nosa naba ámibo sugi ha mona-mona fi biyatoma ya moda holi dowa loti minomo uwae. 12 Holi minafe? Aya hanuwalo ya polofeti yasi li homu moloti uwabo ya wenina nosámabo yasi ayaidana oti hofo betiyama ne. Okulumau meinawa naba-naba ya hiyaba o ledo nenako, loti lutina-hatinau ake-make iyageto moda dowa ona holilo, loto lobiye.

Goti hala holi hikitabo wenina hatina

(Mk 9:5 Lu 14:34-35)

13 Hemotina ya mikalo me ya holi hikito nomabo wenina ya ho hainoli yamaidana oti minafa, ido aya howa la fulibo ya hulageyama ya igaidana oto hofa la fulinaibo ne? Aya howa yamaidana ya ononalama hofa mináminako, aifa fulitoti hidinagunu lala iti upato hulanigilae.

14 Ido hemotina ya mikaloka wenina le lamenatina yamaidana oti minae. Numuna eba obulalo ya ma hu unanabo ya faluku oto minámanogolaiye. 15 Ido wenina masi lamu hiti liti masa lulau yau molámoti, lamu molo-molo abo ebalo yalo molato, wenina muki numugu minabo ya lamena o betinogolaiye. 16 Yagunu lamenatinawa ayaidana oti ya wenina muki minado ya lamena o betiyaneyo. Feti ya monatina dowa molabo ya wati, okulumau Metinafo huliya li faka loti iti yonae, loti ya feti lamena o betiyaneyo.

Goti lo molaibo ha yagunu libo ha

17 Ena nemo obo yagunu Goti lo molaibo hafe ido polofeti hatina ya li fulanowe, loto aiye, loti ya hatina ki minafe? E'e, feto loti holiyámilo. Nemo obo ya li fulanowe, loto ámowe. Aya hawa yama lo nemodoka hulawa ya li oloto pinaiye, loto obo ne. 18 Yagunu ha ona lobiyowe. Holilo. Mika okuluma hulanaibo hamenalo ya aifa hulanogolaifa, ido Goti lo molaibo hala mono lufuwau iyabo yauti ya lufuwa idafa hefola efomafe, ido ha hefola efomafe u hopa aguwámanogolaiye. Aya hawalo muki ya u ayalo uwapaso minageto hulawa lo fedanogolaiye. 19 Yagunu wenina ma lo molaibo ha yauti hefola mako ma meyalo molámoto, hawa hefola efoma nebo nenako, li fulitalo, loto wenina api itibinaibo, wewa ya okulumau wehudite hiyaba o ledaibo wenina minagu yauti huliya ito lumuto minanogolaiye. Ido we makafo lo molaibo ha muki hololoto minoto, lo molaibo ha ya hololalo, loto api itibibo ya okulumau wehudite hiyaba o ledaibo wenina minagu yauti wewa huliya ya yoto akaisati minanogolaiye. 20 Feito nebo nenako, loto ha ona lobiyowe. Hemotina monatina fefe lanaibo yamo lo molaibo ha api itibi-itibi abo we, ido Falisi we monatina fefe libo ya li fulo edámanaibo ya hemotina okulumau wehudite hiyaba o ledaibo hilalau yau yowámanigilae, loto lobiye.

Lutina-hatina holi nosámibo binabo ha

(Lu 12:57-59)

21 Aidena Gotikafo awatinafo-mota feto lobibo,

Wenina hofo beti fuliyámilo,
loto (Kis 20:13), ido ha magi libo,

We makafo hofo fulinaibo ya ha li fefe lo-lo abo ebato ilimiti uwato, wewa hofaibo yagunu lifima ha lo edanae,
loto ha mono lufuwau (Kis 21:12) nebo ha ya hemotina moda holitama ne.
22 Feito nebo nefa, ido neimo ya aya hawa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. We makafo hounalafo lula-hala holi nosámibo munaibo ya ha li fefe lo-lo abo ebato ya ilimiti uwato, lifima li munae. Ido we makafo ha managau minámibo ne, loto hounalafo lomunaibo ya kanisole hiyabatina wenaba minado ya ilimiti uwato, ha li fefe lo-lo abo we yasi lifimala munae. Ido we makafo hemo digani ha managau minámibo, loto hounalafo ma lomunaibo ya eimola so fiyámanaibo soku yau lifimawa meinala linaiye.

23 Ena hemo ya Goti munogolo uwaba, hounakafo makafo lula-hala holi nosámibo numu ne, loto holitoma ya homu Goti munanibo idafa mono folomolalo selo yalo molo itoto uto, hounakafo yagi ha li fefe lo huloto, liwila oto loto idafawa lito ya Goti umo.

25 Ido hemote uwokafote ha li fefe lo-lo abo numudo unanido ya hanudo yako aloko ha loyolalo-melo oti, lutina-hatina li mako molaliyo. Feto ladámanaibo ya ha lifefe labo we adinalo molageto, ido emote himiwe adinalo molato, ido himiwe yasi nala numugu ya fulo nedotanae, loto lutina-hatina li mako molaliyo. 26 Yagunu ha ona lobinogolowe. Nalau feito yonanibo ya aloko nalauti huladámanogolane. E'e, lifimaka ya hefana muki ya liwila oto binanibo yako nalauti huloto lumunogolane.

Hume-ugele anabo ha

27 Ido ha ma feto lobibo,

Hemotina hume-ugele ya ámilo,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:14) nebo ha ya hemotina moda holitama ne.
28 Feito nebo nefa, ido neimo ya aya hawa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. We makafo wena ma wa edoto lula-halau ya li unanobolae, loto holinaibo wewa ya eimola lula-halau yau moda hume-ugele aiye.

29 Ido nomuga yakafo lifima li mofu hedanaibo ya uka muki so fiyámanaibo soku fulo nedotanaiye, loto nomuga ya kilito fulito. 30 Ido agakafo lifima li mofu hedanaibo ya uka muki so fiyámanaibo soku fulo nedotanaiye, loto aga fukoto fulito.

We makafo olonafo fuko fulo edanaibo ha

(Mt 19:9, Mk 10:11-12, Lu 16:18)

31 Ido ha ma feto lobibo,

We makafo olonafo fulo edanowe, loto holitoma ya wewa olonafo fulo edanaibo ha lufuwa ito muwageto ya olonafo fulo edanaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Lo 24:1) ya nebo ne.
32 Feito nebo nefa, ido neimo ya aya hawa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. We ma olonafo hopa li uno-uno moniyámifa, ido wanafokafo ya olonafo fuko fulitaibo wena ya we eito ma unaibo, ya homu wanafo yakafo olonafo li hume-ugele hanuwa wili edaiye. Ido we makafo fuko filiga-filiga abo wena ma linaibo we ya hume-ugele anogolaiye.

Idafa ma huliya aubafofo loti li onae, lanabo ha

33 Ena hemotina awatinafo-mota lo molaibo hatina ya moda holitabo ya feto libo, Hemotina ha onae, loti ido idafa ma feto feyanune, Wenaba huliya loti, lo gedoti molanabo ya sugi mona molámoti, hawa ya meyalo moloti, Wenaba nomunalo ya feto feyanune, loti labo hawa fefe lotiko feto feyalo, loto aidena ha monoku yauti moda holitama ne. 34 Feito nebo nefa, ido neimo ya aya hawa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. Idafa ma huliya loti, ha onae, loti ladámilo. Holi minafe? Okulumau nebo we wehuditekafo weninala hiyaba o ledainako, hemotina wenina ma ha lobinigilima ya okuluma huliya loti, hawa ya li onae, loti ladámilo. 35 Ido mika melo ya Goti hina lala i nebo mika ya huliya loti, hawa ya li ona ne, loti ladámilo. Ido Yelusalemu ya Wehudite Wenabate numunalama nenako, Yelusalemu huliya loti hawa ya li ona ne, loti ladámilo. 36 Ido hemotina ya heimotina manadina opala ya ma mako ma li feke loti, ido li lubufa loti anabo ya ogofuwámanako, yagunu manadinati huliya li onae, loti ladámilo. 37 Feito ya o, lanabo ya aifa o, loti, ido e'e, lanabo ya aifa e'e, loti lalo. Ha ma ya hawa mulalo ayalo onu iti li aubafofo loti li onae, loti lanabo ya nosámibo we nedokati anaibo ne, loto lobiye.

Lifima liwila oto biyámanubo ha

(Lu 6:29-30)

38 Ido ha ma feto lobibo,

We makafo nomugalo hofo hedanaibo ya ayaidana oto lifima liwila oto nomunalo hofo. Ido makafo wekau hofo hedanaibo ayaidana oto welau lifima liwila oto hofo,
loto ha mono lufuwau (Kis 21:24, Wkp 24:2 Lo 19:21) nebo ha ya hemotina moda holitama ne.
39 Feito nebo nefa, ido ha ma lanogolowe. Holilo. Wenina masi li hopa o betiyatoma liwila oto li hopa o betiyámilo. E'e, we makafo wanaga onaleka hofanaibo ya filiga adawaleka yagi hofo nedo, loto wanaga ilibiyo. 40 Ido makafo li halo molo hedoto ukalo owo lulau iyanibo linowe, loto lanaibo we ya ukalo owo mulalo iyanibo yagi aifa umo. 41 Ido himiwe makafo, huwamenane mofuto hanu hofala foumama unane, loto aubafofo lo hedanaibo, ya hofala magi aifa onu ito ilimito uwo. 42 Ido makafo idafa magunu wako lohumunaibo ya aifa umo. Ido makafo hemodokati ya idafa ma hefa moloto linowe, loto anaibo, ya mesafa i umámo, loto lobiye.

Uwotefo lute-hate binubo ha

(Lu 6:27-28, 32-36)

43 Ido ha ma feto lobibo,

Weninatina selo keloti minabo wenina ya lutina-hatina biti, ido uwotinafo ya lutina-hatinau holi nosámibo bilo,
loto ha mono lufuwau (Wkp 19:18) nebo ha ya hemotina moda holitama ne.
44 Feito nebo nefa, ido neimo aya hawa yagunu ha ma lobinogolowe. Holilo. Uwotinafo ya lutina-hatina bilo. Ido mona nosámibo molo betinabo wenina yagunu Goti lomuilo. 45 Feto feyanabo yakafo Metinafo okulumau nebo we ya olufola ona minanigilae. Moda holiyafe? Emo yakafo fo ya lifefe lito wenina nosámibo yagi ido dowa yagi minado ya muki li mako ito fo liye. Ido emokafo ho ya lifefe lito wenina monatina fefe loti molabo yagi ido fefe loti molámabo yagi minado ya muki li mako ito ho ya iye. 46 Yagunu hemotina yasi lutina-hatina biyabo wenina yako ya liwila oti lutina-hatina biyatoma ya meina linafe? E'e, aya monawa ya hefana takisi li-li abo we yagi molo minabo yae. Monawa ya ogofuwámiye. 47 Ido hemotina ya weninatina yako aiyo-weiyo lobinabo monate yakafo wenina malekama monatina li fulo edaiye, loti holi minafe? E'e, eito feka wenina holi hikitámabo yagi aya monawa ya molo holi minabo yae. Moda holiyafe? 48 Feito ya Metinafo okulumau nebo we monala ya fefe lotoko nebo, yagunu hemotina ayaidana oti mona fefe lotiko molalo, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU