Matthew 9

Yesukafo hina-ana hebilisitoko nebo we li faka lo edaibo ha

(Mk 2:1-12, Lu 5:17-26)

Yesu sipiku yoto momeno wela filiga uto eimola numunalalo fediye. Fedito, ya moda hina-ana hebilisitoko nebo we ma agakalo moloti emo nedo ilimiti ato, Yesukafo holi hikito muwabo monatina ya wa betito hina-ana hebilisitoko nebo we ya lomuibo, Hipane, holi homámaneyo. Lifimaka ya moda hilili otaiye, loto lomuiye.

Feto lito, moda wewa Goti hamana hiye, loti ha mono api itibiyabo we lutina-hatinau holiyae.

Holiyato, Yesukafo lutina-hatinau holiyabo ha ya wa betito feto libo, Hemotina nedafaito lutina-hatinau yau ha nosámibo holi minae? Feito hebilisitoko nebo we, Lifimaka ya hilili otaibo ne, loto lomunobo hemotina hulawa ya wa edámanako, sugi lifemo, ido ona liye, loti holiyámanigilae. Ido, Agakalo yati sinoito hanu moniyo, loto lomuwoto hulawa wa edananako, sugi lifemo, ido ona liye, loti holinigilae. Nemo We Hula minobo mikalo meu ya lifima hilili anobo auba ya moda mino nedaibo ne, loti wanigilae, loto ya hebilisitoko nebo wema feto lomuibo, Sinoito, hunuka lito liwila oto numunakaloka uwo, loto lomuiye. Lomuito, wewama sinoito hunula lito numunaleka wiye. Wito, ya wenina nuba naba ya watiti elegiti Goti ya aubala naba wenina adinalo bibo huliya li faka loti ebola lae.

Yesukafo Matiu ya sula fibo ha

(Mk 2:13-17, Lu 5:27-32)

Yesu yaloti monimo uto wenina hefana takisi li-li abo ebalo ya Matiu amedoto nebo ya wa edoto feto lomuibo, Nege ano, loto lomuito ya sinoito ege wiye.

10 Ena numugu ya Yesu wela-idafa no neto wenina hefana takisi li-li abo we ido lifimatina nebo we abi-idafa loti Yesugi ege-ege moniyabo wegi maina wetina-idafa no minae.

11 Wetina-idafa no minato, Falisi we yasi loti wa betiti ege-ege moniyabo we ya feto lobiyabo, Igaidana oto api itibibo we ya yo-hola wenina hefanatina takisi li-li abo wegi, ido lifimatina nebo we yagi maina wela-idafa naiye? loti loga o betiyae.

12 Yesukafo hawa labo ya holito feto libo, Idafa i hiliyámabo wenina ya lusa numugu ya aguwámae. E'e, idafa ona hiliyabo wenina yako ya lusa numugu ya u-u ae. 13 Nemo obo ya wenina mona fefe liboko molabo wenina ya lutina-hatina li elepa iti molalo, loto lobinowe, loto ámowe. E'e, lifimatina nebo wenina ya lutina-hatina li elepa iti molalo, loto lobinowe, loto obo ne. Holilo. Gotikafo feto libo,

Lune-haneu holiyobo ya idafa hofo hi numunae, loto holiyámoto, wenina milumatina holiti adina li faka lanae, loto holiyowe,
loto ha mono lufuwau (Hos 6:6) ya nebo ne. Yagunu hemotina uti hawa monawa ya moniti wita oti holi fefe loti holilo, loto lobiye.

Falisi we yasi wetina-idafa moi iyabo yagunu Yesu loga o edabo ha

(Mk 2:18-22, Lu 5:33-39)

14 Ido Yoni ege molabo we ya Yesudoka loti feto lomuwabo, Lemogi ido Falisi wegi wete-idafa moi iyogeto ya hemo hege-hege moniyabo we ya igaidana oti wetina-idafa moi iyámae? loti loga o edae.

15 Yesukafo liwila oto feto lobibo, We ma wena linaibo weninalagi maina nebo hamenalo ya weninala lutina-hatinau hena holiti hufo nama ha lanafe? E'e, feto feyámanafa, ido emodokati wewa ipoti linabo hamena ya fedanaibo yalo ya wetina idafa moi inabo ne, loto lobiye.

16 Ido we makafo ulalo owo lila fukanaido ya owo hofawa hefola makafo mulalo moloto hifinaibo ya noku iyoto hofawakafo lilama ika ageto fukotanaiye, loto hifiyámanogolaiye. 17 Ido we makafo no waini hofawa ya lipito safu-meme etuwa lilau yau lekiyámanaibo ne. No waini hofawa yakafo safu-meme etuwa lila ya fokiyageto no waini hofawa ya mikalo lekito u hopa uwageto ido safu-meme etuwa yagi fokito u hopa utanaiye, loto no waini hofawa ya safu-meme etuwa hofawau yako lekinaibo ya loitiwagi aifa aubafofo loti minanogolaiye.

Hiyaba we oluwa fulibo ya li sinoi edaibo ha

(Mk 5:22-43, Lu 8:41-56)

18 Hawa ya lobi nedoma ya hiyaba we ma loto hinalo huba i muto ya libo, Olune onesa ya fulibo yagunu hemo loto aga mananalo molageto ya moda sinoinaiye, loto lomuiye. 19 Feto loto lumito ya Yesu sinoito ege wito ege-ege moniyabo wegi ege uwae.

20 Ege uwato, ya wena makafo lunula leki-leki aibo melege tuwelu (12) yalo ya idafawa hilitoko nebo ya loto Yesu nedo egeka loto ulalo owo onuwalo linobo ya moda li faka lo nedanogolaiye, loto hala kito loto ulalo owo onuwalo ya liye. 22 Lito, Yesu elepa ito wenawama wa edoto ya lomuibo, Olune, holi homámaneyo. Holi hikitanibo yakafo li faka lo hedaiye, loto lomuito, ayalo wenawama moda faka liye.

23 Ido Yesu uto hiyaba we numunalau yoto ya hanugana nomu yaidana oti fu lo-lo abo wenina wa betito, ido wenina nuba naba oti hufo ha naba-naba loti minabo ya holito feto libo, 24 Hemotina feka wilo. Oluwa ya fuliyámoto, aifa uwo unaiye, loto lobito weninawa muki ya hiya o edae. 25 Feto lato, ya muki idipi feka fulitito, lulau yoto oluwama analo lito li sinoi edaiye. 26 Feto feyaibo hala ukuwa aya mikau muki ya upatoto wiye.

Nomudina likaibo we loiti ya nomudina li falato betibo ha

27 Ena Yesu ebawa fulito wito we loiti nomudina likaibo yasi ege uti feto laibo, Defiti yufa fibo weyo, milumate holiyo, loti su naba loti laito, 28 Yesu ya uto numugu yoito nomudina likaibo we loitima emo nedo aito feto lobibo, Hemotina nomudina ya li falatanaiye, loti holi hikito nomaife? loto loga o betito emotina yasi O, Wenabao, holi hikito homoiye, loti lomuiye. 29 Feto laito, anagunu nomudinalo lito feto libo, Hemotina holi hikitaibo yakafo hulawa fedo binaiye, loto lobito 30 we loiti nomudina falatito Yesukafo libo, Holiliyo. Idafa feto feyobo ha ya wenina lobiyámiliyo, loto auba ito lo fuko betifa, 31 loitimasi uti hala ukuwa laito ebawa negu-negu upatomo wito muki holiyae.

32 Ena we loitiwama uwaito moda we ma Satani himiwela lula-halau mino edaibo nei molaibo we ya emo nedo ilimiti ae. 33 Ilimiti ato, Satani himiwela lula-halau neboma li fulo edoto ilifi molaito nei molaibo we ya ha lito wenina mau minabo wenina ya elegiti feto labo, Isilaeli mikau idafa yaidana ma wagámoniboma ne, loti lafa, 34 Falisi we yasi feto labo, Satani himiwela hiyabatina we wenaba aubala yakafo Satani himiwela li fulo betito idipi molaiye, loti lae.

Yesu lula-halau ya wenina milumatina holibo ha

35 Yesu uto numuna hefola naba muki ya monimo uto mono numunatina negu-negu yoto api itibito, ya weninala hiyaba o ledaibo hala ukuwa ya lo oloto pi bito, ido wenina idafa utinau i hiliyabo muki yagi, ido utina ogofu idafa i hiliyabo muki yagi li faka lo betimo wiye.

36 Ido wenina nuba naba-naba ya wa betito ya lula-halau milumatina holibo, ya weninawa yasi igau unune? Hemakafo ade li faka lo ledanaiye? loti awisa labo ya sipisipi hiyabatina we minámabo yaidana oti minanako, milumatina holiye. 37 Yagunu ege-ege moniyabo we feto lobibo, Hoba-hobina migu ya naba-naba hula lifa, onona linabo wenina mako-mako yako minae. 38 Yagunu hemotina onona yawala ya lomuwato onona linabo wenina ya ononalau ya idipi molanaiye, loto lobiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU