Matthew 6

Idafa wa námabo wenina adina li faka loto binubo ha

Hemotina ya mona fefe loto molanune, loti, ya wenina dowa wa ledanae, loti nomudinalo molanabo, ya Metinafo okulumau nebo we yakafo ekeni idafa ma biyámanaibo, yagunu wati moniti, wenina dowa wa betinabo yagunu holiyámilo.

Yagunu ya wa námabo wenina adina li faka loto idafa ma binune, lanabo ya wenina monona loiti iyabo ya hulite iti yonae, loti hona liti mono numugu ido hanudo-hanudo u homu uti bomu wekilofo nola molabo mona yamaidana oti ya molámilo. Ya monawa molabo meinala ya moda litabo ne, loto nemo ona lobiyowe. Yagunu hemotina yasi idafa wa námabo wenina adina li faka loto idafa binune, loti holinabo ya idafa binabo monatina yagunu eito wenina lobiyámilo. E'e, faluku otiko adina li faka loti bilo. Feto anabo ya Metinafo idafa faluku oto nebo muki ya wa-wa aibo we yakafo ekeni idafa binogolaiye.

Goti lomunubo mona yagunu libo ha

(Lu 11:2-4)

Hemotina Goti lomunado ya monona loiti iyabo wenina yamaidana oti lomuwámilo. Emotina yasi Goti lomunado ya wenina wa ledanae, loti mono numugu ido hanu anawalo nomudinalo sinoi minae. Monawa molabo yamaidana oti hemotina feti molámilo. Ya monawa molabo meinala ya moda litabo ne, loto lemo ona hula lobiyowe. Yagunu hemokafo Goti lomunowe, loto holinanibo ya heimo numunakau ya yoto, hanu huitito Mekafo wa edámanibo we lomu-lomu o minagetoma, ya Mekafo mona muki momona ananibo ya wa-wa aibo we yakafo ekeni idafa humunogolaiye.

Ido eito feka wenina Goti monala yagunu holiyámabo wenina yasi aifa ha ilalu huti lo-lo abo ya holi lumunaibo ne, loti hatina kiti lo-lo abo monatina molabo yamaidana oti hemotina molámilo. E'e, homu loga o edámabo hamenalo Metinafo yakafo muki idafa lutina-hatinau holiyabo ya moda holitaima ne.

Ena Metefo lomunigilima feti lomuilo,

Metefo okulumau minanibo we ya wenina yasi hulika li faka lomo yoto fele ne, loti minanabo ne, loto holiyone.
10 Ido hemo hiyabate we wehudi hiyaba o ledanibo hamena lo fedanogolaiye, loto holiyone.
Ido okulumau weka lanido hololotiko minabo yamaidana oto wenina mikalo meu ya wekalo hololanune, loto holiyone.
11 Ido hamena-hamena wete-idafa lomo.
12 Ido wenina lifimatina hilili o betiyonibo yamaidana oto lemo lifimate ya hilili o ledo.
13 Ido mona nosámibo hepa molo lumunaibo nedo ya lilimiyámaba, ido mona nosámibo nala i ledanaiguti ya wina ledo.
[Hemo hiyaba we wehudi hiyaba o ledanibo ya minomo uto uto aubafofoka ya minomo uto uto hulika ya yoimo uto uto minowa-minowa oto minanaibo ne. Ya onae,]
loti Goti lomunabo ya feto loti lomuilo.

14 Moda holiyafe? Hemotina li nosámibo o betinabo wenina lifimatina hilili o betiyatoma, ya Metinafo okulumau nebo wekafo heimotina lifimatina yagi ayaidana oto hilili o betinogolaibo ne. 15 Feito nefa, ido wenina lifimatina hilili o betiyámanabo ya Metinafo yakafo heimotina lifimatina yagi ayaidana oto hilili o betiyámanogolaiye, loto lobiye.

Goti holi muto hoba moi inubo mona yagunu libo ha

16 Goti holi muto hoba-hobina moi i muto ha lomuto minananido ya monona loiti iyabo wenina yaidana oto mona molámo. Weninawa yasi lana liti hotina-wetina li hopaitabo, wenina wa ledanabo ya hoba-hobina moi i muwabo ne, loti wa ledanigilae, loti labo monatina yamaidana oto ya mona molámo. Monawa molabo meinala ya moda liyabo yae, loto nemo ha ona hula lobiyowe. 17 Ido hemo ya Goti holi muto hoba-hobina moi inowe, lotoma ya hoka-weka noku ito, atakalo ya yá nowala ladanuwa aibo idafa wilito moniyo. 18 Feto feyananibo ya wenina muki ya Goti holi muto, hoba-hobina moi i muiye, loti wa hedámanafa, ido Mekafo mona muki momona ananibo ya wa-wa aibo we yakafo ekeni idafa ya humunogolaiye.

Huwamena li nuba o-o anubo mona yagunu libo ha

(Lu 12:33-34)

19 Hemotina mikaloka huwamena li nuba naba o minato, ya hanu sisigafa wilito, ido yufa lanaibo ne. Ido ugele we yasi numunatina ya fukoti yoti idafa ugele linabo ne. Yagunu mikaloka me ya huwamena ya li nuba o-o ámilo. 20 Ido okulumau huwamena li nuba anabo ya hanu sisigafa yakafo námanogolaiye. Ido yufa ladámanogolaiye. Ido ugele we yasi numunatina ya fukoti yoti ugele liyámanigilae. Yagunu okulumau huwamena ya li nuba o-o alo. 21 Moda holiyafe? Huwamenatina molanabo eba ya lutina-hatina-manadina aubafofo loti aya ebau yako holi munabo ne, loto lobiye.

Ute lamu ha

(Lu 11:34-36)

22 Nomudina ya utina lamula ne. Yagunu ya nomudina dowa minagetoma lamena ya utina muki ya li faito betinogolaibo ne. 23 Ido nomudina nosámagetoma ya utina muki ya midipu yagunu faito betinogolaibo ne. Yagunu ya lamena lutinau nebo ya midipu inaibo ya moda naba-naba midipu inogolaiye, loto lobiye.

Wenaba loitilo houba-naba o betinubo ha

(Lu 16:13)

24 We makafo wenaba loiti ya houba-naba o betinaibo ya ogofuwámiye. Feto feyanowe, loto holinaibo ya wenabala ma ya eleka fi muto, ido ma ya lula-hala munaibo nefemo, ido malo ya u keloto, ido ma ya fulo edanaibo ne. Ayaidana oti hemotina Goti yagi ido hefana-huwamena mikalo idafa-adafa yagi li makoiti houba-naba o betinune, loti holinabo ya ogofuwámae.

Hatina abi kiyámilo, libo ha

(Lu 12:22-31)

25 Yagunu ya ha ma lobinogolowe. Holilo. Hemotina ya fulitanune, loti ya wetina-idafa nanabo idafa yagi, ido no yagi ya igaukati lito nanubo ne? loti hatina abi kiti, ido utina yagunu holiti ya utelo owo ya nena idafa holoinubo ne? loti hatina abi ya kiyámilo. Nomude hofawa minonibo mona yakafo wete-idafa ya li fulo edaibo ne, loti holiyámafe? Ido utina yakafo utinalo owo ya li fulo edaibo ne, loti yagi holiyámafe? 26 Nama ya okulumalo bu loti moniyabo monatina yagunu hatina ki fefe lalo. Emotina ya yufa idafa hifiyámabo ne. Ido hulawa libo ya doliyámabo ne. Ido numugu ya wetina-idafa li nuba ámabo ne. Feto feyámafa, ido Metinafo okulumau nebo we yakafo wetina-idafa moda bi-bi aibo ne. Yagunu holilo. Hemotina ya moda nama ya li fulo betiti minae, loti ya holiyámafe? 27 Ido hemotina minagu yauti ya hemakafo eimola hala abi kidoti ya mino lito unaibo hamenala ya hefola magi onu ito minomo unaibo ne?

28 Ido utinalo inabo owo yagunu ya neidafaito hatina abi ki minae? Hofuku huwawa ibo yagunu hatina ki fefe lalo. Huwawa yakafo onona liyámoto ido ulalo owo lifefe ladámibo ne. 29 Feto lifefe ladámifa, ido huwawa yakafo Yuda wenina mikalo hiyaba we wehuditina Solomoni ulalo owo lali-idafa ibo ya li fulo edaibo ne, loto lobiyowe. 30 Ake, hemotina holi hikitina hefola nebo weninao, Goti yakafo suwa-nala ya eletifo neto ido leda fukoti soku hinabo idafa ya feito li golaiboma nenako, yagunu ya moda ayaidana oto hiyaba dowa o ledanogolaiye, loti ya holiyámafe?

31 Yagunu ya hoba-idafa yagi, ido no yagi igaidana oto lito nanubo ne? loti, ido nena-idafa utelo holoinubo ne? loti hatina abi ya kiyámilo. 32 E'e, aya idafa-adafawa muki yagunu ya eito feka wenina yasi wita-wita afa, ido Metinafo okulumau nebo we yakafo idafa-adafawa muki ya hemotina linabo ogofunaibo idafa ya moda holi ne. 33 Yagunu hemotina ya okulumau nebo we wehudi ya hiyaba we wenabate minanogolaiye, loti, ido emo monala fefe libo mona dowako meyalo molanune, loti auba iti holiti li lutina-hatinau ya homu moloti minaneyo. Feto anabo ya idafa-adafawa malekama muki yagi moda onu ito oloto pi binogolaiye.

34 Ido hemotina ya leda yagunu ya hatina abi ya kiyámilo. Fo hamena leda yakafo eimola idafala yagunu hala kinogolaiye. Fo hamena makolo ya eimola henala ya moda ogofuto ne, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU