Matthew 7

Li halo molo betiyámilo, loto libo ha

(Lu 6:37-38, 41-42)

Yesukafo feto libo, Gotikafo hemotina li halo molo ledotanaiye, loti wenina li halo molo betiyámilo. Yagunu hemo li halo molo betinanibo mona yaidana oto Gotikafo li halo molo hedanaiye. Ido bi-bi anibo mona yaidana oto liwila oto humunogolaiye. Yagunu ya igaidana oto hounakafo nomunalo mouta hefola efoma nebo ya wa edaba, ido heimoka nomugau yá lana naba nebo ya wafefe ladámane? Ido yá lana ya heimoka nomugau nebo wa edámanibo hounakafo nomunau mouta hefola efoma nebo ya igaidana oto li fulo hedanowe, loto lomunanibo ne? Monona loiti iyanibo we, hemo heimoka nomugalo ya yá lana naba nebo ya homu li fulitoto wafefe loto minototo, aliga ya hounakafo nomunau mouta hefola efoma nebo ya li fulo.

Adala hofo ledotanae, loti fele idafa dowa ya hula biyámilo. Ido safu hidinakafo lala iti elepa iti adala hofo ledotanae, loti ekeni okani dowa idafatina ya mikalo aifa fulámilo.

Goti lomu-lomu onibo ha

(Lu 11:9-13)

Hemotina idafa ma lumunabe? loti lomuti minanabo wenina idafawagunu holinabo ya binaibo ne. Ido idafa moni wita minanabo wenina idafawagunu holinabo ya li oloto pi betinaibo ne. Ido hanudo hesoba inabo wenina ya hanu si betinaibo ne. Yagunu idafa lumunabe? loti lomuti minanabo wenina ya moda linabo ne. Ido idafa moni wita minanabo wenina ya li oloto pinabo ne. Ido hanudo hesoba iti minanabo wenina ya hanu si betinaibo ne.

Ena hemotina yauti we ma hipalakafo hobagunu melafo loga o edanaibo ya hefana fowena munaibo nefe? 10 Ido laefa yagunu loga o edagetoma ya salopaina munaife? 11 Feti hemotina ya wenina nosámabo minafa, ido olufotina idafa dowa aifa bi-bi abo mona ya holi minae. Monawa holi minato, ido Metibo okulumau nebo we yakafo idafa magunu loga o edanabo wenina ya ito yoto idafa lali-idafa bi-bi anaibo ne.

12 Yagunu wenina masi feti o molo nedo-nedo anae, loto holinanibo ya hemokafo yagi mona ayaidana oto molo beti-beti o. Lo molaibo ha ido polofeti hatina monawa feito nebo ne.

Hanu loiti hala

(Lu 13:24)

13 Ido hemotina ya hanu wela hefola efoma ya moni wita oti yoilo. U hopa anabo hanu wela ya naba-naba neto ido hanu hofala ya naba-naba nenako, wenina abi hanuwalo yau yoi-yoi abo ne. 14 Feito nefa, ido mino wa-wa abo ebau unabo hanu welawa ya hefola neto, ido hanu ya hefola nenako, wenina mako-mako yako hanuwa ya li oloto pi-pi o minae.

Ha sugi mono api itibiyabo wenina hatina

(Lu 6:43-44, 13:25-27)

15 Ha sugi mono api itibiyabo wenina ya wati ekei o betilo. Weninawa ya loti hotina inune, loti sipisipi you libo monatina yaidana oti molafa, ido lutina-hatinau yau liye-hula yaidana oti minae. Yagunu wa betifefe loti minalo. 16 Aya weninawa mona molanado yati hulawa ya wati wa betifefe lanigilae. Adi ibo ya agina hasuwalau yauti linafe? Ido yá menifa ailau yati sigolo ilawa ya linafe? E'e, feto feyámanabo ne. 17 Feito yá dowa yakafo hulawa dowa i-i aifa, ido yá nosámibo yakafo hulawa nosámibo i-i aiye. 18 Yá dowa yakafo hula nosámibo iyámito, ido yá nosámibo yakafo hula dowa loto inaibo ya ogofuwámiye. 19 Feito yá ma hula dowa iyámanaibo ya fukoti soku ya hinigilae. 20 Feito nebo yagunu Goti hala lobinogolo one, loti lo-lo abo wenina ya hulawatina wati wa betifefe lanigilae.

21 Wenina mukisi Wenabate, Wenabate, loti lonumu-numu o minabo wenina ya okulumau nebo we weninala hiyaba o ledaibo hilalau yowámanigilafa, ido Menefo okulumau nebo we welalo hololoti moni minabo wenina yako unigilae. 22 Yagunu hona molanaibo hamena nabalo ya wenina mukisi feto lonumunabo, Wenabate, Wenabate, hulikalo ya wenina lobiyoniboma ne. Ido hulikalo ya Satani himiwela wenina lutina-hatinauti li fulo betito idipiyoniboma ne. Ido hulikalo ya Goti aubala itibibo idafa abi loto onibo ne, loti lonumunae. 23 Feti lanabo ya nemokafo feto loto lo oloto binobo, Hemotina ya wa betiyámoma ne. Monatina nosámibo molo-molo abo ya nemo minodoka faiga wilo, loto lobinogolowe, loto lobiye.

We loiti numunatina huwaima ha

(Lu 6:47-49)

24 Wenina masi hane ya holiti meyalo molanabo ya ha mananau nebo we numuna hefana mulalo huibo yamaidana oti minanigilae. 25 Numuna huito, aliga ho naba-naba ito, no naba ya wilito, asi naba-naba yakafo loto numunawaloma auba ito hofaifa, ido numuna ya hefana naba mulalo aubafofo loto huinako, lumu fou ladámiye. 26 Feito nebo nefa, ido wenina masi hane holiti meyalo molámabo wenina ya ha mananau minámibo we numuna sesepalo huibo yamaidana oti minanigilae. 27 Numuna huito, aliga ho naba-naba ito, no naba ya wilito, asi naba-naba yakafo loto numunawaloma auba ito hofaito lumu fou loto upa-napatoto wiye, loto lobiye.

28 Yesukafo hawa ya lo hulito wenina nuba naba minoti ha lobibo monala holiyabo ya elegiyae. Emo ya lo molaibo ha api itibi-itibi abo we yaidana oto api itibiyámoto, ha mono hula yawalakafo api itibinako, elegiyae.

Copyright information for `SNPLAMBAU