Revelation of John 11

We loiti ma oloto pinaibo ha

Ena holobo numuto feto lonumibo, Goti fele huliyagi numunala naba yalo ya uto holobo yakafo moloto wato hitoto sokila hi mu-mu abo folomo yagi ayaidana oto hito. Ido yalo wenina nuba oti weudina-lutina-hatina muti ebola loti minabo ya nenaki minae, loto yagi hito. Feto feyanogolaba, eba ya fele huliyagi numuna naba hilala feka nuba abo eba ya fulitoto hitámo. Ebawa ya eito feka wenina binako, numuna meya fele Yelusalemu yalo igana foti-tu (42) ya lala iti moninigilae. Ido hamena yalo ya nemo hane lo oloto pinaibo we loiti idipi moloto hufo nama anigili utinalo owo iti fe-fe abo idafa ya iti fo hamena wani tauseni tu hadeti sikisiti (1,260) yalo hane ya lo oloto molomo unigilaiye, loto lonumiye.

Wewa loiti ya yá olifi loiti ido idafa mulalo lamu molo-molo abo idafa loiti ya minoti mikaleka muki mikau Wenabala onobalalo ya sinoi minaibo ne. Ido we makafo uwotinafo bulito li hopa o betinowe, loto lanaibo ya wewa loiti wetinau yauti so ya lumuto hi ludo betinogolaiye. Feito we makafo loitiwa li hopa o betinowe, lanaibo ya ludoto fulinaibo ne. Ido wewa loiti ya lo oloto molanaibo hamenalo yalo ho iyámanaiye, loto aubawa binako, ho iyámanogolaiye. Ido no ya li lunu bulinaibo auba ya bito ido idafa mona-mona yakafo loto mikalo minabo wenina ya li hena binaibo ne, loti holinaibo auba yagi binaiye.

Ena wewa loiti ha lo oloto molo-molaibo onona ya hulageto hafa hasuwala fibo yakafo lowau negu yauti yoto, we loiti fina fi hofo betito, li yoima o betito hofo betiyageto fulinigilaiye. Fulinaibo ya hanudo numuna meya nabau hono utina ya uno minanaibo ne. Aya numunawa wase ibo huliya Sodomu ido Isipi ya ne, loti labo aya ebalo Wenabatina yagi yá yofolo hofato fulibo ne. Ido hono utina ya uno minageto wenina muki mikau afu monalo-monalo muki, ido ha notina eito-eito labo muki, ido utina eito-eito ibo muki minadokati wenina yasi fo hamena tili-hafugi (3 1/2) hono utina wa betitoko minoti hale li betiyámanune, loti lanabo ne. 10 Ido wewa loiti fulitaibo yagunu mikalo minabo wenina muki yasi lutina-hatina dowa lotiko holiti, huwamena li filiga-filiga oto liti, ake naba inigilae. Wewa loiti yasi lo oloto molo lobibo ha yamo mikalo minabo wenina ya hena naba-naba li mofu betiti fulitaima nenako, yagunu ake inigilae.

11 Feto feyafa, fo hamenawa tili-hafugi (3 1/2) ya uwageto Gotikafo nomudina hofawa minanaiye, loto wetina-mula bito, sinoiti minaito, wa betiti ya holi naba-naba holiyae. 12 Holi holiyato, loitiwa holiyaibo ya okulumauti ha nola naba yakafo feto libo, Hemotina melo yoiliyo, loto lobito, uwotinafo-mota wa beti minato wewa loitima limu lulau ya okulumau yowaiye.

13 Ido okulumau yowaibo hamena ayalo mika mima naba-naba oto, ido numuna meya nabawa yau numuna muki mau teni (10) hona molaigu yauti mau mako ya gulu-naguludoto, ido wenina seweni tauseni (7,000) hofo betito fuliyato, wenina filiga hofawa minabo ya holi naba-naba holiti lutina-hatina li elepa iti moloti, Goti okuluma yawala ya lamena huliya naba ya muwabo ne.

14 Holilo. Hena naba-naba holiyabo naba tu (2) ya moda hulotaito, ido hena naba tili (3) ya alili aiye.

Enisole naba seweni (7) bomu wekilofo fu libo ha

15 Ena enisole naba seweni (7) bomu wekilofola fu lito, okulumauti notina ma ha naba-naba feto loti labo,

Onesa me ya ya Wenabate ido ilifi molaibo we Kilisto ya mikalo wenaba auba ya moda mofuti, mikau-mikau hiyaba we wehudi ononala ya minowa-minowa oto limo unigilaiye,
loti lae.

16 Ena we kilofo hulitinagi nebo we tuwedi-fo (24) Goti onobalalo ekeni folomotinalo amedoti minabo yasi hidina obula fiti hotina-wetina mikalo moloti weudina-lutina-hatina muti feto lomuwabo,

17 Wenaba Goti aubafofo yawala homu yoimaloka minoto, onesa minomo yowanibo we, hemo aubaka yakafo
mika me ya hiyaba o ledanibo ononaka ma li apiyaninako, yagunu dowae, lalowe, loto lo minone.
18 Hemo weninaka minámabo wenina yasi sebatina hala-kala lito sebaka hala-kala naba-naba libo monaka ya oloto pito fedito, fuliyabo wenina lifima liwila oto binanibo hamena ya oloto pito fediye.
Ido houba-nabaka we polofeti ido weninaka holika holiyabo hulitina nebo yagi hulitina minámibo yagi lifima liwila oto binanibo hamena ya oloto pito fedibo ne. Ido mika li hopaitabo wenina ya li hopa o betiyanibo hamena yagi oloto pito fedibo ne,
loti lo minae.

19 Feto lato, Goti fele huliyagi numuna naba okulumau nebo hanu sito, fele huliyagi numuna lulau Gotigi li hutifina betibo huwamenala ya oloto piye. Oloto pito, hopana lamenala hiyala fuloto, ho mumu loto, ho halake naba loto, mika mima naba aito, ho ome naba lumibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU