Philippians 3

Polokafo Kilisto Yesu monala yagunuko holibo ha

Ena mono weninane-motao, ha me ya homi ito lobinogolowe. Holilo. Hemotina Wenaba lulau mino edoti ake iti minalo. Nemo ha homu lobiyobo ya hofa ayaidana oto lobinobo ya holiyobo hena ámiye. Ido hemotina ya hawa holinabo yakafo adina li faka lanaibo ne.

Liye-hula yaidana oti mona molabo wenina, onona wenina nosámabo, Goti anela uteu minanaiye, loti utina fuko-nako abo wenina yagunu holiti ya wati monilo. Moda holiyafe? Leimo ya Goti Weunakafo auba i ledageto mono onona liyonibo wenina, Kilisto Yesu yagunu holito huliya li faka lonibo wenina, mikaloka monate yagunu holi hiki ladámonibo wenina, ya Goti anela ona hula mino ledaibo wenina ya minone.

Feto fe minoba, ido neimo mikaloka monane yagunu holi hikitanowe, loto holiyobo neko, aifa feto feyadi ne. Wenina masi mikaloka monatina yagunu holi hikitanune, loti holinabo, ya moda nemo monane yakafo emotina monatina ya li fulo edaibo ne. Nemo oloto piyoto ya fo hamena eiti (8) ya utaito, Goti anela uneu fuko nedabo ne. Ido Isilaeli wenina yauti oloto piyobo ne. Ido Benisamini yufa figu yauti ya minowe. Ido awanefo-holofane muki ya Hibulu wenina minanako, ya nemo Hibulu we ona hula ya minowe. Ido ha lo molo ledaibo ya auba ito holito Falisi we ya minowe. Ido mono onona ya auba ito linowe, loto homu Kilisto mono weninala hasuwala fi beti-beti obo we ya minowe. Ido Gotikafo monaka fefe libo we minane, loto lo nedanaiye, loto ha lo molo ledaibo ya mama oto meyalo molobo, ya nemodoka ha ma minámito minobo ne.

Feto feyobo we ya minofa, ido aya mona-fana yakafo li dowa lo nedanaibo mona ma nefe? E'e, Kilisto yagunu holito ya aya monawa ya aifa idafa, li nosámibo o nedanaibo idafa ne, loto hane kifefe loto holiyowe. Ena yako minámiye. Wenabane Kilisto Yesugi houna inabo ya idafa naba-naba ona hula ma nenako, yagunu idafa ma muki ya aifa idafa, li nosámibo o nedanaibo idafa ne, loto hane kifefe loto holiyowe. Kilisto yako linobo ne, loto emogunu holito idafa-adafane muki ya moda mene muto, aifa idafa, mouta idafaidana oto ne, loto hane kifefe loto holiyowe. Feito emo lulau mino edo holito, ya neimo fefe libo monane, ha lo molo ledaibo mona ege molanadoka yati linobo mona ya ma minámiye. E'e, Kilisto holi hikito muwobo yagunu monaka fefe libo we minane, loto lo nedanaibo mona, ya Gotidokati nebo mona, holi hikitonibo yagunu monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanaibo mona, aya yako linobo ne, loto holiyowe.

10 Feito ya emogi houna ito, ido fuliguti sinoibo aubala ya holito, ido hena holibo yagi onu ito maina holito, ya emo fulibo yamaidana oto fulinobo, 11 ya feito fulinoguti sinoinobo mona yagi moda ogofuto linobo ne, loto aya mona yagunu holito, ya homu mona-fanane muki ya aifa idafa, mouta idafaidana oto ne, loto mene muwowe.

12 Ena onesa feto-namato ya moda litowe, loto ladámowe. Ido moda lifefe lo nedotaibo ne, loto yagi ma ladámowe. E'e, Kilisto Yesukafo aya monawa linane, loto li hiki lo nedaibo yagunu neimo yagi li hiki lanowe, loto aubafofo loto ege molomo uwowe.

13 Mono weninane-motao, neimo onesa moda li hiki lotowe, loto ladámowe. E'e, mona mako yako molowe. Idafa-adafa homu nebo ya hane ki umámoto, aliga lo fedanaibo idafa yagunuko holito ya aubafofo loto monimo uto uto, 14 Kilisto Yesu lulau mino edobo ya Gotikafo yoisa ido, loto sune fito we fi nedaibo idafa ya linowe, loto aubafofo loto ege molomo uwowe.

15 Feito leimo monoku gedonibo wenina ya aya hate kifefe loto holiyokelo. Ido hatina eito ma kinabo, ya Gotikafo aya yagi li oloto pi binogolaiye. 16 Feito nefa, ido hate kifefe loto holitonibo monalo ya moda meyalo molotoko moniyokelo.

17 Aiyo, mono weninane-motao, nemo monane molobo ya hemotina weudina-lutina-hatina mako moloti nege molalo. Feto feyanabo ya wenina lemo yamaidana oti moniyabo wenina yagi wa betifefe loti wa betilo. 18 Moda holiyafe? Nemo aidenati lobi-lobi obo ha ya onesa me yagi hufo oto hofa lobinogolowe. Holilo. Wenina muki yasi Kilisto yá yofola uwolafo monala meyalo moloti moniyae. 19 Aya wenina ya moda fuliti u hopa unabo ne. Eimotina sebatina houmawa ya gotitina ya ne. Ido utinalo holinabo monatina yakafo hulite li faka lanaibo idafa ne, loti dowa loti holiti, mikaloka idafa yagunuko hatina ki muwabo ne, loto holito ya hufo o betiyowe.

20 Feto fe minafa, ido leimo ya okulumau wenina minonibo, ya ayalokati li nomude waibo we Wenaba Yesu Kilisto liwila oto anaiye, loto hiyaba o edo-edo o minone. 21 Emokafo lemo mikaloka ute, lumuto nebo idafa ya moda eimola ula lamena aibo yaidana buli ledanaibo ne. Aya aubala mino edaibo yako minámiye. E'e, idafa-adafa muki li eimoladoka loto li yoima edanaibo aubala yagi mino edaibo, ya aya aubala yakafo lemo ute li eimolaidana buli ledanaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU